​ေမျှာ်တလင့်​လင့်​

တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​
စိတ်ကူး​ယဉ်ကမ္ဘာ​ေလး​ကို
တည်​ေဆာက်ြကမယ်တဲ့​
ကတိသစ္စာ​ေတွနဲ့​
မိတ်ဖွဲ့​ကာ သက်​ေသြပုခဲ့​တယ်
​ေနာက်များ​မှာြဖင့်​...
မ​ေရရာ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွ​ေြကာင့်​
​ေမျှာ်တလင့်​လင့်​ရင်မှာ
​ေမာခဲ့​ရ​ေပါ့​
တစ်ကယ်ဆို မင်း​ေြပာခဲ့​တဲ့​
စကား​ေတွက
ပံုြပင်​ေတွတာ ြဖစ်ခဲ့​တယ်
Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::