အိပ်မက်အတု ၊​သို့​၊​ နိဂံုး​

မင်း​နဲ့​တို့​နှစ်​ေယာက်
​ေလထဲမှာတည်​ေဆာက်ခဲ့​ြကတဲ့​
စိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​ကို
တစ်ကယ်​ေတာ့​…..
ဖျက်ဆီး​သင့်​ပါြပီ..
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​အတု​ေတွက
မသိမသာ မင်း​ရဲ့​ဘက်မှာ
ပါ​ေန​ေတာ့​….
ငါ့​အတွက် ြကင်နာြခင်း​က​ေန
နာြကင်ြခင်း​ေတွ ြဖစ်ခဲ့​တယ်….
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ဆိုတာလည်း​
အဓိပါယ်မဲ့​ခဲ့​တယ်….
တစ်ကယ်​ေတာ့​…
မင်း​ေြပာခဲ့​တဲ့​စကား​လံုး​ေတွက
အိပ်မက်ထဲ​ေြပာ​ေနြပီး​
အြပင်မှာကျ​ေတာ့​
တစ်ြခား​စီပါလား​…..
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 1 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

October 11, 2008 at 9:16 PM

Wow!!!
N.I.C.E

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::