ပိုင်း​ြခား​ချက်

လိုချင်တတ်မတ် ​ေလာဘ​ေတွက မီး​ေတာက်မီး​လျှံလို ​ေတာက်​ေလာင်​ေနချိန်် အြဖူအမဲ ခွဲြခား​မသိ မြမင်နိုင်တဲ့​အခိုက်မှာ​ေတာ့​ အမှား​ေပါင်း​များ​စွာ ကို ကျူး​လွန်ခဲ့​သူ သင်ဟာ မာန်နတ်ကို ဆရာတင် အမဲကိုအြဖူြမငအလင်း​ကိုအ​ေမှာင်ြမင် အမှား​ကိုအမှန်ထင်​ေတာ့​ ကျန်လူများ​စွာ ဒုက္ခကို အလှဆင်ခဲ့​ြကရြပီ….။ မထူး​ေတာ့​တဲ့​ ဇာတ်ကို မိုး​လင်း​အထိ ထိုင်ြကည့်​ေနဖို့​ မတတ်နိုင်​ေတာ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ အိမ်ကိုြပန်ဖို့​ ခွန်အား​သစ်​ေတွ ​ေမွး​ရ​ေပအံုး​မည်။

အလင်း​ဆိုတာ
ရှိ​ေနသ၍​ေတာ့​
အ​ေမှာင်ဆိုတာ
ဆက်လက်ရှိ​ေနအံုး​မှာပဲ….
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 5 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

အိမ်
October 5, 2008 at 10:37 PM

ရိုက်ချက်ြပင်း​လျ ချည်လား​ ြကိုက်တယ်ဗျာ အ​ေရး​အသား​ေလး​ေတွ
အိမ်ကိုြပန်ဖို့​ ခွန်အား​မလိုပါဘူး​ အင်တာနက်ပဲလိုပါတယ်
နက်ရှိရင် ြကိုက်တဲ့​ အချိန်ြပန်လာပါ
ဟိဟိ ​ေနာက်တာ​ေနာ် ဆရာ စိတ်မဆိုး​ေြကး​

အလင်း​ဆိုတာ
ရှိ​ေနသ၍​ေတာ့​
အ​ေမှာင်ဆိုတာ
ဆက်လက်ရှိ​ေနအံုး​မှာပဲ…

​ေကာင်း​လိုက်တာ ညီ​ေရ

October 5, 2008 at 11:32 PM

အ​ေမှာင်ထဲက အလင်း​တစ်စ အတွက် ကျ​ေနာ်တို့​တ​ေတွ ခွန်အား​သစ်​ေတွ ​ေမွး​ြပီး​ ဆက်လက်ချီတက်ြကရ​ေအာင်။

October 6, 2008 at 1:00 AM

အလင်း​နဲ့​ အ​ေမှာင်ဆိုတာ ဆန့်​ကျင်ဘက်​ေတွ ​ေပါင်း​စပ် ​ေဖာ်ကျူး​ထား​တဲ့​ အနုပညာတစ်ခု​ေပါ့​..။

မျက်ဝန်း​နက်
October 6, 2008 at 10:06 PM

အလင်း​ဆိုတာ
ရှိ​ေနသ၍​ေတာ့​
အ​ေမှာင်ဆိုတာ
ဆက်လက်ရှိ​ေနအံုး​မှာပဲ
သူများ​ေတွလဲ​ေြပာြပီး​သား​ဗျ ဒါ​ေပမယ့်​ဒါအမှန်တရား​ပဲ ကိုး​ အလင်း​ေတွရှိ​ေနသ၍အ​ေမှာင်ဆိုတာြကီး​လဲ ရှိ​ေနမှာပဲ​ေလ ကျွန်​ေတာ်တို့​ေရွး​ချယ်ဖို့​ကအလင်း​လား​ အ​ေမှာင်လား​ဆိုတာကွဲြပား​ဖို့​ပါပဲ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::