ကျိန်စာသင့်​ခဲ့​ အ​ေရခွံများ​အတိတ်ကြဖူစင်ခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွ အလင်း​ေရာင်ရှိခဲ့​ေသာ ဘဝ​ေတွမှာ တို့​တစ်​ေတွ​ေပျာ်ရွှင်စွာ​ေနခဲ့​ြကတာ​ေလး​ေတွကို ယ​ေန့​ထက်တိုင်​ေမ့​လို့​မရနိုင်​ေသး​ေပ..။ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွ အိပ်မက်​ေတွနဲ့​ အ​ေရခွံြခံုထား​တဲ့​ ငါတို့​ဘဝ​ေတွမှာ ြဖစ်ကိုြဖစ်ရမယ်လို့​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်​ေတွချထား​ခဲ့​တဲ့​ေနာက်… စွန့်​လွှတ်ြခင်း​ေတွ ကိုယ်စီရှိခဲ့​ြကရတယ်…။ ခွဲခွာြခင်း​မျိုး​စံုနဲ့​ေရာ​ေပါ့​… တစ်ချို့​ေတွဆို လံုး​ဝကို မဆံု​ေတွ့​နိုင်​ေသာ ခွဲခွာြခင်း​နဲ့​ ခွဲခွာခဲ့​တယ်…။ တို့​တစ်​ေတွရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွ လွတ်လပ်ြခင်း​ေတွ ဟာ တစ်ချို့​တစ်ချို့​ေသာ အ​ေရခွံြခံုသူ​ေတွရဲ့​ ကျိန်စာ​ေတွ​ေြကာင့်​ သဲထဲ​ေရသွန်လိုက်သလို ​ေပျာက်ဆံုး​သွား​ခဲ့​တယ်…။ ငါတို့​ရဲ့​ မနက်ြဖန်တိုင်း​ကို သာယာလှပ​ေစဖို့​ ြဖူစင်​ေသာ အ​ေရခွံကို ဝတ်ရံုြပီး​ ​ေပါင်း​စပ်နိုင်ရင် က​ေလး​ဘဝတုန်း​က လွတ်လပ်စွာ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ေသာ ​ေပျာ်ရွှင်မှုမျိုး​ ရရှိနိုင်မှာမလွဲ….။ အြဖူ​ေရာင်က​ေန ြကိုက်တဲ့​ အ​ေရာင်​ေြပာင်း​လို့​ရတယ် ဒါ​ေပမဲ့​ အမည်း​(အနက်)​ေရာင် က​ေန အြဖူ​ေရာင် ြဖစ်ဖို့​ဆိုတာ လံုး​ဝမရနိုင် မြဖစ်နိုင်​ေသာအရာပါ….။ တစ်ကယ်ဆို လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်ဓါတ်က ရိုး​သား​ြပီး​သား​ပဲ​ေလ....။ြဖူစင်​ေသာဘဝ​ေတွကို အနက်​ေရာင် အိပ်မက်​ေတွက လွှမ်း​ြခံုထား​ခဲ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ တို့​တစ်​ေတွမှာ မရှိတဲ့​ ​ေလာဘ ​ေဒါသ ​ေမာဟ စိတ်ဆင်း​ရဲမှု​ေတွဟာ အလိုလို​ေရာက်လာခဲ့​တယ်….။ တစ်ကယ်ဆို ဒီအ​ေရခွံမှာ ကျိန်စာ​ေတွတာ မရှိရင် အား​လံုး​ဟာ တန်း​တူပါပဲလား​…………..

အြဖူ​ေရာင်ကို အနက်​ေရာင်ြဖစ်ဖို့​က လွယ်ကူ​ေပမဲ့​

အနက်​ေရာင်က​ေန အြဖူ​ေရာင်ြပန်ြဖစ်ဖို့​က

​ေကျာက်ခဲကို အရည်ညစ်သလိုသာ


{ ​ေဇာင်း​ }


Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

November 25, 2008 at 6:21 PM

​ေပး​ချင်တဲ့​ message ကိုယူသွား​ပါတယ်။ ​ေလာဘ၊​ ​ေဒါသ၊​ ​ေမာဟ ​ေတွကင်း​တဲ့​ ​ေန​ေပျာ်တဲ့​ ဘဝမှာ ရှင်သန်ြကဖို့​ ​ေမျှာ်လင့်​ပါတယ်။
​ေလး​စား​လျက်
http://winzaw-mdy.blogspot.com

အိမ်
November 25, 2008 at 10:56 PM

​ေကာင်း​တယ်ဗျာ အ​ေတွး​အ​ေခါ်​ေလး​ကို သ​ေဘာကျတယ်
မှတ်သား​သွား​ပါတယ်ဗျာ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::