အချစ်စစ်

လမ်း​ေြပ​ေလး​လိုလည်း​
အြမဲတမ်း​မ​ေြပြပစ်​ေသာအရာ
ြငိမ်း​ချမ်း​မှု​ေတွလည်း​
အြမဲတမ်း​မတည်ရှိ​ေသာအရာ
နား​လည်မှု​ေတွရှိ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​

​ေဝး​ကွာြခင်း​ေတွကိုသာ

​ေပး​စွမ်း​ေန​ေသာအရာ

မုန်တိုင်း​ေတွ

အတိုက်အခိုက်​ေတွကို

အရင်ဆံုး​ေပး​ြပီး​မှ

သာယာမှု​ေတွကို

​ေပး​တတ်​ေသာအရာဟာ

အချစ်စစ်
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 2 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 1, 2009 at 4:35 PM

ဘယ်​ေတွ​ေပျာက်​ေနတာလဲ အချစ် ဒဿနိက ပညာရှင်ြကီး​ေရ သတိယ​ေနတယ် ဟ

ကဗျာလာဖတ်တယ်​ေဇာင်း​ေရ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::