မခိုင်ြမဲြခင်း​

                      အရာရာတိုင်း​ကိုတည်ြငိမ်​ေသာ ​ေကျာက်​ေတာင်လို ပမာနှိုင်း​ြပ၍လည်း​ မြဖစ်နိုင်ပါ…။ မည်သို့​ပင် တည်ြငိမ်​ေစကာမှု ငလျင်လှုပ်ရင်ြဖင့်​ တုန်လှုပ်ရမည်မှာ ​ေကျာက်​ေတာင်တိုင်း​ သဘာဝသာြဖစ်​ေပသည်။ ထိုအတူ ခိုင်မာ​ေကာင်း​မွန်ြပီး​ အြပတ်​ေတာက် အချိတ်အချက် မရှိ​ေသာ ြကိုး​တစ်​ေချာင်း​ဟာ မိုး​ဒဏ်၊​ ​ေလဒဏ်၊​ ​ေနဒဏ်တို့​ေြကာင့်​ တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ​ေဆွး​ေြမ့​ကာ ြပတ်​ေတာက်သွား​ခဲ့​ရင် အြပတ်အ​ေတာက်ကို တစ်ဆက်တည်း​ြဖစ်​ေအာင် ြပန်လည်ဆက်​ေစအံုး​ေတာ့​ စင်း​လံုး​ေချာ အ​ေကာင်း​ပကတိအတိုင်း​ မြဖစ်နိုင်​ေတာ့​ေချ…။ ထို့​အတူပါပဲ အရာရာတိုင်း​၌ တည်ြငိမ်သ​ေယာင်ြဖင့်​ပံု​ေဖာ်ထား​ေသာ်လည်း​ ​ေနာက်ဆံုး​ေတာ့​ ခွဲခွာပူ​ေဆွး​ရြခင်း​ကို ြဖစ်​ေပါ်​ေစပါသည်။

                          တစ်​ေန့​ေန့​ေတာ့​ ခွဲရမှာမို့​
                                                         အခုကတည်း​က ထား​ရစ်ခဲ့​Share this article :
 

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::