“​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​ ( ၂ )

ဗမာ့​ပံုရိပ်​ေဟာင်း​ေတွကို ဟိုနား​ ဒီနား​က ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိထား​တာ​ေလး​ကို ြပန်၍ တင်ြပလိုက်ပါ၏၊​ “​ေရြကည်မ​ေနှာက် ထီး​နန်း​မ​ေပျာက်”ခင်က ဗမာ့​ပံုရိပ်များ​ စုစည်း​ြခင်း​(၁) ကို တင်ခဲ့​ြပီး​ပါြပီ။ ပံုများ​ကို နိပ်၍ အြကီး​ြကည့်​နိုင်ပါ၏....။​ေနာက်ထပ်ြကည့်​ချင်​ေသး​တယ်ဆိုရင် ​ေအာက်မှာ ​ေပး​ထား​ပါ၏.....
Burma History ( 1 )
Burma History ( 2 )
Burma History ( 3 )
Burma History ( 4 )
Burma History ( 5 )
{ကို​ေဇာင်း​}
 

ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​များ​....

Photo တို့​ Web နှင့်​ ပတ်သတ်တဲ့​ ပံုများ​ကို edit လုပ်တဲ့​အခါ ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​ေတွနဲ့​ ​ေရး​ချင်သူများ​အတွက်​ေရာ မ​ေကာင်း​ကင်ြပာက​ေရာ ​ေတာင်း​ထား​တဲ့​ ြမန်မာစာလံုး​ေလး​ေတွပါ၊​ တြခား​Blog ​ေတွမှာ တင်​ေပး​ထား​တာ မ​ေတွ့​လို့​ ရှိတာထဲက ​ေကာင်း​မယ်ထင်တာ​ေလး​ကို ြပန်လည်တင်​ေပး​လိုက်ပါ၏

ပံုထဲက ြမန်မာ စာလံုး​လှလှ​ေလး​ေတွကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေအာက်မှာ Download ​ေပး​ထား​ပါတယ် လိုတာများ​ကို ​ေရွး​ချယ်၍ သယ်သွား​နိုင်​ေြကာင်း​....
  1. Metrix ဒီမှာနိပ်
  2. ArtHouse(Open&TrueType) ဒီမှာနိပ်
  3. Win Myanmar 2 ဒီမှာနိပ်
  4. Shwe ဒီမှာနိပ်
  5. Academy ဒီမှာနိပ်
  6. Aeyar ဒီမှာနိပ်
  7. CE ဒီမှာနိပ်
  8. U4Myanmar ဒီမှာနိပ်
  9. King ဒီမှာနိပ်
Font ​ေတွကို ​ေခါင်း​စဉ်အလိုက် ကိုး​မျိုး​ တပ်ထား​ပါတယ်၊​ တစ်စီမျိုး​၌ font အ​ေရအတွက် ​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ပါပါတယ်။ ြမန်မာFont အ​ေရအတွက် ၂ဝဝ​ေကျာ်ပါပါသည်။

Font ထည့်​သွင်း​နည်း​ {၁}
Window + R နိုပ်လိုက်ြပီး​ ​ေပါ်လာ​ေသာ Run ထဲတွင် fonts ဟု ရိုက်ထည့်​၍ Enter ​ေခါက်လိုက်ပါ Fonts folder ​ေပါ်လာပါလိမ့်​မယ်၊​ အဲ့​ဒီထဲမှာ Download ဆွဲချထား​ေသာ Font များ​ကို .rarဖိုင်မှ ြဖည်ြပီး​ Copy & Paste လိုက်​ေပး​လိုက်ရံုပါပဲ။

Font ထည့်​သွင်း​နည်း​ {၂}
Start menu----> Control Panel----> Fonts folder ကိုရှာ၍နိပ်ြပီး​ Open လုပ်ကာ Download ဆွဲချထား​ေသာ Font များ​ကို .rarဖိုင်မှ ြဖည်ြပီး​ Copy & Paste လိုက်​ေပး​လိုက်ရံုပါပဲ။

{ြပည်တွင်း​မှာ ​ေနသူများ​က​ေတာ့​ ြမန်မာ Font များ​ကို ဝယ်သံုး​နိုင်ြပီး​ ြပည်ပက လူအများ​အတွက်က​ေတာ့​ ဝယ်ရန်ခက်ခဲ​ေသာ​ေြကာင့်​ တင်​ေပး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါတယ် ြမန်မာစာလံုး​များ​ကို ​ေရး​သား​ ထုတ်လုပ်ထား​ေသာ သူများ​အား​ ဒီ​ေနရာမှ ​ေကျး​ဇူး​တင်​ေြကာင်း​ေြပာလိုပါတယ်ခင်ဗျာ... ​ေနာက်တစ်ဆင့်​ ြမန်မာစာလံုး​များ​ကို ​ေရး​သား​ထုတ်​ေဝ​ေသာ ဝင်း​ြမန်မာ နှင့်​ အနုပညာအိမ်အား​ ဒီ​ေနရာမှ တင်ခွင့်​ေတာင်း​ပါသည်။}Update: : Font ​ေတွကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး​ြပုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ Fontog 3.5 ကို နိပ်ြပီး​ Download လို့​ရပါတယ်၊​ အသံုး​ြပုနည်း​ကို​ေတာ့​ ကိုယ်တိုင်ပဲ စမ်း​သပ်ြကည့်​ပါ၊​ ကျွန်​ေတာ်က​ေတာ့​ သိပ်​ေတာ့​ အသံုး​မြပုဖူး​ေသး​ပါ။

Update: : Free Image Hosting at www.ImageShack.us ပံုကိုနိပ်ြပီး​ ကီး​ဘုတ်ပံုကို ရယူနိုင်ပါသည် :)
{ကို​ေဇာင်း​}
 

အိမ်လွမ်း​လူ

ဒီအချိန်ဆို
အ​ေဖနဲ့​အ​ေမ
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​....

ဒီအချိန်ဆို
အစ်ကိုနဲ့​အစ်မ
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​....

ဒီအချိန်ဆို
ညီ​ေလး​နဲ့​ညီမ​ေလး​
​ေန​ေကာင်း​ပါရဲ့​လား​...

​ေနွး​ေထွး​တဲ့​
အသိုက်အြမံု​ေလး​ကို
မလွဲတာလို့​
​ေကျာခိုင်း​ထွက်ခွာခဲ့​ရတယ်
ပူပင်စွာ သူတို့​ေတွ
​ေမျှာ်​ေန​ေလမလား​.....

တစ်နယ်တစ်​ေကျး​ကို
ထွက်ခွာလို့​
​ေရ​ေြမြခား​သွား​လည်း​
အသိုက်အြမံု​ေလး​ရဲ့​
​ေပျာ်ရွှင်​ေနွး​ေထွး​ြခင်း​ေတွနဲ့​အတူ
​ေမျှာ်လင့်​ေစာင့်​စား​ေနမယ်ဆိုတာ
သိ​ေနရက်​ေပမဲ့​လည်း​.....

လွမ်း​ေရး​ထက်
ဝမ်း​ေရး​က
ပူ​ေလာင်​ေနတတ်တာ
လွန်ဆန်လို့​မရတဲ့​
ဘဝစာမျက်နှာတစ်ခုမို့​....

အချိန်တန်လို့​
အိမ်ြပန်မလာခဲ့​ရင်​ေတာင်
ရင်မှာရည်စူး​
စိတ်ကူး​ေလး​နဲ့​
​ေရာက်​ေနတတ်သည်.....။
{ကို​ေဇာင်း​}
 

ယဉ်​ေကျး​ေသာလူရိုင်း​များ​အ​ေြကာင်း​

လူတစ်​ေယာက်ကို အဓိက ပံ့​ပိုး​ေန​ေသာအရာမှာ ယဉ်​ေကျး​မှုနှင့်​အဆင့်​အတန်း​လို့​ ကျွန်ုပ်ြမင်မိပါ၏။ ယဉ်​ေကျး​မှုဟုဆိုရာ၌ ကိုယ်၊​နှုတ်၊​စိတ်၊​ ယဉ်​ေကျး​ေပမှ လူရာဝင် နိုင်ပါသည်။ ဓနဥစ္စာြဖင့်​ လူ​ေတာတိုး​နိုင်သည်။ သို့​ေသာ် ဤအရာက စစ်မှန်​ေသာ ခင်မင်​ေပါင်း​သင်း​မှုကို မရနိုင်ပါ၊​ ​ေနာက်ထပ် ယဉ်​ေကျး​မှုနဲ့​ ပတ်သက်၍ ဂုဏ်ပကာသန​ေတွ ပညာရှိ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သူ​ေတွဟာ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​မှာ​ေနသူမဟုတ်ပဲ ​ေတာချံုအံုြကား​ရွာ​ေတွမှာ ​ေနသူကို စကား​ေြပာမယဉ်​ေကျး​သူ၊​ ရိုင်း​စိ်ုင်း​သူ၊​ လူမှု​ေရး​နား​မလည်သူဟု သတ်မှတ်ြကသည်၊​ ဤသို့​ဆို​ေသာ် ​ေခတ်ပညာတတ်​ေတွ ဥစ္စာဓန​ေပါြကွယ်ဝသူ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူ​ေတွမှာ​ေတာ့​ ယဉ်​ေကျး​ြကသည်​ေလာ။ ​ေကျး​ေတာရွာသူ​ေတွလို လူလူချင်း​ တန်း​တူဆက်ဆံနိုင်မည်​ေလာ၊​ မိမိထမင်း​ဝိုင်း​သို့​ အလည်လာသူကို စစ်မှန်​ေသာ ​ေစသနာြဖင့်​ ​ေခါ်ဝင်နိုင်ပါ့​မလား​၊​ ထိုသို့​မဆိုနိုင်ပါ၊​ ချမ်း​သာြကွယ်ဝြပီး​ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူမှ ြကား​မိသည်မှာ လူဆိုတာ တန်ရာတန်ရာ တူရာတူရာကိုဆက်ဆံရတယ် တဲ့​ ထိုသို့​ဆိုလျှင်ြဖင့်​ ထိုသူဟာ အဆင့်​အတန်း​မည်မျှ ခွဲြခား​ထား​သည်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်စရာမလို​ေအာင် ​ေပါ်လွင်​ေနပါသည်။ အဆင့်​အတန်း​၏ ​ေနာက်ကွယ်​ေနာက် မာနနှင့်​အတ္တကို ​ေရာ​ေနှာထား​သည်ြဖစ်၍ ကိုယ်ချင်း​စာနိုင်ဖို့​ဆိုတာ ထိုသူ၌​ေတွ့​ြမင်ရခက်​ေသာအရာပါ။

ယဉ်​ေကျး​မှုတစ်ခုရဲ့​ အမွှာတစ်ခုြဖစ်​ေသာ အရာမှာ စကား​ြဖစ်ပါသည်။ စကား​သည် လူတစ်​ေယာက်အတွက် အ​ေရး​ြကီး​ေသာ အသံုး​ဝင်​ေသာ အရာြဖစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို မသံုး​တတ်က ​ေသ​ေစနိုင်သည် သံုး​တတ်ပါက ချမ်း​သာရာ​ေရာက်ပါ၏။ ပမာနှိုင်း​၍​ေြပာရ​ေသာ်.... ကျွနိုပ်​ေရဆာ​ေသာအခါ သင့်​အား​ကျနိုပ်​ေရ​ေတာင်း​ပါမည်။ ​ေရ​ေတာင်း​ရာ၌ ြကမ်း​တမ်း​ေသာစကား​နှင့်​နှူး​ညံ့​ေသာ စကား​ဟူ၍ နှစ်ခုရှိပါသည်။ “ကျွန်​ေတာ်​ေရ​ေသာက်ချင်လို့​ ​ေရတစ်ခွက်​ေလာက်​ေပး​ပါခင်ဗျာ” “ငါ့​ကို​ေရတစ်ခွက်​ေလာက်​ေပး​စမ်း​” ထိုစကား​နှစ်ခွန်း​တွင် သင့်​အ​ေနနဲ့​မည်သည့်​စကား​ကို လက်ခံနိုင်မည်နည်း​။ြကား​ရသူအ​ေနြဖင့်​ မည်သူစကား​က ချိုသာနိုင်မည်နည်း​။ စကား​ေြပာရာနိုင် ​ေပး​သူနှင့်​ယူသူဟု၍ ရှိပါသည်။ ​ေပး​သူမှာ စကား​ကို ြကမ်း​တမ်း​စွာ​ေြပာနိုင်​ေပမဲ့​ ယူသူမှာ ြကမ်း​တမ်း​ေသာစကား​ကို ဆိုြခင်း​ြဖင့်​ ဒုက္ခ​ေရာက်နိုင်ပါတယ်။ ြကမ်း​တမ်း​ေသာ စကား​နှင့်​ နှုး​ညံ့​ေသာ စကား​ကို ​ေြပာရာနိုင် မည်သို့​ အကျိုး​ခံစား​ရ​ေြကာင်း​ကို ကျွန်ုပ်တို့​ ​ေကျာင်း​စာတွင် မင်း​သား​သံုး​ဦး​နှင့်​မုဆိုး​တစ်​ေယာက်အ​ေြကာင်း​ကို သင်ခဲ့​ရဖူး​ပါသည်။ အ​ေြပာအဆိုြကမ်း​တမ်း​သည်ဟုဆိုရာတွင် ​ေတာချံုအံုြကား​ ​ေကျး​ေတာရွာ​ေနသူများ​သာ မဟုတ်ပဲ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​တွင်​ေနထိုင်ြက​ေသာ အဆင့်​အတန်း​ရှိသူများ​လည်း​ စကား​ေြပာဆိုရာ၌ ရိုင်း​စိုင်း​သည်ကိုလည်း​ေတွ့​ရပါသည်။ စကား​ေြပာရာ၌ သတိထား​ရမည်မှာ စကား​သည်အ​ေြပာမတတ်​ေတာ့​ ဆဲသလို ြဖစ်​ေစနိုင်​ေသာ​ေြကာင့်​ အထူး​သတိထား​ရ​ေပမည်။ တစ်ချို့​ေတွလည်း​ စာဖတ်လွန်တာနှင့်​ ပညာတတ်လွန်သွား​ေသာ အခါ၌လည်း​ စကား​ေြပာရာ၌ လွန်တာ​ေတွလည်း​ ​ေတွ့​ရပါသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ထိုအရာသည် အဆင့်​အတန်း​မည်မျှ ရှိ​ေစကာမှု ဗီဇ နှင့်​ ပတ်ဝန်း​ကျင်အ​ေနအထိုင်​ေြကာင့်​ ကွဲြပား​ြခား​နား​ေစပါသည်။
{ကို​ေဇာင်း​}
 

ညည်း​ြဖစ်တဲ့​ သီချင်း​များ​ {Tag}

ညည်း​ြဖစ်တဲ့​သီချင်း​များ​ ဆိုတဲ့​ေခါင်း​စဉ်နဲ့​ ​ေမအိ Tag ထား​တာ​ေလး​ပါ။ {မူရင်း​ Post}

ညည်း​ြဖစ်တဲ့​ သီချင်း​များ​ဆို​ေတာ့​ စိတ်ကူး​တည့်​ရာ​ေလး​ေပါ့​၊​ ​ေလသံတိုး​တိုး​နဲ့​ တစ်ခါတစ်​ေလ စိတ်ထွက်ပါက်ရှာမိတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ေတွရဲ့​ ညည်း​သံက​ေတာ့​

ဗစ်တာခင်ညိုရဲ့​ ဘဝသီချင်း​ ြဖစ်တဲ့​
ဒီအချိန်မှာ စန္ဒာ​ေရာင်အလင်း​နဲ့​ ခဏ​ေလာက်အိပ်စက်လိုက်
ကိုယ်​ေမျှာ်​ေန​ေသာ​ေန့​ သူအ​ေရာက်လာမယ်...........


Vနိုထွန်း​ရဲ့​ ြပန်မဆံုြဖစ်ြကရင်
ငါတို့​ေဝး​သွား​ရင် 
ြပန််မဆံုြဖစ်ြကရင်   
မင်း​နှလံုး​သား​မှာ ငါအြမဲတမ်း​ရှိပါ​ေစBlack Hole (အစိုင်း​) ရဲ့​ ​ေဝဒနာြပုတင်း​ေပါက်
ဟိုအရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ဒီအချိန်ဆို  
ဂစ်တာသံ​ေလး​များ​ေပး​လိုက်တိုင်း​ 
အြကင်နာဆံုး​သူရယ် ြပူတင်း​ေပါက်..မှာ  

Cobra ရဲ့​ ​ေဆွး​ြမည့်​အသည်း​
ငါယံုြကည်တဲ့​မင်း​ေလး​ ငါအထင်ြကီး​တဲ့​မင်း​ေလး​ 
အခု​ေတာ့​ ဘယ်လိုြဖစ်သွား​သလဲ
ငါ​ေလမင်း​နဲ့​ေဝး​တဲ့​ အချိန်တို​ေလး​အတွင်း​မှာ 
မင်း​ဟာ​ေနာက်တစ်​ေယာက်ထပ်ရသွား​ြပီ..  
ဦး​ြမင့်​ေဇာ် နဲ့​ မျက်ဝန်း​သစ်ရဲ့​  ငယ်ကျွမ်း​ေဆွ{ငယ်ကျွမ်း​ေဆွ ကို သီဆိုထား​တဲ့​ ဦး​ြမင့်​ေဇာ်ဆိုတာ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ အစ်ကိုြကီး​ပါ}
ငယ်....သူငယ်ချင်း​ရယ် အခု​ေတာ့​ ငယ်ကျွမ်း​ေဆွ
အခုလိုြပန်လည်ဆံု​ေတွ့​ရတာ ဝမ်း​..သာမဆံုး​နိုင်​ေပ..

​ေနာက်ဆံုး​က​ေတာ့​ ကျ​ေနာ်တို့​
ဓနုလူမျိုး​ရဲ့​ ရိုး​ရာသီချင်း​ေလး​ပါ
ပင်စိမ်း​သီး​ပိုး​ထိုး​ ​ေတာင်ြကီး​သူမ 
ရ​ေအာင် ရ​ေအာင်ပိုး​ေဟ့​ ရ​ေအာင်ပိုး​
ပင်စိမ်း​သီး​ေနဆာ​ေလာင် မိန်း​မလက်​ေဆာင်​ေပး​ရ​ေအာင်  
​ေပး​ရ​ေအာင်​ေဟ့​ေပး​ရ​ေအာင်..  
ဘီး​လပ်ရည်အြမုပ်ထ 
ငါယူမှာ ဓနုမ
ဓနုမ​ေဟ့​ ဓနုမ

အဲ့​လိုပါပဲ ကျ​ေနာ်က သီချင်း​ကို တစ်ပုဒ်လံုး​မရဘူး​ တစ်ပုဒ်ကို နည်း​နည်း​စီပဲ ရတယ်ဗျ။ အထိမခံတဲ့​ အိစံ{​ေမအိ} ဒီ​ေလာက်ဆိုရင် ​ေကျနပ်မယ်ထင်ပါ၏​ေနာ်...။


ကဲ့​......။ ထံုး​စံအတိုင်း​ ြပန် Tag ပလိုက်အံုး​မယ် ​ေရး​ေဖာ်​ေရး​ဖက်​ေတွကို။
​ေရး​ဖို့​ြပင်​ေပ​ေတာ့​ ရဲ​ေဘာ်တို့​...............
နွယ်ရိုး​   ကိုအရုပ်က​ေလး​   မိုး​အိမ်ြဖူ    ကို​ေအာင်မျိုး​ဟန်၊​   ဂျယ်ရီး​၊​    ကိုချစ်မဲ့​ဂစ်တာ၊​    နန်း​ညီ၊​   ​ေမာင်​ေတ​ေလ၊​     ဒွင်း​{မက်မက်}၊​    ြဖူစင်ြကယ်၊​   မီး​ေလး​
{ကို​ေဇာင်း​} 

FastStone Photo Resizer သံုး​ြပီး​ ပံု​ေတွကို Size ​ေလျာ့​ချမယ်

Blog မှာ ပံုနဲ့​တစ်ကွ စာ​ေတွတင်ဖို့​ရာ ပံုကိုUpoad တဲ့​အခါ ပံုရဲ့​Size က ြကီး​ေနမယ်ဆိုရင် {ြပည်ပမှာဆိုရင်​ေတာ့​ ကိစ္စ မရှိဘူး​ေပါ့​ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် ြပည်တွင်း​က လူ​ေတွလည်း​ြကည့်​ဖို့​ရာ အဆင်​ေြပဖို့​လိုပါ၏}  ြပည်တွင်း​မှာက ​ေကာ်နက်ရှင်က ​ေနှး​တာ​ေြကာင့်​ ပံုရဲ့​Size ြကီး​ေနတဲ့​အခါ အဆင်မ​ေြပမှု​ေလး​ေတွ ​ေတွ့​လာနိုင်ပါတယ်၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက ပံုကို Email မှာ ပို့​တဲ့​အခါ ပံုရဲ့​Size ြကီး​ေနတဲ့​အခါ ပို့​တဲ့​လူမှာ​ေရာ ြပန်ြပီး​ Download ယူတဲ့​လူမှာ​ေရာ အခက်​ေတွ့​နိုင်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီအတွက် အခု ​ေြပာမဲ့​ Software ​ေလး​ ပံုရဲ့​ စွမ်း​ေဆာင်မှုက​ေတာ့​
3.32mb ရှိတဲ့​ ပံုကို 895KB အထိ ​ေလျာ့​ချ​ေပး​ပါတယ်
အဲ့​ဒီလို​ေလျာ့​ချ​ေပး​လို့​ ပံုရဲ့​ အရည်အ​ေသွး​ေတွ အလျား​အနံ​ေတွ ​ေလျာ့​သွား​မယ်မထင်ပါနဲ့​ မူရင်း​အတိုင်း​ပါပဲ၊​
စိတ်ဝင်စား​မယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ Download နိုင်ပါ၏၊​

{1.33MB}

Software က ​ေပါ့​ပါး​ြပီး​ သံုး​ရလွယ်ကူပါတယ်၊​
ဒါ​ေပမဲ့​ Size ​ေလျာ့​ဖို့​အတွက်ပဲ ​ေြပာစရာရှိပါတယ်၊​
 Size ကို ​ေလျာ့​ဖို့​အတွက် Setting ကို သွား​ပါ။

Quality မှာ အဓိက  ချိန်​ေပး​ရမှာက အလွန်ဆံုး​ 80 အထိပဲ ​ေရွး​ေပး​ပါ ြပီး​ရင် Ok ကို နိပ်ဖို့​ပဲလိုပါတယ်၊​

ကျန်တာက​ေတာ့​ ​ေြပာစရာလိုမယ်မထင်​ေတာ့​ပါဘူး​ အလွယ်ကူဆံုး​မလိုပါ၊​ အား​လံုး​ပဲ အဆင်​ေြပပါ​ေစခင်ဗျာ..။

Update from ကိုညီလင်း​ဆက်...........................
ပံုအရည်အ​ေသွး​ေကာင်း​ရင် ၆၀ ​ေလာက်အထိ ​ေလျှာ့​လို့​ရတယ်
ပံုကို ဆိုဒ် ချံု့​မယ် ဆိုရင်​ေတာ့​ ၈၀  အထိပဲထား​ရပါတယ်
{ကို​ေဇာင်း​}

 

ြကယ်

ြကယ်​ေတွမစံုတဲ့​
ငါ့​ရဲ့​မှာ ရှိတဲ့​ြကယ်​ေလး​ေတွ
တစ်ြဖုတ်ြဖုတ်​ေြကွလို့​
အ​ေြကွ​ေစာလိုက်တဲ့​
ြကယ်​ေလး​ေရ...
ြကယ်တစ်လံုး​ေြကွသွား​တိုင်း​
​ေကျာက်ဆစ်ရုပ်ထက်က
မျက်ရည်စက်လို
ငါ့​ရဲ့​ နှလံုး​သား​မှာ
နာြကင်လှပါတယ်
​ေြကွချိန်ရယ်​ေတာ့​
မတန်​ေသး​ပါပဲ
ြကယ်​ေလး​ေြကွသွား​ေတာ့​
သာယာတဲ့​ ​ေကာင်း​ကင် ​ေဝဟင်မှာ
​ေတာက်ပမဲ့​အချိန်ကို
ြကယ်​ေလး​မြမင်လိ်ုက်ရတာကို
ငါ​ေလ.. ဝမ်း​နည်း​လို့​ မဆံုး​ပါဘူး​
ငါတို့​ရဲ့​ေကာင်း​ကင်မှာ
ြကယ်​ေတွစံုြပီး​
လှပ​ေတာက်​ေြပာင်​ေနတာကို
စိတ်ကူး​ထဲမှာ
ငါ​ေလ အြကိမ်ြကိမ်
ပံု​ေဖာ်မိရင်း​
ငယ်စဉ်က ​ေဆာ့​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​
ဝိုင်း​ြကီး​ပတ်ပတ် ဒူ​ေဝ​ေဝ
ကစား​နည်း​လို
တစ်စုတစ်​ေဝး​နဲ့​
​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​မဲ့​ ပံုရိပ်ကို
ြမင်​ေယာင်မိ​ေလရဲ့​....
                                      {ကို​ေဇာင်း​}

 

We Blog We Happy

ဝါသနာတူ​ေတွ များ​ေသာအား​ြဖင့်​မြမင်ဖူး​ေသး​တဲ့​သူ​ေတွ နဲ့​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတဲ့​ Blogger day ကို ကျ​ေနာ် မှန်း​ေမျှာ်ရင်း​ ရင်ခုန်ခဲ့​တာ အဲ့​ဒီ​ေန့​ကို မ​ေရာက်ခင်ကတည်း​ကပါ၊​ ​ေတွး​ေတွး​ြပီး​ေပျာ်​ေနရတာလည်း​ အ​ေမာပါပဲ၊​ စာအုပ်​ေတွထုတ်​ေဝတဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာ​ေတွ ရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွ၊​ ရုပ်ရှင်သရုပ်​ေဆာင်တဲ့​ သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွရှိသလို ကျ​ေနာ်တို့​ Online ​ေပါ်က တစ်နည်း​ေြပာရရင် စာ​ေရး​သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတာ အား​လံုး​ထက်ကို ပိုလိုထူး​ြခား​တယ်လို့​ ကျ​ေနာ်ြမင်ပါတယ်၊​
၂၉ ရက်​ေန့​ကို ​ေရာက်ခဲ့​ပါြပီ၊​ ​ေတွ့​ဆံုဖို့​ေနရာကို ကိုညီလင်း​ဆက်တို့​ ကိုပီ​ေက တို့​ ​ေနရာသတ်မှတ်ထား​ြကတဲ့​ ရန်ကုန်ြမို့​ရဲ့​ အထင်ကရ ​ေနရာတစ်ခုြဖစ်တဲ့​ ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲမှာပါ။ မနက်၁၀ နာရီဝန်း​ကျင်​ေလာက်မှာ ကန်​ေတာ်ြကီး​ရဲ့​ ဂိတ်​ေပါက်က အုတ်ဘ​ေလာက်​ေပါ်မှာ ကျ​ေနာ်တို့​ရဲ့​ Bloggerြကီး​ေတွထဲက ကိုပီကယ် ​ေကာ်လံြကီး​ကို ကိုင်လို့​၊​ မပင့်​က ပဲထုတ်​ေန၏၊​ နန်း​ညီက စာရွက်​ေလး​နဲ့​ေဘာပင်နဲ့​ ကိုင်ကာဟိုဟိုဒီဒီလုပ်​ေန၏၊​ မဘာညာက​ေတာ့​ အစား​စား​ေနတယ်ထင်ပါတယ်၊​ မနှင်း​ပွင့်​ြဖူ​ေလး​၊​ ကိုရုပ်က​ေလး​၊​ ပန်း​ခင်း​ေလး​ တို့​ တန်း​စီြပီး​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲကို လာြကမဲ့​ သူ​ေတွကို ထိုင်ြပီး​ေမျှာ်​ေနပါတယ်။ဒီလိုနဲ့​ တစ်​ေြဖး​ေြဖး​ လူ​ေတွ​ေရာက်လာ​ေတာ့​ စံုလည်း​စံု​ေရာ စီမှန်ထား​တဲ့​ ​ေနရာကို တစ်စိုက်မတ်မတ် အား​လံုး​ရဲ့​ ​ေြခဦး​က လှည့်​ေနြကပါ၏။ မိုး​လံု​ေလမလံု အခန်း​ကျယ်ကျယ်ထဲ အား​လံုး​ေရာက်ပါြပီ၊​ အခန်း​ဆို​ေပမဲ့​ အကာက​ေတာ့​ ​ေဘး​တစ်ခု​ေနာက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်၊​ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ မိုး​လံုမဲ့​ အခန်း​လို့​ေြပာလို့​ရပါ၏၊​ လူ​ေတွလည်း​ များ​ေသာအား​ြဖင့်​ေတာ့​ စံုြကြပီမို့​ တစ်​ေယာက်ြပီး​တစ်​ေယာက်မိတ်ဆက်ြကပါတယ်၊​ နာမည်ဘယ်လို​ေခါ်​ေြကာင်း​၊​ စာကို ဘာနဲ့​ေရး​ေြကာင်း​ (Blogspot, Wordpress)၊​ Web Address က ဘာလဲ စသည်ြဖင့်​၊​ ဒီလိုနဲ့​ မိတ်ဆက်သွား​လိုက်တာ ​ေနာက်ဆံုး​ Blog မ​ေရး​ပဲ အ​ေဖာ်လိုက်လာတဲ့​လူကို မိတ်ဆက်တဲ့​အလှည့်​ေရာက်​ေတာ့​ ထိုသူက ကျ​ေနာ်က အ​ေဖာ်လိုက်လာတာပါလို့​ ​ေြပာတဲ့​အခါ ကိုပီ​ေကြကီး​က ဒါဆို www.အ​ေဖာ်.blogspot.com ​ေရး​တာ​ေပါ့​ေနာ် ဆို​ေတာ့​ အား​လံုး​က ဝါး​ဟား​ဟား​ ြကပါ​ေတာ့​၏။ အား​လံုး​မိတ်ဆက်ြပီး​ေတာ့​ ကစား​ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့​ရာ အဖွဲ့​နှစ်ဖွဲ့​ခွဲမဲ့​အခါ ကိုပီ​ေကြကီး​က ဒုတ်နှစ်​ေချာင်း​ကို တိုရှည်လုပ်ြပီး​ မဲနိုက်​ေစပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီမှာ အဖွဲ နှစ်ဖွဲ့​ြဖစ်သွား​ပါတယ်၊​ အတိုအဖွဲ့​ အရှည်အဖွဲ့​ပါ၊​ အား​လံုး​မဲနိုက်ြပီး​သွား​ေတာ့​ အဖွဲ့​ကိုယ်စီနဲ့​ြဖစ်ြကတဲ့​အခါ ကစား​ပွဲစြကပါတယ်၊​ ဒီကစား​ပွဲက Blogger ​ေတွရဲ့​ နာမည်ကို လက်ဟန်​ေြခဟန်နဲ့​ လုပ်ြပတဲ့​အခါ အဲ့​ဒီအဖွဲ့​က ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ​ေြပာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့​ကစား​ပွဲြကီး​စလိုက်တာ အရှည်အဖွဲ့​က ​ေပျာ်​ေပျာ်ြကီး​မသိသလို ရှံုး​ခဲ့​ပါတယ်၊​ ကစား​ပွဲက ြကာသွား​တယ်၊​ ကစား​ပွဲမှာ ရီ​ေနရလို့​လား​မသိဘူး​ Blogger ​ေတွ ဝမ်း​ေတာ်ဟာကုန်ပါ​ေရာ၊​ အဲ့​ဒါနဲ့​ ထမင်း​စား​ဖို့​ အ​ေြကာင်း​ဖန်လာကာ Blogger ​ေတွထဲက သံုး​ေလး​ေယာက်​ေလာက်က ထမင်း​ဗူး​ တစ်​ေယာက်တစ်ဗူး​ေဝ​ေပး​ပါတယ်။ အဲ့​ဒီအချိန်မှာ စား​ေသာက်တာ​ေတွက တရုတ်ကား​ေတွထဲက သိုင်း​ချသလိုြဖစ်​ေနမယ်လို့​လည်း​ မထင်​ေစချင်ဘူး​ေနာ် ၊​ ြငိမ်သက်စွာစား​ြကပါ၏။ ြပီး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​နား​ြကပါတယ်၊​ စပ်မိစရာ​ေတွ ​ေြပာြကြပီး​၊​ မိုး​လံု​ေလမလံု အခန်း​ရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ကစား​ပွဲတစ်ခုစပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီကစား​ပွဲက​ေတာ့​
့​Blogspot​ေကာင်း​တယ်
Wordpress က​ေကာင်း​တယ်၊​

Blogger ြဖစ်ရတာမ​ေကာင်း​ဘူး​
Blogger ြဖစ်ရတာ ​ေကာင်း​တယ်

အဲ့​ဒီလို
​ေကာင်း​တယ်

မ​ေကာင်း​ဘူး​

ကို ြပိုင်ြငင်း​ရတဲ့​ ကစား​ပွဲပါ၊​ ကျ​ေနာ်တို့​ အရှည်အဖွဲ့​ဝင် ကိုမျက်လံုး​က​ေတာ့​ အနိုင်မခံအရှံုး​မ​ေပး​စွာနဲ့​ အား​ြကိုး​မာန်တတ် သိုင်း​ကွက်​ေပါင်း​စံုနဲ့​ ြပိုင်ြငင်း​လိုက်တာ ကျ​ေနာ်တို့​ အရှည်အဖွဲ့​ မသိမသာ နိုင်သွား​ပါတယ် ဟဲဟဲ၊​ဒီ​ေန့​ရာမှာ ကစား​ရတာြပင်း​တယ် ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲက ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ​ေြပာင်း​ြကစို့​၊​ ကျ​ေနာ်တို့​ Blogger တစ်သိုက် အထုပ်​ေလး​ေတွကိုယ်စီကိုယ်ငှ သယ်ြကြပီး​ ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ချီတတ်ြကပါ​ေတာ့​တယ်၊​ ​ေပျာ်​ေပျာ်ပါး​ပါး​ လမ်း​ေလျှာက်သွား​ြက၏။ ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ​ေရာက်ြပီ အား​လံုး​ေနရာ​ေတွယူြပီး​ ထိုင်ြကတယ်ပါ၏၊​ အဆို​ေတာ်မဟုတ်တဲ့​ Blogger ကိုသား​ြဖိုး​က ဝိုင်း​လည်မှာ ဂစ်တာကိုင်ြပီး​ သီချင်း​ဆိုြပ​ေနပါတယ်၊​ အား​လံုး​က​ေတာ့​ အား​ေပး​ြကပါတယ် “သား​ြဖိုး​ မြပီး​ေသး​ဘူး​လား​” တဲ့​ ဟီး​ဟီး​၊​ အဲ့​ဒါက တစ်ခု ​ေနာက်တစ်ခုက မဘာညာရဲ့​ ကစား​နည်း​ပဲ နာမည်ဘယ်လိုတတ်လည်း​ေတာ့​သိဘူး​၊​ ကျ​ေနာ်​ေတာ့​ နာမည်တပ်​ေပး​လိုက်မယ် မုန့်​ကျိုး​လိမ်ကစား​နည်း​လို့​၊​ ဟုတ်ပါတယ်၊​ လူငါး​ေယာက်​ေလာက်လက်​ေတွကို ြကက်​ေြခခတ်ထား​တာကို ​ေြဖရတဲ့​ နည်း​ပါ၊​ တစ်​ေယာက်တစ်ဖွဲ့​ကစား​ြကတာ အား​လံုး​ေပါင်း​သံုး​ဖွဲ့​၊​ သံုး​ဖွဲ့​မှာ တစ်ဖွဲ့​နိုင် နှစ်ဖွဲ့​ရှံုး​ မပူပါနဲ့​ ကျ​ေနာ်ရယ်၊​ ကိုပီ​ေကြကီး​ရယ်၊​ မပင့်​ရယ် မဘာညာရယ်၊​ ကိုသီဟန်ရယ်၊​ ​ေနာက်ထပ်လည်း​ပါပါ​ေသး​တယ်။ ရှံုး​တဲ့​လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​ တစ်ခုခုလုပ်ြပရပါတယ်၊​ မဘာညာက​ေတာ့​ ကာယ​ေမာင်လုပ်ြပရတယ်၊​ မပင့်​က​ေတာ့​ ​ေမာ်ဒယ်လမ်း​ေလျှာက်၊​ ကိုသီဟန်က​ေတာ့​ ဖား​ခုန်ခုန်ရပါတယ်၊​ ကျ​ေနာ်နဲ့​ ကိုပီ​ေကြကီး​က​ေတာ့​ ထီ​ေပါက်ပါတယ်၊​ မိန်း​က​ေလး​လိုလုပ်ြပရမယ်တဲ့​ ဟီး​ဟီး​ ရှက်စရာြကီး​၊​ ကိုပီ​ေကြကီး​က အရင်ဆံုး​၊​ စလင်း​ဘက်က​ေလး​ နဲ့​ ထီး​က​ေလး​နဲ့​ ​ေချာက်သီး​ေဆး​ြပား​လိုက်​ေရာင်း​ပါ၏ ၊​ ကျ​ေနာ်က​ေတာ့​ မိန်း​က​ေလး​လို့​ စလင်း​ဘက်​ေလး​နဲ့​ ​ေမာ်ဒယ်လ်​ေလျှာက်ြပရမယ်တဲ့​ဗျာ၊​ ​ေသြပီဆရာ ​ေနြခည်မဖျာနိုင်​ေတာ့​ပါ၊​

{​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ ကစား​ပွဲ} {ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲက ​ေရလယ်ကျွန်း​ေပါ်က Bloggerတစ်သိုက်}
{မိုး​လံု​ေလမလံုဆိုတာ အဲ့​ဒီအခန်း​ပါ :P }
{ပံုြကီး​ြကည့်​ချင် နိပ်ပါ}

ဒီလိုနဲ့​ကစား​ပွဲ​ေတွလည်း​ြပီး​ေသာအခါ အထုပ်က​ေလး​ေတွ ပိုက်လို့​ လာလမ်း​အတိုင်း​ ြပန်ြကရြပန်ပါတယ်။ ဘဝဆိုတဲ့​သ​ေကင်္တမှာ ​ေပျာ်စရာရှိြပီး​ရင် လွမ်း​ရ တမ်း​တရ ပါတယ်၊​ ရယ်စရာရှိသလို ငိုစရာလည်း​ရှိပါတယ်၊​ ​ေပျာ်ြပီး​ရင် ဝမ်း​နည်ရတယ်၊​ ၂၉ရက်​ေန့​ တစ်​ေန့​တည်း​မှာ မ​ေတွ့​ဖူး​ေတွ့​ဖူး​ ြမင်ဖူး​မြဖစ်ဖူး​တဲ့​လူ​ေတွနဲ့​ စြက​ေနာက်ြက ​ေပျာ်ြကပါး​ြကတယ်၊​ အား​လံုး​ြပီး​သွား​ေတာ့​ အိမ်အြပန်နှုတ်ဆက်ြကရတယ်၊​ မျက်နှာကြပံုး​ြပနှုတ်ဆက်​ေန​ေပမဲ့​ စိတ်ထဲမှာ အမှတ်တရနဲ့​ ဝမ်း​နည်း​စွာ နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း​......
{ကို​ေဇာင်း​}

မှတ်ချက်။ ။ ​ေရး​ဖို့​ စိတ်မပါ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ မ​ေရး​ြဖစ်တာ ြကာသွား​ပါ၏၊​ အခုမှတစ်​ေရး​နိုး​၍ ​ေရး​ေနသလိုြဖစ်ပါသည်