စိတ်တိုက်ပွဲ

                         ဘဝမှာ ြဖစ်ချင်ဆံုး​အရာထက် စိတ်၏​ေစရာ ခိုင်း​ေစသမျှကိုတာ ခရီး​ဆက်​ေနရတဲ့​အခိုက်အတန့်​အတွင်း​ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် စိတ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန် ြဖစ်မှန်း​မသိြဖစ်ခဲ့​ရတာဟာ စိတ်ကို အနိုင်မတိုက်နိုင်ခဲ့​လိုပဲဆိုတာ တစ်ထစ်ချယံုြကည်ဖို့​လိုပါသည်။
                                                                     တိုး​တတ် ​ေအာင်ြမင်​ေရး​ အ​ေြကာင်း​ေတွကို ​ေရး​တဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာ​ေတွမှာ သူတို့​ကိုယ်တိုင် တိုး​တတ်လမ်း​ေြကာင်း​ေပါ် မ​ေရာက်​ေပမဲ့​ ဖတ်ရှု့​သူမှာ တိုး​တတ်လမ်း​ေြကာင်း​ေပါ် ​ေရာက်ရှိသွား​တာ တစ်ရာမှာ ရှစ်ဆယ်​ေလာက်ရှိပါသည်။ ဒါဟာဘာ​ေြကာင့်​လဲဆိုတာ အ​ေြဖများ​စွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်​ေလမှာ အများ​အတွက် ရသ​ေြမှာက်​ေပမဲ့​ မိမိအတွက် ရသမ​ေြမှာက်တဲ့​အခါ ဇာတ်ထဲမှာ​ေတာ့​ သ​ေဌး​သား​ ရပ်ကွက်ထဲမှာ​ေတာ့​ အ​ေြကွး​စား​ဆိုသလိုြဖစ်​ေနတတ်ပါသည်။
                                                                  ဘဝတိုက်ပွဲတစ်ချို့​ရဲ့​ စစ်​ေြမြပင်မှာ အရှံုး​ေပး​လိုက်ရတယ်ဆို​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေပး​လိုက်ရတဲ့​အရှံုး​ဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အနိုင်ရရှိသွား​တတ်ပါတယ်၊​ ဒါဟာ​ေလာကြကီး​ရဲ့​ မျက်လှည့်​အတတ် သို့​မဟုတ် နိယာမ တစ်ခုအြဖစ် သတ်မှတ်ရ​ေပသည်။
                                                      ဒိသာပါ​ေမာက္ခြကီး​က ​ေြပာလိုက်တယ် ​ေမာင်မင်း​ ဒီငရုတ်သီး​ကို စား​ရင် စပ်မယ် မစား​နဲ့​ ဆို​ေသာအခါ လူတို့​မည်သည် ​ေမျာက်နှင့်​သဏ္ဍန်တူ​ေသာ​ေြကာင့်​ အရာရာစူး​စမ်း​ချင်စိတ်ရှိကာ ငရုပ်သီး​ကို စပ်တယ်​ေြပာလည်း​ စား​ြကည့်​ြကမှာပါပဲ၊​ ထိုအခါမှ ​ေမျာက်မီး​ခဲကိုင်မိကာ ဇက်ကနဲ လွတ်ချသလို စပ်​ေသာအရသာကို သိနိုင်မှာြဖစ်ပါတယ်၊​ ထိုအရာက လူရဲ့​စိတ်သဏ္ဍန်များ​စွာအနက်မှ သဲတစ်ပွင့်​စာ​ေလာက်ကို ပမာနှိုင်း​၍ ​ေြပာြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။
{ကို​ေဇာင်း​}

Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

September 11, 2009 at 4:59 PM

စိတ်တိုက်ပွဲလာဖတ်သွား​တယ်
​ေဇာင်း​ေရ....
စိတ်ကို​ေတာ့​မနိုင်​ေသး​တာအမှန်ပါပဲ
:)

September 14, 2009 at 5:08 PM

စိတ်တိုက်ပွဲကို ဖတ်ြပီး​ တိုက်ခိုက်နိုင်​ေအာင် ြကိုး​စား​ပါမည်။ လက်နက်အြပည့်​ေဆာင်ထား​ပါမည်။
တလွဲမ​ေတွး​ရ (စိတ်တိုက်ပွဲကိုဆိုလိုြခင်း​ြဖစ်သည်)
ဥပမာများ​လဲ အင်မတန်​ေကာင်း​၏။

October 20, 2009 at 1:20 PM

ကျ​ေနာ်လည်း​ စိတ်ရဲ့​ ​ေကျး​ကျွန်အဆင့်​ပဲ ရှိ​ေသး​တယ်....

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::