ယဉ်​ေကျး​ေသာလူရိုင်း​များ​အ​ေြကာင်း​

လူတစ်​ေယာက်ကို အဓိက ပံ့​ပိုး​ေန​ေသာအရာမှာ ယဉ်​ေကျး​မှုနှင့်​အဆင့်​အတန်း​လို့​ ကျွန်ုပ်ြမင်မိပါ၏။ ယဉ်​ေကျး​မှုဟုဆိုရာ၌ ကိုယ်၊​နှုတ်၊​စိတ်၊​ ယဉ်​ေကျး​ေပမှ လူရာဝင် နိုင်ပါသည်။ ဓနဥစ္စာြဖင့်​ လူ​ေတာတိုး​နိုင်သည်။ သို့​ေသာ် ဤအရာက စစ်မှန်​ေသာ ခင်မင်​ေပါင်း​သင်း​မှုကို မရနိုင်ပါ၊​ ​ေနာက်ထပ် ယဉ်​ေကျး​မှုနဲ့​ ပတ်သက်၍ ဂုဏ်ပကာသန​ေတွ ပညာရှိ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သူ​ေတွဟာ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​မှာ​ေနသူမဟုတ်ပဲ ​ေတာချံုအံုြကား​ရွာ​ေတွမှာ ​ေနသူကို စကား​ေြပာမယဉ်​ေကျး​သူ၊​ ရိုင်း​စိ်ုင်း​သူ၊​ လူမှု​ေရး​နား​မလည်သူဟု သတ်မှတ်ြကသည်၊​ ဤသို့​ဆို​ေသာ် ​ေခတ်ပညာတတ်​ေတွ ဥစ္စာဓန​ေပါြကွယ်ဝသူ​ေတွ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူ​ေတွမှာ​ေတာ့​ ယဉ်​ေကျး​ြကသည်​ေလာ။ ​ေကျး​ေတာရွာသူ​ေတွလို လူလူချင်း​ တန်း​တူဆက်ဆံနိုင်မည်​ေလာ၊​ မိမိထမင်း​ဝိုင်း​သို့​ အလည်လာသူကို စစ်မှန်​ေသာ ​ေစသနာြဖင့်​ ​ေခါ်ဝင်နိုင်ပါ့​မလား​၊​ ထိုသို့​မဆိုနိုင်ပါ၊​ ချမ်း​သာြကွယ်ဝြပီး​ အဆင့်​အတန်း​ြမင့်​မား​သည်ဟု ယူဆထား​သူမှ ြကား​မိသည်မှာ လူဆိုတာ တန်ရာတန်ရာ တူရာတူရာကိုဆက်ဆံရတယ် တဲ့​ ထိုသို့​ဆိုလျှင်ြဖင့်​ ထိုသူဟာ အဆင့်​အတန်း​မည်မျှ ခွဲြခား​ထား​သည်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်စရာမလို​ေအာင် ​ေပါ်လွင်​ေနပါသည်။ အဆင့်​အတန်း​၏ ​ေနာက်ကွယ်​ေနာက် မာနနှင့်​အတ္တကို ​ေရာ​ေနှာထား​သည်ြဖစ်၍ ကိုယ်ချင်း​စာနိုင်ဖို့​ဆိုတာ ထိုသူ၌​ေတွ့​ြမင်ရခက်​ေသာအရာပါ။

ယဉ်​ေကျး​မှုတစ်ခုရဲ့​ အမွှာတစ်ခုြဖစ်​ေသာ အရာမှာ စကား​ြဖစ်ပါသည်။ စကား​သည် လူတစ်​ေယာက်အတွက် အ​ေရး​ြကီး​ေသာ အသံုး​ဝင်​ေသာ အရာြဖစ်ပါသည်။ ထိုအရာကို မသံုး​တတ်က ​ေသ​ေစနိုင်သည် သံုး​တတ်ပါက ချမ်း​သာရာ​ေရာက်ပါ၏။ ပမာနှိုင်း​၍​ေြပာရ​ေသာ်.... ကျွနိုပ်​ေရဆာ​ေသာအခါ သင့်​အား​ကျနိုပ်​ေရ​ေတာင်း​ပါမည်။ ​ေရ​ေတာင်း​ရာ၌ ြကမ်း​တမ်း​ေသာစကား​နှင့်​နှူး​ညံ့​ေသာ စကား​ဟူ၍ နှစ်ခုရှိပါသည်။ “ကျွန်​ေတာ်​ေရ​ေသာက်ချင်လို့​ ​ေရတစ်ခွက်​ေလာက်​ေပး​ပါခင်ဗျာ” “ငါ့​ကို​ေရတစ်ခွက်​ေလာက်​ေပး​စမ်း​” ထိုစကား​နှစ်ခွန်း​တွင် သင့်​အ​ေနနဲ့​မည်သည့်​စကား​ကို လက်ခံနိုင်မည်နည်း​။ြကား​ရသူအ​ေနြဖင့်​ မည်သူစကား​က ချိုသာနိုင်မည်နည်း​။ စကား​ေြပာရာနိုင် ​ေပး​သူနှင့်​ယူသူဟု၍ ရှိပါသည်။ ​ေပး​သူမှာ စကား​ကို ြကမ်း​တမ်း​စွာ​ေြပာနိုင်​ေပမဲ့​ ယူသူမှာ ြကမ်း​တမ်း​ေသာစကား​ကို ဆိုြခင်း​ြဖင့်​ ဒုက္ခ​ေရာက်နိုင်ပါတယ်။ ြကမ်း​တမ်း​ေသာ စကား​နှင့်​ နှုး​ညံ့​ေသာ စကား​ကို ​ေြပာရာနိုင် မည်သို့​ အကျိုး​ခံစား​ရ​ေြကာင်း​ကို ကျွန်ုပ်တို့​ ​ေကျာင်း​စာတွင် မင်း​သား​သံုး​ဦး​နှင့်​မုဆိုး​တစ်​ေယာက်အ​ေြကာင်း​ကို သင်ခဲ့​ရဖူး​ပါသည်။ အ​ေြပာအဆိုြကမ်း​တမ်း​သည်ဟုဆိုရာတွင် ​ေတာချံုအံုြကား​ ​ေကျး​ေတာရွာ​ေနသူများ​သာ မဟုတ်ပဲ ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​တွင်​ေနထိုင်ြက​ေသာ အဆင့်​အတန်း​ရှိသူများ​လည်း​ စကား​ေြပာဆိုရာ၌ ရိုင်း​စိုင်း​သည်ကိုလည်း​ေတွ့​ရပါသည်။ စကား​ေြပာရာ၌ သတိထား​ရမည်မှာ စကား​သည်အ​ေြပာမတတ်​ေတာ့​ ဆဲသလို ြဖစ်​ေစနိုင်​ေသာ​ေြကာင့်​ အထူး​သတိထား​ရ​ေပမည်။ တစ်ချို့​ေတွလည်း​ စာဖတ်လွန်တာနှင့်​ ပညာတတ်လွန်သွား​ေသာ အခါ၌လည်း​ စကား​ေြပာရာ၌ လွန်တာ​ေတွလည်း​ ​ေတွ့​ရပါသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ထိုအရာသည် အဆင့်​အတန်း​မည်မျှ ရှိ​ေစကာမှု ဗီဇ နှင့်​ ပတ်ဝန်း​ကျင်အ​ေနအထိုင်​ေြကာင့်​ ကွဲြပား​ြခား​နား​ေစပါသည်။
{ကို​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 6 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

September 17, 2009 at 8:38 PM

ကို​ေဇာင်း​ရဲ့​ ကိုယ်ပိုင်ခံစား​ချက်​ေလး​ေတွကို မှတ်ရှုသွား​ပါတယ်ဗျာ။

yu ya

ပျား​သကာလို ချိုလှ​ေစ ဆိုလား​ ြကား​ဖူး​တာပဲဗျာ။

Anonymous
September 17, 2009 at 9:26 PM

Nice ! အ​ေြပာအဆို ယဉ်​ေကျး​ဖို့​အလွန်ကို အ​ေရး​ြကီး​ပါ၏။။
​ေလး​စား​လျှက်
သျှင်

September 18, 2009 at 2:01 PM

လူတဖတ်သား​ကို နှဝင်ချိူ​ေအာင်​ေြပာတာလဲ ဒီနှတ်ပဲ ​ေဒါသထွက်​ေအာင်လုပ်တာလဲ ဒီနှတ်ပဲ ....အား​တက်​ေအာင် လုပ်တာလဲသူပဲ စိတ်ဓာတ်ကျ​ေအာင်လုပ်တာလဲသူပဲ အဲ​ေတာ့​ သူကအ​ေရး​ြကီတယ်​ေနာ်..း​)

အိမ်
September 18, 2009 at 6:46 PM

ခက်တယ်ဗျ တချို့​က ခပ်ရိုင်း​ရိုင်း​ေြပာမှနား​လည်တာ..။ အဓိက ကတာ့​ စိတ်အခန့်​မသင့်​တဲ့​အချိန်မှာ ပိုဆိုး​တယ်။ ဘာြဖစ်ြဖစ်ပါ စကား​ချိုချိုသာသာ ​ေြပာတာ အ​ေကာင်း​ဆံုး​ပါပဲ။

tune
September 28, 2009 at 8:02 AM

ကိုယ်က စြပီး​နား​လည်​ေပး​နိုင်ဖို့​ပဲ လိုတယ်လို့​ ထင်မိတာ။
တစ်ခါတစ်​ေလ မရည်ရွယ်တာမျိုး​လဲ ရှိတယ်။
ဒီမှာ ြမန်မာ စကား​ သိပ်မတတ်တဲ့​တိုင်း​ရင်း​သူ​ေလး​ေတွနဲ့​ ​ေတွ့​တယ်။
သူတို့​က ချစ်ချစ်ခင်ခင် နှုတ်ဆက်တာ ကိုယ့်​ကို
" ဟဲ့​ ​ေကာင်မ" တဲ့​။
တကယ်က သူတို့​ ခင်ရှာြကတာပါ။
"နင်က ဘယ်က လာသလဲ" လို့​ ​ေမး​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​မွန်မွန် ြပန်​ေြဖရတာ​ေပါ့​။
ဒီလိုပါပဲ။
သူများ​က အ​ေရး​မြကီး​ပါဘူး​။
ကိုယ်က အ​ေရး​ြကီး​တာ။

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::