​ေလထဲက အိမ် ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်

အစဉ်အြမဲ တိုက်ခတ်အ​ေဖာ်ြပု​ေန​ေသာ ​ေလနု​ေအး​ေလး​များ​သည် အခုများ​ေတာ့​ ​ေလပူြဖစ်သွား​သလို၊​ ကျွန်​ေတာ်တည်​ေဆာက်ခဲ့​မိ​ေသာ တည်​ေဆာက်ခဲ့​ေသာ ​ေလထဲက ​ေပျာ်စရာစိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​လည်း​ ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်လာခဲ့​ေလသည်။

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက် ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွ အြပန်အလှန်​ေပး​ခဲ့​ြကြပီး​ကာမှ ​ေမျှာ်လင့်​ထား​သလို ြဖစ်မလာခဲ့​တဲ့​ အခိုက် ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ​ေဆာက်တည်ရာမဲ့​ေသာ ဘဝကို ခဏချင်း​ေရာက်ရှိသွား​ခဲ့​ချိန်၌ သိန်း​ငါး​ရာထီ​ေပါက်သလိုလည်း​ မ​ေပျာ်နိုင်ပါ၊​

အ​ေြကာင်း​မှာ ချစ်မူ​ေရး​ရာ၌ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်သလို ြဖစ်သွား​ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေပသည်။ တစ်နည်း​ဆိုရ​ေသာ် အ​ေြခရယ်မတူ ချစ်ခွင့်​မရှိလို့​ သတ်မှတ်ထား​လို့​လား​...

ြကိုး​ရှည်ရှည်နဲ့​ လွတ်ထား​သည့်​အလား​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာလည်း​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ြပိုး​ြပိုး​ပျက်ပျက်နှင့်​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာ လံုး​ဝ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ေလ​ေတာ့​သည်။ ချစ်တတ်သူတို့​ နှလံုး​သား​မှာ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်မူမျိုး​ မရှိခဲ့​။ စိ်တ်ကို​ေြပာင်း​လဲ​ေစ​ေသာ မူး​ယစ်​ေဆး​ကို မသံုး​ပဲ ြကာလာတာနှင့်​အမျှ ရိုး​အိသွား​ကာ စိတ်ကုန်စိတ်ပျက် ​ေြပာင်း​လဲသွား​ေစခဲ့​ေသာ သူမ။

စိတ်တိုရင် စိတ်ညစ်ရင် လူ​ေတွကို မုန်း​တီး​သွား​တတ်​ေစတဲ့​လား​၊​ အစွန့်​ပစ်ခံ ကျွန်​ေတာ်မျိုး​ တစ်ချိန်တစ်ခါက တစ်ချို့​တစ်​ေလ​ေသာ အရာကို အနိုင်ယူခဲ့​မိခဲ့​လို့​လား​ ​ေတွး​မရ၊​ အခုများ​ေတာ့​ ဆယ်ဆဆယ်လီ ြပန်ခံရသည်။ ကိုယ်ချင်း​စာ​ေအာင် ဆံုး​မ​ေလသလား​။

​ေလထဲထုက နံရံမှာ ​ေဆး​ေရာင်ချယ်စုတ်တံ​ေတွကို အတူကိုင်လို့​ စိ်တ်ကူး​အိမ်က​ေလး​ကို ​ေဆး​ချယ်ခဲ့​ချိန်က ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေတွ၊​ ြကည်နှူး​စရာ​ေတွ အခု​ေတာ့​ သဲထဲ​ေရသွန်ခဲ့​ေလသလား​ ​ေတွး​မရ​ေလ​ေအာင်။ စိတ်​ေသာက ​ေဝလို့​။ ချစ်ြခင်း​တရား​မှာ မိနှင့်​ဖ က ဆံုး​မသဖွယ် ရှိအပ်​ေပမဲ့​။ တစ်ကယ်တမ်း​ေပါင်း​စပ်ရမှာ သင်နှင့်​ကျွနိုပ်သာ....

အ​ေရာင်​ေတွမတူ အနာဂတ်​ေတွမတူ​ေသာ အိမ်တစ်လံုး​ကို တည်​ေဆာက်ခဲ့​ြပီး​ကာမှ ချစ်သူတို့​ သ​ေဘာဝအရ မိဘ​ေမာင်ဘွား​ အ​ေပါင်း​အသင်း​မိတ်​ေဆွများ​ ဝင်​ေနှာက်ယှက်လို့​ရယ်။ ကိုယ့်​ဘဝကိုယ် မ​ေရး​။ ဘယ်သူ​ေတွ ဝင်​ေရး​ေနသလဲ နဖူး​ေပါ်လက်တင် စဉ်း​စား​မိ​ေနခဲ့​ေပါ့​။

“ခဏတာပါပဲ ​ေခါက်ရိုး​မကျိုး​တဲ့​ ဘဝတစ်ခုမှာ အရာရာတိုင်း​ဟာ နတ္တိ​ေပါ့​...
{​ေဇာင်း​}
 

လွမ်း​နာ

အသိုင်း​အဝိုင်း​ နဲ့​ အဆင်မ​ေြပတိုင်း​
မုန်း​ေမ့​စိတ်က ဝင်​ေရာက်လာသတဲ့​လား​

အို....
​ေကာင်း​ကင်ရယ်
မင်း​ရွာချခဲ့​တဲ့​ မိုး​ေရ​ေတွက ပုရွတ်ဆိတ်တစ်​ေကာင်လို
ငါ့​အတွက်​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေတွ​ေဝလို့​ေပါ့​

ဘယ်ဘက်က ထုထု အနာခံရတဲ့​
နှစ်ဖက်တီး​ “ဗံု” လိုပဲ အသာစံဖို့​အတွက် အနာခံရသတဲ့​လား​

အနား​မညီမျဉ်း​ြပိုင်ဆိုတာ
ဘယ်လိုမျဉ်း​လည်း​ အတိအကျ နား​မလည်ခဲ့​ေပမဲ့​

​ေလလွှင့်​လူလို လွမ်း​လွန်း​လို့​
​ေဆာက်တည်ရာမဲ့​ရင်း​ အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွသာ ​ေရး​စပ်မိခဲ့​တယ်
 

ပူ​ေလာင်ြခင်း​ ရဲ့​ ပူ​ေလာင်ြခင်း​

ဘဝက ဒီ​ေရလှိုင်း​ေတွလို နိမ့်​လိုက်ြမင့်​လိုက်နဲ့​ စုန်ဆန်​ေမျှာ​ေနတဲ့​ြကား​မှာ မည်သို့​ဆို​ေစ ရင်ခွင်များ​စွာဟာ ပူ​ေလာင်တတ်ြကပါသည်။ ငိုြခင်း​နဲ့​ေမွး​ဖွား​လာြပီး​ ငိုြခင်း​ေတွနဲ့​ပဲ ဘဝကို ရှင်သန်​ေနြကရပါသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ရယ်​ေမာြခင်း​ နည်း​ပါး​ေသာ ​ေဝါဟာရတစ်ခုဆိုရင် သင့်​အ​ေနနဲ့​ မှား​သည်ဟု ယူဆမည်​ေလာ။ မျှတစွာသံုး​သပ်ခဲ့​ပါသည်။ သို့​ေသာ် ​ေပျာ်စရာ​ေတွ မရှိလို့​ ကျွန်ုပ်အ​ေနနဲ့​ တစ်ဖက်သတ်​ေြပာသည်လည်း​ မဟုတ်၊​ ြဖစ်တတ်​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကိုသာ ဆိုလိုသည်။

ပင်လယ်ြပင်​ေနွဒဏ်ရဲ့​ ​ေရ​ေငွ့​က ရင်ကိုပူ​ေလာင်​ေစခဲ့​တယ်ဆိုရင် ယံုနိုင်​ေလာက်မည် မထင်ခဲ့​၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ မုသား​မသံုး​ပဲ ​ေြပာခဲ့​ေသာ စကား​ေတွသာ...၊​ ​ေကာင်း​ကင်မှာ ​ေနမင်း​ြကီး​ ရှိ​ေန​ေပမဲ့​ ပူ​ေလာင်မှုကို မခံစား​ရ​ေသာ တိမ်​ေတွလို တစ်ခါတစ်​ေလ ြဖစ်ချင်မိခဲ့​ပါသည်။

ŽãųʼnĢ
 

​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေလသလား​

အ​ေြခအ​ေန နဲ့​ အချိန်အခါက
စိ်တ်ကို ​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေစသလား​

ဟိုအရင်တချိန်က
ချစ်တယ်လို့​ေြပာတိုင်း​ ရင်ကို နစ်ကာဝင်သွား​ေစခဲ့​သူ

အခုချိန်များ​ေတာ့​
ချစ်တယ်လို့​ ​ေြပာတိုင်း​ ​ေလာင်​ေြပာင် တတ်ခဲ့​သူ

ဟိုအရင်တစ်ချိန်က
အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်စရာြဖစ်ခဲ့​ေပမဲ့​

အခုချိန်များ​ေတာ့​
အချစ်က မင်း​အတွက် ဟာသြဖစ်​ေနခဲ့​

မာန နဲ့​ အတ္တ မ​ေရာတတ်ခဲ့​ပါဘူး​
အခုရင်ဝယ်မှာ စူး​နစ်စွာနဲ့​ ခံစား​ေနရသူ

တစ်ချက်​ေလာက်​ေတာ့​ ငဲ့​လှည့်​ြကည့်​ေပါ့​
ဒီရင်မှာ မင်း​အတွက် ​ေလာင်ြမိုက်​ေနတဲ့​လူ

ŽãųʼnĢ
 

ရံုး​သံုး​ ြမန်မာစာ လက်ကွက်

ြမန်မာ စာလံုး​(font) ​ေတွကို ဒီမှာ တင်​ေပး​ခဲ့​တုန်း​က ကီး​ဘုတ်ပံုမပါသွား​လို့​ နှစ်လံုး​ဆင့်​စာလံုး​ေတွကို ရိုက်ရခက်​ေနသူများ​အတွက်ပါ၊​ ထပ်တင်​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ Post ​ေဟာင်း​မှာ တင်​ေပး​ထား​တာ မသိမှာဆိုး​လို့​ လမ်း​ညွန်အ​ေနနဲ့​ သီး​သန့်​ြပန်တင်​ေပး​လိုက်ပါတယ်၊​

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ပံုကိုနိပ်ြပီး​ Save လုပ်ယူကာ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ်၊​
ŽãųʼnĢ
 

အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​

အရူး​အမူး​ တမ်း​တ​ေနမှန်း​သိလို့​
ပစ်ဖယ်ကာ အ​ေဝး​မှာ​ေရှာင်ရစ်​ေနသလား​
​ေတွး​မရ​ေပမဲ့​

အချစ်ရဲ့​သက်​ေသ
ြကင်နာြခင်း​တစ်ချို့​ေတွရယ်

ဘယ်​ေလာက်​ေဝး​ေဝး​ ဒီရင်ထဲမှာ
အစဉ်အြမဲရှိ​ေနသည်မို့​ အြပစ်များ​ရယ်
ပ​ေပျာက်ပါရ​ေစ​ေတာ့​

​ေန့​တိုင်း​ပဲ​ေစာင့်​ေနရင်း​နဲ့​
အချိန်​ေတွကုန်ခဲ့​တာ မင်း​အသိပါပဲ....

ŽãųʼnĢ
 

တူနှစ်ကိုယ်တိုင်း​ြပည်

ချစ်သူ
တို့​နှစ်​ေယာက် စိတ်ကူး​ေလး​ေတွနဲ့​
တည်​ေဆာက်ထား​တဲ့​အိမ်​ေလး​
အ​ေြကာင်း​အမျိုး​မျိုး​ေြကာင့်​ ြပိုပျက်သွား​တဲ့​အခါ
စိတ်ဓာတ်ကျ​ေလမလား​ ​ေနာက်ဆုတ်သွား​ေလမလား​
​ေဝခွဲမရ​ေပမဲ့​...

တစ်ချိန်က ​ေြပာခဲ့​ဖူး​တဲ့​
တူနှစ်ကိုယ်တိုင်း​ြပည်ကို​ေတာ့​
တို့​နှစ်​ေယာက် ထူ​ေထာင်ဖို့​ အား​တင်း​ထား​ြကစို့​ကွယ်

အ​ေရာင်​ေတွ ​ေမှး​မှိန် အလင်း​ေတွကွယ်​ေပျာက်
​ေနမင်း​ြကီး​လည်း​ မထွန်း​ေတာက်နိုင်တဲ့​အခါ
တူနှစ်ကိုယ်​ေဖး​မလို့​ရယ်...

တစ်ကယ်ဆို မင်း​ေလး​က ဘဝလက်တွဲ​ေဖာ်မို့​
စာနာ နား​လည်မှု​ေတွရယ် စီမံကာ​ေဖာ်စပ်သလို​ေပါ့​

ဒီကဗျာ​ေလး​က စိတ်ကူး​သက်သက် မဟုတ်​ေပမဲ့​
အိပ်မ​ေပျာ်လို့​ေရး​ရင်း​ သူသိ​ေစဖို့​ရယ်....
 

Format & Restore Nokia Phone (Nokia ဖုန်း​ကို ြမန်​ေစြခင်း​)

Nokia ဖုန်း​ကို အသံုး​ြပုသာ ြကာသွား​တဲ့​အခါမှာ Menu သို့​မဟုတ် Applications ​ေတွကို ဝင်တဲ့​အခါမှာ စက်ကဟမ်း​သွား​သလိုလို ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုကိုသွား​ချင်ရင် ​ေစာင့်​ရတာမျိုး​ေတွကို ြကံုရတတ်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီလို ြကံုရတာမျိုး​ေတွက ​ေရထဲကို ဖုန်း​ြပုတ်ကျသွား​တာမျိုး​(သို့​) ဖုန်း​ထဲ​ေရဝင်သွား​တာမျိုး​၊​ Applications ​ေတွ ထည့်​တာများ​တာမျိုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ြဖစ်တတ်ပါတယ်၊​ မိမိအသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ ဖုန်း​က ဟမ်း​သွား​တာမျိုး​တို့​ ​ေနှး​တာတို့​ ခလုတ်​ေတွနိပ်ရတာ အဆင်မ​ေြပတာမျိုး​ေတွကို ြမန်ဆန်သွား​ေအာင်လုပ်လို့​ရပါတယ်၊​ နည်း​လမ်း​က​ေတာ့​ Format ချလိုက်ြခင်း​ပါပဲ။

အဲ့​ဒီလို Format ချလိုက်ြခင်း​ြဖင့်​ ဖုန်း​ထဲမှာ ရှိသမျှ Applications ​ေတွအကုန် ကုန်သွား​ပါမယ်၊​ မှတ်ထား​တဲ့​ ဖုန်း​နံပါတ်​ေတွ​ေပျာက်သွား​ပါလိမ့်​မယ်၊​ Applications ​ေတွ ​ေပျာက်သွား​တာက​ေတာ့​ စိုး​ရိမ်စရာမရှိပါဘူး​၊​ အင်တာနက်မှ FreeDownload လုပ်ယူလို့​ရ​ေနလို့​ပါပဲ၊​ မှတ်ထား​တဲ့​ ဖုန်း​နံပါတ်​ေတွကို​ေတာ့​ ဖုန်း​က​ေန Simcard ကို ​ေြပာင်း​ြပီး​ Save ထား​လိုက်ရင် အဆင်​ေြပသွား​ပါလိမ့်​မယ်၊​

Restore လုပ်ြခင်း​
Nokia ဖုန်း​ေတွထဲက Setting မှာ ဝင်​ေရာက်ကလိလိုက်တဲ့​အခါ တစ်ခုခုြဖစ်သွား​တာမျိုး​ေတွ​ေပါ့​၊​ ဥပမာ အဝင်Call၊​ အထွက်Call ​ေတွ ဖုန်း​လိုင်း​လွှဲလိုက်တာမျိုး​ေတွ ဘာမှမသိကလိသွား​မိတာမျိုး​ေတွ​ေပါ့​ အဲ့​ဒီလိုမျိုး​ ြဖစ်သွား​လို့​ ြပန်မလုပ်တတ်တဲ့​အခါမှာ ဖုန်း​ကို Restore လုပ်လိုက်ရင် Setting ​ေတွက Original အတိုင်း​ြဖစ်သွား​ပါလိမ့်​မယ်။ ဒီနည်း​လမ်း​က Setting ​ေတွကိုပဲ ပကတိအတိုင်း​ထား​ေပး​တဲ့​နည်း​ပါ၊​ အဲ့​ဒီလိုလုပ်ချင်ရင် နှစ်နည်း​ရှိပါတယ်

Code ကိုအသံုး​ြပုြပီး​ လုပ်မယ်ဆိုရင် *#7780# နိပ်ြပီး​ Call လိုက်ပါ အဲ့​ဒီအခါ Password ​ေတာင်း​လာရင် 12345 ဆိုြပီး​နိပ်​ေပး​လိုက်ပါ
(Restore သို့​မဟုတ် Format ချတဲ့​အခါ Password ကို 12345 ထည့်​ေပး​ရပါတယ်)

Code မသံုး​ပဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် Setting ထဲက factory settings ကိုနိပ်ြပီး​ Password ကို 12345 ထည့်​ေပး​လိုက်ရင် ရပါြပီ၊​ ဖုန်း​က Restart ကျသွား​ြပီး​ ြပန်ဖွင့်​လာတဲ့​အခါ အို​ေကသွား​ပါလိမ့်​မယ်။


Format ချြခင်း​
မိမိသံုး​ေနတဲ့​ ဖုန်း​ကို ဘာ​ေြကာင့်​ format ချရသလိုဆိုတာ အထက်မှာ​ေရး​ခဲ့​ပါြပီ၊​ ဖုန်း​အသစ်ကိုလည်း​ မဝယ်ချင်ဘူး​၊​ ​ေလး​ေန​ေနှး​ေနတဲ့​ ဖုန်း​ေလး​ကိုပဲ ြမန်​ေအာင်လုပ်ြပီး​ သံုး​ချင်ရင်​ေပါ့​၊​ ဒီလိုFormat ချလိုက်ြခင်း​ဟာ မိမိကိုယ်တိုင် ထည့်​သွင်း​ထား​တဲ့​ Applications ​ေတွ​ေပျာက်မယ်၊​ ဖုန်း​နံပါတ်​ေတွ​ေပျာက်မယ်၊​ ဖုန်း​ထဲမှာထည့်​ထား​တဲ့​ Data ​ေတွ​ေပျာက်မယ်၊​ သို့​ေပမဲ့​ ဖုန်း​နဲ့​တွဲသံုး​တဲ့​ Memory card ထဲက data ​ေတွ​ေတာ့​ ​ေပျာက်သွား​မှာ မဟုတ်ပါဘူး​၊​ ဖုန်း​ထဲက data ​ေတွပဲ ​ေပျာက်သွား​မှာြဖစ်ပါတယ်၊​

*#7370# ကို နိပ်လိုက်ပါ၊​ Password ​ေတာင်း​လာရင် 12345 ကိုထည့်​ေပး​လိုက်ပါ

မှတ်ချက်
သင့်​ရဲ့​ ဖုန်း​ကို ြမန်​ေစချင်တယ်ဆိုမှ Post ထဲက အတိုင်း​လုပ်ပါ၊​ Nokia တစ်မျိုး​တည်း​အတွက်သာ။

ŽãųʼnĢ
 

တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​

ဇ​ေဝဇဝါနဲ့​ ြမို့​ပျက်ညထဲ
တစ်​ေယာက်တည်း​ရယ်

​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွရယ်
ြကည်နှူး​ြခင်း​ေတွရယ်

အခုများ​ေတာ့​
အိပ်ပျက်ကာသတိရရင်း​ေပါ့​

ြကယ်​ေတွ​ေြကွတာ
တစ်​ေယာက်တည်း​ထိုင်ြကည့်​ေနမိတယ်

ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​ ​ေလ​ေြပ​ေအး​ေတွက
ငါ့​ကို ​ေနာက်​ေြပာင်​ေနြကတယ်

ဘယ်ကို​ေရာက်​ေနလဲ စိတ်ညှိ့​ရှင်ရယ်
နာြကင်ြခင်း​ေတွအစား​ ြကင်နာြခင်း​ေတွကို
​ေအာက်​ေမ့​လို့​ ြပန်လာခဲ့​ပါ
ချစ်ငှက်ငယ်....
ŃŽãửʼnĢ
 

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက
​ေမ့​မရပါ​ေသာ ပန်း​ြမတ်အြကည်

​ေမျှာ်လင့်​ထား​သမျှ
မရရှိလာခဲ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​

အချစ်ဆိုတာ ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​
သက်သက်ြဖစ်ခဲ့​သည်မို့​

လူပျိုြကီး​လည်း​ မလုပ်ဝံ့​တယ်
ဘုန်း​ြကီး​လည်း​ မဝတ်ဝံ့​တယ်

အကျိုး​နဲ့​အ​ေြကာင်း​ရယ်
တိုက်ဆိုင်သည့်​လား​

အသည်း​ဟက်တပ် ကွဲခဲ့​ေလတယ်...

ŃŽãửʼnĢ
 

စိမ်း​

စိမ်း​သရဖူကို ဆွတ်ခူး​ခဲ့​ေလသလား​
စိမ်း​ရင့်​ကာ စိမ်း​လို့​
စိမ်း​ကား​စွာ ြပုမူဆက်ဆံခဲ့​သူ
စိမ်း​မယ်ဆိုလည်း​
စိမ်း​​ေလာက်ပါရဲ့​ အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​ခဲ့​ေပ​ေပါ့​
စိမ်း​မျိုး​စိမ်း​နွယ်
စိမ်း​စိမ်း​ကား​ကား​ရယ်နဲ့​
တွံ​ေတး​သိန်တန် သီချင်း​ထဲကလို​ေပါ့​
ပန်း​နွယ်ကစိမ်း​
ŃŽãửʼnĢ
 

​ေတာဓ​ေလ့​ ချစ်သူများ​ေန့​

​ေလက​ေလး​ရယ် ​ေြပ​ေစ​ေတာ့​
​ေနက​ေလး​ရယ် ညို​ေစ​ေတာ့​

​ေလ​ေြပ​ေြပ ​ေနညိုညိုချိန်ထဲ
ရွာအြပင် ​ေကာက်ရိုး​ပံုနား​
​ေစာင့်​လို့​ေနရစ် ချစ်သူ့​အမှာစကား​
သတိရဖန်များ​ စိတ်လှုပ်ရှား​၍

“ချစ်သူများ​ေန့​”အမှတ်တရမို့​
ဆူး​များ​တဲ့​နှင်း​ဆီပန်း​ရယ် သူ့​လက်ဆူး​မှာဆိုး​

သူများ​ေတွလို အမှတ်တရ​ေတွထဲ
​ေချာကလက်ရယ် မ​ေပး​နိုင်​ေပမဲ့​
မုန့်​ကျွဲသည်း​ေတာ့​ ​ေပး​နိုင်ရဲ့​....

ရွာဓ​ေလ့​ ရွာစရိုက်
​ေချာကလက်ရယ် ရှား​ပါး​ေနသမို့​

အြပစ်များ​ရယ် မဆိုလိုက်ပါနဲ့​
သနပ်ခါး​ပန်း​နဲ့​ မုန့်​ကျွဲသည်း​ေတာ့​
လက်​ေဆာင်​ေပး​နိုင်ရဲ့​.....။

Ps..... ချစ်သူများ​ေန့​ ကဗျာမဖွဲ့​ဘူး​လို့​ စဉ်း​စား​ထား​ေပမဲ့​၊​ ​ေတာဓ​ေလ့​ကဗျာ​ေလး​နဲ့​ ဖွဲ့​ဖို့​စိတ်ကူး​ဝင်လာတာနဲ့​ ​ေရး​ြဖစ်သွား​ြခင်း​ပါ၊​
ŽãửʼnĢ
 

လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်

အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ

အသွင်မတူလို့​ အိမ်တူမြဖစ်ြကရတဲ့​အခါ
​ေဆွမျိုး​အသိုင်း​အဝိုင်း​ေတွရယ် ြငိုြငင်ကာ
ဝိုင်း​အြပစ်ဖို့​ြက​ေလတယ်...

“အုတ်ြကား​မှာ ြမက်​ေပါက် က​ေလက​ေချ”ရယ်လို့​
ထုတ်မ​ေြပာရံုတစ်မယ် ​ေအာင့်​သက်သက်နဲ့​
ပင်သက်ရှူရင်း​ အခန်း​တံခါး​ဝက​ေန
​ေနာက်ဆုပ်​ေြခလှမ်း​ေတွက အလိုလိုြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ေပါ့​..

ြပင်း​ထန်​ေသာစကား​လံုး​ရယ်​ေြကာင့်​
နထင်​ေသွး​တက် စိတ်မာန်မဲရင်း​
လူသား​အား​လံုး​ကို မုန်း​စိတ်ထား​ေတာ့​
ချစ်သူနှစ်ဦး​ ကံြကမ္မာရယ်
စက္ကန့်​အတွင်း​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ေလတယ်....

​ေနာက်ဆံုး​....
အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ။

PS. ဘာရယ်​ေတာ့​ဟုတ်ဘူး​၊​ ြဖစ်တတ်တဲ့​ ြဖစ်ရိုး​ြဖစ်စဉ်တစ်ခုမို့​ ​ေရး​ဖွဲ့​လိုက်ချင်း​ပါ၊​

ŃŽãửʼnĢ
 

ဥပက္ခာ​ေကာင်း​ကင်

အသက်က တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်
တိုး​လာတာနဲ့​အမျှ ထူး​ြခား​မှုဆိုလို့​
စိတ်ညစ်စရာဗလပွနဲ့​ရယ်

​ေမ့​ေပျာက်နိုင်ြခင်း​မရှိ​ေသာ
အရာကို ခုတံုး​လုပ်
အနိုင်ယူကာ တစ်ဖက်လူနစ်နာခဲ့​တယ်

“လူ”တဲ့​လား​ အနိုင်ယူြခင်း​ေတွကို
ြကီး​စိုး​ြကတယ်

စိတ်တိုရင် မုန်း​တီး​ြခင်း​ကို
ဘန်း​ြပြပီး​ အြကံထုတ်တတ်တာ
“လူ”တဲ့​လား​

“ဆင်မှာ ြကဉ်ငယ်ရည်
ပုရွက်ဆိတ်မှာ​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေဝခဲ့​သလို​ေပါ့​”

​ေကာင်း​ကင်​ေရ
မင်း​ပဲ​ေအး​ေဆး​ပါတယ်ကွာ
လူ​ေတွရဲ့​ စိုး​ရိမ်​ေြကာင်း​ြက
ပူပန်မူ​ေတွကို ဥပက္ခာြပုြပီး​ ငံု့​ြကည့်​ေနတယ်

အြပစ်မ​ေြပာပါဘူး​
မင်း​မှ မတတ်နိုင်ဘဲ...

ŃŽãửʼnĢ
 

ဓူဝံြကယ်ရဲ့​ နှစ်ပတ်လည်

မ​ေမှး​မမှိန် ြကယ်ဓူဝံလို
မ​ေြကာင့်​မကျ လမ်း​မမှား​ရ​ေအာင်
လမ်း​ြပလို့​ အိမ်ဖန်​ေစာင့်​
​ေမွး​ဖခင်လို ြကင်နာတတ်သည်ပ
လွမ်း​ေမာရ​ေအာင် သူြပုခဲ့​တယ်

အ​ေဖမရှိတဲ့​ သား​လို
ခလုတ်ထိလို့​ အဖ “တ”(“သ”) ရသလိုမက
ညိုး​မျက်ရည်ကျခဲ့​ရတယ်

မ​ေမ့​ခဲ့​ပါဘူး​
လမ်း​ြပြကယ်ဓူဝံကို
​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီ ၁၃မယ် ​ေမွး​ဖွား​လို့​
​ေအာင်ဆု ​ေအာင်တံခွန်ကို
ဆွတ်ခူး​ခဲ့​တယ် “ဗိုလ်​ေအာင်ဆန်း​”ရယ်...
တမ်း​တကာ လွမ်း​မိ​ေပါ့​ေလး​....


၁၂-၂-၂၀၁၀ ​ေသာြကာ။ ၉၅-နှစ်​ေြမာက် ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ေမွး​ေန့​ အား​ ကဗျာတစ်ပုဒ်ြဖင့်​ ဂုဏ်ြပုလိုက်ပါ၏။


ŃŽãửʼnĢ
 

​ေဂါ်မစွံ

ငယ်ကမချစ် ြကီး​မှချစ်​ေတာ့​
အချစ်ပျက်မှာ စိုး​ရိမ်ရသမို့​

​ေဆး​ေပး​မှီး​ယူ ​ေထာက်ထား​ရံုပ
ညှာတာကာ ဖူး​စာဖက်​ေရွး​ချယ်ြကတယ်

အချစ်မပါ ဂုဏ်ရှိန်​ေတွ​ေြကာင့်​
​ေဂါ်မစွံ (အပျိုြကီး​ လူပျိုြကီး​)​ေတွရယ်
ဒီနှစ်မယူ မစွံဒီတစ်သက်ကယ်မို့​

ဗူး​သီး​တုတ်တုတ်ဟန်မလုပ်နိုင်တယ်
​ေဝလာ​ေဟ​ေမာင်ယို့​ ​ေြမှာင့်​ပင့်​လို့​ပျိုး​....
{ZaunG}
 

လွမ်း​ရ​ေအာင်ဖန်

ြပည်ပန်း​ညိုရယ် ချိုချင်လျက်ကယ်နဲ့​
ဆား​ကဖျက်သလို

တူနှစ်ကိုယ်ရယ် ြကည်ြဖူလျက်ကယ်နဲ့​
ြကား​လူဖျက်တယ်

နှလံုး​သား​ရယ် ကျွန်း​ခံ​ေနသမို့​
အြပစ်ရယ်တဲ့​ လွတ်​ေအာင်ပ
ဆင်​ေြခ​ေတွလည်း​ မ​ေပး​တတ်တယ်

လွမ်း​ရ​ေအာင်ဖန် ကံြကမ္မာက လူ​ေတွမို့​
အြပစ်ရယ်တဲ့​ မဖို့​ဝံ့​တယ်
{ZaunG}
 

စိတ်ညစ်လိုက်​ေလြခင်း​......

စိ်တ်ညစ်ပါတယ်
လိပ်ြဖစ်တာ အခွံထူလို့​

စိတ်ရယ်တဲ့​ရှုပ်ပါမှ
သပွတ်အူကို အ“စ”ရှာရသလို

တစ်ဘူ(ဗူ)​ေပါ် တစ်ဘူ(ဗူ)ဆင့်​တယ်
ကံရယ်တဲ့​ အချွန်နဲ့​မ

စိတ်ရယ်တဲ့​ ညစ်ကာမှ
မ​ေသာက်ပဲ ခွက်ကပ်နဲ့​မူး​ အရူး​လို့​ေတာင်​ေြပာခံရ

ကံဆိုး​မိုး​ေမှာင် ​ေခွး​လိုက်လို့​ေဟာင်​ေတာ့​
ပုဆိုး​ဆွဲကာ အလွတ်​ေြပး​ရတယ်

​ေသဟဲ့​ နန္ဒိယရဲ့​
လသာညမှာ ဖိနပ်​ေပျာက် ကံရယ်တဲ့​ ဆိုး​ရွား​

ဆွမ်း​ခံရင်း​ငှက်သင့်​ ​ေလသလား​
လသာညထဲ သရဲ​ေြခာက်

​ေမ့​ေမ့​ေပျာက်​ေပျာက်
အလကင်္ာမ​ေြမာက်တဲ့​ ဒီအချိန်​ေတွထဲ
စိတ်ပိန် လူပမ်း​ သိမ်ငယ်စိတ်က အစိုး​မရပါတကား​...။
{ZaunG}
 

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်တဲ့​လား​
စကား​လံုး​တစ်ခုကို အလွယ်တစ်ကူသံုး​လိုက်မိ​ေပမဲ့​

အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​သွား​တဲ့​အခါ
မျဉ်း​ြပိုင်နှစ်​ေြကာင်း​က ြပိုင်မျဉ်း​ေတွလို​ေပါ့​

စိမ်း​သက်သက်စိမ်း​!

တစ်ကယ်ဆို မင်း​နဲ့​ငါ
အနား​ညီစတုန်း​ရန်း​ေတွသာြဖစ်ချင်သူပါ

ခွဲခွာြခင်း​ကို အနှုတ်လက္ခဏာြပြပီး​
ဆံုဆည်း​ြခင်း​ကို အ​ေပါင်း​လက္ခဏာ၊​
အ​ေြမှာင့်​လက္ခဏာ နဲ့​ အသံုး​ြပုလိုက်ရင်
အဆ​ေပါင်း​များ​စွာရရှိလာမဲ့​အ​ေြဖက
​ေပျာ်ရွှင်ြကည်နှူး​ြခင်း​ဆိုရင် မင်း​ယံုနိုင်မလား​....

မျဉ်း​နှစ်​ေြကာင်း​ရဲ့​ ​ေပါင်း​ဆံုမှုဆိုတာ
နား​လည်မှုကို ဗဟိုြပုလိုက်ရင်
အ​ေြဖထွက်မဲ့​ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
{ZaunG}
 

အြကည် နှင့်​ ​ေန့​ြပန်တိုး​

10ဟသင်္ာထွန်း​ရင်ရဲ့​ ​ေအး​ြကည်မ သီချင်း​က အြကည် အတွက် ရည်ရွယ်ြပီး​ ဆိုထား​သလို ြဖစ်​ေန​ေလသည်။ ရာသီ​ေပါ် သီး​နှံကအစ အြကည် ရဲ့​ ​ေခါင်း​ေပါ်​ေရာက်ရသည်။ ဤသို့​ မလုပ်လျှင် အြကည်တို့​ သား​အမိနှစ်​ေယာက် ရဲ့​ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​မှာ အခက်အခဲနှင့်​ေတွ့​ေပလိမ့်​မည်။ ြမန်မာ ဆိုရိုး​စကား​ပံုများ​လို ကံဆိုး​မ သွား​ေလရာ မိုး​လိုက်လို့​ရွာသကဲ့​သို့​ အြကည့်​၏ မိခင်မှာ အသည်း​အသန်ြဖစ်၍ ​ေဆး​ရံုတင်ထား​ရသည်။ သူမမှာလည်း​ စုမိ​ေဆာင်း​မိထား​ေသာ ​ေငွပို​ေငွလျှံက မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ဖုတ်ပူမီး​တိုက်ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

“အ​ေမ သက်သာလား​ဟင်”

“​ေအး​ကွယ်... သမီး​ရယ် နည်း​နည်း​ေတာ့​ သက်သာပါတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ရင်ဘတ်ထဲက ​ေအာင့်​ြပီး​ အသက်ရှုမဝြဖစ်​ေနတယ် ​ေမာလည်း​ေမာတယ် သမီး​ေလး​ရယ်...”

“အို... အ​ေမရယ်....”
“အ​ေမ ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့​ေနာ် သမီး​ေလ အ​ေမ့​ကို ​ေန​ေကာင်း​ေပျာက်​ေအာင် ​ေဆး​ကု​ေပး​မယ်​ေနာ်”

“အ​ေမ့​သမီး​ေလး​ကို ဒုက္ခမ​ေပး​ချင်​ေတာ့​ပါဘူး​ သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမလည်း​ ​ေလာကြကီး​ထဲမှာ ြကာြကာ​ေနရမယ် မထင်ဘူး​”

“အ​ေမရယ် အဲ့​လို မ​ေြပာပါနဲ့​ေနာ်၊​ သမီး​ဝမ်း​နည်း​လွန်း​လို့​ပါ၊​ သမီး​တစ်​ေယာက်လံုး​ရှိ​ေသး​တာပဲ၊​ အ​ေမဘာမှ အား​မငယ်နဲ့​ သမီး​တာဝန်ထား​ေနာ် အ​ေမ”

သား​အမိနှစ်​ေယာက် စကား​ေတွ​ေြပာ​ေနရင်း​နဲ့​ မျက်ရည်ကိုယ်စီ ကျလို့​ေနသည်။ ထိုစဉ် ဆရာဝန်​ေရာက်လာသည်။ ဆရာဝန်မှာ အြကည်၏ မိခင်အား​ ကျန်း​မာ​ေရး​ စစ်​ေဆး​ေန​ေလသည်။

“ဆရာ သမီး​ရဲ့​ အ​ေမ ဘယ်လို​ေနလဲဟင်၊​ ”

“အင်း​ သူငယ်မ​ေလး​ ရဲ့​ အ​ေမက ​ေရာဂါကို ​ေမွး​ထား​သလိုြဖစ်​ေန​ေတာ့​ အသက်ြကီး​လာ​ေတာ့​ အရည်ခွံထူသလိုြဖစ်​ေနတယ်”

“အ​ေမာ​ေရာဂါနဲ့​ အသက်ရှုြကပ်တာနဲ့​ နှလံုး​အခံကလည်း​မ​ေကာင်း​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​ဂရုစိုက်ရလိမ့်​မယ်”

“ဆရာ​ေပး​တဲ့​ ​ေဆး​ကို​ေတာ့​ မှန်မှန်တိုက်​ေပး​ပါ”

“ဟုတ်ကဲ့​ ဆရာ သမီး​ အ​ေမ့​ကို ​ေဆး​မှန်မှန်တိုက်ပါ့​မယ်”

သူမ၏ မိခင်အား​ တစ်ချက်ြကည့်​ရင်း​...

“အ​ေမ သမီး​ ​ေဆး​ေပး​ေဆာင်ကို သွား​လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ် အ​ေမသက်သာ​ေအာင် နား​ေန​ေနာ်”

“​ေအး​ပါကွယ် အ​ေမ့​ကို စိတ်ချပါသမီး​ရယ်”

မိခင်ကသာ စိတ်ချပါလို့​ ​ေြပာ​ေပမဲ့​လည်း​ တစ်ကယ်တမ်း​က အြကည်မှာ စိတ်မချနိုင်ပါ၊​ သူမရဲ့​ ဘဝမှာ ခင်မင်တွယ်တာစရာ၊​ အား​ကိုး​စရာ၊​ သူမ ပိုင်ဆိုင်သာဆိုလို့​ သူမရဲ့​ အ​ေမတစ်​ေယာက်ပဲ ရှိသည်မဟုတ်ပါလား​။

----- ---- --- -- -

​ေဆး​ေပး​ေဆာင်သို့​ သူမ​ေရာက်​ေသာ်၊​ သူမ၏ မိခင်အတွက် လိုအပ်သည့်​ေဆး​များ​ကို ဝယ်ဖို့​ ဆရာမ​ေလး​က ​ေြပာြပ​ေနသည်။ ဝယ်ရမည့်​ေဆး​များ​သည် များ​ြပား​လွန်း​သည်။ သူမ မှာ ဆရာမ​ေလး​ ညွန်ြကား​သမျှကို ဟုတ်ကဲ့​... ဟုတ်ကဲ့​ ဟူ၍သာ ​ေခါင်း​ညိတ်​ေန​ေလသည်။ ​ေခါင်း​ညိတ်​ေန​ေသာ်လည်း​ အ​ေတွး​များ​က ​ေဆး​ဖို့​အတွက် ပူပန်​ေနရှာသည်။ သူမ၏ မိခင် ​ေန​ေကာင်း​ေပျာက်​ေရး​အတွက် စိတ်က​ေစာ​ေနသည်။

----- --- -- -

“အ​ေမ သမီး​ အ​ေမ့​အတွက်​ေဆး​သွား​ဝယ်လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ် ​ေဆး​ဝယ်ြပီး​ြပန်လာခဲ့​မယ်၊​ အ​ေမဘာစား​ချင်လည်း​ သမီး​ဝယ်လာမယ်​ေလ”

“ရပါတယ်သမီး​ရယ် သမီး​မှာ​ေရာ ​ေဆး​ဝယ်ဖို့​ ပိုက်ဆံရှိရဲ့​လား​”

“ရှိပါတယ် အ​ေမရဲ့​ သမီး​ေဈး​ေရာင်း​လို့​ရတာ​ေတွထဲက စုထား​တာရှိတယ်”

တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​ သူမ၏ မိခင်အား​ သူမ မညာချင်ပါ၊​ ပိုက်ဆံမရှိဘူး​ေြပာလိုက်လျှင် မိခင်မှာ စိတ်ညှိး​ငယ်သွား​မည်ဆိုး​ေသာ​ေြကာင့်​၊​ အ​ေမ စိတ်ညစ်မှာဆိုး​ေသာ​ေြကာင့်​ လိမ်လိုက်မိ​ေလသည်။ စင်စစ်မှာ သူမနား​ ​ေငွပို​ေငွလျှံမရှိ​ေပ။ ​ေဆး​ဖိုး​ဝါး​ခ အတွက် ​ေငွတစ်​ေသာင်း​လိုမည်၊​ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ သူမ၏ မိခင်​ေဆး​ဖိုး​အတွက် သူမ မဆက်ဆံချင်​ေသာ လူများ​နှင့်​ဆက်ဆံရ​ေတာ့​မယ်၊​
ထိုသူများ​က ​ေန့​ြပန်တိုး​ အြမတ်ြကီး​စား​များ​ ြဖစ်ြကသည်။

---- --- -- -

ရပ်ကွက်ထဲတွင် ​ေန့​ြပန်တိုး​ ​ေပး​ေန​ေသာ ညီမတစ်စုရှိြကသည်။ မညို၊​ မြဖူ၊​ မနီ၊​ မဝါ၊​ မလှ။ ထိုညီမများ​သည် ​ေငွနှင့်​ပတ်သက်လာလျှင် ညီမအချင်း​ချင်း​ နပန်း​လံုး​တတ်သည်။ အ​ေြကွး​ြပန်မဆပ်က ချစ်တီး​ကုလား​ထက်ပင်ဆိုး​ရွား​သည်။ ညီမအချင်း​ချင်း​ ြပိုင်တာက ြကံြကံဖန်ဖန်လည်း​ြပိုင်တတ်ြကသည်။ သူတို့​ယူထား​ေသာ ​ေယာကျာ်း​များ​ကို အြပိုင်အဆိုင် သား​သား​နား​နား​ထား​တတ်သလို ညီမများ​ထဲက တစ်​ေယာက်​ေယာက်က ​ေရွှကလစ်ဝယ်လျှင် ​ေနာက်တစ်ယာက်မှာ ​ေရွှ​ေခါင်း​ဖီး​ရ​ေအာင်ဝယ်သည်။ ညီမအချင်း​ချင်း​ ြပိုင်ြကရင်လည်း​ ရက်ရက်စက်စက်ကို ြပိုင်ဆိုင်ြကသည်။ တစ်ြခား​သူနှင့်​ ရန်ြဖစ်လျှင် ညီမတစ်စုမှာ ဝိုင်း​၍ တစ်ဖက်လူအား​ ရိုက်နှက်တတ်ြကသည်။ စကား​ေြပာလည်း​ မ​ေြပြပစ်​ေပ။ အရပ်စကား​တစ်ခုရှိသည် စွာ​ေတး​လန် ဆိုသည်မှာ သူတို့​ ညီမတစ်စုများ​ြဖစ်နှင့်​တင် လံု​ေလာက်​ေန​ေပသည်။
သူတို့​နား​ ​ေငွ​ေချး​ယူမိပါက တစ်ရက်စွန်း​လည်း​ တစ်ရာကိုနှစ်ဆယ်တိုး​ေပး​ရသည်။ ဤသို့​ဤနှယ် ​ေငွမျက်နှာတစ်ခုတည်း​သာ ြကည့်​ေသာ ညီမတစ်စုနှင့်​ သူမ မြဖစ်မ​ေန ပတ်သက်ရ​ေတာ့​မည်။ မပတ်သက်လို့​လည်း​မရ​ေပ၊​ ရပ်ကွက်ထဲ၌ ​ေငွတိုး​ေပး​ေသာ သူများ​ဆိုလို့​ ထိုညီမတစ်စုသာရှိသည်။

“မညို ရှိလား​ရှင့်​”

“ဪ.. အြကည်ပါလား​ မလာစဖူး​ အလာထူး​လို့​ပါလား​”

“မဟုတ်မှ လွဲ​ေရာ ​ေငွလိုလို့​ထင်တယ်”

ဟုတ်ပါသည် မညိုနား​လာတဲ့​ လူမှန်သမျှမှာ အလည်လာသည်က ရှား​ပါး​သည်၊​ ​ေငွလို၍ လာြကသူများ​ြဖစ်သည်။

“ဟုတ်ပါတယ် မညို”

“ကျွန်မ အ​ေမ့​အတွက် ​ေဆး​ဖိုး​လိုလို့​ ​ေငွ တစ်​ေသာင်း​ေလာက် ယူချင်လို့​ပါ”

“​ေအး​ ​ေအး​ ​ေငွက​ေတာ့​ ယူလို့​ရပါတယ်၊​ နင် မှတ်ထား​ရမှာက တစ်ရာ ကို နှစ်ဆယ်တိုး​ေနာ်၊​”

“ဟုတ်ကဲ့​ ရပါတယ်ရှင် ကျွန်မ ​ေငွကို အ​ေရး​တြကီး​လို​ေနလို့​ပါ”

“အင်း​... ငါ့​နား​လာတဲ့​ လူမှန်သမျှကလည်း​ ​ေငွကို အ​ေရး​တြကီး​လို​ေနြကတဲ့​လူ​ေတွပါပဲ”

“ဒါနဲ့​ နင့်​မှာ ဘာပစ္စည်း​ပါလည်း​၊​ ပစ္စည်း​ပါရင် စာချုပ်ချုပ်စရာမလိုဘူး​၊​ ပစ္စည်း​တစ်ခုခုမပါရင်​ေတာ့​ ​ေငွဘယ်​ေလာက်ယူယူ စာချုပ်ချုပ်ရမယ်”

“ဟုတ်ကဲ့​ ဘာပစ္စည်း​မှ​ေတာ့​ မပါပါဘူး​မညို၊​ စာချုပ်ချုပ်ဖို့​ပဲ ရှိပါ​ေတာ့​တယ်”

“​ေအး​ ဒါဆိုရင် စာချုပ်ချုပ်မယ်”

“စာချုပ်ထဲက စာ​ေတွကို ဖတ်ြကည့်​အံုး​”

စာချုပ်ထဲ၌ ယူထား​ေသာ ​ေငွအား​ နှစ်လအြပီး​ ဆပ်ရမည်၊​ အတိုး​ကို ​ေန့​စဉ်သွင်း​ရမည် ထို့​သို့​မလိုက်နာပါက တရား​စွဲမည် ဟု​ေရး​ထား​သည်။ အြကည်မှာ မြဖစ်သာလို့​တာ သူများ​နား​က ​ေငွး​ေချး​ရသည်။ ကူညီနိုင်မဲ့​ ​ေဆွမျိုး​များ​ မရှိ​ေတာ့​ ယခုလို ​ေန့​ြပန်တိုး​နဲ့​ ပတ်သက်ရ​ေတာ့​သည်။

“ဟုတ်ကဲ့​.. ရပါတယ် မညို”

“အခု​ေလာ​ေလာဆယ် ​ေငွကအ​ေရး​ြကီး​ေနတာ​ေြကာင့်​ မြဖစ်မ​ေနယူရတာမို့​ပါ ကျွန်မ စာချုပ်ထဲကအတိုင်း​ လိုက်နာပါ့​မယ်ရှင်...”

အပိုင်း​(၂) ကိုဆက်လက်​ေစာင့်​ေမျှာ်ပါ.....
{​ေဇာင်း​}
 

Blog တစ်ခုလုပ်တဲ့​အခါ

ကျွန်​ေတာ်​ေရး​ချင်တာတစ်ခုက blogger.com (or) blogspot.com မှာ အ​ေကာင့်​ယူထား​ြပီး​ ဘာမှမ​ေြပာင်း​လဲပဲ ဆက်လက်​ေရး​သား​ေနသူ​ေတွအတွက်ပါ၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက အဲ့​ဒီလို မ​ေြပာင်း​လဲပဲ ထား​ြခင်း​က blogger.com (or) blogspot.com ကို ပိတ်ထား​ေသာ နိုင်ငံ​ေတွမှ ြကည့်​ရင် ဝင်​ေရာက်လို့​မရတာ နဲ့​ ဒိုမိန်း​နိမ်း​ ​ေြပာင်း​ထား​ေသာ်လည်း​ ပံု​ေတွကို မြမင်ရတာ​ေတွအတွက်ပါ။

ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆန်း​သစ်ဖန်တီး​မှု၊​ စိ်တ်ရဲ့​ခံစား​ချက်​ေတွကို Blog မှာ ​ေရး​ြပီး​ တင်ထား​တတ်ြကပါတယ်၊​ အဲ့​လိုလုပ်ြခင်း​ကလည်း​ တစ်ြခား​လူ​ေတွ ဝင်​ေရာက်ဖတ်ရှုဖို့​ပဲမဟုတ်ပါလား​၊​ ဒီလိုဆိုရင် တစ်ခု အြကံ​ေပး​ချင်ပါတယ်၊​ စာဖတ်သူမှာ Blog (blogspot) ရှိခဲ့​မယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံကမဆို အလွယ်တစ်ကူဝင်​ေရာက်လို့​ရ​ေအာင် ြပုလုပ်လို့​ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စား​မယ်ထင်တယ်​ေနာ်၊​ စိတ်ဝင်စား​ရင် ဆက်ဖတ်ြကစို့​ဗျာ၊​ စိတ်မဝင်စား​ရင်လည်း​ ဆက်ဖတ်​ေပါ့​ေနာ် :P


“ဒိုမိန်း​ေြပာင်း​လဲြခင်း​”
Blogger.comမှာ အ​ေကာင့်​တစ်ခုရယူလိုက်ြပီး​တဲ့​အခါ ဥပမာ - http://yourname.blogspot.com ဆိုြပီး​ရလာပါတယ်၊​ တစ်ခုမှတ်ထား​ရမှာက​ေတာ့​ blogger.com (or) blogspot.com က​ေပး​တဲ့​ Link (http://yourname.blogspot.com)ဟာ Blogger.com စရင်း​ဝင်ြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ ပိတ်ထား​ ဘမ်း​ထား​ တဲ့​ နိုင်ငံ​ေတွကြကည့်​ရင် နည်း​အမျိုး​မျိုး​သံုး​ြပီး​ ဝင်​ေရာက်ြကည့်​ရှုရပါတယ်၊​

အဲ့​ဒီအတွက် ပူစရာမလို​ေအာင် ဒီမှာ Post တင်ထား​ပါတယ် နိပ်ြပီး​ဖတ်ြကည့်​လိုက်ပါ။ ဒိုမိန်း​နိမ်း​ အခွဲ​ေပး​ထား​တဲ့​ Post ပါ၊​ အဲ့​ဒါက​ေတာ့​ ြမန်မာဘ​ေလာ့​ဂါထဲက အစ်ကိုြကီး​တစ်​ေယာက်က ​ေစတနာသက်သက် အခမဲ့​ေပး​ထား​တာပါ၊​ တစ်ကယ်လို့​ မိမိနာမည်နဲ့​ ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်း​ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဥပမာ - .com , .net , org, info... ဒီမှာ Post တင်ထား​ပါတယ်၊​

“ပံုလင့်​ေြပာင်း​လဲြခင်း​”
​ေနာက်တစ်ခုက Theme ​ေြပာင်း​တဲ့​အခါမှာ Blogspot အတွက် လုပ်ထား​ေပး​တာ​ေြကာင့်​ Theme ​ေတွရဲ့​ ပံု​ေတွမှာ http://4.bp.blogspot.com/ဥပမာ.jpg ဆိုြပီး​ရှိ​ေနတတ်ပါတယ် အဲ့​လိုဆိုရင် Theme ကို​ေြပာင်း​တာ​ေြပာင်း​ထား​တာ ပိတ်ထား​တဲ့​နိုင်ငံ​ေတွက​ေနြကည့်​မယ်ဆိုရင် ​ေပါ်မည်မဟုတ်ပါ၊​

​ေနာက်တစ်ခုက Post တင်တဲ့​အခါ စာနဲ့​ပံုနဲ့​ ​ေရာြပီး​တင်တတ်ြကပါတယ်၊​ တင်တဲ့​အခါ Post ​ေရး​တဲ့​ tool ​ေတွထဲက Add image ကို နိပ်ြပီး​ ပံုထည့်​တာ​ေြကာင့်​ ပံုရဲ့​လင့်​ကလည်း​ http://4.bp.blogspot.com/ဥပမာ.jpg လို​ေပါ်​ေနပါလိမ့်​မယ် အဲ့​ဒီလို​ေတွြဖစ်​ေနရင်​ေတာ့​ Blogger.com ကို ပိတ်ထား​တဲ့​နိုင်ငံ​ေတွက ြကည့်​မယ်ဆိုရင် ြမင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး​၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက ဒိုမိန်း​နိမ်း​သာ​ေြပာင်း​ထား​ေသာ်လည်း​ ပံုလင့်​က အဲ့​ဒီလိုြဖစ်​ေနရင် ြမင်ရမှာလည်း​ မဟုတ်ပါ၊​

ဒိုမိန်း​နိမ်း​ကို​ေြပာင်း​ထား​ြပီး​ ပံု​ေတွကို ြမင်ရဖို့​ ပံုလင့်​ (image url) ​ေြပာင်း​ေပး​ဖို့​လိုပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီအတွက် ပံုကို Saveလုပ်ြပီး​ http://www.imageshack.us မှာ Upload လုပ်ကာ မူရင်း​လင့်​ကို ဖျက်ြပီး​ လင့်​အသစ်ကို အစား​ထိုး​ေပး​ရပါတယ်။

“မိမိWebpage ကို ြမန်ြမန်ပွင့်​ေစချင်လျှင်”
Blogတစ်ခုဟာ လူ့​ခန္ဓာကိုယ်နဲ့​တူ​ေနပါတယ်၊​ ဘာ​ေြကာင့်​လည်း​ဆိုရင် အဝတ်အစား​လှလှ​ေလး​ကို ​ေြပာင်း​လဲ​ေပး​ေစြခင်း​ေြကာင့်​ပါ၊​ Theme ​ေြပာင်း​ြခင်း​ကို ဆိုလိုပါ၏၊​ Theme ​ေြပာင်း​ထား​တာ လှ​ေလ​ေလ ဖွင့်​ရတာ ြကာ​ေလ​ေလပါပဲ၊​ ကွန်နက်ရှင်မ​ေကာင်း​တဲ့​ နိုင်ငံ​ေတွက​ေနဖွင့်​မယ်ဆိုရင် ​ေတာ်​ေတာ်နဲ့​ကို ​ေစာင့်​ရပါတယ်၊​ ြပည်ပကဆိုရင်​ေတာ့​ ​ေအး​ေဆး​ေပါ့​ေလ၊​ ဒီPostရဲ့​ အဓိက က​ေတာ့​ ြပည်တွင်း​အတွက်​ေြပာြခင်း​ပါ။

မိမိရဲ့​ Webpage ကို ​ေကာ်နက်ရှင်မ​ေကာင်း​တဲ့​အချိန်မှာ ဖွင့်​လိုက်တာနဲ့​ြမန်ြမန်ပွင့်​လာ​ေအာင် လုပ်နည်း​က​ေတာ့​ ပံု​ေတွကို ​ေလျှာ့​ရပါမယ်၊​ န​ေဘး​က (widget)ထဲမှာထည့်​တဲ့​ Flash ​ေတွ ပံု​ေတွ​ေပါ့​ အဓိက က​ေတာ့​ .png လိုအမျိုး​အစား​ေတွက​ေတာ့​ Page ကို ​ေလး​ေစပါတယ်၊​

Webpage တစ်ခုမှာ ​ေလး​ေစ​ေနှး​ေစတဲ့​အရာ​ေတွက​ေတာ့​ image ဆိုရင် .png အမျိုး​အစား​ြဖစ်ြပီး​၊​ ပံုများ​များ​တင်ထား​ေလ​ေလ ​ေလး​ေစ​ေနှး​ေစပါတယ်၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက Javaတိုလီမိုလီ​ေလး​ေတွ​ေပါ့​ .js အမျိုး​အစား​ေလး​ေတွပါ သူတို့​ေလး​ေတွကို အထည့်​များ​ထား​ရင်လည်း​ ဖွင့်​ရတာ ​ေလး​ေစ​ေနှး​ေစပါတယ်။

သင့်​ရဲ့​ Webpage က ​ေလး​ေနမယ် ​ေနှး​ေနမယ်ဆိုရင်​ေတာ့​ အလည်လာသူကလည်း​ ​ေကာ်နက်ရှင်မ​ေကာင်း​တဲ့​အချိန်နဲ့​ တိုး​ေနရင် စိတ်ပျက်မိပါလိမ့်​မယ်၊​ အရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့​ရဲ့​ Blog ကို ဝင်ရတာ​ေလး​လွန်း​ ​ေနှး​လွန်း​တာ​ေြကာင့်​ ​ေပါ့​ေပါ့​ပါး​ပါး​ရှိ​ေအာင် Themeရိုး​ရိုး​ပဲ ​ေြပာင်း​ထား​လိုက်ပါတယ်၊​

တစ်ကယ်တမ်း​က Theme လှတာ မလှတာနဲ့​ မဆိုင်ပါဘူး​ မိမိ​ေရး​တဲ့​စာ​ေတွကသာ ​ေကာင်း​ေနဖို့​အဓိကပါ။

မှတ်ချက် ။ ။ စာရှည်သွား​ပါတယ်၊​ ​ေသချာ​ေပး​ြကည့်​ပါ သင့်​အတွက် အကျိုး​မယုတ်ဘူး​လို့​လည်း​ထင်ပါ၏။
[ဘာ​ေြကာင့်​ ဒီပိုစ့်​ကို​ေရး​လည်း​ဆို​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင်က အ​ေနှး​ဆံုး​ေကာ်နက်ရှင်ကို သံုး​ေနြပီး​ ​ေကျာ်​ေနရခွ​ေနရြခင်း​ေြကာင့်​သာ]


{ZaunG} 

​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်

နိဒါန်း​

“အ​ေမ​ေရ သမီး​ ထမင်း​၊​ ဟင်း​ချက်ြပီး​ခဲ့​ြပီ ​ေဈး​ေရာင်း​ထွက်လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်”
အိပ်ယာထဲက အ​ေမ့​ရဲ့​ သတိ​ေပး​ြပန်​ေြပာသံ​ေလး​ပါ။
“​ေအး​..​ေအး​.. သမီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​မထွက်ခင် ဘုရား​ရှိခိုး​သွား​အံုး​ေနာ်... အဟွတ်..ဟွတ်..”
“ဟုတ်ကဲ့​အ​ေမ”

အ​ေမက အသက် ၅ဝ​ေကျာ်​ေနြပီ အ​ေနအထိုင် ချို့​တက်လွန်း​ေတာ့​ အ​ေနဆင်း​ရဲ အစား​ဆင်း​ရတာ​ေြကာင့်​ အ​ေမ့​မှာ နာတာရှည်​ေရာဂါြဖစ်တဲ့​ ပန်း​နာရင်ြကပ်က ​ေဆး​ေကာင်း​ေကာင်း​မကုနိုင်​ေတာ့​ အြမစ်တွယ်​ေနခဲ့​ပါတယ်၊​

ကျွန်မရဲ့​ ဘဝက အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခု အြဖစ်မျိုး​နဲ့​ ​ေနလာခဲ့​တာြကာလာခဲ့​ပါြပီရှင်၊​ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ အ​ေမက ရပ်ကွက်ထဲမှာ အဝတ်​ေလျှာ်၊​ ရာသီ​ေပါ် ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​ေတွကို ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​ေကျွး​ခဲ့​ပါတယ်၊​ အခု​ေတာ့​ အ​ေမလည်း​ ပင်း​ပန်​ေနြပီ​ေလ၊​ ကျွန်မက အရွယ်လည်း​ေရာက်လာြပီဆို​ေတာ့​ မိခင်ကို လုပ်​ေကျွး​ရ​ေတာ့​မှာ​ေပါ့​၊​ ြပီး​ေတာ့​ အ​ေမ့​ေရာဂါကို ကုဖို့​လည်း​ ​ေငွရှာရအံုး​မယ်၊​ မြပည့်​မစံုတဲ့​ ဘဝမို့​ သူများ​ေတွလို ​ေကျာ့​ေကျာ့​ေမာ့​ေမာ့​ေလး​နဲ့​ လခစား​အလုပ်ကိုလည်း​ ဝင်လုပ်ဖို့​ ကျွန်မမှာ ပညာအရည်အချင်း​က ၅-တန်း​နဲ့​ဆို​ေတာ့​ မမှန်း​ရဲခဲ့​ပါဘူး​၊​ မ​ေြပလည်တဲ့​ မိသား​စုမှာ စား​ဝတ်​ေနရင်း​ နဲ့​ ပညာ​ေရး​ဆိုရင် စား​ဝတ်​ေန​ေရး​က ပိုလို့​ အဓိက ြက​ေနတာ​ေြကာင့်​ ကျွန်မနဲ့​ တန်ရာြဖစ်တဲ့​ ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​ေတွ ရာသီ​ေပါ် အသီး​အနှံ​ေလး​ေတွကို ​ေရာင်း​ြပီး​ သား​အမိနှစ်​ေယာက် ြဖစ်သလို​ေနြကဖို့​ပဲ ရှိပါ​ေတာ့​တယ်၊​

အခန်း​(၁)

ရပ်ကွက်ထဲ ​ေဈး​ဗန်း​ကို ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ အြကည် မှာ သမုဒ္ဒရာဝမ်း​တစ်ထွာ အတွက် မရှက်မ​ေြကာက် ​ေအာ်ဟစ်ကာ လမ်း​ြကိုလမ်း​ြကား​ေတွကိုဝင်ရင်း​ လှည့်​လည်၍ ​ေဈး​ေရာင်း​ေနသည်။

“ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​များ​ ဝယ်ြကအံုး​မလား​ရှင်”

“​ေဟာ့​ဒီမှာ အသီး​အရွက်​ေလး​ေတွ လတ်တယ်​ေနာ်”

“ခုန​ေလး​ကမှ ခူး​လာတဲ့​ အသီး​အရွက်​ေလး​ေတွပါ ယူြကအံုး​မလား​”

ထိုစဉ်.......

“​ေဟ့​..​ေကာင်မ​ေလး​ ညည်း​မှာ ဘာအသီး​အရွက်​ေတွ ပါလဲ ဒီမှာလာပါအံုး​”

​ေဈး​ဝယ်သူက လှမ်း​ေခါ်​ေသာ​ေြကာင့်​ အြကည် မှာ အား​ရဝမ်း​သာစွာ ​ေြခလှမ်း​ခပ်ြမန်ြမန်​ေလး​ြဖင့်​ ​ေဈး​ဝယ်သူ၏ အိမ်ြခံထဲဝင်​ေရာက်ကာ မိမိ၌ ပါလာ​ေသာ အသီး​အရွက်များ​ကို ြပ​ေလသည်။

“ဟဲ.. ညည်း​ရဲ့​ မုန်ညင်း​က လတ်ရဲ့​လား​ေအ့​၊​ နည်း​နည်း​ ညှိုး​ေနသလိုပဲ​ေနာ်”

“မညှိုး​ပါဘူး​ အစ်မရယ်၊​ ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်လာတာဆို​ေတာ့​ေလ ​ေနပူဒဏ်​ေြကာင့်​မို့​ပါ အစ်မရဲ့​၊​ ဒီမနက်ကမှ ခူး​လာတာပါ”

“အင်း​ပါ.. ဒါဆိုလည်း​ မုန်ညင်း​ တစ်စီး​ နဲ့​ ငရုတ်သီး​စိမ်း​ ၃၀-ဖိုး​ေပး​”

“ဟုတ်ကဲ့​ အစ်မ”

အြကည် မှာ ပညာတာမတတ်​ေပမဲ့​ ​ေဈး​ေရာင်း​ေဈး​ဝယ် ပညာက​ေတာ့​ ပါး​နပ်သည်၊​ ​ေဈး​ဝယ်သူကို နည်း​အမျိုး​မျိုး​ြဖင့်​ ​ေရာင်း​တတ်တယ်၊​ သို့​ေပမဲ့​ နည်း​နည်း​အမျိုး​မျိုး​သံုး​ြပီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​ရာမှာ သူတစ်ပါး​အား​ နစ်နာ​ေအာင် မြပုလုပ်ခဲ့​ဖူး​ေချ။

ဤသို့​ြဖင့်​ ကုန်စိမ်း​များ​ကို ​ေအာ်ကာ​ေရာင်း​ရင်း​ ဝယ်သူရှိက အ​ေြပး​အလွှား​ေရာင်း​၏၊​ ဝယ်သူမရှိက လမ်း​ြကိုလမ်း​ြကား​သို့​ ဝင်​ေရာက်ကာ ​ေဈး​ေရာင်း​ေနရသည်မှာ ည​ေနသို့​ ​ေရာက်၍ အိမ်အြပန်လမ်း​တွင် သူမ၏ အ​ေမအတွက် လမ်း​ေဘး​ေဆး​ဆိုင်မှာ အဆုတ်ပံု ​ေဆး​ထုပ်ကို ဝင်ဝယ်ြပီး​ အြပန် လမ်း​ြကား​တစ်​ေနရာတွင် ရပ်ကွက်ထဲ၌ အချိန်ြပည့်​မူး​ရစ်ရမ်း​ကား​ေန​ေသာ ငနက် နဲ့​ငတိုး​ တို့​နှစ်​ေယာက်မှာ အြကည်ကို ​ေတွ့​လိုက်​ေသာအခါ-

“​ေဟ့​ေကာင် ငနက် ဟို​ေရှ့​မှာ ြကည့်​လိုက်စမ်း​ ဘူ​ေလး​လည်း​လို့​”

ငတိုး​မှာ အရက်မူး​လွန်း​ေန​ေသာ​ေြကာင့်​ စကား​လံုး​ေတွ​ေတာင် မှား​လို့​ေန၏

“အဲ့​ဒါ ​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်မလား​ ငတိုး​ရ”

“​ေအး​ဟုတ်တယ်ဟ ​ေကာင်မ​ေလး​ကိုြကည့်​လိုက်ပါအံုး​ လံုး​ြကီး​ေပါက်လှ​ေလး​ ငါတို့​ ဖန်ြကည့်​ရ​ေအာင်ကွာ”

“ဟာ... ငတိုး​ကလည်း​ လုပ်ကွာ ြကာသလား​လို့​”

အမူး​သမား​နှစ်​ေယာက်မှာ အြကံလည်း​တူ ဉာဏ်လည်း​တူညီြက၏၊​ သူ​ေတာ်ချင်း​သတင်း​ေလွ့​ေလွ့​ဆိုသလို မသူ​ေတာ်ချင်း​လည်း​ အလွန်​ေပါင်း​ဖက်ြက​ေလသည်။ ငတိုး​မှာ အရင်ဆံုး​ အြကည်အား​ စကား​စလိုက်​ေလသည်။

“အြကည် ဘယ်က ြပန်လာတာလည်း​”

“ကျွန်မ ဘာသာဘယ်က ြပန်လာြပန်လာ ရှင်တို့​နဲ့​မဆိုင်ဘူး​ လာမ​ေနှာက်ယှက်ပါနဲ့​ လမ်း​ဖယ်ပါ”

ငနက်မှာ “အြကည်ကလည်း​ကွာ အစ်ကိုတို့​က ချစ်လို့​ပါ”

“ဘာ.. ဘာ​ေြပာတယ် အမူး​သမား​ေတွက ရာရာစစ ရှင်တို့​ကိုယ်လမ်း​ကိုယ် ြပန်ြကရင်​ေကာင်း​မယ် မြပန်ရင် ဒီမှာြကည့်​ အ​ေသထိုး​သတ်လိုက်မယ် အြကည်တဲ့​ ဘာမှတ်​ေနလဲ”

​ေဈး​ဗန်း​ထဲမှ မိမိအတွက် ကျ​ေရာက်လာမည် အန္တရာယ်အား​ ကာကွယ်ရန်အတွက် သက်​ေစာင့်​ဓား​ေြမှာင်အား​ထုတ်၍ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်​ေလသည်။ ထိုစဉ် “ဇ”မရှိပဲ “ဇိ”လုပ်ချင်​ေသာ အမူး​သမား​ နှစ်​ေယာက်မှာ ဖ​ေနာင့်​နဲ့​တင်ပါး​တစ်သား​တည်း​ကျ​ေအာင် ​ေြပး​ေလ​ေတာ့​သည်။

“ဪ... ငါ့​မှာလည်း​ အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခုမို့​ အား​ကိုး​ဖို့​ ​ေဆွမရှိမျိုး​မရှိဆို​ေတာ့​ လူ​ေတွရဲ့​ အနိုင်ကျင့်​မူကလည်း​ မ​ေသး​ပါလား​ေနာ်...”

စိမ်ထဲ၌ ​ေရရွတ်ရင်း​ အိမ်သို့​ြပန်လာခဲ့​ေလသည်။

အခန်း​(၂)

“အ​ေမ​ေရ သမီး​ြပန်လာြပီ”ဟု ​ေအာ်​ေြပာ၍ အိမ်ြခံထဲသို့​ ဝင်လာ​ေလသည်
မိခင်မှာ သမီး​ြဖစ်သူ အြကည် ြပန်အလာကို အိမ်​ေရှ့​ ကွပ်ပျစ်တွင် ​ေစာင့်​ေမျှာ်​ေနရင်း​

“သမီး​ေလး​ ဒီ​ေန့​ေဈး​ေရာင်း​ေကာင်း​ရဲ့​လား​”

“​ေကာင်း​ပါတယ် အ​ေမရယ်”

“ဒါ​ေပမဲ့​...”

“ဒါ​ေပမဲ့​ ဘာြဖစ်တုန်း​ သမီး​ရယ် မထိတ်တာ မလန့်​တာ ​ေြပာပါအံုး​ သမီး​ရဲ့​”

”အ​ေမ့​အတွက် ​ေဆး​ဝယ်ြပီး​ အြပန် လမ်း​ြကား​မှာအ​ေမရယ် အမူး​သမား​ နှစ်​ေယာက် ငနက်နဲ့​ငတိုး​ေပါ့​ ရစ်သီသီလာလုပ်လို့​ ဓား​ထုတ်ြပီး​ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်ရ​ေသး​တယ်”

“ဟယ်... ဟုတ်လား​ သမီး​ေရာ ဘာြဖစ်သွား​ေသး​လည်း​”

“ဘာမှမြဖစ်ပါဘူး​ အ​ေမ”

“သူတို့​ကို ဓါး​ထုတ်ြပီး​ ြခိမ်း​ေချာက်ရံု​ေလး​ ြခိမ်း​ေြခာက်လိုက်တာ နဲ့​ ထွက်​ေြပး​သွား​တယ် အ​ေမရ”

“ဟင်း​.... ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် အ​ေမ့​သမီး​ကို စိတ်မချဘူး​”

“ဒါ​ေပမဲ့​.. သမီး​ရယ် အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခု ဘဝမျိုး​မှာ အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖို့​ ​ေလာကြကီး​ထဲ​ေရာက်လာခဲ့​ြကတယ်မလား​”

“ဒါ​ေြကာင့်​ သမီး​ေလး​ အား​မငယ်နဲ့​ေနာ် အ​ေမတစ်​ေယာက်လံုး​ရှိ​ေသး​တယ်၊​ အ​ေမ​ေန​ေကာင်း​ရင် သမီး​ကို ​ေဈး​မ​ေရာင်း​ခိုင်း​ေတာ့​ဘူး​ အ​ေမပဲလုပ်​ေကျွး​ေတာ့​မယ်”

“အို.. မဟုတ်တာအ​ေမရယ်၊​ အ​ေမ့​အရွယ်က နား​နား​ေန​ေန ​ေနရမဲ့​အရွယ်ပါ၊​သမီး​ပဲလုပ်​ေကျွး​ပါ့​မယ်၊​”

“သမီး​ဘာမှမြဖစ်​ေစရဘူး​၊​ စိတ်ချပါအ​ေမရယ်၊​ သမီး​ကိုယ့်​ကိုကိုယ် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်”

“သမီး​ကိုယံုြကည်ပါတယ် သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမမယံုြကည်တာက ကံတရား​ကိုပါ”

သား​အမိနှစ်​ေယာက်လံုး​ မျက်လံုး​မှ မျက်ရည်ဝဲလည်​ေန​ေလသည်။ ထိုမျက်ရည်များ​က ကံြကမ္မာရယ် အလှည့်​အ​ေြပာင်း​ကို မတရား​ခံခဲ့​ရ​ေသာ​ေြကာင့်​ ြဖစ်သည်။ စင်စစ်မှာ အြကည် ရဲ့​ အ​ေမသည် ချမ်း​သာြကွယ်ဝ​ေသာ အသိုင်း​အဝိုင်း​မှ ဆင်း​သက်လာသူြဖစ်သည်။ သူမရဲ့​ အ​ေမမှာ မိဘများ​က သ​ေဘာမတူ​ေသာ ​ေယာက်ျား​ကို ယူ​ေသာ​ေြကာင့်​ အိမ်မှ နှင်ချလိုက်ြခင်း​ေြကာင့်​ အ​ေနဆင်း​ရဲခဲ့​ေလသည်၊​ ပို၍ကံဆိုး​သည်မှာ အြကည်အခါလည်သား​ အရွယ်မှာပင် အြကည်ရဲ့​ ဖခင်မှာ ကွယ်လွန်သွား​ြခင်း​ေြကာင့်​ ဆင်း​ရဲတွင်း​နက်ခဲ့​ေလသည်။

စကား​များ​ကို ​ေြပာရင် အတိတ်ရဲ့​ြဖစ်ရပ်များ​ကို ြမင်​ေယာင်ကာ မျက်ရည်များ​ ကျ​ေနသည့်​ မိခင်အား​ အြကည်မှာ နှစ်သိမ့်​ေပး​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

“အ​ေမ စား​ချင်တာ ဘာလိုချင်လည်း​ ​ေြပာ​ေနာ် သမီး​ဝယ်လာ​ေပး​မယ်”

“အ​ေမ​ေန​ေကာင်း​မှာ ြဖစ်မှာ​ေနာ် သိလား​”

“လိမ္မာလိုက်တာ သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမဘာမှမလိုသလို ဘာမှလည်း​ မစား​ချင်ပါဘူး​”

“အ​ေမ့​က သမီး​ကို သနား​လို့​ပါ”

“အ​ေမရယ်....”

----- --- - -- - - -------

“အ​ေမ သမီး​ေလ တစ်ခါတစ်​ေလ ဘဝြကီး​ကို ​ေတွး​မိတိုင်း​ ​ေလာကြကီး​က မတရား​ဘူး​လို့​ ြမင်မိတယ်”

“သမီး​ရဲ့​ အ​ေတွး​က မှား​ေနတယ်၊​ ​ေလာကြကီး​က မတရား​တာမဟုတ်ပါဘူး​၊​ အမှန်က လူ​ေတွက မတရား​တာပါ”

“နိမ့်​ကျသူက လူ​ေတွမတရား​တာကို ထုတ်​ေဖာ်မ​ေြပာရဲ​ေတာ့​၊​ အြငိမ်​ေနတဲ့​ ​ေလာကြကီး​ကိုပဲ စွတ်စွဲလိုက်ြကတာ​ေပါ့​သမီး​ရယ်”

“တကယ်​ေတာ့​ ​ေလာကြကီး​နဲ့​မဆိုင်ပါဘူး​သမီး​ လူအချင်း​ချင်း​ လူ​ေပါ်လူ​ေဇာ် လုပ်​ေနြက​ေတာ့​ လူ​ေတွက မတရား​တာ​ေတွပါ သမီး​ေလး​ရဲ့​ ဘဝက ​ေရှ့​စက်ဖို့​အများ​ြကီး​ရှိ​ေသး​တယ်၊​”

“လူ​ေတွကို သတိထား​ြပီး​ ရိုး​သား​ြခင်း​နဲ့​ အနိုင်ယူပါသမီး​၊​ ရိုး​သား​ြခင်း​က မီး​ေတာက်လို တဟုန်း​ထိုး​မတက်လာဘူး​၊​ လိပ်လို ​ေြဖး​ေြဖး​ေလး​ပဲ အကျိုး​ေပး​လိမ့်​မယ်၊​ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ​ေလာဘမြကီး​ရဘူး​ ရိုး​သား​ြခင်း​နဲ့​ အသက်ရှင်​ေနာ်သမီး​”

“ဟုတ်ကဲ့​ပါ အ​ေမ၊​ သမီး​ အ​ေမ့​ရဲ့​ စကား​ေတွကို နှလံုး​အိမ်ထဲအထိ မှတ်သား​ထား​ပါ့​မယ်”

“အ​ေမ ​ေမာ​ေနမယ် စကား​သိပ်မ​ေြပာနဲ့​ေနာ်၊​ သမီး​ေရချိုး​လိုက်အံုး​မယ်၊​ အ​ေမနား​ေနလိုက်​ေနာ်”

“​ေအး​ပါ သမီး​ရယ်၊​ ​ေရချိုး​ရင် အြကာြကီး​မချိုး​နဲ့​ေနာ် ​ေတာ်ြကာဖျား​လို့​ ခက်​ေနလိမ့်​မယ်”

“ဟုတ်”

“အာဘွား​”

“သမီး​က​ေတာ့​ေလ...”

သူမ၏ အ​ေမအား​ တစ်ချက် နမ်း​ြပီး​ ​ေရချိုး​ဖို့​ ြပင်​ေနပါ​ေတာ့​သည်။


အခန်း​(၃)

“အ​ေမ ဗိုက်ဆာ​ေနြပီလား​ ထမင်း​စား​ရ​ေအာင်​ေနာ်၊​ အ​ေမြကိုက်တတ်တဲ့​ ဟင်း​သမီး​ဝယ်လာတယ်”

“အင်း​.. စား​ြကမယ်​ေလ သမီး​၊​ အ​ေမလာခဲ့​မယ်”

“ဟင်.. ဟင်း​ေတွက စံုလိုပါလား​ သမီး​ရဲ့​၊​ ပိုက်ဆံကုန်ပါတယ် သမီး​ရယ် ​ေနာက်ဆိုမဝယ်လာ​ေတာ့​နဲ့​ေနာ် ြဖစ်သလိုစား​လည်း​ရပါတယ်”

“အ​ေမကလည်း​ သမီး​က အ​ေမ့​ကို စား​ေစချင်လို့​ပါ၊​”

“အင်း​ပါသမီး​ရယ်”

ဆိုင်မှဝယ်လာ​ေသာ ဟင်း​နှစ်မျိုး​နဲ့​ အိမ်တွင်ချက်ထား​ေသာ ငါး​ပိရည်ကျို၊​ အတိုအြမုပ်၊​ ငါး​ေြခာက်ဖုတ်၊​ နဲ့​ ဆိုင်ကဝယ်လာ​ေသာ ြကက်ြမစ်ြကက်သည်း​ နှင့်​ ပုစွန်ဟင်း​သာြဖစ်သည်။ သား​အမိနှစ်​ေယာက်သား​ စား​ေနြကပံုများ​ ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​ေပသည်။

“အ​ေမ ​ေဟာ့​ဒါက အ​ေမအရမ်း​ြကိုက်တဲ့​ ပုစ္စန်ချက်၊​ ဒါက ြကက်သည်း​၊​ ြကက်ြမစ်​ေတာ့​ မစား​နဲ့​ေနာ် အ​ေမ့​ “သွား​” နား​မှာဆိုး​လို့​”

“​ေအး​ပါသမီး​ရယ် သမီး​လည်း​ ထည့်​စား​ေလ အ​ေမ့​ကို က​ေလး​ြက​ေနတာပဲ ပန်း​ကန်ထဲမှာလည်း​ ဟင်း​ေတွနဲ့​တင်ြပည့်​ေနြပီ”

“ဟီး​ ဟီး​ ​ေမ​ေမက​ေလး​ က​ေလး​ေမ​ေမ”

“ဟွန့်​ သမီး​က​ေတာ့​ ​ေနာက်တယ်”

ထမင်း​ဝိုင်း​က ပိုလို့​ ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​ေနပါသည် ထို့​ေြကာင့်​ ​ေပျာ်စရာထမင်း​ဝိုင်း​လို့​ ​ေြပာရမည်မှာမလွဲပါ။

အခန်း​(၄)

“အ​ေမ ခဏ​ေန အိပ်ယာဝင်ရင် ​ေဆး​ေသာက်ဖို့​ ​ေမ့​နဲ့​ေနာ်”

“ဒီမှာ အ​ေမ့​အတွက် ​ေဆး​ထား​ခဲ့​မယ်”

“သမီး​ ဘုရား​ရှိခိုး​လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်အ​ေမ”

“အင်း​ အင်း​.. လိမ္မာလိုက်တဲ့​ အ​ေမ့​သမီး​ေလး​ ဘုန်း​ြကီး​လို့​ အသက်ရှည်ပါ​ေစ​ေတာ်....”

---------------------------X------------------------------

အား​ေပး​မှုအတွက် ​ေကျး​ဇူး​တင်၏
{​ေဇာင်း​}

မှတ်ချက်
။ ။ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ဇာတ်​ေကာင်မှာ အြကည် ြဖစ်သည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အြကည်နှင့်​ဝတ္ထုတိုများ​ ကို စိတ်ကူး​ရတဲ့​အခါ ​ေရး​ပါအံုး​မည်။

 

​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ မမှား​ေစရန်

ဒီ ပိုစ့်​ေလး​ကို ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​ဂ် မှာ တင်ြပီး​သား​ပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီမှာလည်း​ လိုရမယ်ရ ဒီမှာ တင်လိုက်ပါဦး​မည် :)

ည​ေန ၅နာရီခွဲခန့်​ေလာက်က ြမန်မာ့​ရုပ်ြမင်သံြကား​မှာ ထုတ်လွှင့်​သွား​တဲ့​ ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အ​ေြကာင်း​ေလး​တစ်ခုပါ။ ဇာတ်လမ်း​အတိုထဲတွင် ြပလိုတာက​ေတာ့​ အန်တီဝါဝါ နှင့်​ မမဒါဒါ တို့​ရဲ့​ နာမည်ကို က​ေလး​ နှစ်​ေယာက်ကို ​ေရး​ြပခိုင်း​တဲ့​အခါ က​ေလး​နှစ်​ေယာက်မှာ “အန်တီဝာဝာ” “မမဒါဒါ” ဟု​ေရး​ြပ၏ ။

က​ေလး​ေတွမှာ စာ​ေရး​တာ မှန်​ေသာ်လည်း​ မှား​ေန၍ အန်တီဝါဝါမှာ သင်ြပ​ေပး​သည့်​အခါ ​ေရး​ချာထည့်​တာမမှား​ေစဖို့​ကို ​ေြပာပါသည်။ ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀ ​ေတွကို “-ါ” ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုရြပီး​ က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ ​ေတွကို​ေတာ့​ “-ာ” ရိုး​ရိုး​ေရး​ချာ ကိုသာအသံုး​ြပုရမယ်လို့​ သင်ြပ၏။

​ေအာက်ပါစကား​လံုး​များ​သည် ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုပံု အသံုး​ြပုနည်း​ြဖစ်ပါသည်။
“-ာ” နှင့်​ “-ါ”
{-ါ}ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀
{-ာ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝာ {မှား​}
{-ါ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝါ {မှန်}

{-ာ} က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ
{-ာ}ကာ.စာ.ဆာ.ဇာ.ညာ.ဓာ.တာ.ထ.နာ.ဖာ.ဘာ.မာ.ယာ.ရာ.လာ.သာ.ဟာ.ဏာ.အာ {မှန်}
{-ါ}ကါ.စါ.ဆါ.ဇါ.ညါ.ဓါ.တါ.ထါ.နါ.ဖါ.ဘါ.မါ.ယါ.ရါ.လါ.သါ.ဟါ.ဏါ.အါ {မှား​}


  • ဝါဝါ နှင့်​ ဒါဒါ တို့​သည် ဝါတွင်း​တွင် ရိပ်သာဝင်ြကပါသည် {မှန်}
  • ဝာဝာနှင့်​ ဒါဒါ တို့​သည် ဝာတွင်း​တွင် ရိပ်သါဝင်ြကပါသည်။ {မှား​}
​ေရး​ချာအထည့်​မှား​ရင် စာဖတ်ရသည်မှာလည်း​ အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲသွား​ေစပါသည်။

ကိုး​ကား​။ ။ ြမန်မာ့​ရုပ်ြမင်သံြကား​မှ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​အစီအစဉ်။

{ZaunG}
 

သက်ဆိုင်သူသာသိ​ေစ​ေတာ့​....

​ေကာင်း​ကင် တစ်​ေန ဝင်သွား​ခဲ့​တယ်
ြကယ်စင်လမင်း​ ထွန်း​လင်း​လာတယ်

အချိန်​ေတွတာ ကုန်ခဲ့​တယ်
စာမလာ(SMS) အ​ေြကာင်း​မြကား​(ဖုန်း​မဆက်)
ဘာ​ေတွကို မင်း​လုပ်​ေန​ေလမလဲ

ကိုး​လိုး​ကန်း​လန့်​ မိနစ်၉ဝရယ်
ဘာရယ်​ေြကာင့်​ မတူညီနိုင်လည်း​
​ေရ​ေြမ​ေချာင်း​ြခား​ အမှာစကား​ေလး​ေတာ့​ပါး​လိုက်ချင်ရဲ့​..

တမ်း​တကာ မှန်း​ဆလို့​
စိုး​ရိမ်ြကီး​စွာနဲ့​ လွမ်း​ရတာလည်း​ ၂၄နာရီ​ေကျာ်ခဲ့​ေပါ့​...

Ps...... ၈-၂-၁၀
 

က​ေလး​ပံုြပင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်တစ်လှည့်​ ​ေြပာြဖစ်ြကတဲ့​ ပံုြပင်​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ၊​ ပံုြပင်ဆို​ေတာ့​လည်း​ တစ်ကယ့်​ကို ပံုြပင်​ေလး​ပါ။ ပံုကိုြပင်လို့​ ပံုြပင်လို့​ ဆိုလိုထား​သလား​ေတာ့​သိဘူး​။ ပံုြပင်​ေလး​က က​ေလး​လည်း​ဆန်တယ် နည်း​နည်း​ေလး​လည်း​ ဟာသြဖစ်ပါတယ်။ ဟာသဆိုမှ နည်း​နည်း​ေလး​ပါ :D

ဟိုး​.. ​ေရှး​ေရှး​တုန်း​က ​ေတာ​ေလး​တစ်​ေတာထဲမှာ အဖိုး​ြကီး​နဲ့​အဖွား​ြကီး​တို့​ လင်မယား​နှစ်​ေယာက်ရှိြကတယ်၊​ အဖွား​ြကီး​က “အဖိုး​ြကီး​ေရ ကျုပ်​ေလ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ မစား​ရတာြကာြပီ​ေတာ့​၊​ စား​ချင်လိုက်တာ” အဖိုး​ြကီး​က “​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​စား​တာက ခက်ပါဘူး​ အဖွား​ြကီး​ရယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ဖို့​ အိုး​မှ မရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “​ေတာလယ်က ကျား​ြကီး​စီမှာ အိုး​ရှိတယ်လို့​ ြကား​တယ်အဖိုး​ြကီး​ရဲ့​ သွား​ငှား​ြကည့်​ပါလား​” “အင်.. အဖွား​ြကီး​ကလည်း​ အဲ့​ေလာက်ြဖစ်​ေနရင် ငါသွား​ငှား​ေပး​မယ်ဟာ” ဆိုြပီး​ ​ေတာထဲက ကျား​ြကီး​ဆီကိုသွား​ြပီး​ “ ကိုကျား​ြကီး​ေရ ကျုပ်မိန်း​မက ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ချင်လို့​တဲ့​ အဲ့​ ဒါ​ေလ အဲ့​ဒါ​ေလ အိုး​လို​ေနလို့​ ခဏငှား​ပါလား​ဟင်”အဖိုး​ြကီး​မှာ ​ေြပာသာ​ေြပာရတယ် ကျား​ြကီး​ကို ​ေြကာက်​ေနတယ်​ေလ၊​ ကျား​ြကီး​က အသား​စား​တိရစ္ဆာန်ဆို​ေတာ့​ ဒါ​ေပမဲ့​လည်း​ အိုး​လို​ေနတာ​ေြကာင့်​ ရ​ေအာင်​ေြပာြပီး​ ငှား​တယ်၊​ ကျား​ြကီး​က ဒါဆိုရင် ကျုပ်အိုး​ေပး​ငှား​မယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ေပါင်း​ြပီး​ရင်​ေတာ့​ တစ်ဝက်​ေပး​ရမယ်၊​ မ​ေပး​ဘူး​ဆိုရင် ခင်ဗျား​တို့​ကို ကိုက်စား​လိုက်မယ်၊​”လို့​ ​ေြပာြပီး​ အိုး​ေပး​ငှား​လိုက်ပါတယ်...၊​

ဒီလိုနဲ့​ အဖိုး​ြကီး​နဲ့​ အဖွား​ြကီး​လည်း​ ဝမ်း​သာအား​ရနဲ့​ ​ေကာင်ညှင်း​ေပါင်း​လိုက်တာ ကျက်လည်း​ကျက်လာ​ေရာ မစား​ရတာက ြကာ​ေနြပီမဟုတ်လား​ အဲ့​ဒါ​ေြကာင့်​ စား​ေကာင်း​ေကာင်း​နဲ့​စား​လိုက်တာ ​ေကာက်ညှင်း​တစ်အိုး​လံုး​ ြပုတ်သွား​တာပဲ၊​ စား​လို့​ြပီး​လည်း​ြပီး​ ကုန်လည်း​ကုန်​ေရာ၊​ သူတို့​နှစ်​ေယာက် ကျား​ြကီး​ကို သတိရလိုက်တယ်၊​ အိုး​ထဲကို ြကည့်​လိုက်​ေတာ့​လည်း​ ​ေကာက်ညှင်း​က ကုန်​ေနြပီ၊​ အဖိုး​ြကီး​က “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါတို့​ေတာ့​ ဒုက္ခ​ေရာက်ပါြပီ ကျား​ြကီး​အတွက် ​ေကာက်ညှင်း​မကျန်ရင် ငါတို့​ကို ကိုက်စား​မယ်လို့​ ​ေြပာတယ်ဟ ဘယ်လိုလုပ်ြကမလဲ” ဆိုြပီး​ အ​ေြပာ၊​ ကျား​ြကီး​က အ​ေရှ့​က​ေနြပီး​ “​ေဟ့​.. အဖိုြကီး​ အဖိုး​ြကီး​”ဆိုြပီး​ ​ေအာ်သံလည်း​ြကား​ေရာ “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါတို့​ေတာ့​ အ​ေသခံရ​ေတာ့​မယ်” အဖွား​ြကီး​က “အ​ေသ​ေတာ့​ခံချင်ဘူး​ ကျုပ်တို့​ ဟိုနား​က စဉ့်​အိုး​ြကီး​ထဲ ဝင်ပုန်း​ေနရင် ​ေကာင်း​မလား​ ကျား​ြကီး​လည်း​ေတွ့​မှာမဟုတ်ဘူး​” ဆိုြပီး​ နှစ်​ေယာက်သား​ စဉ့်​အိုး​ြကီး​ထဲ ဝင်ပုန်း​ေနလိုက်တယ်၊​

ကျား​ြကီး​ကလည်း​ ​ေအာ်​ေခါ်လို့​မရတာနဲ့​ အိမ်ထဲကို ဝင်လာြပီး​ အဖိုး​ြကီး​အဖွား​ြကီး​ နှစ်​ေယာက်ကို လိုက်ရှာတယ် မ​ေတွ့​၊​ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​အိုး​ထဲ သွား​ြကည့်​ေတာ့​လည်း​ ​ေကာက်ညှင်း​က ကုန်​ေနတာ​ေြကာင့်​၊​ ကျား​ြကီး​က ပိုစိတ်တို​ေန​ေရာပဲ၊​ ကျား​ြကီး​က စိတ်တိုတိုနဲ့​ လိုက်ရှာတာ စဉ့်​အိုး​နား​ေရာက်​ေတာ့​ အဖိုး​ြကီး​က “အဖွား​ြကီး​ေရ ငါ​ေလ ​ေလလည်ချင်တယ်” “ဟာ အဖိုး​ြကီး​ကလည်း​ ​ေတာ်ရူး​ေနလား​ေတာ့​ ​ေတာ့်​အီး​ေပါက်သံကို ကျား​ြကီး​ြကား​လို့​ ကျူပ်တို့​ေသ​ေနပါအံုး​မယ်”

“နည်း​နည်း​ေလး​ပါ”
“​ေနပါအံုး​အဖိုး​ြကီး​ရယ်”
“ကျုပ်မ​ေအာင့်​နိုင်​ေတာ့​လို့​ပါ”
“ကျုပ်တို့​ ​ေသ​ေတာ့​မှာပဲ အဖိုး​ြကီး​ရယ်”
“အသံပိစိ​ေညှာင့်​ေတာက်​ေလာက်​ေလး​ပဲ ​ေပါက်မှာပါ အီး​မ​ေပါက်ရတာ ြကာ​ေတာ့​ ​ေနရခက်​ေနလို့​ပါ”
စဉ့်​အိုး​ြကီး​က အြကီး​ြကီး​ပါ နှစ်​ေယာက်သား​ ဝင်ပုန်း​ေနတာနဲ့​ြပည့်​ေနြပီ၊​ အီး​ေငွ့​ပါ ထွက်လာမယ််ဆိုရင်​ေတာ့​ ပိုလို့​ခက်​ေနမှာ မ​ေတွ့​ဝံ့​ပါ :P
“ကဲ့​... ဒါဆိုလည်း​ အဖိုး​ြကီး​ေရ အီး​ေပါက်မယ်ဆိုရင်​ေပါက် အသံသိပ်မကျယ်​ေစနဲ့​ေနာ်” ဆိုြပီး​ခွင့်​ြပုလိုက်တာနဲ့​ အဖိုး​ြကီး​မှာ လွှတ်ထဲလိုက်တာ
“ဘူ............”
“ဂွမ်း​..........”

“ဘူ.........” ဆိုတာက​ေတာ့​ အီး​ြကီး​ြကီး​ေပါက်သံ :P “ဂွမ်း​.........”ဆိုတာက​ေတာ့​ စဉ့်​အိုး​ ကွဲသံပါပဲ

ပံုြပင်​ေလး​က​ေတာ့​ ဒီ​ေလာက်ပါပဲ ဒန်ဒန့်​ဒန်

ပံုြပင်ကို ဆံုး​ေတာ့​ သူငယ်ချင်း​က ​ေမး​ပါတယ် မင်း​ရဲ့​ ကျား​ြကီး​ကလည်း​ တိရစ္ဆာန်တာြဖစ်တယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​အိုး​ကို ဘယ်ကရတာလည်း​ဆို​ေတာ့​ ပံုြပင်​ေလ ပံုြပင်ဆိုတာ တစ်ကယ်မှ မဟုတ်တာ:P


{ZaunG}
 

​ေရး​ေပး​ပါ{Tag}

မယ်အိ က တက်ဂ်​ေတာ်မူလိုက်တာ​ေြကာင့်​ ​ေရး​လိုက်ပါတယ် :P ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီလို​ေလး​ေတွကို ​ေရး​ရ​ေတာ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကျာင်း​သား​ ဘဝကို ြမင်​ေယာင်မိတယ်၊​ ​ေနွရာသီ​ေကျာင်း​ပိတ်ခါနီး​ဆိုရင် သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ အြပန်အလှန် လက်မှတ်ထိုး​တာတို့​ နှစ်သက်ရာ​ေလး​ေတွ ကဗျာ​ေလး​ေတွ ​ေရး​ေပး​တာတို့​ကို သတိရမိတယ်၊​ ​ေရး​ပီ​ေနာ်.....


ကိုယ့်​ကို ဒီလို​ေခါ်ြကတယ်
​ေဟ့​..လံုး​အာ လာအံုး​

အဝတ်အစား​ေပါ် ကိုယ့်​သတ်မှတ်ချက်က
ဟိုဒင်း​က ဟိုဟာြဖစ်တယ် ဒီဟာက ဒီလိုြဖစ်တယ် ၊​ ပုဆိုး​စလွယ်သိုင်း​က ပို​ေကာင်း​မယ် :P

အြကိုက်ဆံုး​ စား​စရာနဲ့​ ​ေသာက်စရာ
ပုလင်း​ကွဲဟင်း​ကျို၊​ ပုရွက်ဆိတ်ဦး​ေနှာက်ချက်၊​ လမင်း​ဟက်ပွိုင်​ေြကာ်၊​
(ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေလ အိမ်မှာဘာဟင်း​ချက်တယ်ဆိုတာကို ြကွား​ြကတဲ့​အချိန်​ေပါ့​)

အြကိုက်ဆံုး​ ပစ္စည်း​ ( ကွန်ပျူတာနဲ့​ အင်တာနက် မပါရ)
​ေဂါ်လီ၊​ သ​ေရကွင်း​၊​ ​ေလာက်စလံုး​ (တည်ပစ်ဖို့​ေလ၊​ ငယ်ငယ်တုန်း​က အဲ့​လို​ေဆာ့​၏)

လိုချင်တဲ့​ လက်​ေဆာင်
လန့်​စရာမဟုတ်ရင်ပီး​ေရာ:P

အြကိုက်ဆံုး​ ဇာတ်ကား​
3D ကာတွန်း​ကား​ေတွ

အြကိုက်ဆံုး​ ဟာသဇာတ်​ေကာင်
တွန် အန် ဂျယ်ရီ

အြကိုက်ဆံုး​စာ​ေရး​ဆရာ
ဗျူး​၊​

အခိုက်ဆံုး​စာအုပ်
ဗီတာမင်စာစုများ​(တာရာပွြကီး​ အုပ်စု)

အချစ်ဆံုး​သူရှိရင်
က​ေလး​ဘဲရှိ​ေသး​တာကို ဘယ်က အချစ်ဆံုး​လည်း​ တိဘူး​ တွား​ :P

ရင်အခုန်ဆံုး​အချိန်
​ေကျာင်း​လစ်လို့​ ရံုး​ခန်း​ေရာက်တိုင်း​

ဘဝဆိုတာ
​ေဂွလိုပဲ လိမ့်​ေနတယ် ( ဘိမ်း​လိမ့်​တမ်း​ေဆာ့​တဲ့​ စက်ဘီး​တာယာ )

စိတ်တိုရင် ဘာလုပ်
စိ်တ်တိုရင်လား​ စိ်တ်တိုရင် ​ေဘး​ကလူကို ကိုက်ပလိုက်တယ် :D

အြကိုက်ဆံုး​သီချင်း​
အ​ေမနဲ့​ရွာကို သား​ေမာင်လွမ်း​ (ဟသင်္ာထွန်း​ရင်)
(ကျွန်​ေတာ် ငယ်ငယ်တုန်း​က အဲ့​ဒီသီချင်း​ပဲ အိမ်ကဖွင့်​ေန​ေတာ့​ အလွတ်ရ​ေနလို့​)

ဝါသနာ
​ေဂါ်လီပစ်တယ်၊​ သ​ေရကွင်း​ပစ်တယ်၊​ စစ်တိုက်တမ်း​ကစား​တယ်၊​

မီး​ခွက်​ေစာင့်​ဘီလူး​နဲ့​ ​ေတွ့​ရင် ​ေတာင်း​မယ့်​ဆု
မိုး​ေပါ်ပျံချင်တယ်(ငယ်ငယ်တုန်း​က က​ေလး​အ​ေတွး​နဲ့​ေလ ဟီး​ဟီး​)

လက်ဆွဲ​ေဆာင်ပုဒ်
မနက်ြဖန်သည် ဒီ​ေန့​ေလာက်​ေဆာ့​လို့​ေကာင်း​မယ်မထင်

အိပ်​ေရး​ပျက်ရတဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​က
ဇီး​ကွက်ကို အား​ကျလို့​

ချစ်သူကို ဆိုြပချင်တဲ့​ သီချင်း​
လိပ်ဥ​ေပျာက်လို့​ လိပ်မ ရှာ သူ့​ခမျာ ငိုမဲ့​ငိုမဲ့​ ( ဟသင်္ာထွန်း​ရင် )

​ေြပာြပချင်တဲ့​ ဟာသတို​ေလး​
မဗိုက်ပူရယ် ညည်း​မှာလည်း​ က​ေလး​နဲ့​ ကျုပ်မှာလည်း​ အ​ေြကွး​ နဲ့​ :P

မယ်အိ​ေရး​ ​ေရး​ပီး​ပီး​ေနာ် ​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစ :)
{ZaUnG}
 

Vote!

ဘ​ေလာ့​ဂ် ​ေလာကရယ်
​ေခတ်စား​ေန အကယ်ဒမီမို့​

စိတ်ထဲမယ် ရိုး​ရွလို့​ရယ်
Vote လိုက်တယ် ဟိုတစ်မဲ ဒီတစ်မဲ
စိတ်လှုပ်ရှား​စရာရယ် အ​ေရွး​ခံသူ​ေတွမို့​

ညစ်မဲ လိမ်မဲ သန့်​စင်မဲ
လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ် လှမ်း​တက်လို့​ရယ်

၁၅ရက်အတွင်း​မယ် စိတ်လှုပ်ရှား​တယ်
သမ္မတ​ေရွး​ပွဲလိုပ ြပိုင်တူမဲဆွယ် အား​လံုး​ရယ်...

Ps အခုတစ်​ေလာ စိတ်လှုပ်ရှား​စရာက​ေတာ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ် အကယ်ဒမီရယ်ပါ၊​ ဒီဘ​ေလာ့​ဂ်ကို​ေတာ့​ ဝင်အ​ေရွး​မခံထား​ပါဘူး​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို​ေတာ့​ အ​ေရွး​ခံထား​ပါ၏

မဲ​ေပး​ရန် - http://www.mmblogpress.org/to-vote/
{ZaUnG}
 

ကျူး​ရင့်​ကာ လွမ်း​

​ေနက​ေလး​ရယ် ရှက်​ေသွး​ဖျာလို့​
နီညို​ေရာင်သန်း​လျက်ကွယ်

​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင် ရင်ခွင်ထဲမှာ
ဟာတာတာရယ် ​ေြပာမဆံုး​ေပါင်မို့​
ရင်ခွင်​ေပျာက်သူ အပူမီး​ကို​ေလဟပ်တယ်

မီး​ေလာင်ရာ​ေလမပင့်​ပါနဲ့​
အ​ေပျာ်​ေတွလည်း​ ​ေပျာက်ပျက်​ေစတယ်
​ေဖာ်စံုရယ်မကျူး​ဝံ့​သူပ

​ေလနှင်ရာ လွှင့်​ေမျှာ​ေစတယ်....

{ZaUnG}
 

ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ

ဇာတ်လမ်း​ ဇာတ်ကွက် လှပ​ေသသပ်ဖို့​
ဇာတ်ဆရာ အလိုကျရယ် မ“က”တတ်သမို့​

ခိုကိုး​ရာရင်ခွင်ရယ် စစ်မှန်သ​ေယာင်နဲ့​
​ေမတ္တာ​ေတာ်ပျက်ြပယ်​ေစခဲ့​တယ်

အ​ေရာင်​ေတွစွယ်စံု ​ေဘး​စကား​ရယ်
တွတ်ထိုး​ကာ ​ေြမှာင့်​ပင့်​ြက၍

လူသူမနီး​ ​ေတာြမိုင်ြကီး​ထဲ
တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက် ​ေပျာ်​ေမွ့​ေစတယ်

ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​ ဟိတ်ဟန်ြကီး​သမို့​
ဟန်​ေဆာင်မူ​ေတွ ဝိုင်း​အံုဖွဲ့​တယ်

တင်း​ြကပ်လွန်း​တဲ့​ ြကိုး​ကွင်း​ထဲ
ပိတ်​ေလှာင်မိ​ေန သမင်ငယ်လို
ဟိုဟို ဒီဒီ ထွက်​ေပါက်ရှာ​ေသာ်
မှား​မှန်​ေဝခွဲပိုင်း​ြခား​တတ်တယ်
အ​ေမှာင်​ေချာက်သို့​ တွန်း​ပို့​သူရယ်​ေြကာင့်​

အိမ်​ေတာ်ရယ် အြပန် လှမ်း​ခဲ့​တယ်.....
ကျန်ရစ် မနုဿ ​ေပျာ်​ေမွ့​ေစကွယ်....

Ps.. ြမန်မာဆန်ဆန် ကဗျာတစ်ပုဒ်အြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​၏၊​ တစ်ရွာလံုး​နဲ့​ တစ်​ေယာက်ဇာတ်ကွက်အား​ တိုး​တိုး​တိတ်တိတ် ြမင်​ေယာင်​ေစသည်။
 

ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ


ြကမ္မာ​ေစရာ ြမစ်တစ်ဖက်ြခား​သမို့​
ခိုလှံုရာရင်ခွင်ရယ် မ​ေနွး​ေထွး​နိုင်ြပီ

နှမ​ေတာ်ရှိရာ တစ်ဖက်ကမ်း​ကို
စီး​ေတာ်ယာဉ် နတ်မိ​ေကျာင်း​ရယ်နဲ့​
​ေမာင်​ေတာ်အ​ေရာက်လှမ်း​ခဲ့​ပါ့​

ဘယ်အတိတ်ရယ်က ရန်​ေြကွး​ေတွလဲ
ငမိုး​ရိပ်နဲ့​ မလက်တို မိ​ေကျာင်း​တို့​
အချင်း​ချင်း​ရယ် ရန်လိုတိုက်ခိုက်တာ​ေြကာင့်​
အခက်​ေတွ့​လှြပီ....

မိ​ေကျာင်း​တို့​ ရန်ပွဲထဲ အခိုက်မသင့်​ရံုပ
​ေမ့​ေလျာ့​ကာ ငမိုး​ရိပ် အာခံတွင်း​ထဲ
အသက်ကို စွန့်​ကာ အနိစ္စ​ေရာက်ခဲ့​ရတယ်

​ေသကွဲသတင်း​ရယ် နား​မခံနိုင်​ေအာင်
ြကား​ရခိုက် ရှင်​ေမွး​လွန်း​ ရင်ထဲ
ကမ္ဘာပျက်သည်အလား​ ခံစား​ေနရ
ရင်ကွဲနာကျ၍ ​ေသပွဲဝင်ခဲ့​

ချစ်ြခင်း​ရယ်ထူး​ဆန်း​သည်အလား​
ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း​ တစ်ဖက်စီက
ခန္ဓာကိုယ်မီး​သြဂိုလ်ချိန်
သက်ရှိဘဝထဲ အ​ေပါင်း​ဖက်ရက
မီး​ခိုး​ေငွ့​ေတွနဲ့​ ​ေပါင်း​ဖက်ဆု​ေတာင်း​ ြပည့်​ခဲ့​ေလတယ်.....


Ps. ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ တို့​ရဲ့​ ချစ်း​ြခင်း​ေမတ္တာအား​ ကဗျာအြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​ပါသည်......
 

မယ်မဒီ

နွဲနွဲ​ေနှာင်း​ေနှာင်း​၊​ ယဉ်​ေကျး​သိမ်​ေမွ့​၊​
ရှုတိုင်း​ယှဉ်လှ၊​ မယ်တစ်ကိုယ်ရယ်....

အြပံုး​ပံုရိပ်၊​ ဝင်း​ပလှတယ်၊​
လမင်း​ပမာ၊​ ချမ်း​ေြမ့​စွာမို့​....

ြပံုး​တံု့​ဖလှယ် ရင်ဖိုလုဝယ်
ြမင်သူတစ်ကာ ​ေငး​ေလာက်ပါရဲ့​

အြကည့်​တစ်ချက်၊​ ထွန်း​ေတာက်ပ၍၊​
​ေဆာက်တည်မဲ့​ကာ၊​ ဂဏာမြငိမ်၊​
ရင်ဝယ်အသည်း​၊​ ​ေဖာက်ထွက်​ေလာက်ရဲ့​၊​

အြကည့်​ေတာ်မယ်၊​ ညှိ့​အား​ြပင်း​လွန်း​၊​
​ေရှာင်လွှဲမရ၊​ ဒီ​ေမာင့်​ရင်ဝယ်၊​
ရင်ခုန်သံ​ေတွ၊​ ပုန်ကန်လို့​ေန...
{ZaUnG}