​ေဂါ်မစွံ

ငယ်ကမချစ် ြကီး​မှချစ်​ေတာ့​
အချစ်ပျက်မှာ စိုး​ရိမ်ရသမို့​

​ေဆး​ေပး​မှီး​ယူ ​ေထာက်ထား​ရံုပ
ညှာတာကာ ဖူး​စာဖက်​ေရွး​ချယ်ြကတယ်

အချစ်မပါ ဂုဏ်ရှိန်​ေတွ​ေြကာင့်​
​ေဂါ်မစွံ (အပျိုြကီး​ လူပျိုြကီး​)​ေတွရယ်
ဒီနှစ်မယူ မစွံဒီတစ်သက်ကယ်မို့​

ဗူး​သီး​တုတ်တုတ်ဟန်မလုပ်နိုင်တယ်
​ေဝလာ​ေဟ​ေမာင်ယို့​ ​ေြမှာင့်​ပင့်​လို့​ပျိုး​....
{ZaunG}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 9 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 12, 2010 at 4:42 PM

တိန်...
ဟုတ်ပဗျာ.......

Anonymous
February 12, 2010 at 4:58 PM

ဟိဟိ ဘူ.ကို​ေြပာတာလဲဗျ ဒိနှစ်မှ မယူရင်က :P

February 12, 2010 at 6:08 PM

@Anonymous
လူပျိုြကီး​ေတွ အပျိုြကီး​ေတွ့​ ကို ​ေြပာပါ၏ :P

February 12, 2010 at 7:12 PM

@ကိုရီး​
ဟီး​ဟီး​ ဘာရယ်ဟုတ်ပါဘူး​ ကိုရီး​က စွံတယ်ဆိုလို့​ ကဗျာနဲ့​ အြကိုဂုဏ်ြပုတာ :P

Anonymous
February 12, 2010 at 11:17 PM

မှန်​ေတာ့​ နာသွား​ြပီ
ပံု
အပျိုြကီး​တစ်ဦး​

@Anonymous

အဲဒီ အပျိုြကီး​ကို သိ၏။

doublem
February 14, 2010 at 9:40 AM

ဟိဟိ ပံု​ေြပာင်း​မယ်တဲ. ကို​ေဇာင်း​ ​ေြပာသာ​ေြပာ :P

February 15, 2010 at 11:49 AM

ဦး​ဦး​လူပျိုသိုး​ ​ေဒါ်​ေဒါ်အပျိုြကီး​ တို့​ အြမန်ဆံုး​နည်း​နဲ့​ ပုလံုး​စီး​ပီး​.. စွံြကပါ​ေစဗျာ... :P

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:50 PM

ကို​ေဇာင်း​က အငံုး​ေလး​ ရထား​ဖူး​တယ် ဆိုပဲ .. :P အခု​ေတာ့​ အဲဒီအငံုး​ေလး​ဘယ်​ေရာက် ????

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::