ဥပက္ခာ​ေကာင်း​ကင်

အသက်က တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်
တိုး​လာတာနဲ့​အမျှ ထူး​ြခား​မှုဆိုလို့​
စိတ်ညစ်စရာဗလပွနဲ့​ရယ်

​ေမ့​ေပျာက်နိုင်ြခင်း​မရှိ​ေသာ
အရာကို ခုတံုး​လုပ်
အနိုင်ယူကာ တစ်ဖက်လူနစ်နာခဲ့​တယ်

“လူ”တဲ့​လား​ အနိုင်ယူြခင်း​ေတွကို
ြကီး​စိုး​ြကတယ်

စိတ်တိုရင် မုန်း​တီး​ြခင်း​ကို
ဘန်း​ြပြပီး​ အြကံထုတ်တတ်တာ
“လူ”တဲ့​လား​

“ဆင်မှာ ြကဉ်ငယ်ရည်
ပုရွက်ဆိတ်မှာ​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေဝခဲ့​သလို​ေပါ့​”

​ေကာင်း​ကင်​ေရ
မင်း​ပဲ​ေအး​ေဆး​ပါတယ်ကွာ
လူ​ေတွရဲ့​ စိုး​ရိမ်​ေြကာင်း​ြက
ပူပန်မူ​ေတွကို ဥပက္ခာြပုြပီး​ ငံု့​ြကည့်​ေနတယ်

အြပစ်မ​ေြပာပါဘူး​
မင်း​မှ မတတ်နိုင်ဘဲ...

ŃŽãửʼnĢ
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 3 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

February 13, 2010 at 4:24 PM

မိုက်တယ် ...
​ေကာင်း​ကင်က ငံုြကည့်​ေနတာပါ ... ဘာမှ​ေြပာလို့​မှမရတာကိုး​ ငံုြကည့်​ရံုပဲ​ေပါ့​ ..

Anonymous
February 15, 2010 at 12:45 AM

ခံစား​မိသလိုပဲ တစံုတရာကို

မာယာြဖူ
October 22, 2011 at 12:46 PM

​ေကာင်း​ကင်ကဘာမှမတတ်နိုင်လို့​ ငံု့​ြကည့်​ရံုြကည့်​ေနရသလို လူ​ေတွက​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ကင်မှမဟုတ်တာပဲ​ေလ

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::