​ေနွလယ်တစ်ခုရဲ့​ အလွမ်း​ရင့်​.....

အချိန်ကား​ ​ေနွဦး​ ဥဩငှက်တို့​ လွမ်း​စကို ြငီး​ြငူသီြကူး​ေသာ အချိန်ြဖစ်သည်။ ​ေနွလယ်​ေခါင်ခါင်ရဲ့​ လက်ပံပွင့်​များ​သည်လည်း​ ရဲရဲနီလျက် ပင်ယံထက်တွင်​ေဝ၍ ​ေြမြပင်များ​ေပါ်တွင် ​ေြကွ၍ကျ​ေန​ေတာ့​သည်။ ထိုအချိန် ပိ​ေတာက်ပန်း​များ​ရဲ့​ ရနံ့​ကို မရလိုက်ပါ၊​ အ​ေြကာင်း​မှာ ပိ​ေတာက်တို့​သည် ဟိုယခင်အချိန်က အ​ေစာဦး​စွာပွင့်​ေစခဲ့​သည် ယခုမှာ ပိ​ေတာက်သည် ​ေနာက်ကျမှ ပွင့်​ခဲ့​ေသာ​ေြကာင့်​ ထို့​ရနံ့​သည် ကျွန်ုပ်နှင့်​ မသက်ဆိုင်သလိုြဖစ်ခဲ့​သည်။

​ေနွလယ်​ေခါင်ရဲ့​ ​ေကျနပ်မှုကို ​ေပး​နိုင်​ေသာ မိုး​ကို ​ေနွလယ်မိုး​ကျ သြကင်္န်အလှလို့​ ​ေခါ်​ေဝါ်သမုတ်ကျဖူး​ရဲ့​။ ​ေကာင်း​ကင်က ​ေနမင်း​ရဲ့​ မိန့်​ဆိုချက်နှင့်​ ​ေြမြပင်က ဒဏ်ြပန်မှု​ေတွ​ေြကာင့်​ ရင်ခွင်တစ်ကာမှာ မြမင်နိုင်​ေသာ အပူမီး​ကို ပိုင်ဆိုင်ထား​ြကချိန် အလိုအပ်ဆံုး​က စာနာ နား​လည်မှုဆိုရင် မိုး​နတ်မင်း​က ​ေပး​နိုင်ပါ့​မလား​။

​ေနွလယ်အလွမ်း​ဆိုသည်မှာ ပူ​ေလာင်မှုြကား​က တမ်း​တရသည် မဟုတ်ပါလား​၊​ ဥဩငှက်တို့​ ရင်ကွဲနာ အသံနှင့်​ ပုစဉ်း​ရင်ကွဲတို့​၏ အသည်း​ကွဲ ​ေအာ်သံကို စာနာနား​လည်နိုင်ပါ့​မလား​ေတွး​ရင်း​ြဖင့်​.....
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 4 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

March 16, 2010 at 7:27 PM

သြကင်္န်​ေရာက်ရင်
ြမန်မာြပည်ကိုအရမ်း​သတိရတယ်။

ကိုခိုင်

း​) သြကင်္န်အြကိုလွမ်း​ေပါ့​ဟုတ်လား​ဗျ
သြကင်္န်ဇတ်လမ်း​ေလး​ေတွရှိရင် ​ေရး​ဦး​ဗျာ
ြကိုလွမ်း​ချင်လို့​ပါး​)

March 17, 2010 at 2:36 PM

​ေနွပူပူမှာ ထန်း​တဲထဲထိုင်ြပီး​ လက်ပံပင်ကရတဲ့​ ဆက်ရက်ကင်နဲ့​ ပင်ကျရည် တစ်ခွက်တစ်ဖလား​ချလိုက်ချင်​ေသး​တယ်။ အ​ေဟး​ေဟး​။ ရန်ကုန်မှာတုန်း​က​ေတာ့​ ဝါး​နက်​ေချာင်း​ရွာဘက်ကို သွား​ြပီး​ ဒီစည်း​စိမ်မျိုး​အြမဲခံတာ​ေပါ့​ဗျာ။

မာယာြဖူ
October 13, 2011 at 2:41 PM

ငယ်ငယ်ကဆို ​ေနွရာသီ​ေကျာင်း​ပိတ်ရက်​ေတွမှာ ဥဩငှက်ရဲ့​အသံကို နား​ေထာင်ရတာ အရမ်း​ကိုနှစ်သက်ခဲ့​ဖူး​တယ်။
​ေနွနဲ့​ဥဩငှက်က လိုက်ဖက်လွန်း​ပါတယ်။
အခု​ေတာ့​ ရန်ကုန်ြမို့​ရဲ့​ေနွမှာ ဥဩငှက်အသံကိုြကား​ချင်​ေပမယ့်​ သိပ်မြကား​ရသ​ေလာက်ပါပဲ..

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::