ြကိုဆိုပါ၏ သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” အ​ေနြဖင့်​ တင်ခဲ့​ြပီး​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို တသီး​တြခား​အ​ေနြဖင့်​ ြပန်လည်၍ ​ေဖာ်ြပထား​ေသာ စကား​လံုး​ဘ​ေလာ့​ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဘ​ေလာ့​တွင် မိမိသိလို​ေသာ အ​ေြကာင်း​အရာများ​ကို သက်ဆိုင်ရာအက္ခရာကိုနိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

ထိုဘ​ေလာ့​၏ အမည်မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” ြဖစ်ြပီး​ ဘ​ေလာ့​လိပ်စာမှာ http://sakarlone.zaung.net ြဖစ်ပါသည်။

သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲ စကား​လံုး​များ​ ဆိုသည်မှာ -
  • လန်း​လန်း​ဆန်း​ဆန်း​
  • ခိုး​လိုး​ခုလု
  • ြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​
  • ယိမ်း​ယိမ်း​နွဲ့​နွဲ့​
  • အကု​ေဋ အကုဋာ
စသည်ြဖင့်​ နှုတ်က ရွတ်ဆိုလိုက်​ေသာအခါ အ​ေရှ့​စကား​လံုး​နှင့်​ ​ေနာက်စကား​လံုး​ တွဲ၍ထွက်လာြခင်း​၊​ သံ​ေယာင်တူညီြခင်း​ တို့​ကို သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​ ဟု သတ်မှတ်နိုင်​ေပသည်။
{{သင့်​ရဲ့​ Website တွင် ​ေြကာ်ြငာ​ေပး​ရန်အတွက် Code ကို ကူး​ယူရန်}}
{​ေဇာင်း​}