ြကိုဆိုပါ၏ သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” အ​ေနြဖင့်​ တင်ခဲ့​ြပီး​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို တသီး​တြခား​အ​ေနြဖင့်​ ြပန်လည်၍ ​ေဖာ်ြပထား​ေသာ စကား​လံုး​ဘ​ေလာ့​ြဖစ်ပါသည်။ ထိုဘ​ေလာ့​တွင် မိမိသိလို​ေသာ အ​ေြကာင်း​အရာများ​ကို သက်ဆိုင်ရာအက္ခရာကိုနိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။

ထိုဘ​ေလာ့​၏ အမည်မှာ “သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​” ြဖစ်ြပီး​ ဘ​ေလာ့​လိပ်စာမှာ http://sakarlone.zaung.net ြဖစ်ပါသည်။

သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲ စကား​လံုး​များ​ ဆိုသည်မှာ -
  • လန်း​လန်း​ဆန်း​ဆန်း​
  • ခိုး​လိုး​ခုလု
  • ြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​
  • ယိမ်း​ယိမ်း​နွဲ့​နွဲ့​
  • အကု​ေဋ အကုဋာ
စသည်ြဖင့်​ နှုတ်က ရွတ်ဆိုလိုက်​ေသာအခါ အ​ေရှ့​စကား​လံုး​နှင့်​ ​ေနာက်စကား​လံုး​ တွဲ၍ထွက်လာြခင်း​၊​ သံ​ေယာင်တူညီြခင်း​ တို့​ကို သံတူထပ်ဆင့်​ စံုတွဲစကား​လံုး​များ​ ဟု သတ်မှတ်နိုင်​ေပသည်။
{{သင့်​ရဲ့​ Website တွင် ​ေြကာ်ြငာ​ေပး​ရန်အတွက် Code ကို ကူး​ယူရန်}}
{​ေဇာင်း​}
Share this article :
 

+ ​ေဝဖန်/​ေလကန် + 4 ​ေဝဖန်/​ေလကန်

Anonymous
May 24, 2010 at 8:52 PM

ကို​ေဇာင်း​...မ​ေရး​တာ ..​ေတာ်​ေတာ်ြကာြပီး​ေနာ်..
အကိုရဲ့​ ကဗျာ​ေတွကို​ေမျှာ်​ေနပါတယ်...​ေရး​ပါအံုး​

May 24, 2010 at 9:23 PM

လာလည်ပါတယ်ဗျာ..။
ဆက်လက်၍....​ေရး​သား​ပါအံုး​
​ေပျာ်ရွှင်ချမ်း​ေြမ့​နိုင်ပါ​ေစ။

း​) ​ေရာက်လာြပီ
​ေပျာက်​ေနတယ်း​)

May 25, 2010 at 9:02 PM

ကဗျာ​ေတွ​ေရး​ပါဦး​ဗျို့​ ။

ကိုခိုင်

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::