မင်း​အ​ေဖ ဘာအလုပ် လုပ်လည်း​........

                       အလုပ်အကိုင်က​ေတာ့​ သူများ​ေတွ သိပ်မလုပ်တဲ့​ အလုပ်မို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်အဖို့​ ဝင်​ေငွပံုမှန်ရ​ေနလျှက်ပါ။ ရွံ့​ထဲ ​ေြမာင်း​ထဲ အမှိုက်ပံုထဲ အိမ်သာထဲ ​ေနရာအနှံ့​စီး​နင်း​ထား​ြပီး​ ပျက်စီး​လာပါက ြပုြပင်ချုပ်​ေပး​ရတဲ့​ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်လို့​ ​ေြပာရင် မှား​မည်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်ဆိုသည်မှာလည်း​ သူများ​ေတွမလုပ်တဲ့​ အလုပ်ကိုလုပ်မှ ဝင်​ေငွပိုရမည်မဟုတ်ပါလား​၊​ ဒါ​ေတာင်မှ ြမန်မာတို့​ရဲ့​ စိတ်ရင်း​ြဖစ်ြကတဲ့​ တစ်​ေယာက်လုပ်ရင် လုပ်လိုက်ြကတဲ့​ အကျင့်​ေလး​ေတွက ရှိ​ေန​ေလ​ေတာ့​ တစ်ခါတစ်ရံ ဦး​ေတာက်ထိန်အတွက် ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဟာလည်း​ မလွယ်ကူလှပါဘူး​၊​ ြပိုင်ဖက်​ေတွကလည်း​ ​ေပါ်လာခဲ့​ြပန်ပါသည်။ ဒီလိုနဲ့​တွက်​ေြခမကိုက်​ေတာ့​လို့​ ဦး​ေတာက်ထိန်က ထီး​ြပင်၊​ ဖိနပ်ချုပ်၊​ မီး​ြခစ်ဂတ်ထည့်​တဲ့​ အလုပ်ကို ချဲ့​ထွင်လာခဲ့​သည်။

ဖိနပ်ချုပ်တဲ့​ အလုပ်ဆိုတာ လူတိုင်း​သိပ်မလုပ်ချင်ြကတဲ့​ အလုပ်ပါ၊​ ဖိနပ်ချုပ်​ေသာအလုပ်သည် လွယ်ကူ​ေသာအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ဦး​ေတာက်ထိန်၏အလုပ်သည် အြခား​သူများ​ ရဲ့​ အထင်​ေသး​အြမင်​ေသး​ြခင်း​ကိုလည်း​ ခံရသည် သို့​ေသာ်လည်း​ သူ၏ မိသား​စုစား​ဝတ်​ေန​ေရး​အတွက် ထိုအလုပ်သည် အဓိကြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။

--==--                   --==--                           --==--

                         ​ေကျာင်း​ခန်း​ထဲမှာ တစ်ချို့​ေတွက မင်း​တို့​အ​ေဖဘာလုပ်လည်း​ ငါတို့​အ​ေဖက စစ်ဗိုလ်လို့​ ​ေြပာသူက​ေြပာ ငါတို့​အ​ေဖက ဆရာဝန်၊​ ငါတို့​အ​ေဖက ကုန်သည် ငါတို့​အ​ေဖက အင်ဂျင်နီယာ စသည်ြဖင့်​ ​ေကာင်း​ေသာနမ်စား​ေတွကို ပိုင်ဆိုင်ြကတဲ့​ က​ေလး​များ​က​ေတာ့​ ြကွား​လံုး​ထုတ်ဖို့​ ရဲဝံ့​ေပမဲ့​ မရဲဝံ့​သူက​ေတာ့​ ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​ပါ၊​ ဟုတ်ပါသည် ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​သည် ဦး​ေတာက်ထိန်၏ ဒုတိယ​ေြမာက် သား​ြဖစ်ြပီး​ ယခုဆိုရင် ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ဟာ ဒုတိယတန်း​တတ်​ေနလျှက်ပါ။ သူ့​ရဲ့​အ​ေဖဟာ ဖိနပ်ချုပ်သမား​ ထီး​ြပင်သမား​လို့​ သူထုတ်​ေဖာ်​ေြပာဆိုရမှာ မစွမ်း​သာြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။ သူ့​အတွက် အား​ငယ်သွား​မလား​၊​ သူ့​အ​ေဖအတွက် မျက်နှာငယ်သွား​မလား​ မည်သို့​ေတွး​ေနသည်ကို​ေတာ့​ မ​ေြပာတတ်။ အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သူတစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ စဉ်း​စား​မှုနှုန်း​အား​များ​မှာလည်း​ က​ေလး​သာသာမျှသာ။ ထိုသို့​က​ေလး​အ​ေတွး​မျိုး​ေြကာင့်​ သူ၏ဖခင် ​ေန့​တိုင်း​လုပ်​ေနရ​ေသာ ဖိနပ်ချုပ်အလုပ်ကိုင်ကို ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​မှာ စိတ်ပျက်သ​ေယာင်ရှိ​ေနသည်။

--==--                   --==--                           --==--

တစ်​ေန့​၌ ​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​သည် ​ေကျာင်း​မှအြပန် သူ၏ဖခင်ြဖစ်သူ ဦး​ေတာက်ထိန်၏ ဖိနပ်ချုပ်​ေသာ ဆိုင်တဲ​ေလး​သို့​သွား​ြပီး​ က​ေလး​ပီပီတိုး​တီး​တိုး​တီး​လုပ်​ေန​ေတာ့​သည်။

“အ​ေဖ သား​ကို​ေလ ​ေကျာင်း​ခန်း​ထဲက သူငယ်ချင်း​ေတွက မင်း​အ​ေဖဘာအလုပ်လုပ်လည်း​လို့​ ​ေမး​တယ်ဗျာ....”

“​ေဟ... ဘာလို့​ေမး​ြကတာလည်း​ ငါ့​သား​ရ..”

“သူတို့​ရဲ့​ အ​ေဖ​ေတွက အရာရှိ​ေတွ ဝန်ထမ်း​ေတွ ရာထူး​ေတွနဲ့​ဆို​ေတာ့​ ြကွား​ချင်လို့​ေနမှာပါ အ​ေဖရာ... ဒါ​ေပမဲ့​........”

“အင်.... ဒါ​ေပမဲ့​ ဘာြဖစ်လည်း​ သား​....”

​ေမာင်သံ​ေချာင်း​ေလး​မှာ ဘာမှမ​ေြပာပဲ တိတ်ဆိတ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်....

“ငါ့​သား​ ​ေြပာမဲ့​ စကား​ေတွကို အ​ေဖသိ​ေနပါတယ်ကွာ... ငါ့​ရဲ့​အ​ေဖက ဖိနပ်ချုပ်စား​တယ်လို့​ သား​မ​ေြပာဝံ့​ဘူး​ဆိုတာ အ​ေဖနား​လည်ပါတယ်....”

“အဲ့​လို မဟုတ်ပါဘူး​ အ​ေဖရယ်... သား​က သူတို့​အ​ေဖ​ေတွက ြမင့်​တယ် သား​ရဲ့​အ​ေဖက အနိမ့်​ဆံုး​အလုပ်ကို လုပ်​ေနရသူဆို​ေတာ့​ ရှက်သလိုလို ြဖစ်လို့​ပါ....”

“ဒီမယ်သား​... အနိမ့်​ဆံုး​အလုပ်ြဖစ်တဲ့​ ထီး​ြပင် ဖိနပ်ချုပ် အလုပ်က အများ​အြမင်မှာ ြမင်မ​ေကာင်း​သလိုြဖစ်​ေန​ေပမဲ့​ သား​ရယ်.... ဒီအလုပ်က အ​ေဖတို့​ မိသား​စုအတွက် အသက်​ေမွး​ဝမ်း​ေကျာင်း​တစ်ခုလို ြဖစ်​ေနတယ်မဟုတ်လား​...”

“လူဆိုတာက အ​ေကာင်း​ဆံုး​ အဆင့်​ြမင့်​ဆံုး​ေတွကိုပဲ ရချင်လိုချင်တတ်ြကတာပါ၊​ အနိမ့်​ဆံုး​ေအာက်​ေြခကို ဘယ်သူက ရချင်လိုချင်ြကမှာလည်း​ သား​...”

“ဟုတ်..........”

“ငါ့​သား​က ငယ်​ေသး​တယ် လူ့​ေလာကြကီး​ရဲ့​ ဒဏ်ကို ​ေကာင်း​ေကာင်း​ဆိုး​ဆိုး​ခံရအံုး​မှာပဲ ဒီ​ေတာ့​ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ် အ​ေကာင်း​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် အရိုး​သား​ဆံုး​ြဖစ်​ေအာင် လုပ်ပါ၊​ ဆိုရိုး​စကား​တစ်ခုလို​ေပါ့​သား​ရယ်... “အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ”တဲ့​...”

“ဟုတ်ကဲ့​ပါ အ​ေဖ သား​မှတ်သား​ထား​ပါမယ်....”

“​ေအး​.... ဒါမှငါ့​သား​ေပါ့​ကွာ...”

“ဒါနဲ့​အ​ေဖ့​ကို ​ေမး​စရာရှိလို့​...”

“ဘာ​ေမး​မှာလည်း​ သား​ရဲ့​ ​ေမး​ေလ...”

“ဟုတ်.... အ​ေဖက ဒီလို ထီး​ြပင်၊​ ဖိနပ်ချုပ် အလုပ်ကို လုပ်​ေနရတာ စိတ်ညစ်မိလား​...”

“ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ညစ်ရမှာလည်း​ သား​၊​ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုလိုလည်း​ြဖစ် ရိုး​သား​တဲ့​ အလုပ်လည်း​ြဖစ်​ေတာ့​ ပိုလိုစိတ်ချမ်း​သာတယ်၊​ ဝန်ထမ်း​ေတွ အရာရှိ​ေတွ လခစား​ေတွဆိုတာ “မင်း​နား​ခစား​ ကမ်း​နား​သစ်ပင်”​ေတွလိုပဲ သား​ရဲ့​၊​ ဒါ​ေြကာင့်​ အ​ေဖက​ေတာ့​ အလုပ်အ​ေပါ် ပူပင်ကင်း​မဲ့​ရတာမျိုး​ကို သ​ေဘာကျတယ်...”

“ဟုတ်ကဲ့​ အ​ေဖ သား​သ​ေဘာ​ေပါက်ပါြပီ...”

“​ေအး​..​ေအး​.. ငါ့​သား​ အိမ်ြပန်ထမင်း​စား​လိုက်အံုး​ကွာ... အ​ေဖညကျရင် ဦး​မှတ်ြကီး​ အ​ေြကာ်ဆိုင်က ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​နဲ့​အ​ေြကာ်စံု ဝယ်လာခဲ့​မယ်.....”

“ဟုတ်ကဲ့​ အ​ေဖ ဒါဆို သား​ြပန်​ေတာ့​မယ်​ေနာ်....”

{​ေဇာင်း​}
၁၅း​၃၇၊​ ြကာသာပ​ေတး​၊​ ၃၀-၉-၂၀၁၀၊​
 

အလင်း​မဲ့​ ညရဲ့​ ကဗျာရွတ်သံ

ညကအလွန်ကို
တိတ်ဆိတ်​ေနလျှက်......

ပုရစ်​ေတွလည်း​ ​ေတး​သီလို့​
​ေလ​ေြပ​ေတွလည်း​ လူး​လွန့်​ေခါက်ြပန်
​ေြပး​လွှား​ေဆာ့​ကစား​ရင်း​....

ခပ်ဖွဖွ​ေလး​ အုပ်မိုး​ခံထား​ရတဲ့​
တိမ်တိုက်​ေတွရဲ့​ အထက်က လမင်း​
​ေပျာက်ကွယ်​ေနဆဲ...

ဒါ​ေပမဲ့​
ဒီည​ေလး​ဟာ လမင်း​ေပျာက်​ေန​ေပမဲ့​
​ေလ​ေြပ​ေအး​ေအး​ေလး​ေတွ​ေြကာင့်​
ရင်ကို​ေတာ့​ ​ေအး​မျှ​ေစခဲ့​တယ်...

ထို့​အတူပါပဲ
လမိုက်ညလို ငါ့​ရဲ့​ ဘဝက
မနက်ြဖန်ဆိုတဲ့​ သပွတ်အူအ​ေတွး​ထဲ
အ​ေဖာ်မဲ့​စွာ​ေပါ့​

ြပန်​ေတွး​ြကည့်​ေတာ့​
​ေကျာ်ဟိန်း​ သီချင်း​ထဲကလို
“တစ်​ေယာက်တည်း​လား​ေမး​ေတာ့​
ငါတစ်​ေယာက်တည်း​ပါပဲ”

တစ်ခါတစ်ရံမှာ
ြကယ်​ေတွမရှိပါပဲနဲ့​
လျပ်တြပက်​ေပါ်ထွက်လာတဲ့​ အလင်း​တန်း​တစ်ခု

ြကယ်​ေြကွတယ် ​ေအာက်​ေမ့​လျှက်​ေပါ့​
ဆုတစ်ခုကို ဤသို့​ေတာင်း​မိလိုက်တယ်

ရင်ကို အပ်နှင်း​ ြမား​တစ်စင်း​အလား​
စူး​ရှနစ်ဝင် ​ေဖာ်ကျူး​ရင်း​နဲ့​
လွမ်း​ရင့်​ရင့်​ ​ေလ​ေြပ​ေတွြကား​
နှလံုး​သား​ တစ်စံု စ​ေတး​ခံရြခင်း​မှ
ကင်း​လွတ်ပါရ​ေစ........

{​ေဇာင်း​}
၁၂း​၄၄ သန်း​ေခါင်အ​ေရာက်၊​ စ​ေန​ေန့​အဝင်၊​ ၁၈.၉.၂၀၁၀။
 

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်က

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက်က
သတိရတဲ့​အခါ

မိုး​သား​တိမ်​ေတွ
ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​

အ​ေဝး​ကလူကို
​ေမျှာ်ကာ​ေငး​

​ေြခရာမထင်​ေသာ
လမ်း​တစ်စံုထက်မှာ

ရပ်ကာ​ေစာင့်​လို့​
​ေမျှာ်​ေနတဲ့​သူ......

အဆံုး​မသတ်ြဖစ်ခဲ့​ေသာ
ဇာတ်လမ်း​တစ်ပုဒ်ထက်က

မင်း​ဟာ ငါ့​ရဲ့​
ရင်ခုန်ခဲ့​ဖူး​လူ

ငါဟာ မင်း​ရဲ့​
ရင်ခုန်ခဲ့​ဖူး​လူ

ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ်
လွမ်း​လို့​ေနလည်း​

​ေလနှင်ရာလွှင့်​တဲ့​
ငါ ​ေရာ်ရွက်ဝါ.......

{​ေဇာင်း​}
၁၄.၉.၂၀၁၀၊​ အဂင်္ါ​ေန့​၊​ ၁၉း​၅၅။
 

အြဖစ်ရယ်တဲ့​ ဆိုး​....

​ေနညိုညို ထန်း​ေတာထဲမှာ
လံု​ေမတစ်သိုက် ဝိုင်း​ဖွဲ့​ကျချိန်

ကိုရင်သာ​ေအး​တို့​က​ေတာ့​
​ေရခပ်ဆင်း​လို့​ေပါ့​

သတိရမိပါ​ေသး​ရဲ့​

အဲ့​ဒီအချိန်က လံု​ေမတို့​
မူး​ေြကာင်​ေြကာင်နဲ့​
ဝိုင်း​ရစ်လို့​ သာ​ေအး​တို့​မယ်

ရှက်ကိုး​ရှက်ကန်း​နဲ့​
အ​ေြပး​ြပန်ခဲ့​ရပံုရယ်

ပုဆိုး​ရယ်နဲ့​
စလွယ်သိုင်း​မို့​

လမ်း​ခုလတ်က
သူြကီး​နှစ်လံုး​ြပူး​

​ေယာင်အမ်း​အမ်း​
​ေြကာင်စမ်း​စမ်း​နဲ့​

မိုး​ေထာင်ကာ
ပစ်ထည့်​လိုက်​ေတာ့​

လက်မလွဲပါပဲ
အဲ့​ဒီ​ေန့​က............

သာ​ေအး​တို့​ ​ေရအိုး​
“ခွမ်း​”ကနဲ....

{​ေဇာင်း​}
၂း​၅၅ ၊​ ၂.၉.၂၀၁၀၊​ သန်း​ေခါင်ယံမိုး​ေသာက်ခါနီး​တွင် ြပီး​၏။
 

ချစ်စိတ်မွှန်မူး​

ချစ်စိတ်ရွယ်ရည်
မုန်း​မာန်ဝံ့​ချီလို့​

အခါ​ေတာ်​ေပး​
မဂင်္လာ​ေတး​ေတာင်
ငါ့​ရဲ့​နား​ထဲ ခါး​သီး​ေနတယ်

ချစ်စိတ်မွှန်မူး​
လူရူး​တစ်​ေယာက်လို
ယူပါ ကယ်ပါ တစ်ဆာဆာနဲ့​

ရင်တွင်း​တည်ရှိ
နှလံုး​သား​တစ်စံုက
​ေအာ်ဟစ်​ေန​ေသာ်လည်း​

ဥပက္ခာ​ေဒဝီလို
သခင်မစိတ်ထား​
စိမ်း​ကား​ရက်​ေပပါ့​

​ေကာင်း​ကင်နတ်သြကား​
ဆင်း​ကယ်ရင်​ေတာင်
မမီနိုင်​ေတာ့​ပါဘူး​

ရက်စက် စိမ်း​ကား​
​ေရှာင်ဖယ်ရက်သူ

မထူး​ေတာ့​တဲ့​ဇာတ်မို့​
မုန်း​ေမ့​ကာ သွား​လိုက်ပါ​ေတာ့​

ချစ်ြခင်း​ေဝဒနာ​ေတွ
ချူပ်ြငိမ်း​ပါရ​ေစ....
{​ေဇာင်း​}