ကေလးပံုရိပ်

က ကေလးငယ် ချစ်စဖွယ်
ခ ခေရကံုး မေလးြပံုး

ဂ ဂဏန်းသင် ြပံုးရွှင်ရွှင်
င ငချိတ်ေပါင်း စားလို့ေကာင်း

..
....
...
..
...
.
.... .. . .
အ အမိေြမ တို့တိုင်းြပည် ငါတို့ချစ်တဲ့ေြမ

❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

တစ်ဖက်အိမ်က ကေလးေလးရဲ့ စာအန်သံေတွ ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ နားထဲသို့ ထိုးေဖာက်ဝင်ေရာက်လာခဲ့သည်။ ရင်ထဲမှာ လွမ်းမိ၊ တမ်းတမိ၊ ေဆွးမိ ြပန်လိုချင်မိ။ သို့ေသာ်လည်း ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ အသက်အရွယ်မှာ

အဲ့ဒီဘဝမျိုးကို ြပန်သွားဖို့မြဖစ်နိုင်ေတာ့တဲ့ အေြခအေနပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖိုးလမင်းဆီက ေမေမ ေတာင်းေကျွးခဲ့ဘူးတဲ့ ေရွှလင်ပန်းထဲက ထမင်းဆီဆမ်းကို သတိရမိြပန်ရဲ့။ အပူပင်ကင်းမဲ့ေသာ

ကေလးေလးတို့ရဲ့ဘဝမှာ စားမယ် ေဆာ့မယ် အိပ်မယ် အလုပ်သံုးမျိုးသာရှိြက၏။ သူတို့ေလးေတွရဲ့ အားသာချက်မှာ လိုတာမရရင် ငိုြပီးေတာင်းပိုင်ခွင့်ရှိြကေလရဲ့....။

ေကျာင်းလွယ်အိတ်ေလးေတွ ကိုယ်စီလွယ်ြပီးေကျာင်းတက်ေနြကေသာ ကေလးငယ်ေလးေတွကို အားကျလိုက်ပါဘိ။ တကယ်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွဟာ အဲ့ဒီဘဝမျိုးကို အရင်ဆံုးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဆိုေသာ်လည်း

မည်သူကမှ ေကျာင်းသားဘဝကို မြငီးေငွ့တတ်ြက။ ြပန်ရပိုင်ခွင့်ရှိြကရင်ြဖင့် သူသူငါငါ လိုချင်မိမှာမလွဲပါ။

တစ်ချိန်တုန်းက ကေလးေလးေတွြဖစ်ေသာ ကျွန်ေတာ်တို့ဟာ ခုချိန်မှာေတာ့ မိဘ၊ ဦးေလး၊ အေဒါ်စသည့် ေနရာကေန သူတို့ရဲ့အေပျာ်ေတွကိုပဲ ထိုင်ြကည့်ေနရေတာ့မည် မဟုတ်ပါလား.....

{ေဇာင်း}
1:23 PM
8.01.2012
မှတ်ချက်။ ။ ဟိုဟိုဒီဒီေတွးမိလို့ တမ်းတကာ ေရးမိပါသည်။
 

မိုးေရထဲက ဆရာမေလး


ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်ေလးနဲ့ လှေသွးြကွယ်
၀ဿန်မိုးေရစက်ေအာက်က လှပေန သူ့ပံုရိပ်
ထီးေလးမပါ မခို့တရို့ေလးနဲ့
ေကျာင်းကအြပန် ဘတ်စကားကို သူေစာင့်

အေဝးတစ်ေနရာက ရင်ခုန်သံ
ဆရာမေလး ြကားပါ့ေလမလား

ဒီမိုးစက်ေတွကို ကာကွယ်ကာေပးဖို့
ထီးေလးတစ်လက် ကိုယ်ယူကာ လာခဲ့ပါ့မယ်

အေဝးတစ်ေနရာကို ေရှာင်ကာမသွားပါနဲ့လား
ရန်သူမဟုတ်တဲ့ ကိုယ်ဟာ မင်းရဲ့
ရင်ခုန်ဖက်လူ.....

{ေဇာင်း}
10:41 AM
8.01.2012