စိတ်ရဲ့​အ​ေမှာင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က အ​ေမ့​ဝမ်း​ထဲက​ေနထွက်လာခဲ့​တဲ့​အချိန် လူ​ေတွက “ဟယ်... ချစ်စရာ​ေလး​ေတာ့​...” “ြကည့်​စမ်း​ အ​ေမတူသား​ေလး​” “တလံုး​တခဲြကီး​ေတာ်ချစ်စရာ​ေကာင်း​လိုက်တာ” စသည်ြဖင့် ​ တကယ်စိတ်ရင်း​မှန်နဲ့​ နာလိုမှုကင်း​မဲ့​စွာ ​ေြပာတတ်ြကပါသည်။ ထိုသို့​ေြပာဆိုြကြခင်း​မှာ လူတိုင်း​သည် က​ေလး​သူငယ်များ​ကိုချစ်တတ်​ေသာ​ေြကာင့်​ပင်ြဖစ်သည်။

အရွယ်​ေရာက်လာ​ ေသာအခါ လုပ်တတ်ကိုင်တတ် အစွမ်း​အစ​ေတွ​ေပါ်လာတဲ့​အခါ တနည်း​ေြပာရလျှင် ​ေအာင်ြမင်မှု​ေတွ ရှိလာတဲ့​အခါ လူတို့​ရဲ့​ မနာလိုစိတ်များ​မှာအလိုလို ထိုး​ထွက်လာတတ်သည်။ မနာလိုမှုရဲ့​ လက္ခဏာများ​မှာ တဖက်ကို ကျရှံုး​ေအာင် ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရမလဲ၊​ ဘယ်လို စိတ်အ​ေနှာက်အယှက်​ေပး​လိုက်ရမလဲဆိုသည့်​ စိတ်တို့​ြဖစ်​ေပါ်တတ်ပါသည်။

ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ ဘုရား​မြဖစ်ခင် ဘဝ ဘဝ​ေတွတုန်း​ကလည်း​ ​ေဒဝဒတ်ဟာ ဖျက်လို့​ဖျက်စီး​လုပ်ခဲ့​ဖူး​သည်။ ဘုရား​အ​ေလာင်း​ သိဒ္ဓတ္ထမင်း​သား​ဘဝက​ေန ဘုရား​ြဖစ်သွား​တဲ့​ေနာက်မှာလည်း​ လိုက်ြပီး​ ဖျက်တဲ့​၊​ တား​တဲ့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် ဒါဟာ မနာလိုမှုလို့​ သတ်မှတ်လို့​ရပါသည်။

တစ်ချို့​က ​ေြပာြကသည် “ငါတို့​က​ေတာ့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ဘူး​ေဟ့​ လူကိုပဲ ​ေြကာက်တယ်” အဲ့​လို ​ေြပာသံြကား​တုန်း​က ဘာလို့​ သရဲကို မ​ေြကာက်ပဲ လူကို

​ေြကာက်ရတာလည်း​ဟု စဉ်း​စား​မိသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​အထင် အနည်း​ဆံုး​ေတာ့​ သရဲကို ဘုရား​စာ​ေလး​ရွတ်လိုက်ရင် သရဲထွက်​ေြပး​နိုင်ပါ့​လိမ့်​မည်​ေပါ့​ လူကို​ေတာ့​ဘယ်လိုမှ လုပ်၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်ရဲ့​ အတွင်း​သဏ္ဍာန်တို့​သည် မြမင်နိုင်​ေသာ သရဲတို့​နှင့်​လည်း​ တူ၏။ အင်မတန်​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​သည်။ အြပင်ပိုင်း​မှာသာချိုသာ​ေန​ေသာ အြပံုး​ေလး​ေတွနဲ့​ “ထမင်း​စား​ြပီး​ြပီလား​” “​ေန​ေကာင်း​လား​” “အဆင်​ေြပလား​”စသည့်​ ​ေလာကွတ်စကား​ေတွ ​ေြပာ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​တကယ်တမ်း​စိတ်​ေတွထဲ၌ “ဒီ​ေကာင် ငတ်ရင်​ေကာင်း​မယ်” “ဒီ​ေကာင် ​ေသရင်​ေအး​တာပဲ” “ဒီ​ေကာင်တခုခုြဖစ်မှာ​ေအး​မယ်”စသည့်​ စိတ်မျိုး​ မ​ေတွး​ေနဘူး​လို့​ေြပာ၍မရနိုင်။ လူ့​စိတ်အတွင်း​မှာ ဘယ်လို ​ေတွး​ေတာ မ​ေကာင်း​ြကံ​ေနသည်ကို ဘယ်သူမှအတတ်မသိနိုင်ပါ။

ယ​ေန့​ ြဖစ်စဉ်​ေတွကို ြကည့်​လိုက်ရင် တစ်ကမ္ဘာလံုး​၌ အွန်လိုင်း​ေလာကတွင် လူတစ်ဦး​ တစ်​ေယာက်​ေြကာင့်​ ဒုက္ခ​ေရာက်​ေနြကသူများ​၊​ မိမိကိုယ်ကိုယ်သတ်​ေသသွား​ြကသူများ​ မ​ေရတွက်နိုင်​ေလာက်​ေအာင် များ​ြပား​ေနြကသည်။ ြမန်မာြပည်အွန်လိုင်း​ေလာကမှာလည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်ရှိသည်။

ထိုသို့​ြဖစ်ရပ်များ​၏ အ​ေြခခံမှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ဟု ၉၉%သတ်မှတ်လို့​ရသည်။

မည်သူတစ်ဦး ​တစ်​ေယာက်မှ မသိလိုက်ရပဲ အွန်လိုင်း​မှာ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​အရတိုက်ခိုက်ခံရလို့​ ကိုယ့်​ကိုကိုယ် သတ်​ေသသွား​တဲ့​ လူ​ေတွ ဘယ်​ေလာက်​ေတာင်ရှိ​ေနြပီလဲ​?


အွန်လိုင်း​မှာ တိုက်ခိုက်ခံရသည်ဆိုသည်မှာ ကိုယ်​ေရး​ကိုယ်သာ ကိစ္စ​ေတွ အရှက်ခွဲတာ​ေတွ စသည့်​လုပ်ရပ်များ​ေြကာင့်​ ရှက်လွန်း​ြပီး​ကိုယ့်​ကိုကိုယ်အဆံုး​စီရင်သွား​တာကို ဆိုလိုသည်။ တစ်ချို့​မှာ တိ်ုက်​ေပါ်မှ ခုန်ချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အခန်း​အလံုတွင် မီး​ဖိုြပီး​ မီး​ခိုး​ေငွကို ရှု၍ ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ေသွး​ေြကာြဖတ်​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ ြကိုး​ဆွဲချ​ေသသည်။ တစ်ချို့​မှာ အဆိပ်​ေသာက်​ေသြကသည်။ အရှက်ရြက၍ နည်း​အမျိုး​မျိုး​နဲ့​ သတ်​ေသြကသည်ကို ကမ္ဘာအနှံ့​တွင် ​ေတွ့​ြမင်နိုင်သည်။


ဝဋ်နဲ့​ပတ်သက်၍ ဥပမာြပရ​ေသာ်....
ေရှးအခါက သူြကွယ်မတစ်ဦးသည် အရွယ်ေရာက်လာေသာ သားအားသင့်ေလျာ်ေသာ အမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လပ်ထပ်ထိမ်းြမားေပးရာ ကာလအတန်ြကာသည့်တိုင် သားသမီးမထွန်းကားသြဖင့် အြခားအမျုိးသမီးတစ်ဦးနှင့် လက်ဆက်ေစြပန်သည်။ ပထမဇနီးက ဒုတိယဇနီးအား သားသမီးမထွန်းကားေစလိုသြဖင့် ပဋိသေန္ဓပျက်စီးေအာင် အြကိမ်ြကိမ်ြပုေလသည်။ မေသဆံုးမီ ဒုတိယဇနီးသည် ပထမဇနီးအား လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းခဲ့ရာ ေြကာင်မ ြဖစ်ေသာဘ၀၌ ပထမဇနီးသည်က ြကက်မ ြဖစ်၍ ေပါက်သမှျ ြကက်ကေလးများကို ေြကာင်က စားပစ်ေလသည်။ ြကက်က တစ်ဖန် လက်စားေချနိုင်ေြကာင်း ဆုေတာင်းြပန်ရာ ကျားမြဖစ်လာ၍ ၎င်း၏ြငိုးဘက် သမင်မ ေမွးသမှျ သမင်များကို စားြပန်ေလ၏။ သမင်ကက တစ်ဖန် လက်စားေချရန် ဆုေတာင်းြပန်ရာ ေနာက်ဘ၀တွင် ဘီလူးမ ြဖစ်၍ ြငိုးဘက်မိန်းမ ေမွးသမှျ သားများကို လုယူစားြပန်သည်။

အထက်ပါ ဥပမာကို ြကည့်​ြခင်း​အား​ြဖင့်​ ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေသာ အရာများ​မှာ မနာလိုမှု​ေြကာင့်​သာ ြဖစ်သည်ကို ​​ေတွ့​ြမင်နိုင်ြပီး​ မနာလိုစိတ်​ေြကာင့်​ ဝဋ်လည်တတ်သည်ကို ြပထား​သည်။

အချုပ်ဆိုရ ​ေသာ် လူ့​စိတ်သည် အင်မတန်​ေြကာက်မက်ဖွယ်​ေကာင်း​ေသာ အရာပင်ြဖစ်သည်။ လူတစ်ဖက်သား​ကို မနာလို၍ တိုက်ခိုက်ေသာ လူတို့​၏ရလဒ်မှာဝဋ်​ေြကွး​ဆို​ေသာ အရာသာ ရရှိသွား​ြကသည်။ အ​ေြကာင်း​မှာ တစ်​ေန့​တစ်ချိန် ဝဋ်ြပန်လည်တတ်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ စကား​ပံုတစ်ခုရှိသည် “ဝဋ်မှာအြမဲ ငရဲမှာအပ” ။

ကိုးကား။ ခုဒ္ဒကနိကာသယ်၊ ဓမ္မပေဒ၊ ၁-ယမက၀ဂ်၊ ၄- ကာဠီယကိ္ခနိ၀တ္ထု။
ေြကာင်တစ်သက် ြကက်တစ်ြမံု

{​ေဇာင်း​}
30.3.2012, 11:31AM

မှတ်ချက်။ ။ စိတ်၏တစ်စိတ်တစ် ​ေဒသကိုသာ ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ြပီး​ သူသူငါငါ ကိုယ်ချင်း​စာတာထက် ငါချင်း​စာတတ်ြကဖို့​အတွက် အြမင်​ေလး​ေတွ၊​ ေတွ့​ြမင်ရတာ​ေလး​ေတွ၊​ ြဖစ်ခဲ့​ြကံုခဲ့​ဖူး​တာ​ေတွကို ​ေရး​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

Photo: Google
 

ပန်း​တို့​ပွင့်​တဲ့​ ဒီကဗျာ

သစ်ရွက်က​ေလး​ေတွ ​ေနွမှာ​ေြကွ
​ေလမှာ​ေဝတဲ့​ ပန်း​ပိ​ေတာက်

သစ္စာ​ေတွ အနား​သပ်မရ
အထပ်ထပ်ခါခါ ဖတ်မရတဲ့​
ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်

မင်း​အတွက် ရင်မှာရည်စူး​
ကဗျာဖူး​ေလး​ေတွ ပိ​ေတာက်နဲ့​အတူ
ပန်ဆင်​ေပး​ချင်ပါရဲ့​

အလကင်္ာမလှလို့​
​ေတာ်ဝင်ပန်း​ကိုမှ လှမ်း​ချင်သူ
နမ်း​မထိုက်လို့​ မပွင့်​တဲ့​ ရာသီ

​ေတာ်ပါြပီ​ေလ
​ေလနှင့်​အတူ ​ေမျှာလွှင့်​လို့​သွား​
​ေဟာ့​ဒီရင်မှာ ကဗျာပန်း​ေတွ ပွင့်​ေနြပီ ခင်......

{​ေဇာင်း​}
23.3.2012. 2:58PM
 

ပျက်စီးသွားတဲ့ အနာဂတ်အိမ်ေလး


မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် တနလင်္ာ​ေန့​နှင့်​ ​ေသာြကာ​ေန့​များ​အထိ သူမသည် အြဖူအစိမ်း​ ​ေကျာင်း​ဝတ်စံု​ေလး​ကို ဝတ်လို့​ ​ေကာင်​ေလး​ လာအြကိုကို ​ေစာင့်​ေနတတ်သည်။ အြမဲလိုလို သူမရဲ့​ အလှဟာ ရိုး​စင်း​ေနခဲ့​သည်။ သူမရဲ့​ လွယ်အိတ်​ေလး​ထဲတွင် ​ေကာင်​ေလး​ ​ေပး​ခဲ့​ဖူး​ေသာ သူမနှစ်သက်​ေသာ ခ​ေရဗူး​ေလး​ အြမဲလိုလို ပါ​ေနတတ်သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကျာင်း​သို့​ေရာက်​ေသာအခါ သူမ၏ သူငယ်ချင်း​များ​က ​ေကာင်​ေလး​ တို့​နှစ်​ေယာက်ကို အလွန်စ​ေနာက်ကျ၏။ သူမ၏ ​ေကျာင်း​ခန်း​ဝထိ လိုက်ပို့​အြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူ၏ စာသင်ခန်း​ရှိရာသို့​ သွား​သည်။ ည​ေန ​ေကျာင်း​ဆင်း​ချိန်၌လည်း​ သူမကို ြကို၍ အိမ်သို့​ ြပန်ပို့​တတ်​ေလသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဒီလိုနှင့်​ သူမနှင့်​ေကာင်​ေလး​ ​ေကျာင်း​တတ်ရင်း​ ရင်း​နှီး​ခဲ့​ြကသည်မှ (၁)နှစ်ခန့်​ေလာက်တွင် ချစ်သူအြဖစ်သို့​ ​ေရာက်သွား​ခဲ့​သည်။ သူမလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​ကို ချစ်၍ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမကို ချစ်ခဲ့​သည်။ နှစ်​ေယာက်စလံုး​ရဲ့​ ဘဝမှာ ြပည့်​စံုမှု​ေတွ မရှိြက​ေပမဲ့​ တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ နား​လည်ခဲ့​ြကသည်။ နား​လည်မှုနှင့်​အတူ နှစ်​ေယာက်အတူ ြဖူစင်စွာချစ်ခဲ့​ြက​ေလ​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေန့​ရက်များ​ဆီမှ လ​ေပါင်း​များ​စွာ မှတည် သူမနှင့်​ ​ေကာင်​ေလး​ ချစ်သူသက်တမ်း​ (၅)နှစ်​ေကျာ် (၆)နှစ်ထဲသို့​ ​ေရာက်လာခဲ့​ေလသည်။ တစ်​ေယာက်နှင့်​တစ်​ေယာက် အိမ်​ေထာင်ြပုကျဖို့​ရာ အရွယ်သို့​ ​ေရာက်​ေန​ေသာ်လည်း​ သူမ၏ရည်မှန်း​ချက် ​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ရည်မှန်း​ချက် တို့​သည် အတူတည်​ေဆာက်မဲ့​ အိမ်​ေလး​ကို ဟန့်​တား​ေနသည်ဟု ယခုြမင်မိသည်။ နှစ်ဦး​နှစ်ဖက် ြပည့်​စံုမှုမရှိရင် ဘဝခရီး​လမ်း​ြကမ်း​တမ်း​တတ်တယ်ဆို​ေသာ အ​ေတွး​မျိုး​ နှစ်​ေယာက်လံုး​မှာ ရှိ​ေနခဲ့​သည်​ေြကာင့်​ ​ေပါင်း​စပ်ဖို့​က ​ေဝး​ခဲ့​ေလသလား​မသိခဲ့​............
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

​ေကာင်​ေလး​ သတင်း​ြကား​လိုက်မိသည်က သူမ အိမ်​ေထာင်ကျသွား​ေသာ သတင်း​ြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

"ငါ​ေလ မဂင်္လာမ​ေဆာင်ခင် ညက နင့်​ကို လိုက်ရှာမိတယ်။ ြပီး​ေတာ့​ ငိုလည်း​ငိုမိတယ် နင့်​ကို မ​ေတွ့​မှာ အရမ်း​ေြကာက်​ေနတာ၊​ ြပီး​ေတာ့​ နင့်​ကို ​ေတွ့​မှ ​ေတွ့​ပါ​ေလမလား​လို့​ေပါ့​"
အဲ့​ဒီစကား​မျိုး​ ြကား​လိုက်မိချိန်၌ စိတ်ထဲ အမည်မ​ေဖာ်ြပနိုင်​ေသာ ခံစား​မှုမျိုး​စံုတို့​က ​ေပါ်​ေပါက်ခဲ့​သည်။ ဝမ်း​နည်း​မိသည်။ သူမှရဲ့​ ဝမ်း​နည်း​အသံြဖင့်​ေြပာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ သူမှရဲ့​ မျက်နှာ​ေလး​ကို ြကည့်​ြပီး​ ​ေကာင်​ေလး​ ​ေနာင်တ ရ​ေနခဲ့​သည်ဟု ဝန်ခံမိသည်။

“နင့်​ကို ​ေတွ့​ရင် ငါတို့နှစ်ေယာက်အတူ တစ်​ေနရာရာကို ထွက်သွား​ဖို့​ ငါဆံုး​ြဖတ်ထား​ေပမဲ့​ တစ်ြမို့​လံုး​နှံ့​ေအာင် လိုက်ရှာ​ေပမဲ့​ နင်မရှိခဲ့​ဖူး​၊​ နင့်​ကိုမ​ေတွ့​ခဲ့​ဘူး​ဟာ.... ငါတို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ အလိုလို ပျက်စီး​သွား​ခဲ့​ြပီလို့​ ငါခံစား​မိတဲ့​ေနာက် မဂင်္လာ​ေဆာင်တဲ့​အထိ ငို​ေနမိတယ်....”
​ေကာင်​ေလး​ရဲ့​ ပျက်စီး​သွား​တဲ့​ ြမို့​ေတာ်​ေလး​ဆီက မျက်ရည်စက်​ေတွနဲ့​စီး​ေမျှာလာ​ေသာ စကား​လံုး​များ​ကို ​ေြကကွဲစွာြဖင့်​ ဆက်ြကား​ေနရ​ေပမဲ့​ နား​ထဲမှာ ​ေဝဝါး​သွား​ခဲ့​သည်။ အဘယ့်​ေြကာင့်​ဆို​ေတာ့​ ​ေကာင်​ေလး​လည်း​ သူမလို စို့​နစ်​ေနခဲ့​၍သာ.....။

​ေကာင်မ​ေလး​ လိုက်ရှာ​ေသာ ညတွင် ​ေကာင်​ေလး​မှာ ထိုြမို့​တွင် မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ​ေကာင်မ​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ ရှာမ​ေတွ့​ခဲ့​ပါ။ ​ေကာင်​ေလး​ခရီး​ထွက်​ေနသည်ကိုလည်း​ ​ေကာင်မ​ေလး​က မသိသလို၊​ ​ေကာင်မ​ေလး​ မဂင်္လာ​ေဆာင်ရမည်ဆိုတာကိုလည်း​ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနြဖင့်​ မသိခဲ့​ပါ။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

ဟုတ်ပါသည်။
ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်တတ်ခဲ့​ပါဘူး​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​သည်။ ​ေကာင်​ေလး​ အတွက် စွန့်​လွတ်ြပီး​မှ ရရှိလာ​ေသာ စကား​လံုး​ြဖစ်သလို သူမသည်လည်း​ ထိုနည်း​လည်း​ေကာင်း​ပင်။ မချစ်မနှစ်သက်​ေသာ သူနှင့်​ေနရသည်မှာ မည်သို့​ခံစား​ရသည်ကို သူမ မ​ေြပာလည်း​ပဲ ​ေကာင်​ေလး​အ​ေနနှင့်​ ခံစား​နား​လည်း​သိရှိခဲ့​ပါသည်။
❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦ ❦

သူမသည် ​ေကာင်​ေလး​အတွက် လွန်စွာ ရိုး​သား​ြဖူစင်​ေသာ၊​ နား​လည်မှုအြပည့်​ရှိ​ေသာ ​ေကာင်မ​ေလး​တစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေနခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ်.... ချစ်တိုင်း​လည်း​မညား​၊​ ညား​တိုင်း​လည်း​ မချစ်ြက​ေသာ အရာတို့​သည် သူနှင့်​သူမ တို့​၏ ဇာတ်လမ်း​တစ်ပုဒ်အတွက် စာကိုး​ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

{​ေဇာင်း​}
3.11.2012| 12:10PM


မှတ်ချက်။ ။ မည်သူ့​ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှုများ​ရှိခဲ့​ပါက စာ​ေရး​သူ၏ စိတ်ကူး​ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူ​ေပး​ေစလိုပါသည်။