ကာရံမဲ့​ တမ်း​တြခင်း​

​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွတာ မရှိရင် ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​လည်း​ ​ေြခာက်​ေသွ့​သွား​နိုင်တရ်..... အချစ်မရှိတဲ့​ သစ်ပင်လိုြဖစ်ချင်​ေပမဲ့​ မင်း​နဲ့​ေတွ့​မယ့်​ ​ေန့​ကို​ေတာ့​ ​ေမျှာ်လင့်​မိပါတရ်... အသစ်တစ်ဖန်ြပန်လည် နိုး​ထလာတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​အတွက် မင်း​က ​ေမျှာ်လင့်​ေရာင်ြခည်​ေပါ့​။ ဟိုအ​ေဝး​ကိုထွက်ခွာသွား​တဲ့​ ငါ့​ရဲ့​ချစ်သူ မင်း​လဲ ငါခံစား​ေနရသလိုမျိုး​ မင်း​ေရာခံစား​ေနမှာလား​၊​ မင်း​မရှိတဲ့​ ​ေန့​ရက်​ေတွမှာ ငါတစ်​ေယာက်တည်း​ေန ​ေန ရ​ေပမဲ့​ ငါစိတ်ထဲမှာ မင်း​ကို အစဉ်အြမဲ သတိရ​ေနမိတရ်... ဒို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွကို ြပန်စဉ်း​စား​မိတဲ့​ေနာက် ... အတိုင်း​မသိတဲ့​ တမ်း​တြခင်း​ေတွက ငါ့​ကိုဖိအား​ေပး​ေနြပီ.......

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်