အိပ်မက်ထဲက ြပတိုက်

စမ်း​ေချာင်း​နဲ့​ ြမစ်​ေတွ

ြဖတ်ြပီး​ ဟိုအ​ေဝး​.....

ဒိုနှစ်​ေယာက်ရဲ့​

​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​

တိမ်တိုက်​ေတွကို

အိပ်မက်ထဲကအတိုင်း​

ြဖတ်​ေကျာ်ရင်း​

​ေြပာမထွက်တဲ့​

ငါ့​ရဲ့​နှလံုး​သား​ထဲက

စကား​လံုး​ေတွကို

မင်း​မသိ​ေအာင်

ြပတိုက်ထဲမှာ​ေသာ့​ခတ်ြပီး​

သိမ်း​ထား​လိုက်​ေတာ့​မရ်....

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်