​ေငွ

ရိုး​သား​တဲ့​ ဘဝ​ေတွကို

မင်း​ကဖျက်စီး​ခဲ့​တရ်

မင်း​ေြကာင့်​ လူ​ေတွ

​ေန့​စဉ်ပင်ပန်း​ေနရတရ်

ဟိုအရင် ​ေကျာက်ခတ်ကဆိုရင်

မင်း​မရှိလဲ ြဖစ်ခဲ့​တရ်

အခု​ေတာ့​ .........

​ေလာကြကီး​မှာ မင်း​ကို

မရှိမြဖစ်လိုအပ်​ေန​ေပမဲ့​

တစ်ကယ်တမ်း​ေတာ့​

မင်း​မရှိရင် ​ေလာကြကီး​

​ေအး​ချမ်း​သွား​နိုင်တရ်.........

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်