ြဗုတ်စဗျင်း​ေတာင်း​

ပုခံုး​နှစ်လံုြကား​က ​ေခါင်း​ေပါက်​ေန​ေသာ အတ္တလူသား​ေတွအ​ေြကာင်း​ ဟန်​ေဆာင်ြပံုး​၍ လက်ြပနှုတ်ဆက်မဲ့​အစား​ ငါ့​ကိုနာနာ​ေလး​လက်သီး​နဲ့​ ထိုး​သွား​လိုက် ​ေအး​ေဆး​ပဲ…။ ဟန်​ေဆာင်အြပံုး​ေတာ့​လာ မြပံုး​နဲ့​ လက်သီး​နဲ့​ထိုး​တာထက် ပိုနာတယ်…။
တိတ်ဆိတ်တဲ့​ အခန်း​ကျဉ်း​ေလး​ထဲ ​ေအာ်သံ​ေတွ ရီသံ​ေတွ ငိုသံ​ေတွနဲ့​ ြပည့်​နှက်​ေနခိုက် မွန်း​ြကပ်လှတဲ့​ ငါ့​ရဲ့​အသက်ရှုသံကို ငါြပန်ြကား​ေနမိတယ် တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဒါ​ေတွဟာစိတ်ရဲ့​ နိယာမ တစ်ခုတဲ့​လား​…..။
အလင်း​စက်​ေလး​ေတွကိုလည်း​ ငါ​ေတွ့​ဖူး​ပါရဲ့​ ဒါ​ေပမဲ့​သူတို့​က အမှန်တစ်ကယ် သူတို့​က အလင်း​ဘက်ကို မပို့​ေပး​နိုင်ခဲ့​ဘူး​…..။

တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း​ စဉ်း​စား​မိ​ေသး​ရဲ့​… ပုခံုး​နှစ်လံုြကား​က ​ေခါင်း​ေပါက်​ေန​ေသာ အတ္တလူသား​​ေတွအ​ေြကာင်း​ ဟန်​ေဆာင်ြပံုး​၍ လက်ြပနှုတ်ဆက်မဲ့​အစား​ ငါ့​ကိုနာနာ​ေလး​လက်သီး​နဲ့​ ထိုး​သွား​လိုက် ​ေအး​ေဆး​ပဲ…။ ဟန်​ေဆာင်အြပံုး​ေတာ့​လာ မြပံုး​နဲ့​ လက်သီး​နဲ့​ထိုး​တာထက် ပိုနာတယ်…။
လူအမျိုး​မျိုး​ စိတ်အ​ေထွ​ေထွ တဲ့​ ဘာဘဲ​ေြပာ​ေြပာ လူ့​ရဲ့​စိတ်က​ေမျာက်စိတ်လိုပါပ.. ဂနာမြငိမ်ြခင်း​ကိုလည်း​ အ​ေဖာ်ြပုတယ်၊​ ​ေြပာင်း​လဲြခင်း​ မျိုး​စံုကိုလည်း​ ဖန်တီး​ေပး​နိုင်တယ်…।။
​ေလာကမှာ မယံုြကည်ရဆံုး​နှင့်​ ယံုြကည်ရခက်​ေသာ သတ္တဝါကိုြပပါဆိုရင်​ေတာ့​ လူကိုပဲြပရလိမ့်​မယ်…။ ဟုတ်​ေတာ်ရှိ မဟုတ်​ေတာ်ရှိ​ေပါ့​။ လူကိုလူ​ေတာင် မယံုရတာ အခက်​ေတွ့​လှတယ်…။
အ​ေမှာင်​ေတွလည်း​ ပိုင်း​ြခား​ထား​လျှက်နဲ့​ အလင်း​နဲ့​ေရာခဲ့​တယ်၊​ ထို့​ေြကာင့်​ အလင်း​ေရာင်လည်း​ အတုြဖစ်ခဲ့​ေတာ့​ အ​ေမှာင်​ေတွတာ ြကီး​စိုး​ခဲ့​တယ်..။
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ စကား​လံုး​ကိုလည်း​ နှစ်သက်စွာ သံုး​စွဲခဲ့​တယ်…။ သံုး​စွဲမိတဲ့​ငါ့​ရဲ့​အမှား​အတွက် ငါဟာ အိမ်မက်မင်း​သား​ြဖစ်ခဲ့​တယ်၊​ အိမ်မက်ထဲမှာပဲ စိတ်ကူး​ယဉ်ြပီး​ အြပင်မှာြက​ေတာ့​ တစ်ြခား​စီမလို့​ေလ…။
သစ္စာ ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာနဲ့​ ​ေပါင်း​စပ်ထား​တဲ့​သစ္စာ၊​ သံုး​စွဲလို့​ေတာ့​ အလွန်​ေကာင်း​ေနဆဲ..။ ကမ္ဘာတည်သ၍ မင်း​ကိုချစ်မယ် .. ဒါလဲသစ္စာစကား​တစ်ခုပဲမဟုတ်ပါလား​၊​ အတူြကည်နှူး​ေနခိုက်​ေတာ့​ သစ္စာ​ေတွက အြပက်ြပက်နဲ့​ထွက်တဲ့​ ​ေသွး​လိုပဲ၊​ စကား​တစ်ခုလည်း​ ြကား​ဖူး​ေသး​ရဲ့​ လူမှာကတိ မင်း​မှာသစ္စာ တဲ့​ ဒါက​ေတာ့​ အရင်ကပါ အခု​ေတာ့​ သစ္စာ​ေတွက ​ေသတ္တာထဲထည့်​ြပီး​ မီး​သခင်္ျိုင်း​လိုက်သလိုပဲ သစ္စာ​ေတွလည်း​ ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ခဲ့​ြပီ…။
အဆင့်​အတန်း​ ဒီစကား​လံုး​က​ေတာ့​ ​ေြမနိမ့်​ရာလှံစိုက်သလိုပဲ ငါရဲ့​နား​ကိုခါး​ေနဆဲ…။ ကမ္ဘာြကီး​ထဲကို လူ​ေတွဝင်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့​ အမျိုး​မျိုး​ေြပာင်း​လဲ​ေန​ေပမဲ့​ အဆင့်​အတန်း​ခွဲြခား​ြခင်း​က​ေတာ့​ ​ေြပာင်း​လဲ​ေနမှာမဟုတ်…။

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်