အြပံုး​မရှိတဲ့​ ဘဝ

                  မာယာနဲ့​အတ္တ​ေတွ ကင်း​စင်တဲ့​ က​ေလး​ဘဝကို အရင်က​ေတာ့​ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့​ေပမယ့်​ အခု​ေတာ့​ မာယာနဲ့​အတ္တ ​ေတွရဲ့​ြကား​မှာ ရှင်သန်​ေနရင်း​ ဘဝရဲ့​ စစ်သူြကီး​ြဖစ်ဖို့​ ဘဝသင်ခန်း​စာ​ေတွကို ​ေလ့​လာ​ေနရင်း​ ဆံုး​ရှံုး​မှု​ေတွနဲ့​ရင်ဆိုင်ရတဲ့​ေနာက် ​ေကျာက်​ေတာင်လို မာ​ေြကာခက်ထန်ဖို့​ စိတ်ဓါတ်​ေတွကို ​ေဆး​ေြကာကာ အရာရာကိုရင်ဆိုင်ရင်း​........

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်