အမှတ်တရများ​စွာ

တစ်ဘဝစာအတွက်
တစ်ခဏတာမှန်း​
အစကတည်း​က
သိြပီး​သား​ပါကွယ်
​ေပါင်း​စပ်ြခင်း​မရှိတဲ့​
တို့​နှစ်​ေယာက်ရဲ့​
အနှုတ်လက္ခာ​ေတွမှာ
ညီမျှြခင်း​ေတွ
ကိုယ်စီနဲ့​ပါ
တစ်ချိန်တစ်ခါက
ကုန်း​ဆံုး​ခဲ့​ေသာအချိန်​ေတွမှာ
မင်း​နဲ့​တို့​နှစ်​ေယာက်
​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​တဲ့​အရာ​ေတွကို
ြပန်လည်း​စဉ်း​စား​မိတိုင်း​
မင်း​မ​ေမ့​ပါနဲ့​လား​ချစ်သူ
အရာရာတိုင်း​ဟာ
အမှတ်တရ​ေတွနဲ့​မို့​ပါ………


Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်