​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်

​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​......


အလွမ်း​ဓါတ်ခံရှိတဲ့​သူမို့​လား​မသိ အ​ေဆွး​သီချင်း​ေတွဆို ​ေတာ်​ေတာ်ြကိုက်တယ်ဗျာ...... အခုလည်း​ ကျ​ေနာ်ြကိုက်တဲ့​ သီချင်း​ထဲက ​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက် ဆိုတဲ့​ သီချင်း​ေလး​ကို ​ေဝမျှလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.... နား​ဆင်ခံစား​ြကည့်​ပါ လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း​ ကူး​ယူလိုရပါတယ်..။

ဆို.... Black Hole (အစိုင်း​)ကူး​ယူရန်
ဟိုအရင်တုန်း​က​ေတာ့​ ဒီအချိန်ဆို

ဂစ်တာသံ​ေလး​များ​ေပး​လိုက်တိုင်း​

အြကင်နာဆံုး​သူရယ် ြပူတင်း​ေပါက်..မှာ

ကိုယ်ထင်ြပတဲ့​ ချစ်သူ​ေလး​

ဂစ်တာ​ေလး​နဲ့​ေဆွး​ြပီး​အခု​ေတာ့​

ကိုယ်​ေယာင်​ေဖျာက်ခဲ့​ ချစ်အရိပ်​ေလး​

​ေမျှာ်ကာြကည့်​ကာရင်ထဲ ​ေဆွး​စရာ

​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်​ေလး​ပဲ ​ေပါ့​​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​ဟာ….

ဂစ်တာသီး​သံများ​ြကား​ရင်

ကိုယ်ထင်ြပကာနား​ဆင်အံုး​

အြပာ​ေရာင် မီး​က​ေလး​ကို ထွန်း​လို့​

တံခါး​ေလး​ဖွင့်​လို့​ြကည့်​လိုက်အံုး​

အ​ေမျှာ်လင့်​ဆံုး​သူ​ေလး​ ​ေဝး​ရင်

ဒီ​ေဝဒနာြပူတင်​ေပါက်​ေလး​ပဲ​ေပါ့​ဂစ်တာ​ေတး​သွား​များ​ဟာ အချစ်အတွက်

သီဆိုက ဆက်သခဲ့​သူမို့​….

ြပန်လည်​ေပး​အပ်ခဲ့​ေသာအ​ေြကာင်း​အရာ

ဒီ​ေဝဒနာ ဆု​ေလာဘ်များ​ပါလား​…

​ေြကွသူအလွမ်း​များ​ေတး​သီဖွဲ့​လို့​

သံစဉ်​ေတွလွှင့်​ထုတ်လို့​ေနလည်း​

​ေနနိုင်ရက်သူရယ်စိမ်း​ကား​စွာ…

ဒီ​ေဝဒနာြပူတင်း​ေပါက်​ေလး​ပဲ​ေပါ့​….​ေမျှာ်ကာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူရယ်စိမ်း​ကား​

မချစ်လို့​မုန်း​လို့​ ပုန်း​ေနသလား​ဟာ….

ဂစ်တာသီး​သံများ​ြကား​ရင်

ကိုယ်ထင်ြပကာနား​ဆင်အံုး​

အြပာ​ေရာင် မီး​က​ေလး​ကို ထွန်း​လို့​

တံခါး​ေလး​ဖွင့်​လို့​ြကည့်​လိုက်အံုး​

အ​ေမျှာ်လင့်​ဆံုး​သူ​ေလး​ ​ေဝး​ရင်

ဒီ​ေဝဒနာြပူတင်​ေပါက်​ေလး​ပဲ​ေပါ့​

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်