မနုဿတို့​ရဲ့​ ဒဿန

                     ဘဝြကမ္မာမလှပတာကို ကံကိုပဲ အြပစ်ပံုချလို့​မရ​ေတာ့​ေသာ ဤ​ေခတ်၌ ဆိုး​ကျိုး​ေတွြကား​မှာ အ​ေကာင်း​ြဖစ်ဖို့​သာ မိမိတာဝန်တာြဖစ်​ေပသည်။ လူတစ်ကာ​ေတွရဲ့​ ြငိုြငင်မှု​ေတွြကား​ လူတစ်ကာ​ေတွရဲ့​ ​ေမး​ေငါ့​ တွတ်ထိုး​သံ​ေတွြကား​မှာ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့​ ပင်ကိုယ်စွမ်း​အား​ တစ်ခုတည်း​မဟုတ်ပဲ ဥပက္ခာစွမ်း​အား​နဲ့​ စာနာတတ်စိတ်က​ေလး​သာ ​ေပါင်း​လိုက်ရင် တစ်ရွာလံုး​နဲ့​တစ်​ေယာက်ြဖစ်​ေနပါ​ေစ ​ေန​ေပျာ်သွား​နိုင်ပါသည်။ မည်သို့​ဆို​ေစ အရာရာတိုင်း​၌ မိမိကိုယ်သာလျှင် ယံုြကည်ထိုက်​ေပသည်။ ​ေလာကြကီး​မှာ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့​ အနာခံရသာရှိသလို ​ေအာင်ြမင်ဖို့​အတွက် အရင်ဆံုး​ေတာ့​ ဆိုး​ကျိုး​ေတွကို လက်ခံရအံုး​ေပမည်။ ဘဝတစ်ခုရဲ့​ လှပမှုကို ချစ်ြခင်း​ေမတ္တာ၊​ ​ေစတနာ၊​ ဂရုဏာ၊​ အြကင်နာ၊​ ကိုယ်ချင်း​စာတရား​၊​ သိက္ခာ၊​ တို့​က ဖွဲ့​ေနှာင်ချူပ်ကိုင်ထား​ြခင်း​ကို မည်သို့​ေသာ အရာများ​ြဖင့်​ ြငင်း​ပယ်လို့​မရနိုင်​ေပ။ စိတ်တစ်ခုရဲ့​ ​ေစညွန်မှုတိုင်း​၌ ထိန်း​နိုင်သိမ်း​နိုင်စွမ်း​ ရှိ​ေပသည်။ လူသည် အတ္တများ​ြကား​ တည်ရှိ​ေန​ေသာ​ေြကာင့်​ အ​ေကာင်း​ နှင့်​ အဆိုး​တွင် အဆိုး​ကို ဘက်လိုက်တတ်သည်။ ထိုအရာက အ​ေမှာင်အတ္တ လို့​ သမှုတ်၍ လည်း​ရနိုင်​ေပသည်။ တစ်ချို့​ေသာ လူ​ေတွ၌ ​ေကာင်း​မှုတစ်ရာြပူလုပ်ခဲ့​ေသာ်လည်း​ မ​ေကာင်း​မှုတစ်ခါ ြပူခဲ့​မိ၍ ထိုသူအား​ လူ​ေကာင်း​ဟု မသတ်မှတ်ချင်ြက​ေတာ့​သည်မှာ သင်၏ စိတ်ထား​ေပ​ေလာ။ ​ေလာကြကီး​၌ အခက်အခဲ​ေတွြကား​၌ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့​ရာ မိမိစိတ်နှင့်​ထပ်တူ သ​ေဘာထား​ကာ ကိုယ်ချင်း​စာတရား​ေလး​သာ ထား​နိုင်ရင် ရန်သူမရှိ​ေသာ ကျွန်း​တစ်ကျွန်း​လို မည်သို့​ စိတ်ချမ်း​သာမည်ကို ​ေတွး​ြကည့်​နိုင်​ေပသည်။Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်