လယ်ထွန်ကဗျာ

ရွာဦး​ေကျာင်း​က
တံုး​ေမာင်း​ေခါက်သံ
ြကား​ရနား​ဝယ်
သာယာပါဘိ

လင်း​တက်ချိန်ခါ
​ေရာက်ြကရာဝယ်
ညိုနီ
လှည်း​၌ဆင်လျှက်
​ေမာင်း​နှင်ထွက်ခွာ
လယ်ယာြပင်သို့​
ငါဟဲ့​ေယာကင်္ျား​
လယ်သမား​ဟု
စိတ်၌​ေြကွး​ေြကာ်
ထွန်တံုး​ယက်သည်

လယ်လုပ်တစ်​ေထာက်
နား​ြကချိန်ဝယ်
ဆာ​ေလာင်ဝမ်း​ဟာ
ဝမ်း​စာြဖည့်​ဖို့​
ငပိရည်နှင့်​
ထမင်း​ြကမ်း​ခဲ
​ေလွး​ြကစို့​ေလး​….

{ကို​ေဇာင်း​}


Comments

  1. 11111111111111
    အဟဲ..
    ကဗျာဖတ်ြပီး​..
    မျက်စိထဲမှာ​ေရာ.. နား​ထဲမှာ​ေရာ.. အသံြကား​ြပီး​ ြမင်ကွင်း​ေတွြမင်​ေနရတယ်.. အဟုတ်

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်