တစ်ခါက စံပယ်ကုန်း​ရွာ......

လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်နှစ်ဆယ်​ေကျာ်​ေလာက်က ကျွန်​ေတာ်ချစ်တဲ့​ စံပယ်ကုန်း​ရွာ နံမည်​ေလး​က ကဗျာဆန်သလို ြမန်မာလည်း​ဆန်ပါတယ်..။ ဒါ​ေပမဲ့​ အဲ့​ဒီရွာ​ေလး​မှာ ဗမာ​ေတွတစ်​ေယာက်မှ မရှိြကပါဘူး​..။ ဓနု တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွပဲ ​ေနထိုင်ြကပါတယ်..။ သူတို့​ေတွရဲ့​ အလုပ်အကိုင်က စိုက်ပျိုး​ေရး​နဲ့​ အမဲလိုက် အလုပ်​ေတွ​ေပါ့​..။ ကျွန်​ေတာ့်​အ​ေမရဲ့​ဘြကီး​ဆိုရင် ြမိုင်ရာဇာတွတ်ပီ မဟုတ်​ေပမဲ့​ အမဲလိုက်မုဆိုး​ေခါင်း​ေဆာင်ဗျ..။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်​ေလာက် ​ေတာထဲဝင်သွား​ြပီး​ ြပန်လာြပီဆိုရင် သမင်၊​ ဂျီ၊​ ဝက်ဝံ၊​ ​ေတာဝက်၊​ ဆတ်၊​ တစ်ခုခုက​ေတာ့​ပါလာပါတယ်..။ ​ေနာက်ဆံုး​ဘာမှ မပါဘူး​ဆိုရင်​ေတာင် ယုန်​ေလာက်က​ေတာ့​ မပါမရှိပါပဲ..။ ရွာ​ေလး​က ​ေတာ်​ေတာ်​ေလး​ကို ​ေခါင်တယ်​ေြပာရမလား​ပဲ ရွာထဲမှာ ​ေဈး​ဆိုင်နဲ့​တူတာဆိုလို့​ မုန့်​ြပား​သလက် ဆိုင်လိုမျိုး​ေတာင်မရှိ ခုနှစ်ရက် ဆယ်ရက်​ေလာက်မှ တစ်ခါ နွား​လှည်း​နှစ်စီး​နဲ့​ ​ေဈး​လာ​ေရာင်း​တာပဲ ရှိတယ်။ အဲ့​ဒီအခါကျမှ လိုချင်တာကို ဝယ်ထား​ရတယ်..။ ​ေနာက်ြပီး​ ကား​အင်ဂျင်သံြကား​ြပီဆိုရင် ရွာထိပ်က ကား​လမ်း​ေပါ်ထွက်ြပီး​ တစ်ရွာလံုး​နီး​ပါး​ပဲ ကား​ကို ထွက်ြကည့်​ြကတယ်..။ ထွက်ြကည့်​ြကတယ်ဆိုတာ ကား​ကို တစ်ရွာလံုး​က နှစ်လသံုး​လ ​ေလာက်မှတစ်ခါ​ေတွ့​ရတာ..။ ​ေတွ့​ရတဲ့​ကား​ကလည်း​ ဒီလမ်း​မှာ အဲ့​ဒီကား​တစ်စီး​တည်း​ြဖတ်တယ် ကျန်တဲ့​ကား​ေတွမလာဘူး​ဗျ…။ လာတဲ့​ကား​ကလည်း​ ဘာကား​လည်ဆိုရင် စစ်ကား​ပါ…။ ခရီး​သွား​ကား​ေတွ ဒီလမ်း​ေပါ်ကို မြဖတ်ရဲြကဘူး​ေလ အဲ့​ဒီအချိန်က ဓါး​ြပ ​ေတွ ​ေသာင်း​ကျန်း​ေနတာကိုး​ဗျ…။ ရွာထဲက လူ​ေတွက တိုင်း​ရင်း​သား​ပီပီ ရိုး​သား​ြကပါရဲ့​ဗျာ ​ေရချိုး​ရင်​ေတာင် အလွတ်ပဲ…။ က​ေလး​ေပါက်စက​ေန အသက်ြကီး​တဲ့​အထိ ဒီလိုပဲ​ေရချိုး​ြကတယ် စမ်း​ေချာင်း​ထဲမှာ..….။ ရွာအ​ေြကာင်း​ေတွး​ေနရင်း​နဲ့​ တစ်ခုသတိရမိ​ေသး​ရဲ့​.. ြမို့​ေပါ်က က​ေလး​ေတွဆိုရင် မုန့်​စား​ချင်တယ်ဆိုရင် မိဘနား​ပိုက်ဆံ​ေတာင်း​ြပီး​ မုန့်​ဆိုင်​ေြပး​လို့​ရတယ် ကျွန်​ေတာ်တို့​ မှာ​ေတာ့​ မိဘနား​မုန့်​ဖိုး​ေတာင်း​ြပီး​ ​ေြပး​စရာမုန့်​ဆိုင်က မရှိ…။ အ​ေမတို့​လက်ထက်ကတည်း​ကအတိုင်း​ ရွာက သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​အတူး​ ြခံစည်း​ရိုး​မှာစိုက်ထား​တဲ့​ ပဲစိမ်း​ငံုတို့​ ပဲြကီး​တို့​၊​ ပဲလိပ်ြပာတို့​ ပဲပုဇွန်တို့​စသည့်​ ပဲပင်က အ​ေစ့​ေတွကို ခွာြပီး​ ​ေနပူလှန်း​ ​ေြခာက်ြပီး​ဆိုရင် မီး​ဖို​ေပါ် ဒယ်အိုး​အဖံုး​တင်ြပီး​ ​ေလှာ်စား​ရသည့်​အရသာ ြပန်၍သတိရ​ေနပါ၏…….။

အ​ေမနဲ့​ရွာကို သား​ေမာင်လွမ်း​

{ZaunG}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်