​ေညာင်အိုပင် နှင့်​ ​ေရအိုး​စင်

                         ​ေနမင်း​ြကီး​ဟာ ညင်သာသ​ေယာင်နဲ့​ ပူ​ေလာင်​ေသာဒဏ်ြဖင့်​ လူအများ​ကို လှည့်​စား​ရက်​ေလသည်။ တစ်​ေန့​၌ ခရီး​သွား​တစ်​ေယာက်သည် ​ေနွရာသီရဲ့​ ပူ​ေလာင်အိုက်စပ်မှုဒဏ်ကို ခဏသာ​ေြဖ​ေဖျာက်​ေစဖို့​ ခရီး​တစ်​ေထာက်အြဖစ် ခိုနား​ဖို့​ရာ ​ေနရာရှာလိုက်တဲ့​အခါမှာ ြကီး​မား​တည်တံ့​ြပီး​ အရိပ်အာဝါသ​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ​ေညာင်အိုပင်ြကီး​ကို ​ေတွ့​လိုက်ရချိန် ထို ခရီး​သွား​ဧည့်​သည်မှာ အား​ရဝမ်း​သာစွာြဖင့်​ ​ေညာင်ပင်ြကီး​ေအာက်၌ ရှိ​ေသာ ​ေရအိုး​စင် နား​သို့​ကပ်ကာ ​ေရတစ်ခွက်ကို ခပ်၍ ​ေမာ့​ချလိုက်ြပီး​ ​ေညာင်ပင်​ေြခရင်း​၏ တစ်​ေနရာ၌ သက်သာစွာ အပန်း​ေြဖ​ေနပါသည်...။ ထိုအချိန်၌ ထိုခရီး​သွား​ဧည့်​သည်လို ​ေနာက်ထပ်ခရီး​သွား​ဧည့်​သည်များ​ တစ်​ေယာက်ြပီး​တစ်​ေယာက် ​ေရာက်လာကာ အချင်း​ချင်း​ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မိတ်ဖွဲ့​ြက၊​ ​ေပျာ်ပါး​ြက၊​ ​ေရှး​ေဟာင်း​ေနှာင်း​ြဖစ်​ေြပာြက၊​ စား​ြက​ေသာက်ြကသည်။ မိုး​ရာသီဆိုရင်ြဖင့်​ ခရီး​သွား​များ​မှာ မိုး​ခိုစရာအြဖစ် ​ေညာင်အိုပင်ြကီး​ဆီသို့​ ခိုနား​သလို ​ေနွရာသီဆိုရင်လည်း​ အရိပ်ခိုအပန်း​ေြပြကသည်..။ ခရီး​သွား​များ​မှာ အရိပ်ခိုရံုမဟုတ်ပဲ ​ေညာင်ပင်ြကီး​ရဲ့​ အကိုင်း​အလက်​ေတွကို ချိုး​ြက မစင်စွန့်​ြက စသည့်​တို့​ ြပုလုပ်​ေသာ်လည်း​ ​ေညာင်ပင်ြကီး​မှာ အြပစ်မဖို့​ပဲ ြပံုး​ြပံုး​ေလး​တာ ြကည့်​ေနခဲ့​ပါသည်..။ ခရီး​သွား​ေတွ ဝင်ချည်ထွက်ချည်ြပုလုပ်​ေနသည်ကိုပဲ ဝမ်း​သာြကည်နှူး​ပီတိြဖစ်​ေနပါ​ေတာ့​သည်....။ သို့​ေသာ်လည်း​ အချိန်တန်လာ​ေတာ့​ ခရီး​သွား​ဧည့်​သည်တို့​မှာ လိုရာခရီး​သို့​ ထွက်ခွာသွား​ြကသည်...။ ​ေနာက်ဆံုး​ကျန်ခဲ့​သည်က ​ေညာင်အိုပင်ြကီး​နဲ့​ ​ေရအိုး​စင်​ေလး​သာ......

အရိပ်ခိုရာ
                                   ​ေညာင်အိုပင်ဆီက
လမ်း​ြကံုလို့​
                              ​ေရဝင်​ေသာက်တဲ့​
​ေရအိုး​စင်
                                 ခရီး​တစ်​ေထာက်
ြကိုလှဲ့​ပါတယ်
                                ​ေမတ္တာစိတ်ထား​
              သံ​ေယာဇဉ်သာတည်ြမဲခဲ့​သည်
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

 1. ဖတ်ရတာ တစ်မျိုး​ြကီး​ြဖစ်သွား​တယ်။ သိပ်​ေကာင်း​တယ်။

  ReplyDelete
 2. ဟုတ်ကဲ့​ ကျွန်​ေတာ်လဲ ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်
  ခုလို အချိန်ကုန်ခံညပီး​ ကဗျာ​ေလး​ေတွ
  စာ​ေလး​ေတွ မျှ​ေဝ​ေပး​လို့​ :)


  မဂင်္လာပါဗျာ
  လူြကိး​မင်း​ဆီမ​ေရာက်တာြကာ​ေပါ့​
  ကျွန်​ေတာ်လည်း​ http://futuredream.ning.com
  မှာတင်မး​တယ် မူး​တယ် ြဖစ်​ေနတာဗျာ
  လာလည်တာ​ေနာက်ကျသွား​တာ
  ခွင့်​လွတ်ပါဗျာ

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်