ြပည်တွင်း​မှာ Domain နဲ့​ Hosting ရနိုင်ြပီ

“““အဟမ်း​..ဟမ်း​... Online ​ေပါ်မှာ blog ​ေလး​များ​ြပုလုပ်ထား​ ဒိုမိန်း​ေလး​များ​ ဝယ်ကာဆင်လိုက်မှ
စို​ေြပသွား​မယ် လာထား​ ”””

ရထား​ေပါ်မှာ လျက်ဆား​ေရာင်း​သလိုပါပဲ ​ေြကာ်ြငာ​ေလး​နည်း​နည်း​ဝင်ြကည့်​တာပါ...။ ဒီလိုပါ Web Hosting ​ေတွ Domain ​ေတွ Premium Account ​ေတွနဲ့​ ပတ်သက်လာရင် ြပည်ပမှာက လွယ်ကူပါတယ် မလွယ်ကူ တာက​ေတာ့​ ြပည်တွင်း​ ြမန်မာနိုင်ငံတွင်း​မှာ​ေပါ့​ဗျာ...။ ဒါ​ေပမဲ့​ အခု​ေတာ့​ အဲ့​ဒီလို​ေတွကို ဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​တာ​ေတွများ​လာပါြပီ၊​ အဲ့​ဒီထဲမှာပါ ကျ​ေနာ့်​ရဲ့​ ညီလိုလည်း​ြဖစ် သူငယ်ချင်း​လိုလည်း​ြဖစ်တဲ့​ WebHostMM မှ ညီငယ်က ဝန်​ေဆာင်မှု အြပည့်​အဝ ​ေပး​ေနပါြပီ...... ဘာ​ေတွကို ဘယ်လိုဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​လည်း​ဆိုရင် ​ေအာက်ပါ Link အတိုင်း​ြကည့်​နိုင်ပါတယ်

အနည်း​အကျဉ်း​ကို​ေတာ့​ ​ေအာက်မှာ ​ေဖာ်ြပ​ေပး​ထား​ပါတယ်

.com .net .org .info .biz အစရှိတဲ့​ ဒိုမိန်း​များ​ကို တစ်နှစ် လျှင် ၁၅ဝဝဝကျပ်နှုန်း​ ြဖင့်​
Web Host Myanmar တွင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။

ဒီလိုဝယ်ယူရမှာ ထူး​ြခား​ေသာ ဝန်​ေဆာင်မှုက​ေတာ့​ Domain တစ်ခု ဝယ်ယူသူတိုင်း​ကို
Domain Control Panel ​ေပး​ပါတယ် များ​ေသာအား​ြဖင့်​ေတာ့​ တစ်ြခား​ဝန်​ေဆာင်မှု​ေပး​တဲ့​ေနရာ​ေတွမှာ Domain Control Panel ကို မ​ေပး​ထား​ပါဘူး​၊​

​ေနာက်တစ်ခုက Domain ကို ချက်ြခင်း​ဝယ် ချက်ချင်း​ အသံုး​ြပုနိုင်ြခင်း​ေတွပါ၊​ ဝယ်ယူထား​တဲ့​ Domain ကို Blogspot မှာ ချိတ်ဖို့​ အခက်အခဲြဖစ်​ေနရင်လည်း​ အခမဲ့​ဝင်​ေရာက်ချိတ်ဆက်​ေပး​ပါတယ်..။

Web hosting များ​ဝယ်၍သံုး​ချင်သူများ​အတွက်လဲ https://www.webhostmm.com/plans.html မှာ ဝင်​ေရာက်ြကည့်​ရှုြပီး​ြကိုက်နှစ်သက်ရာ Plan များ​ကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနဲ့​ဖုန်း​နံပါတ်က​ေတာ့​....

Brown Hill Public Access Center
No.227, Ground Floor(left), Seikanthar Street (Middle Block)
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
brownhill@webhostmm.net
Phone - +95 1 385657

Comments

  1. ​ေြကာ်ညာလာ​ေရာက်ဖတ်သွား​ပါ၏

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်