အမဲစက်

                      လူတိုင်း​မှာ အတိတ်တစ်ခု ဖန်ဆင်း​ြခင်း​သို့​မဟုတ် ဖန်ဆင်း​ခဲ့​ြကပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီလို ဖန်ဆင်း​ခဲ့​ြကတဲ့​ အတိတ်မှာ ​ေကာင်း​ြခင်း​နဲ့​ မ​ေကာင်း​ြခင်း​ေတွပါပဲ၊​ ​ေကာင်း​ြခင်း​ဆိုတာ လူသား​တို့​အတွက် အြပစ်ဆိုစရာမဟုတ်သလို ဂုဏ်ယူဝမ်း​ေြမှာက်​ေပး​ြကဖို့​လည်း​ ဝန်​ေလး​ေနတတ်ြကပါတယ်၊​ မ​ေကာင်း​ြခင်း​မှာ​ေတာ့​ လူတစ်ကာရဲ့​ အြမင် လူတစ်ကာရဲ့​ အြပံုး​ေတွဟာ ​ေဆွး​ေြမ့​ေနတဲ့​သစ်သား​ေချာင်း​လိုပဲ ဟန်​ေဆာင်ြခင်း​ကို တန်ဆာဆင်ထား​တတ်ြကပါတယ်၊​
                        လူ​ေတွမှာ အ​ေကာင်း​ကို အြမင်နည်း​ပါး​စွာ ြမင်တတ်ြက​ေပမဲ့​၊​ မ​ေကာင်း​ြပူထား​သူ အမဲစက်ရှိ​ေနသူကို ဆက်ဆံရမှာ၊​ ​ေြမနိမ့်​ရာလှံစိုက်သလို ြဖစ်​ေနတတ်ပါတယ်၊​ သူတို့​ေတွရဲ့​ အြမင်မှာ၊​ သူခိုး​ဟာသူခိုး​၊​ ​ေဆး​သမား​ဟာ​ေဆး​သမား​၊​ ဆိုက်ကား​သမား​ရဲ့​သား​ဟာ ဆိုက်ကား​သမား​၊​ ဒုစရိုက်သမား​ဟာလည်း​ ဒုစရိုက်သမား​ပါပဲ လို့​သူတို့​သတ်မှတ်ထား​ြကတယ်၊​ သူတို့​ရဲ့​ အြမင်မှာ သူခိုး​က လူ​ေကာင်း​ြပန်မြဖစ်နိုင်တဲ့​ သ​ေဘာသက်​ေရာက်​ေနပါတယ်။ ​ေနာက်တစ်ခုက လူတစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မှာ ြပုခဲ့​ဖူး​ေသာ အမဲစက်တစ်စံတစ်ရာ​ေြကာင့်​ လူ​ေတွရဲ့​ ဆက်ဆံ​ေြပာဆိုမှုဟာ သိသာြခား​နား​ေစပါတယ်

                        ​ေကာင်း​တာ​ေတွကို လုပ်လည်း​ လူ၊​ မ​ေကာင်း​တာ​ေတွကို လုပ်လည်း​ လူ၊​ ကွာြခား​တာဆိုလို့​ အဆင့်​အတန်း​ပါပဲ

{ကို​ေဇာင်း​}


Comments

  1. ပတ်ဝန်း​ကျင်ရဲ့​အဆံုး​အြဖတ်​ေအာက်မှာ ဆံုး​ခဲ့​ရ တဲ့​ဘဝ​ေတွ ပျက်စီး​ခဲ့​ရတဲ့​ ဘဝ​ေတွ ဘယ်​ေလာက် များ​ခဲ့​ြပီလဲ ...... အခွင့်​အ​ေရး​ေလး​ တစ်ခု​ေတာ့​ ​ေပး​သင့်​တယ်လို့​ြမင်ပါတယ် ကို​ေဇာင်း​ေရ ...........

    ရွှင်လန်း​ချမ်း​ေြမ့​ပါ​ေစ .......... :D

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်