စိတ်

           အစိတ်အပိုင်း​နဲ့​ ခွဲြခား​ထား​တဲ့​ စိတ်တစ်ခုမှာ စိတ်ပျက်ြခင်း​၊​ စိတ်အား​ငယ်ြခင်း​၊​ စိတ်ညစ်ြခင်း​၊​ စိတ်ဓါတ်ကျြခင်း​၊​ စိတ်ြကည်နှူး​ြခင်း​၊​ စိတ်​ေပျာ်ြခင်း​၊​ စိတ်ရွှင်လန်း​ြခင်း​၊​ စတဲ့​အရာ​ေတွြဖစ်​ေပါ်လာ​ေစတာဟာ ြပုလုပ်သက်ဆိုက်သူနဲ့​သာ ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်၊​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုကို လူတစ်​ေယာက်က ဖန်တီး​ေပး​သလို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း​ ဖန်တီး​ပါတယ်၊​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ စိတ်ပျက်ြခင်း​ကိုလည်း​ လူတစ်​ေယာက်က ြပုလုပ်သလို မိမိစိတ်နဲ့​လည်း​သက်ဆိုင်ပါတယ်၊​ တစ်နည်း​ေြပာရရင် “မည်သူမြပုမိမိမှု”ဆိုသလိုသာ......

လူတစ်​ေယာက်ကို ​ေပျာ်ရွှင်​ေအာင်ထား​တယ် ဆို​ေပမဲ့​လည်း​ အဲ့​ဒီလူရဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်မှုက ၎င်းရဲ့​စိတ်အ​ေပါ်၌သာ မူတည်ပါသည်

{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ဟုတ်တယ် စိတ်ဆိုတာ ခံစား​သူ​ေပါ်မှာသာလျှင် အများ​ဆံုး​ မူတည်တာ​ေလ​ေနာ်။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်