We Blog We Happy

ဝါသနာတူ​ေတွ များ​ေသာအား​ြဖင့်​မြမင်ဖူး​ေသး​တဲ့​သူ​ေတွ နဲ့​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတဲ့​ Blogger day ကို ကျ​ေနာ် မှန်း​ေမျှာ်ရင်း​ ရင်ခုန်ခဲ့​တာ အဲ့​ဒီ​ေန့​ကို မ​ေရာက်ခင်ကတည်း​ကပါ၊​ ​ေတွး​ေတွး​ြပီး​ေပျာ်​ေနရတာလည်း​ အ​ေမာပါပဲ၊​ စာအုပ်​ေတွထုတ်​ေဝတဲ့​ စာ​ေရး​ဆရာ​ေတွ ရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွ၊​ ရုပ်ရှင်သရုပ်​ေဆာင်တဲ့​ သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေတွရှိသလို ကျ​ေနာ်တို့​ Online ​ေပါ်က တစ်နည်း​ေြပာရရင် စာ​ေရး​သူ​ေတွရဲ့​ေတွ့​ဆံုပွဲဆိုတာ အား​လံုး​ထက်ကို ပိုလိုထူး​ြခား​တယ်လို့​ ကျ​ေနာ်ြမင်ပါတယ်၊​
၂၉ ရက်​ေန့​ကို ​ေရာက်ခဲ့​ပါြပီ၊​ ​ေတွ့​ဆံုဖို့​ေနရာကို ကိုညီလင်း​ဆက်တို့​ ကိုပီ​ေက တို့​ ​ေနရာသတ်မှတ်ထား​ြကတဲ့​ ရန်ကုန်ြမို့​ရဲ့​ အထင်ကရ ​ေနရာတစ်ခုြဖစ်တဲ့​ ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲမှာပါ။ မနက်၁၀ နာရီဝန်း​ကျင်​ေလာက်မှာ ကန်​ေတာ်ြကီး​ရဲ့​ ဂိတ်​ေပါက်က အုတ်ဘ​ေလာက်​ေပါ်မှာ ကျ​ေနာ်တို့​ရဲ့​ Bloggerြကီး​ေတွထဲက ကိုပီကယ် ​ေကာ်လံြကီး​ကို ကိုင်လို့​၊​ မပင့်​က ပဲထုတ်​ေန၏၊​ နန်း​ညီက စာရွက်​ေလး​နဲ့​ေဘာပင်နဲ့​ ကိုင်ကာဟိုဟိုဒီဒီလုပ်​ေန၏၊​ မဘာညာက​ေတာ့​ အစား​စား​ေနတယ်ထင်ပါတယ်၊​ မနှင်း​ပွင့်​ြဖူ​ေလး​၊​ ကိုရုပ်က​ေလး​၊​ ပန်း​ခင်း​ေလး​ တို့​ တန်း​စီြပီး​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲကို လာြကမဲ့​ သူ​ေတွကို ထိုင်ြပီး​ေမျှာ်​ေနပါတယ်။ဒီလိုနဲ့​ တစ်​ေြဖး​ေြဖး​ လူ​ေတွ​ေရာက်လာ​ေတာ့​ စံုလည်း​စံု​ေရာ စီမှန်ထား​တဲ့​ ​ေနရာကို တစ်စိုက်မတ်မတ် အား​လံုး​ရဲ့​ ​ေြခဦး​က လှည့်​ေနြကပါ၏။ မိုး​လံု​ေလမလံု အခန်း​ကျယ်ကျယ်ထဲ အား​လံုး​ေရာက်ပါြပီ၊​ အခန်း​ဆို​ေပမဲ့​ အကာက​ေတာ့​ ​ေဘး​တစ်ခု​ေနာက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်၊​ ​ေသချာတာက​ေတာ့​ မိုး​လံုမဲ့​ အခန်း​လို့​ေြပာလို့​ရပါ၏၊​ လူ​ေတွလည်း​ များ​ေသာအား​ြဖင့်​ေတာ့​ စံုြကြပီမို့​ တစ်​ေယာက်ြပီး​တစ်​ေယာက်မိတ်ဆက်ြကပါတယ်၊​ နာမည်ဘယ်လို​ေခါ်​ေြကာင်း​၊​ စာကို ဘာနဲ့​ေရး​ေြကာင်း​ (Blogspot, Wordpress)၊​ Web Address က ဘာလဲ စသည်ြဖင့်​၊​ ဒီလိုနဲ့​ မိတ်ဆက်သွား​လိုက်တာ ​ေနာက်ဆံုး​ Blog မ​ေရး​ပဲ အ​ေဖာ်လိုက်လာတဲ့​လူကို မိတ်ဆက်တဲ့​အလှည့်​ေရာက်​ေတာ့​ ထိုသူက ကျ​ေနာ်က အ​ေဖာ်လိုက်လာတာပါလို့​ ​ေြပာတဲ့​အခါ ကိုပီ​ေကြကီး​က ဒါဆို www.အ​ေဖာ်.blogspot.com ​ေရး​တာ​ေပါ့​ေနာ် ဆို​ေတာ့​ အား​လံုး​က ဝါး​ဟား​ဟား​ ြကပါ​ေတာ့​၏။ အား​လံုး​မိတ်ဆက်ြပီး​ေတာ့​ ကစား​ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့​ရာ အဖွဲ့​နှစ်ဖွဲ့​ခွဲမဲ့​အခါ ကိုပီ​ေကြကီး​က ဒုတ်နှစ်​ေချာင်း​ကို တိုရှည်လုပ်ြပီး​ မဲနိုက်​ေစပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီမှာ အဖွဲ နှစ်ဖွဲ့​ြဖစ်သွား​ပါတယ်၊​ အတိုအဖွဲ့​ အရှည်အဖွဲ့​ပါ၊​ အား​လံုး​မဲနိုက်ြပီး​သွား​ေတာ့​ အဖွဲ့​ကိုယ်စီနဲ့​ြဖစ်ြကတဲ့​အခါ ကစား​ပွဲစြကပါတယ်၊​ ဒီကစား​ပွဲက Blogger ​ေတွရဲ့​ နာမည်ကို လက်ဟန်​ေြခဟန်နဲ့​ လုပ်ြပတဲ့​အခါ အဲ့​ဒီအဖွဲ့​က ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ ​ေြပာရမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့​ကစား​ပွဲြကီး​စလိုက်တာ အရှည်အဖွဲ့​က ​ေပျာ်​ေပျာ်ြကီး​မသိသလို ရှံုး​ခဲ့​ပါတယ်၊​ ကစား​ပွဲက ြကာသွား​တယ်၊​ ကစား​ပွဲမှာ ရီ​ေနရလို့​လား​မသိဘူး​ Blogger ​ေတွ ဝမ်း​ေတာ်ဟာကုန်ပါ​ေရာ၊​ အဲ့​ဒါနဲ့​ ထမင်း​စား​ဖို့​ အ​ေြကာင်း​ဖန်လာကာ Blogger ​ေတွထဲက သံုး​ေလး​ေယာက်​ေလာက်က ထမင်း​ဗူး​ တစ်​ေယာက်တစ်ဗူး​ေဝ​ေပး​ပါတယ်။ အဲ့​ဒီအချိန်မှာ စား​ေသာက်တာ​ေတွက တရုတ်ကား​ေတွထဲက သိုင်း​ချသလိုြဖစ်​ေနမယ်လို့​လည်း​ မထင်​ေစချင်ဘူး​ေနာ် ၊​ ြငိမ်သက်စွာစား​ြကပါ၏။ ြပီး​ေတာ့​ နည်း​နည်း​နား​ြကပါတယ်၊​ စပ်မိစရာ​ေတွ ​ေြပာြကြပီး​၊​ မိုး​လံု​ေလမလံု အခန်း​ရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ကစား​ပွဲတစ်ခုစပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီကစား​ပွဲက​ေတာ့​
့​Blogspot​ေကာင်း​တယ်
Wordpress က​ေကာင်း​တယ်၊​

Blogger ြဖစ်ရတာမ​ေကာင်း​ဘူး​
Blogger ြဖစ်ရတာ ​ေကာင်း​တယ်

အဲ့​ဒီလို
​ေကာင်း​တယ်

မ​ေကာင်း​ဘူး​

ကို ြပိုင်ြငင်း​ရတဲ့​ ကစား​ပွဲပါ၊​ ကျ​ေနာ်တို့​ အရှည်အဖွဲ့​ဝင် ကိုမျက်လံုး​က​ေတာ့​ အနိုင်မခံအရှံုး​မ​ေပး​စွာနဲ့​ အား​ြကိုး​မာန်တတ် သိုင်း​ကွက်​ေပါင်း​စံုနဲ့​ ြပိုင်ြငင်း​လိုက်တာ ကျ​ေနာ်တို့​ အရှည်အဖွဲ့​ မသိမသာ နိုင်သွား​ပါတယ် ဟဲဟဲ၊​ဒီ​ေန့​ရာမှာ ကစား​ရတာြပင်း​တယ် ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲက ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ​ေြပာင်း​ြကစို့​၊​ ကျ​ေနာ်တို့​ Blogger တစ်သိုက် အထုပ်​ေလး​ေတွကိုယ်စီကိုယ်ငှ သယ်ြကြပီး​ ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ချီတတ်ြကပါ​ေတာ့​တယ်၊​ ​ေပျာ်​ေပျာ်ပါး​ပါး​ လမ်း​ေလျှာက်သွား​ြက၏။ ​ေရလယ်ကျွန်း​ကို ​ေရာက်ြပီ အား​လံုး​ေနရာ​ေတွယူြပီး​ ထိုင်ြကတယ်ပါ၏၊​ အဆို​ေတာ်မဟုတ်တဲ့​ Blogger ကိုသား​ြဖိုး​က ဝိုင်း​လည်မှာ ဂစ်တာကိုင်ြပီး​ သီချင်း​ဆိုြပ​ေနပါတယ်၊​ အား​လံုး​က​ေတာ့​ အား​ေပး​ြကပါတယ် “သား​ြဖိုး​ မြပီး​ေသး​ဘူး​လား​” တဲ့​ ဟီး​ဟီး​၊​ အဲ့​ဒါက တစ်ခု ​ေနာက်တစ်ခုက မဘာညာရဲ့​ ကစား​နည်း​ပဲ နာမည်ဘယ်လိုတတ်လည်း​ေတာ့​သိဘူး​၊​ ကျ​ေနာ်​ေတာ့​ နာမည်တပ်​ေပး​လိုက်မယ် မုန့်​ကျိုး​လိမ်ကစား​နည်း​လို့​၊​ ဟုတ်ပါတယ်၊​ လူငါး​ေယာက်​ေလာက်လက်​ေတွကို ြကက်​ေြခခတ်ထား​တာကို ​ေြဖရတဲ့​ နည်း​ပါ၊​ တစ်​ေယာက်တစ်ဖွဲ့​ကစား​ြကတာ အား​လံုး​ေပါင်း​သံုး​ဖွဲ့​၊​ သံုး​ဖွဲ့​မှာ တစ်ဖွဲ့​နိုင် နှစ်ဖွဲ့​ရှံုး​ မပူပါနဲ့​ ကျ​ေနာ်ရယ်၊​ ကိုပီ​ေကြကီး​ရယ်၊​ မပင့်​ရယ် မဘာညာရယ်၊​ ကိုသီဟန်ရယ်၊​ ​ေနာက်ထပ်လည်း​ပါပါ​ေသး​တယ်။ ရှံုး​တဲ့​လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​ တစ်ခုခုလုပ်ြပရပါတယ်၊​ မဘာညာက​ေတာ့​ ကာယ​ေမာင်လုပ်ြပရတယ်၊​ မပင့်​က​ေတာ့​ ​ေမာ်ဒယ်လမ်း​ေလျှာက်၊​ ကိုသီဟန်က​ေတာ့​ ဖား​ခုန်ခုန်ရပါတယ်၊​ ကျ​ေနာ်နဲ့​ ကိုပီ​ေကြကီး​က​ေတာ့​ ထီ​ေပါက်ပါတယ်၊​ မိန်း​က​ေလး​လိုလုပ်ြပရမယ်တဲ့​ ဟီး​ဟီး​ ရှက်စရာြကီး​၊​ ကိုပီ​ေကြကီး​က အရင်ဆံုး​၊​ စလင်း​ဘက်က​ေလး​ နဲ့​ ထီး​က​ေလး​နဲ့​ ​ေချာက်သီး​ေဆး​ြပား​လိုက်​ေရာင်း​ပါ၏ ၊​ ကျ​ေနာ်က​ေတာ့​ မိန်း​က​ေလး​လို့​ စလင်း​ဘက်​ေလး​နဲ့​ ​ေမာ်ဒယ်လ်​ေလျှာက်ြပရမယ်တဲ့​ဗျာ၊​ ​ေသြပီဆရာ ​ေနြခည်မဖျာနိုင်​ေတာ့​ပါ၊​

{​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ ကစား​ပွဲ} {ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲက ​ေရလယ်ကျွန်း​ေပါ်က Bloggerတစ်သိုက်}
{မိုး​လံု​ေလမလံုဆိုတာ အဲ့​ဒီအခန်း​ပါ :P }
{ပံုြကီး​ြကည့်​ချင် နိပ်ပါ}

ဒီလိုနဲ့​ကစား​ပွဲ​ေတွလည်း​ြပီး​ေသာအခါ အထုပ်က​ေလး​ေတွ ပိုက်လို့​ လာလမ်း​အတိုင်း​ ြပန်ြကရြပန်ပါတယ်။ ဘဝဆိုတဲ့​သ​ေကင်္တမှာ ​ေပျာ်စရာရှိြပီး​ရင် လွမ်း​ရ တမ်း​တရ ပါတယ်၊​ ရယ်စရာရှိသလို ငိုစရာလည်း​ရှိပါတယ်၊​ ​ေပျာ်ြပီး​ရင် ဝမ်း​နည်ရတယ်၊​ ၂၉ရက်​ေန့​ တစ်​ေန့​တည်း​မှာ မ​ေတွ့​ဖူး​ေတွ့​ဖူး​ ြမင်ဖူး​မြဖစ်ဖူး​တဲ့​လူ​ေတွနဲ့​ စြက​ေနာက်ြက ​ေပျာ်ြကပါး​ြကတယ်၊​ အား​လံုး​ြပီး​သွား​ေတာ့​ အိမ်အြပန်နှုတ်ဆက်ြကရတယ်၊​ မျက်နှာကြပံုး​ြပနှုတ်ဆက်​ေန​ေပမဲ့​ စိတ်ထဲမှာ အမှတ်တရနဲ့​ ဝမ်း​နည်း​စွာ နှုတ်ဆက်လိုက်ရင်း​......
{ကို​ေဇာင်း​}

မှတ်ချက်။ ။ ​ေရး​ဖို့​ စိတ်မပါ​ေသး​တာ​ေြကာင့်​ မ​ေရး​ြဖစ်တာ ြကာသွား​ပါ၏၊​ အခုမှတစ်​ေရး​နိုး​၍ ​ေရး​ေနသလိုြဖစ်ပါသည်
Comments

 1. နင်တို့​က​ေလ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ငါ့​ကိုဆို ပဲထုတ်တယ်က​ေန စ​ေတာ့​တာပဲ​ေနာ် လူဆိုး​ေတွ..

  ReplyDelete
 2. ​ေနာက်စရာဒါ​ေလး​ပဲ ရှိတာကို စိတ်ချိုး​ပါနဲ့​ဗျာ :P

  ReplyDelete
 3. လူရုပ်မာချီး​... ငါ့​ကိုကျ လင့်​မချိတ်ထား​ဝူး​ :P

  ReplyDelete
 4. ​ေအး​ဗျာ ​ေပျာ်စရာြကီး​။ ကျ​ေနာ်လည်း​ အဲလို ဆံုချင်ပါတယ်။

  ReplyDelete
 5. ​ေပျာ်စရာ​ေကာင်း​တဲ့​ ဘ​ေလာ့​ဂါဆံု​ေတွ့​ပွဲြကီး​ပါလား​...
  ဒီလိုပွဲမျိုး​ေတွ ​ေနာက်ထပ်လည်း​ လုပ်နိုင်၊​ သူငယ်ချင်း​ေတွ ထပ်ဆံုနိုင်ြကပါ​ေစ​ေနာ်။
  ခင်လျက်
  ဝိုင်း​

  ReplyDelete
 6. ​ေနာက်တစ်ြကိမ်ထပ်ရဖို့​မ​ေသချာတဲ့​ အမှတ်ရစရာ​ေလး​ေတွပဲ​ေနာ် :)

  ​ေနာက်ထပ်လည်း​ ဒီလိုမျိုး​ဆံုနိုင်ြကပါ​ေစလို့​
  ဆု​ေတာင်း​ေနမယ် ..

  ခင်မင်စွာြဖင့်​

  ပန်း​ခင်း​ေလး​

  ReplyDelete
 7. မုန့်​ြကိုး​လိမ်ကစား​နည်း​မှာ နန်း​ညီတို့​အဖွဲ့​နိုင်တာထည့်​ေရး​ေလ..

  ReplyDelete
 8. ကို​ေဇာင်း​ြကီး​ေရ
  ​ေပျာ်စရာ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ၊​ ကစား​ပွဲြကီး​ လာအား​ကျသွား​ပါတယ်။
  ​ေပျာ်စရာြကီး​ပါ။
  ​ေနာက်ထပ် ဒီလိုပဲ​ေပျာ်ရွှင်ြကည်နူး​နိုင်ြကပါ​ေစ​ေနာ်။

  ReplyDelete
 9. ​ေနာင်နှစ်​ေတာ့​ မှီနိုင်​ေကာင်း​ပါရဲ့​

  ReplyDelete
 10. I should notify my pal about your post.

  ReplyDelete
 11. Who else thinks that Russia bears walking the streets, and the vodka flows like water?
  And anyone can know that in this country the most beautiful girls?

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်