Posts

Showing posts from October, 2009

Beauty Of Myanmar Phone Theme

Image
အရင်တစ်​ေခါက်က ြမန်မာဘ​ေလာ့​ဂါ Phone Theme ြပီး​ေတာ့​ ဒီတစ်ခါက လှိုက်ဂှုဆန်ဆန် ​ေစတီမုတ်အဝင်ဝ ပံုနဲ့​ ကန်​ေတာ်ြကီး​ က ကရဝိတ်ပံုတို့​ကို Phone Theme အြဖစ်ြပုလုပ်ထား​ပါသည်။


ီDownload!Here

Nokia ၌ထည့်​သွင်း​နည်း​-
Nokia PC Suite မှ ဖုန်း​အတွင်း​ သို့​မဟုတ် မန်မိုရီ သို့​ ထည့်​ြပီး​
Settings ---> Data Mgr ---> File Mgr သို့​ေရာက်​ေသာအခါ မိမိ Save လုပ်ထား​ေသာ Folder မှ File အား​ တစ်ဆင့်​စီ Install လုပ်​ေပး​ြပီး​ေသာအခါ Theme Change ရန်အတွက် Settings ----> Themes တွင် မိမိထည့်​တွင်း​ထား​ေသာ Theme အား​ ရှာ၍ ​ေြပာင်း​လဲနိုင်ပါသည်။

Supported Models
LG
KS10

Nokia
5320 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5700 XpressMusic, 5730 XpressMusic, 6110 Navigator, 6120 Classic, 6121 Classic, 6124 classic, 6210 Navigator, 6220 classic, 6290, 6650, 6710 Navigator, 6720 classic, 6730 classic, E50, E51, E52, E55, E65, E66, E75, N71, N73, N75, N76, N78, N79, N81, N81 8GB, N82, N85, N86 8MP, N92, N93, N93i, N95, N95 8GB, N95-3NAM, N96, N96-3

Samsung
SGH-i400, SGH-i450, SGH-i520, SGH-i550, SGH-i560

©ကို​ေဇာင်း​

Flash Download & Flash Movie Player

Image
တစ်ချို့​ Webpage ​ေတွ့​မှာ Flash File ​ေတွထည့်​ထား​တာရှိပါတယ်၊​ ဥပမာ- ​ေမတ္တာပို့​သီချင်း​၊​ နာရီ၊​ ဓါတ်ပံု Flash နဲ့​ သက်ဆိုင်တဲ့​ File ​ေတွကို ထည့်​ထား​တာ ​ေတွ့​ရမှာြဖစ်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီ Flash ​ေတွရဲ့​ အ​ေြခခံ file အမျိုး​အစား​က​ေတာ့​ .swf ြဖစ်ပါတယ်၊​ အြခား​သူ​ေတွ ရဲ့​ Webpage မှာ ရှိတဲ့​ Flash ​ေတွကို မိမိ WebPage ထည့်​ချင်တာပဲြဖစ်ြဖစ်၊​ Download ြပီး​ သိမ်း​ထား​ချင်တာပဲြဖစ်ြဖစ်​ေပါ့​ ြပုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်​ေတာ့​...

.swf file အား​ Download ြခင်း​
အရင်ဆံုး​ Flash ထည့်​ထား​ေသာ Webpage ကို​ေရာက်​ေသာအခါ၊​ Mozilla FireFox ​ေပါ်က Tools ကို တစ်ချက်နိပ်ြပီး​ Page Info ကို​ေရွး​နိုပ်ရပါမယ်၊​ {​ေအာက်ပါပံုထဲကအတိုင်း​}Page Info ကို နိပ်လိုက်လို့​ ​ေပါ်လာ​ေသာ page ၏ အ​ေပါ်ဆံုး​က Media ကို​ေရွး​ချယ်​ေပး​ရပါမယ်၊​ Flash နဲ့​ သက်ဆိုင်တာက​ေတာ့​ .swf ပါ၊​ ထို့​ေြကာင့်​ Link ရဲ့​ အစွန်း​ဆံုး​က .swf ကို လိုက်ရှာရပါမယ်၊​ ​ေနာက်တစ်ခု အလွယ်ရှာနည်း​က​ေတာ့​ Type ရဲ့​ ​ေအာက်မှာရှိ​ေသာ အမျိုး​အစား​အလိုက် Embed,Image,Background တို့​တွင် Embed ကိုရှာရင်လည်း​ရပါတယ်၊​ မိမိလိုချင်​ေသာ .swf ကို​ေတွ့​ေသာအခါ Download ြပီး…

တန်ဖိုး​တစ်စံုရဲ့​ ဖျန့်​ကျက်ြခင်း​

Image
တန်ဖိုး​
အရာဝတ္တူ​ေတွမှာ တန်ဖိုး​ဆိုတာ ပိုင်း​ြဖတ်လို့​ မရ​ေသာအရာြဖစ်ပါသည်။ တန်ဖိုး​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​နှင့်​ ပတ်သက်၍ မှတ်သား​စရာ တစ်ခုရှိပါသည်။ “​ေတာတွင်း​ထဲက လူရိုင်း​တစ်စုကို စိန်တံုး​ေပး​လိုက်လို့​ ထိုသူ​ေတွမှာ စိန်တံုး​ကို ​ေဂါ်လီရိုက်ပစ်မှာ မလွဲပါ”၊​ တန်ဖိုး​သိသူ​ေတွက​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ သိသ​ေလာက် အသံုး​ချသွား​မှာြဖစ်ြပီး​ တန်ဖိုး​နား​မလည်သူ​ေတွက​ေတာ့​ လူရိုင်း​ေတွလို အသံုး​ချသွား​ ြကမှာ အလွဲပါ၊​ ထိုအဓိပ္ပါယ်က​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ကို နား​မလည်ြခင်း​ နှင့်​ နား​လည်ြခင်း​ ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်​ပါသည်။ဒဿန
အမှန်တရား​ကို အ​ေတွး​စာစုက ​ေပါက်ဖွား​ေမွး​ြမူလာပါသည်၊​ ထိုသို့​ ​ေပါက်ဖွား​ ​ေမွး​ြမူလာနိုင်​ေအာင် အ​ေတွး​အြကံုက သွန်သင် လမ်း​ညွန်သွား​ပါသည်။ အ​ေတွ့​ အြကံုဆိုရာ၌ မိမိရဲ့​ ခံစား​မှုနှင့်​ ဆံုး​ရှံုး​ြခင်း​နဲ့​ ​ေအာင်ြမင်ြခင်း​များ​က ​ေနြပီး​ ဒဿန အ​ေတွး​စု​ေတွကို ြဖန့်​ကျက်ထား​သည်ဟုကျွန်ုပ်ြမင်ပါသည်၊​ မည်သို့​ဆို​ေစ အ​ေတွး​စာစုနှင့်​ ဒဿန တို့​ဟုသည် အ​ေတွ့​အြကံုမရှိက ပွင့်​အန်ထုတ်လို့​မရ​ေသာ အရာြဖစ်ပါသည်၊​ တြခား​သူတစ်ဦး​နား​မှ ကိုး​ကား​ေစကာမှု မိမိရဲ့​ ကိုယ်ပိုင်အ​ေတွး​ မဟုတ်သည့်​အတွက် အ​ေတွး​စာစ…

​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​ဟူသည်....

Image
ကျွနိုပ်တို့​ ကိစ္စများ​ေြမှာင် လူတို့​ေဘာင်တွင် အုပ်ချူပ်သူ၊​ ​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ အြကီး​အကဲ၊​ ဟု၍ ထား​ရှိထား​ပါသည်၊​ ​ေကျး​ရွာတစ်ခုတွင် ရွာသူရွာသား​များ​ကို အုပ်ချုပ်ဖို့​ရာ သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ သူြကီး​ အြဖစ်ထား​ပါသည်။ ရက်ကွက် ြမို့​ေတွကိုကို အုပ်ချူပ်ဖို့​ရာ သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ ရပ်ကွက်လူြကီး​၊​ ဥက္ကဌ အြဖစ် ထား​ြကပါသည်။ ထို့​အတူပါပဲ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့​ ြပည်နယ်နှင့်​တိုင်း​များ​ နှင့်​နိုင်ငံများ​တွင် အုပ်ချုပ်ြက​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိြကပါသည်။

ထို့​အတူပါပဲ အင်တာနက်က လူမှုအဖွဲ့​အစည်း​{Social Network}၊​ ​ေဆွး​ေနွး​မှုဆိုင်ရာ{Forum} အုပ်စု၊​အသင်း​ချုပ်{Group} ​ေတွမှာလည်း​ အုပ်ချူပ်သူ​ေတွ ​ေခါင်း​ေဆာင်ဆိုသူအ​ေနနဲ့​ အသင်း​သား​များ​{Members} ကို ထိန်း​သိမ်း​ဖို့​နှင့်​ ဝတ်ဆိုက်{WebSite}ကို ထိန်း​သိမ်း​ကွပ်ကဲဖို့​ရာ Admin အြဖစ် သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ ​ေရွး​ချယ်ထား​တတ်ြကပါသည်။ အထိန်း​အကွပ်မရှိတဲ့​ ြကမ်း​ဟာ ပရမ်း​ပတာ ြဖစ်တတ်သလို ​ေခါင်း​ေဆာင် မရှိ​ေသာ ​ေနရာဌာနတို့​သည်လည်း​ ​ေအာင်ြမင်တည်ြမဲဖို့​ဆိုရာ၌ စိတ်ကူး​မျှသာြဖစ်နိုင်ပါသည်။

သို့​ေသာ် အထိန်း​အကွပ်၊​ ​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ အုပ်ချူပ်သူ​ေတ…

မနုဿဋီကာ

Image
မတ်​ေလာက်စရာ...ကမ္ဘာ​ေလာကြကီး​မှာ ​ေြကာက်စရာအ​ေကာင်း​
ဆံုး​နှင့်​ ချစ်စရာအ​ေကာင်း​ဆံုး​ သတ္တဝါကို ြပပါဆိုရင်ြဖစ် ကျွနိုပ်တို့​ မနုဿ ကိုသာ ြပဖို့​ပဲ ရှိပါသည်၊​ အရာရာကို ဖန်တီး​နိုင်စွမ်း​ ဟာလည်း​ မနုဿ​ေတွပဲ တတ်နိုင်ြကပါသည်။

“ ပစ္စည်း​တစ်ခုကို ထိုက်တဲ့​လူရမယ်” လို့​ မနုဿ တစ်​ေယာက် ​ေြပာဆိုတာကို အရိပ်အ​ေယာင်ြဖစ်ြမင်မိြကား​မိခဲ့​သည့်​ေနာက် ကျွနိ်ုပ် ြပန်လည် သံုး​သပ်မိသည်မှာ မနုဿ​ေတွ ဖန်တီး​ေြပာင်း​ လဲနိုင်စွမ်း​ရှိ​ေသာ ​ေလာကြကီး​၌ မတ်​ေလာက်စရာ တစ်ခုမှမရှိပါ၊​ ကျွနိုပ်၏ အြမင်ကို ဆိုလိုြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။​ေပး​လိုက်တိုင်း​ြပန်မရ​ေသာအရာ...
မနုဿ ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရာက်​ေစ​ေသာ လူသား​တို့​၌ တန်ဖိုး​အရှိဆံုး​နှင့်​ ရသင့်​ရထိုက် ​ေသာ အရာမှာ အချိန်တာြဖစ်​ေပသည်။ မည်သူတို့​ ဆို​ေစ အချိန်သည် လူကိုဝါး​မျို ​ေနသည်မဟုတ်ပါ၊​ လူကသာ အချိန်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့​စွာ ြဖုန်း​သီး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ အချိန်ကို မိမိအတွက်မဟုတ်ပဲ အများ​သူငါ အတွက် သံုး​လိုက်သည် ဆို​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေနာင်တစ်ချိန်မှာ မိမိက အများ​သူငါ အတွက် သံုး​လိုက်​ေသာအချိန်သည် အ​ေကာင်း​ဟု အသတ်မှတ်ခံရနိုင်သလို၊​ အဆိုး​ဟု​ေသာ ​ေဝဒနာများ​ြဖစ် လည်း​ လွှမ်း​မိုး​ခံရနိုင…

ကျွနိုပ် ဖွင့်​ခဲ့​ေသာ တံခါး​ေပါက်

Image
ချစ်​ေသာသစ်ပင်
လွမ်း​ရင့်​ရင့်​နဲ့​
မျက်ရည်အမုန်း​
မခံနိုင်မှန်း​
သိ​ေနခဲ့​သူ
မင်း​လုပ်ရက်လည်း​
​ေြကွပါ​ေစ​ေတာ့​...

​ေမျှာ်လင့်​ရက်နဲ့​
​ေဝး​ေသာ​ေနရာ
မင်း​ထွက်ခွာလည်း​
တမ်း​တလွမ်း​ရစ်
​ေမာင်ကျန်ရစ်မယ်
ချစ်သူသိ​ေစ....။
​ေနွနံနက်ခင်း​တစ်ခုမှာ ဥဩငှက်တို့​ရဲ့​ လွမ်း​သံသီြကူး​ကို မျက်နှာမသစ်ခင်ြကား​မိလိုက်ချိန်ဝယ်၊​ ရင်ထဲမှာ ဟာသသနဲ့​ တစ်​ေယာက်​ေသာသူကို လွမ်း​မိလိုက်ပါသည်၊​ “ဪ... ​ေနွနံနက်ခင်း​ရယ် ​ေစာစီး​စွာ ​ေန​ေရာင်ြခည်က ကျ​ေရာက်ြပီး​ ​ေစာစီး​စွာ လွမ်း​သံကို ြကား​လိုက်ရတဲ့​အခိုက် ငါ့​ရဲ့​လွမ်း​မှု​ေဝဒနာကို နိုး​စွ​ေနသလိုပါပဲလား​....”။

ပန်း​က​ေလး​ေတွ အြမဲလှပ​ေန​ေပမဲ့​လည်း​ ရုန်း​ကန်လှုပ်ရှား​ြခင်း​ေတွနဲ့​သာ ြပည့်​နှက်​ေန​ေသာ ဤလူသား​ကို ​ေရှာင်ဖယ်အ​ေဝး​ ြပစ်ခွာသွား​လည်း​ ​ေဗွမယူရက်ပါ​ေလ၊​ ဟိုအရင်အချိန်က ​ေပျာ်ရွှင်ခဲ့​ေသာ အရာ​ေတွက ကျွနိုပ်အတွက် အမှတ်တရြဖစ်​ေစခဲ့​သည့်​အတွက် အချစ်ဦး​မဟုတ်​ေသာ်လည်း​ မ​ေမ့​ရက်ဘူး​ေလ....။

တစ်ချိန်က မင်း​ေမး​ခဲ့​ဖူး​မှာ​ေပါ့​ “ကိုယ်ချစ်တဲ့​ သူဟာ ဘယ်လိုပံုစံမျိုး​ြဖစ်​ေစချင်လည်း​”တဲ့​ ​ေြဖဖို့​မခက်ခဲပါဘူး​၊​ မိမိက ​ေမျှာ်မှန်း​ထား​ေပမဲ့​လည်း​ ြဖစ်လာ​ေအာင်လုပ်​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေြပာ…

ြမန်မာ မာတီပလိုင်း​ ရပ်ဝန်း​ေတွ့​ဆံုပွဲ

Image
မူလတန်း​ ကို မတတ်ခင်မှာ မူြကိုတတ်ြကတာ​ေလး​ေတွရှိသလိုပါပဲ၊​ Blogspot ကို မ​ေရာက် တစ်ခါတည်း​ေရာက်လာြကတဲ့​လူ​ေတွရှိသလို ဆိုရှယ်နက်​ေဝါ့​ေတွက​ေန​ေလ့​လာြပီး​ Blogspot ဘက်ကို ​ေရာက်လာြကတာရှိပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီလို အ​ေြခခံ​ေလး​ေတွထဲမှာ Blog​ေရး​တဲ့​အ​ေြခအခံ​ေလး​ေတွမှာ​ေပါ့​၊​ Multiply က အ​ေကာင်း​ဆံုး​လို့​ြမင်ပါတယ်၊​ ဘာမှမသိမနား​ေသး​တဲ့​ လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​လည်း​၊​ အသံုး​ြပုရလွယ်ကူ​ေစပါတယ်၊​ Multiply ရဲ့​ Main page မှာဆိုရင် Photo, Blog, Review, Link, Note, Guestbook ​ေတွဟာသူ့​အကန့်​နဲ့​တူထား​ရှိထား​ပါတယ်၊​ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ အစံုအလင်​ေဖာ်ြပလို့​ရပါတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ Blogspot နဲ့​ကွာတာ​ေတွများ​ပါတယ်၊​ Blogspot က Java ရ​ေနရင် Multiply က Java မရပါ၊​ ြပီး​ေတာ့​ ဒိုမိန်း​ချိန်း​လို့​ မရတာ​ေတွကွာပါတယ်၊​ ​ေကာင်း​တာတစ်ခုက​ေတာ့​ ဘာမှမတတ်​ေသး​တဲ့​ လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​သံုး​ေပျာ်ပါတယ်၊​ CSS, HTML ကုတ်​ေတွကို စမ်း​သပ်လို့​ရပါတယ်၊​ Multiply ကို အသံုး​ြပု​ေန​ေသာ ြမန်မာ​ေတွအ​ေနနဲ့​ ြမန်မာမာတီပလိုင်း​ြပူလုပ်နည်း​လည်း​ရှိပါတယ်၊​ http://makingburmarmultiply.multiply.com/

ြမန်မာြပည်က Multiply အသံုး​ြပုသူ​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိ​ေနပါြပီ၊…

ဓနုလူမျိုး​

Image
​ေအး​ချမ်း​လှတဲ့​ ​ေတာင်တန်း​ေတွနဲ့​ ​ေကျး​လက်​ေတာတန်း​ေလး​ေတွမှာ ​ေအး​ချမ်း​စွာ ရိုး​သား​ြကိုး​စား​လုပ်ကိုင် ​ေနြကတဲ့​ ကျ​ေနာ်တို့​ လူမျိုး​စု​ေလး​ဟာ ​ေကျး​လက်​ေတာတန်း​ေလး​ထဲမှာ မနက်မိုး​လင်း​ြပီဆိုရင် ရွာမှာရှိတဲ့​ မုဆိုး​ေခါင်း​ေဆာင်​ေတွ နဲ့​ ​ေနာက်လိုက်​ေတွက ၅ရက်တစ်ပတ်အြကာ ​ေတာထဲ အမဲလိုက်ထွက်ြကသလို၊​ ပျို​ေမ​ေတွ လူငယ်​ေတွက လက်ဖက်စိုက်ခင်း​ေတွ လယ်ယာစိုက်ခင်း​ေတွစီကို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သွား​ြကပါတယ်၊​ လွန်ခဲ့​ေသာ နှစ်​ေပါင်း​နှစ်ဆယ် ဝန်း​ကျင်က ရွာထဲမှာ ​ေဈး​ဆိုင်မလိုသလိုပါ၊​ ​ေဆး​ဝါး​နဲ့​ကုန်ပစ္စည်း​ပတ်သက်လို့​ ြမို့​ေပါ်တတ်တဲ့​လူကို မှာချင်မှာပါတယ်၊​ ဒါမှမဟုတ် ရွာကို နှစ်ပတ်တစ်ခါ နွား​လှည်း​နဲ့​ ​ေဈး​လာ​ေရာင်း​တဲ့​ လူ​ေတွလည်း​ရှိပါတယ်၊​ ​ေဈး​သည်​ေတွ မလာတဲ့​ အချိန်​ေတွမှာ တစ်ဦး​နဲ့​တစ်ဦး​ ပစ္စည်း​လှဲလှယ်စနစ်နဲ့​လည်း​ ကျင့်​သံုး​တတ်ြကပါတယ်၊​
ဓနုလူမျိုး​တို့​ရဲ့​ အစား​အ​ေသာက်​ေတွမှာ ဆန်ြဖူ၊​ ဆန်နီကိုလည်း​စား​ပါတယ်၊​ အ​ေနာက်နိုင်ငံ​ေတွမှာ​ေတာ့​ တိုင်း​ရင်း​သား​ေတွစား​တဲ့​ ဆန်နီကို သူတို့​က ဗီတာမင်အြပည့်​ရှိတယ်လို့​ မှတ်သား​ြပီး​ ​ေဈး​ြကီး​ေပး​ကာ ဝယ်စား​ေနြကရပါတယ်၊​ ကျ​ေနာ်တို့​ တိုင်း​ရင်…