မနုဿဋီကာ

မတ်​ေလာက်စရာ...

ကမ္ဘာ​ေလာကြကီး​မှာ ​ေြကာက်စရာအ​ေကာင်း​
ဆံုး​နှင့်​ ချစ်စရာအ​ေကာင်း​ဆံုး​ သတ္တဝါကို ြပပါဆိုရင်ြဖစ် ကျွနိုပ်တို့​ မနုဿ ကိုသာ ြပဖို့​ပဲ ရှိပါသည်၊​ အရာရာကို ဖန်တီး​နိုင်စွမ်း​ ဟာလည်း​ မနုဿ​ေတွပဲ တတ်နိုင်ြကပါသည်။

ပစ္စည်း​တစ်ခုကို ထိုက်တဲ့​လူရမယ်
” လို့​ မနုဿ တစ်​ေယာက် ​ေြပာဆိုတာကို အရိပ်အ​ေယာင်ြဖစ်ြမင်မိြကား​မိခဲ့​သည့်​ေနာက် ကျွနိ်ုပ် ြပန်လည် သံုး​သပ်မိသည်မှာ မနုဿ​ေတွ ဖန်တီး​ေြပာင်း​ လဲနိုင်စွမ်း​ရှိ​ေသာ ​ေလာကြကီး​၌ မတ်​ေလာက်စရာ တစ်ခုမှမရှိပါ၊​ ကျွနိုပ်၏ အြမင်ကို ဆိုလိုြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။​ေပး​လိုက်တိုင်း​ြပန်မရ​ေသာအရာ...

မနုဿ ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရာက်​ေစ​ေသာ လူသား​တို့​၌ တန်ဖိုး​အရှိဆံုး​နှင့်​ ရသင့်​ရထိုက် ​ေသာ အရာမှာ အချိန်တာြဖစ်​ေပသည်။ မည်သူတို့​ ဆို​ေစ အချိန်သည် လူကိုဝါး​မျို ​ေနသည်မဟုတ်ပါ၊​ လူကသာ အချိန်ကို အဓိပ္ပါယ်မဲ့​စွာ ြဖုန်း​သီး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။ အချိန်ကို မိမိအတွက်မဟုတ်ပဲ အများ​သူငါ အတွက် သံုး​လိုက်သည် ဆို​ေပမဲ့​လည်း​ ​ေနာင်တစ်ချိန်မှာ မိမိက အများ​သူငါ အတွက် သံုး​လိုက်​ေသာအချိန်သည် အ​ေကာင်း​ဟု အသတ်မှတ်ခံရနိုင်သလို၊​ အဆိုး​ဟု​ေသာ ​ေဝဒနာများ​ြဖစ် လည်း​ လွှမ်း​မိုး​ခံရနိုင်ပါသည်၊​ ​ေလာကမှ မိမိ​ေပး​လိုက်တိုင်း​ ြပန်မရ​ေသာ အရာကို ြပပါဆိုလျှင်ြဖစ် ​ေစတနာကို သာ ြပရပါလိမ့်​မည်

အမှန်တရား​ကို မျက်နှာလွဲခဲပစ်ြကသူများ​

“ထွက်​ေြပး​တဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်​ေတာ့​ မှ မ​ေအာင်ြမင်သလို ​ေအာင်ြမင်တဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ် ဟာလည်း​ ဘယ်​ေတာ့​ မှထွက်မ​ေြပး​ဘူး​”ဒါက​ေတာ့​ မနုဿ ​ေတွ ဆိုလိုသတ်မှတ်ထား​ြကတာ​ေလး​တစ်ခုပါ အဲ့​ဒီအနက်အဓိပ္ပါယ် ဟာ မိမိ လိုသလို ​ေတွး​လို့​ရနိုင်တဲ့​ နက်နဲ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်လိုပါ၊​ မိမိ လိုအပ်ရင် အ​ေကာင်း​ဘက် ​ေတွး​နိုင်သလို မလိုအပ်တဲ့​အခါ အဆိုး​ဘက်က ​ေတွး​နိုင်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီ စကား​စုကို ကျွန်ုပ်ြကိုက်နှစ်သက်မိပါတယ်၊​ ထွက်​ေြပး​တဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်​ေတာ့​မှ မ​ေအာင်ြမင်သလို​ေအာင်ြမင်တဲ့​ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း​ ဘယ်​ေတာ့​မှ ထွက်မ​ေြပး​ဘူး​မှန်တဲ့​လူဟာ ရွာြပင်ထုတ်ခံရတတ်တယ် လို့​ ြမန်မာစကား​ပံုရှိပါတယ်၊​ ​ေသချာြပန်လည်စဉ်း​စား​ြကည့်​ရင်ြဖစ် မူမမှန်သူ​ေတွသာ ​ေဒါင်း​ေယာင်​ေဆာင်​ေသာကျီး​ လို ဟန်မပျက်​ေအာင် ​ေနရာမြကွ ပဲ ရှိ​ေနြခင်း​က သိသာဆံုး​ြဖစ်မယ်ထင်ပါ၏။ တစ်ချို့​လူများ​က ​ေြပာတတ်ြကပါသည် အမှန်တရား​ဆိုတာ မပ​ေပျာက်သွား​ဘူး​တဲ့​၊​ ​ေပါ်လာမှာပဲတဲ့​၊​ ကျွန်ုပ်တစ်ခု​ေမး​ချင်ပါသည်၊​ အမှန်တရား​ဆိုတာ တစ်ကယ်ပဲ ရှိသလား​၊​ အမှန်တရား​သာ တစ်ကယ်ရှိမယ် ဆိုရင် ကျွနိုပ်ကိုး​ကွယ်ချင်ပါသည်၊​ အမှန်တရား​ ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုး​နဲ့​ တိုင်း​တာ​ေဖာ်ထုတ်ပါသလဲ၊​ ယခုလို ​ေခတ်ြကီး​ထဲမှာ လူ​ေတွဟာ အမှန်တရား​ကို တစ်ကယ်ပဲ ြမတ်နိုး​ြကတာလား​၊​ ဟန်​ေဆာင်ြမတ်နိုး​ြကသလား​ဆိုတာကို​ေတာ့​ မိမိကိုယ်သာ မိမိ သိနိုင်ပါ၏၊​ အမှန်တရား​သာ တစ်ကယ်ရှိခဲ့​မယ်ဆိုရင်ြဖစ် မမှား​တဲ့​လူ​ေတွရဲ့​ စ​ေတး​မှု့​ေတွလည်း​ ​ေတွ့​ြမင်ရမည်မဟုတ်​ေပ။ ဆို​ေသာ စကား​စုသည်လည်း​ ထိုနည်း​၎င်းပါပဲ၊​ အား​လံုး​လည်း​ြကား​ဖူး​ြကမှာပါ၊​ ဆို​ေသာ အဓိပ္ပါယ်ကို သင့်​အ​ေနနဲ့​ လိုသလို ဆွဲယူနိုင်​ေသာ စကား​စုပါ၊​

မျှတစိတ်ထား​ ထား​တတ်​ေစ
တစ်ခါတုန်း​က ရွာတစ်ရွာမှာ ဓါး​ြပတိုက်၊​ ခိုး​ဆိုး​လုဝှက်တဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ရှိတယ်၊​ ထိုသူဟာ တစ်ချိန်က လူမိုက် လူရမ်း​ကား​ တစ်​ေယာက်ြဖစ်ခဲ့​ပါသည်၊​ သို့​ေပမဲ့​ ထိုသူဟာ ယခုအချိန်မှာ ​ေကာင်း​မွန်​ေသာအလုပ်များ​ကို လုပ်၍ ​ေကာင်း​ေသာအကျင့်​နဲ့​ ​ေနထိုင်​ေနခိုက်မှာ၊​ ထိုသူ၏ ပတ်ဝန်း​ကျင် အသိုင်း​အဝိုင်း​များ​က လူများ​သည်၊​ ထိုသူ၏ တစ်ချိန်က ဆိုး​မိုက်ခဲ့​ေသာ အရာများ​ကို ရွံ့​ေြခာက်​ေရနူး​ လုပ်ကာ အ​ေကာင်း​ဘက်သို့​ ​ေရာက်​ေန​ေသာ ထိုလူကို အ​ေမှာင်ထဲသို့​ ညင်သာစွာ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ြကမ်း​တမ်း​စွာ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ ပို့​ေနပါသည်၊​
ထိုသို့​ဆိုရလျှင်ြဖစ် လူမှန်ပါက အြပစ်ကင်း​သည် ဟု ရှိနိုင်ပါ၏​ေလာ... သင်​ေရာ တစ်ချိန်က သို့​မဟုတ် ယခုအချိန်တွင် အြပစ်ကင်း​ေသာ လူတစ်​ေယာက်ဟုတ်ပါ၏​ေလာ၊​ မည်သို့​ဆို​ေစ၊​ လူတစ်​ေယာက်၏ အား​နည်း​ချက် သို့​မဟုတ် ​ေပျာ့​ကွက်ကို ရှာ၍ ထိုး​နှက်တိုက်မည်ဆိုပါက
သင်သည် ထိုသူ​ေပါ် မျှတ​ေသာ စိတ်ထား​ရှိပါ၏​ေလာ..၊​ မည်သို့​ဆို​ေစ သင်သည် ကိုယ်ချင်း​စာစိတ်၊​ လူတစ်​ေယာက်အ​ေပါ် စာနာတတ်​ေစ အမှန်တစ်ကယ်ရှိပါ၏​ေလာဟု သင့်​ကိုယ်သင် စမ်း​စစ်​ေစလိုပါသည်၊​ လူတစ်​ေယာက်ကို အြပစ်တင်ရာ၌ မိမိ​ေရာ အြပစ်နှင့်​ကင်း​ပါရဲ့​လား​ဆိုတာ၊​ သင့်​ရဲ့​ လူတစ်​ေယာက်​ေပါ် အြမင်သည် အရိုး​သား​ဆံုး​ြဖစ်ပါ​ေစ၊​

မနာလိုအမုန်း​ထား​ ကင်း​ေစ​ေြကာင်း​

ကျွနိုပ်တို့​ သင်တို့​ဟာ ခံုး​နှစ်လံုး​ြကား​က ​ေခါင်း​တစ်လံုး​နဲ့​ အသက်ရှင်​ေနြကသူြခင်း​ြဖစ်ပါသည်၊​ မည်သူကမျှ ​ေရွှစား​ြပီး​ြကီး​မလာ၊​ နည်း​ပညာ​ေတွစား​ြပီး​ ြကီး​မလာပါ ထမင်း​စား​ြပီး​ ြကီး​လာြကသူအချင်း​ချင်း​ ြဖစ်ပါသည်။
မည်သို့​ဆို​ေစ
လူမှန်ပါက မနာလို ဝန်တိုမှုကင်း​သည် ဆို​ေသာ လူသား​ကို ​ေလာကြကည့်​၌ ရှာြကည့်​ပါပရိနိဗ္ဗာန်စံ​ေတာ်မှုြပီြဖစ်​ေသာ ဘုရား​ရှင်နှင့်​ ရဟန္တာြမတ်​ေတွသာ မနာလိုဝန်တိုမှု ကင်း​ြကပါသည်၊​ ထိုြမင့်​ြမတ်​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ​မှ အပ ဒိဌိမြပုတ်​ေသး​ေသာ လူတိုင်း​၌ မနာလိုဝန်တိုြခင်း​သည် အနည်း​နဲ့​ အများ​ရှိတတ်ြကပါသည်၊​
ပွင့်​လင်း​စွာ ဝန်ခံရရင်ြဖစ် ကျွနိုပ်မှာလည်း​ အနည်း​နဲ့​အများ​ရှိပါသည်၊​ မိမိကိုယ်ကိုယ် မနာလိုစိတ်မရှိဘူး​ဟူ ​ေြပာ​ေသာလူမှ အတ္တများ​စွာ မွမ်း​မံထား​တတ်ပါသည်။ ထိုအတူပါပဲ လူတိုင်း​၌ လည်း​ရှိြကပါသည်၊​ လူတို့​သည် အ​ေကာင်း​ကိုသာ ထုတ်​ေဖာ်ြကွား​ဝါတတ်ြပီး​ မ​ေကာင်း​ မရှိဘူး​ဆို​ေသာ လူကို ​ေခါ်လာြပပါ၊​ ထိုသူ၏ ဘဝတစ်​ေလျှာက်လံုး​ အမှန်တစ်ကယ်ပဲ မနာလိုဝန်တိုမှုကင်း​ပါရဲ့​လား​လို့​ ​ေမး​ြမန်ပါရ​ေစ၊​ မနာလိုဝန်တိုြခင်း​နဲ့​ ပတ်သက်​ေသာ ြမန်မာ စကား​ပံု​ေတွရှိပါသည်၊​ ဖား​တုလို့​ခရုခုန် အိုင်ပျက်ရံုသာရှိပါသည်၊​ ဟု ြမန်မာစကား​ပံု အများ​ြကီး​ရှိပါသည်၊​ မနာလိုဝန်တို မှုနဲ့​ပတ်သက်၍ သင့်​အား​တိုက်ခိုက်လာသည် ရှိ​ေသာ် သင့်​အ​ေနနဲ့​ ြပန်လည် တိုက်ခိုက်ဖို့​ မလုပ်ပါနဲ့​၊​ ​ေအး​ေဆး​စွာနဲ့​ ​ေဘး​ထွက်​ေနလိုက်ပါ၊​ သူတို့​ေတွ ရဲ့​ လုပ်ရပ်ဟာ ​ေဘး​ကြကည့်​ေန​ေသာ လူတစ်​ေယာက်အ​ေနနဲ့​ရယ်စရာဟာသ တစ်ခုြဖစ်​ေနမယ်ဆိုတာ​ေဘး​လူအ​ေနနဲ့​ သာ ြမင်နိုင်မှာြဖစ်ပါသည်။ မည်သို့​ဆို​ေစ လူမှန်ရင် မနာလိုဝန်တို မှု မကင်း​နိုင်​ေပမဲ့​လည်း​ မလိုစိတ်ထား​ေလး​ေတွ​ေတာ့​ ​ေလျာ့​ေစချင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ မည်သည့်​ စာအုပ်ထဲကမှ ကူး​ချထား​ြခင်း​မရှိပါ၊​ ကျွနိုပ်၏ စိတ်တွင်း​က ထွက်​ေပါ်လာ​ေသာစာများ​ြဖစ်ပါ၏၊​ မည်သူ့​ကိုမှ မရည်ရွယ်​ေြကာင်း​ေြပာလိုပါသည်၊​ အစဉ်​ေြပာင်း​လည်း​ မတူညီြက​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကို လူအများ​အ​ေြကာင်း​ထဲမှာ ြဖစ်တတ်​ေသာ တစ်စိတ်တစ်​ေဒသကို ​ေရး​သား​ထား​ချင်း​ြဖစ်ပါသည်။

မျှတစိတ်က​ေလး​ထား​တတ်ြက​ေစ
လွန်တာရှိဝန္ဒာမိ

{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ခရမ်း​ေရာင်​ေလး​October 14, 2009 at 11:29 PM

    ြဖစ်ခဲ့​သမျှ​ေတွကို ​ေမ့​ပစ်လိုက်ြပီး​ သာယာလှပ​ေသာ ​ေန့​ရက်များ​မှာ ​ေကာင်း​မွန်စွာ ​ေနထိုင်နိုင်ပါ​ေစ...။

    ReplyDelete
  2. ​ေကာင်း​လိုက်တဲ့​ အယူအဆနဲ့​ ခံယူချက်​ေတွဗျာ..။ ဘာ​ေြပာရမှန်း​ မသိ​ေအာင်ကို ​ေကာင်း​တာပါ။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်