ြမန်မာ မာတီပလိုင်း​ ရပ်ဝန်း​ေတွ့​ဆံုပွဲ

မူလတန်း​ ကို မတတ်ခင်မှာ မူြကိုတတ်ြကတာ​ေလး​ေတွရှိသလိုပါပဲ၊​ Blogspot ကို မ​ေရာက် တစ်ခါတည်း​ေရာက်လာြကတဲ့​လူ​ေတွရှိသလို ဆိုရှယ်နက်​ေဝါ့​ေတွက​ေန​ေလ့​လာြပီး​ Blogspot ဘက်ကို ​ေရာက်လာြကတာရှိပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီလို အ​ေြခခံ​ေလး​ေတွထဲမှာ Blog​ေရး​တဲ့​အ​ေြခအခံ​ေလး​ေတွမှာ​ေပါ့​၊​ Multiply က အ​ေကာင်း​ဆံုး​လို့​ြမင်ပါတယ်၊​ ဘာမှမသိမနား​ေသး​တဲ့​ လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​လည်း​၊​ အသံုး​ြပုရလွယ်ကူ​ေစပါတယ်၊​ Multiply ရဲ့​ Main page မှာဆိုရင် Photo, Blog, Review, Link, Note, Guestbook ​ေတွဟာသူ့​အကန့်​နဲ့​တူထား​ရှိထား​ပါတယ်၊​ စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ အစံုအလင်​ေဖာ်ြပလို့​ရပါတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ Blogspot နဲ့​ကွာတာ​ေတွများ​ပါတယ်၊​ Blogspot က Java ရ​ေနရင် Multiply က Java မရပါ၊​ ြပီး​ေတာ့​ ဒိုမိန်း​ချိန်း​လို့​ မရတာ​ေတွကွာပါတယ်၊​ ​ေကာင်း​တာတစ်ခုက​ေတာ့​ ဘာမှမတတ်​ေသး​တဲ့​ လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​သံုး​ေပျာ်ပါတယ်၊​ CSS, HTML ကုတ်​ေတွကို စမ်း​သပ်လို့​ရပါတယ်၊​ Multiply ကို အသံုး​ြပု​ေန​ေသာ ြမန်မာ​ေတွအ​ေနနဲ့​ ြမန်မာမာတီပလိုင်း​ြပူလုပ်နည်း​လည်း​ရှိပါတယ်၊​ http://makingburmarmultiply.multiply.com/

ြမန်မာြပည်က Multiply အသံုး​ြပုသူ​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိ​ေနပါြပီ၊​ Web ​ေပါ်မှာ အ​ေြခခံ Blog ​ေရး​တတ်ချင်ရင်ြဖင့်​ Multiply မှာ ဝင်​ေရာက်နိုင်ပါတယ်၊​ Blogspot ကို သံုး​တတ်လူ​ေတွအ​ေနနဲ့​ေတာ့​ Multiply ကို ြကိုက်နှစ်သက်ချင်မှ ြကိုက်နှစ်သက်ြကမှာပါ၊​ ning.com ကို အသံုး​ြပုမည့်​အစား​ Multiply ကို အသံုး​ြပု​ေစချင်ပါတယ်၊​

ပံုများ​ကိုြကည့်​လိုလျှင် http://multiplygroups.multiply.com/photos/album/50/50

ကျ​ေနာ်တို့​ Multiply မှာ ြမန်မာ ​ေတွသီး​သန့်​ြဖစ်​ေစဖို့​ http://multiplygroups.multiply.com/ ဆိုြပီး​ Group ဖွဲ့​ထား​ပါတယ်၊​ Group {http://multiplygroups.multiply.com}ဖွဲ့​ထား​တာ တစ်လလည်း​ြပည့်​ခဲ့​တာလည်း​ြဖစ်၊​ Multiply မှာ အသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ သူ​ေတွလည်း​ အမှတ်တရြဖစ်​ေစဖို့​ 4.10.2009 မှာ ​ေတွ့​ဆံုပွဲလုပ်ခဲ့​ပါတယ်၊​ တတ်​ေရာက်သူ ၄ဝတိတိ ရှိခဲ့​ပါတယ်၊​ ​ေနရာက​ေတာ့​ ကန်​ေတာ်ြကီး​ထဲက ပုဂံလံုး​ကျွန်း​ထဲက ​ေရလယ်တံတား​ေပါ်မှာ ြပုလုပ်ခဲ့​ပါတယ်၊​


Multiply က ကဗျာ၊​ ဝတ္တုတို၊​အက်​ေဆး​၊​ ​ေဆာင်း​ပါး​များ​ကို စာအုပ်အြဖစ်ဖန်တီး​ကာ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ လာသူများ​ကို အမှတ်တရအြဖစ်စာအုပ်တဲ့​အတူ၊​ ရင်ထိုး​၊​ ကီး​ချိန်း​ တို့​ကို ​ေပး​ပါတယ်၊​ အမှတ်တရြဖစ်​ေစဖို့​အတွက်ပါ၊​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲမှာ နည်း​ပညာအ​ေြကာင်း​၊​ ဘာသာ​ေရး​အ​ေြကာင်း​ နဲ့​ မိဘမဲ့​က​ေလး​များ​ကို ကူညီလှူဒါန်း​ဖို့​ရာ ဝိုင်း​ဝန်း​ကူညီ​ေဆာင်ရွက်ြကဖို့​ ​ေဆွး​ေနွး​ြကပါတယ်၊​ မိုး​ဖွဲဖွဲြက​ေနတဲ့​ အချိန်၁၁နာရီက​ေနစလိုက်တာ ည​ေနသံုး​နာရီမှာ ြမန်မာ မာတီပလိုင်း​ ရပ်ဝန်း​ ရဲ့​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ ​ေအာင်ြမင်စွာ ြပီး​ဆံုး​ခဲ့​ပါ​ေြကာင်း​...
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. အ​ေကာင်း​ဆံုး​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေကာင်း​ေသာ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေလး​ြဖစ်ခဲ့​တဲ့​ အတွက်ဝမ်း​သာမိပါတယ်..ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် မာတီကိုပဲ ဆက်ချစ်​ေနမှာပါ..အစစအရာရာ ကူညီခဲ့​တဲ့​ ကို​ေဇာင်း​ကို လဲ​ေကျး​ဇူး​တင်ပါတယ်..ရှင် ..

    ReplyDelete
  2. အ​ေကာင်း​ဆံုး​နဲ့​ ​ေပျာ်ရွှင်စရာ​ေကာင်း​ေသာ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ​ေလး​ြဖစ်ခဲ့​တဲ့​ အတွက်ဝမ်း​သာမိပါတယ်........

    ReplyDelete
  3. ​ေပျာ်စရာြကီး​ဗျာ။ နွယ်ရိုး​မှာလည်း​ ​ေတွ့​ခဲ့​တယ်။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်