​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​ဟူသည်....

ကျွနိုပ်တို့​ ကိစ္စများ​ေြမှာင် လူတို့​ေဘာင်တွင် အုပ်ချူပ်သူ၊​ ​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ အြကီး​အကဲ၊​ ဟု၍ ထား​ရှိထား​ပါသည်၊​ ​ေကျး​ရွာတစ်ခုတွင် ရွာသူရွာသား​များ​ကို အုပ်ချုပ်ဖို့​ရာ သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ သူြကီး​ အြဖစ်ထား​ပါသည်။ ရက်ကွက် ြမို့​ေတွကိုကို အုပ်ချူပ်ဖို့​ရာ သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ ရပ်ကွက်လူြကီး​၊​ ဥက္ကဌ အြဖစ် ထား​ြကပါသည်။ ထို့​အတူပါပဲ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့​ ြပည်နယ်နှင့်​တိုင်း​များ​ နှင့်​နိုင်ငံများ​တွင် အုပ်ချုပ်ြက​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်များ​ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိြကပါသည်။

ထို့​အတူပါပဲ အင်တာနက်က လူမှုအဖွဲ့​အစည်း​{Social Network}၊​ ​ေဆွး​ေနွး​မှုဆိုင်ရာ{Forum} အုပ်စု၊​အသင်း​ချုပ်{Group} ​ေတွမှာလည်း​ အုပ်ချူပ်သူ​ေတွ ​ေခါင်း​ေဆာင်ဆိုသူအ​ေနနဲ့​ အသင်း​သား​များ​{Members} ကို ထိန်း​သိမ်း​ဖို့​နှင့်​ ဝတ်ဆိုက်{WebSite}ကို ထိန်း​သိမ်း​ကွပ်ကဲဖို့​ရာ Admin အြဖစ် သင့်​ေတာ်မည့်​သူအား​ ​ေရွး​ချယ်ထား​တတ်ြကပါသည်။ အထိန်း​အကွပ်မရှိတဲ့​ ြကမ်း​ဟာ ပရမ်း​ပတာ ြဖစ်တတ်သလို ​ေခါင်း​ေဆာင် မရှိ​ေသာ ​ေနရာဌာနတို့​သည်လည်း​ ​ေအာင်ြမင်တည်ြမဲဖို့​ဆိုရာ၌ စိတ်ကူး​မျှသာြဖစ်နိုင်ပါသည်။

သို့​ေသာ် အထိန်း​အကွပ်၊​ ​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ အုပ်ချူပ်သူ​ေတွ ရှိ​ေန​ေသာ်လည်း​ပဲ မြပီး​ပါ၊​ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​တို့​၏ ရှိအပ်​ေသာ အရည်အချင်း​များ​ြပည့်​ဝမှသာ ​ေနရာဌာန သို့​မဟုတ် လူမှုအဖွဲ့​အစည်း​{Social Network} ​ေတွဟာ တိုး​တက်​ေအာင်ြမင်တည်ြမဲမှု​ေတွနဲ့​ ​ေတွ့​ြကံုရမှာမလွဲဧကန်ပါ။

​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​တို့​ဟူသည် ကိုယ်ကျိုး​အတွက်မြကည့်​ရပဲ အများ​အကျိုး​အတွက်ြကည့်​ရပါသည်။ လက်​ေအာက်ငယ်သား​ သို့​မဟုတ် အသင်း​သား​များ​{Members} ရဲ့​စိတ်ကို ​ေပျာ်ရွှင် ​ေကျနပ်​ေအာင် လည်း​ထား​ရှိရပါမည်။ မိမိအတွက်မြကည့်​ပဲ မိမိတစ်ကိုယ်တည်း​ ​ေအာင်ြမင် ​ေကျာ်ြကား​ လိုစိတ် မရှိပဲ အများ​အကျိုး​အတွက် စစ်မှန်​ေသာ စိတ်ဓါတ်ြဖင့်​ ​ေပး​ဆပ်နိုင်ရပါမည်။ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​တို့​၌ အချိန်၊​ ​ေစတနာ၊​ စွန့်​လွတ်အနစ်နာခံလိုစိတ်၊​ ​ေပး​ဆပ်လိုစိတ်​ေတွ ရှိရပါမည်။ ထို့​သို့​ ​ေပး​ဆပ်စွန့်​လွတ်နိုင်ပါက သင့်​အ​ေနနဲ့​ ကျိုး​စား​စရာမလိုပဲ ​ေအာင်ြမင်မှုနှင့်​ လူအများ​သ​ေဘာကျမှုကို ရရှိလာပါလိမ့်​မည်။ ​ေနာင်တစ်ချိန် သင်ဘယ်ဘက်သို့​ေြပာင်း​ေြပာင်း​၊​ ဘယ်သို့​ေရာက်​ေရာက် သင့်​နား​မှာ ရှိ​ေနြကမည်မှာ မလွဲပါ၊​ စွန့်​လွတ်အနစ်နာခံလိုစိတ်နှင့်​ အများ​အကျိုး​အတွက် အများ​ေပျာ်ရွှင်မှုအတွက် ြပုလုပ်​ေပး​နိုင်​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​သည် အမှန်တစ်ကယ်ပင် ရှား​ပါး​ေနပါသည်။ ထို့​အတွက်​ေြကာင့်​ သင့်​အ​ေနနဲ့​ အုပ်စု၊​ အသင်း​အဖွဲ့​၊​ ဂိုဏ်း​ဂဏ များ​တွင် ​ေခါင်း​ေဆာင် လုပ်လိုပါက ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​ တစ်​ေယာက်ြဖစ်ဖို့​က အလွန်အ​ေရး​ပါပါသည်။ ​ေအာင်ြမင်​ေကျာ်ြကား​မှုကို မမက်​ေမာပါနဲ့​ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​သာြဖစ်ပါ​ေစ၊​ ထို့​အခါ သင့်​အတွက် ​ေအာင်ြမင်​ေကျာ်ြကား​မှုတို့​သည် မ​ေခါ်လည်း​ပဲ ​ေရာက်၍လာတတ်ပါသည်။

စစ်မှန်​ေသာ
ကိုယ်ကျိုး​စွန့်​အနစ်နာခံစိတ်ရှိ​ေသာအခါ
သင်ဟာ ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေကာင်း​တစ်​ေယာက်ြဖစ်ဖို့​
​ေသချာပါ၏
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ထိုသို့​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်မျိုး​ ြမန်မာြပည်တွင် လိုအပ်သည်။

    ReplyDelete
  2. ဘာမှ​ေတာင်မ​ေြပာတတ်​ေတာ့​ဘူး​
    ကိုအိမ်​ေြပာသလို အဲလို​ေခါင်း​ေဆာင်မျိုး​ လိုအပ်​ေနတယ်။ ဒါပဲ သိတယ်။ အဟီး​

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်