တန်ဖိုး​တစ်စံုရဲ့​ ဖျန့်​ကျက်ြခင်း​

တန်ဖိုး​

အရာဝတ္တူ​ေတွမှာ တန်ဖိုး​ဆိုတာ ပိုင်း​ြဖတ်လို့​ မရ​ေသာအရာြဖစ်ပါသည်။ တန်ဖိုး​ဆို​ေသာ စကား​လံုး​နှင့်​ ပတ်သက်၍ မှတ်သား​စရာ တစ်ခုရှိပါသည်။ “​ေတာတွင်း​ထဲက လူရိုင်း​တစ်စုကို စိန်တံုး​ေပး​လိုက်လို့​ ထိုသူ​ေတွမှာ စိန်တံုး​ကို ​ေဂါ်လီရိုက်ပစ်မှာ မလွဲပါ”၊​ တန်ဖိုး​သိသူ​ေတွက​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ သိသ​ေလာက် အသံုး​ချသွား​မှာြဖစ်ြပီး​ တန်ဖိုး​နား​မလည်သူ​ေတွက​ေတာ့​ လူရိုင်း​ေတွလို အသံုး​ချသွား​ ြကမှာ အလွဲပါ၊​ ထိုအဓိပ္ပါယ်က​ေတာ့​ တန်ဖိုး​ကို နား​မလည်ြခင်း​ နှင့်​ နား​လည်ြခင်း​ ဟု အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်​ပါသည်။
ဒဿန


အမှန်တရား​ကို အ​ေတွး​စာစုက ​ေပါက်ဖွား​ေမွး​ြမူလာပါသည်၊​ ထိုသို့​ ​ေပါက်ဖွား​ ​ေမွး​ြမူလာနိုင်​ေအာင် အ​ေတွး​အြကံုက သွန်သင် လမ်း​ညွန်သွား​ပါသည်။ အ​ေတွ့​ အြကံုဆိုရာ၌ မိမိရဲ့​ ခံစား​မှုနှင့်​ ဆံုး​ရှံုး​ြခင်း​နဲ့​ ​ေအာင်ြမင်ြခင်း​များ​က ​ေနြပီး​ ဒဿန အ​ေတွး​စု​ေတွကို ြဖန့်​ကျက်ထား​သည်ဟုကျွန်ုပ်ြမင်ပါသည်၊​ မည်သို့​ဆို​ေစ အ​ေတွး​စာစုနှင့်​ ဒဿန တို့​ဟုသည် အ​ေတွ့​အြကံုမရှိက ပွင့်​အန်ထုတ်လို့​မရ​ေသာ အရာြဖစ်ပါသည်၊​ တြခား​သူတစ်ဦး​နား​မှ ကိုး​ကား​ေစကာမှု မိမိရဲ့​ ကိုယ်ပိုင်အ​ေတွး​ မဟုတ်သည့်​အတွက် အ​ေတွး​စာစု၏ အရသာမှ ချိုမိန်ဖွယ် မ​ေကာင်း​ဟူ ကျွနိုပ််ြမင်ပါသည်။

{ကို​ေဇာင်း​}
Comments

 1. တန်ဖိုး​ဆိုတာ တန်ဖိုး​ထား​တတ်သူ​ေတွအတွက်ပဲ ထိုက်တန်၏။

  ReplyDelete
 2. ဟား​.. အ​ေတွး​အ​ေခါ် အယူအဆ​ေတွ ​ေကာင်း​လှချည်လား​၊​ လူရိုင်း​ေတွကို စိန်တံုး​ေပး​လို့​ ​ေဂါ်လီ​ေတာင် ရိုက်တတ်ပါ့​မလား​ လွှင့်​ပစ်မှာ ​ေသချာတယ်ဗျ.. ဟီး​

  ReplyDelete
 3. တန်ဖိုး​ဆိုတာကို သိမှ တန်ဖိုး​ထား​တတ်တာ...

  ReplyDelete
 4. "တန်ဖိုး​ဆိုတာ တန်ဖိုး​ထား​တတ်သူရဲ့​လက်ထဲမှာမှ တန်ဖိုး​ရှိတာပါ"

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်