မီး​ နဲ့​ အင်တာနက်

ဟိုယခင် ​ေခတ်များ​၏ ကမ္ဘာဦး​အစက ​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ေတွ မီး​ကိုစတင်​ေတွ့​ရှိပံု​ေလး​ကို စာအုပ်​ေတွ ဗီဒီယို ဇာတ်လမ်း​ေတွမှာ ​ေတွ့​ြမင်ဖူး​ပါ၏။ ​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ေတွမှာ မီး​ကို မ​ေတွ့​ရှိစဉ်တုန်း​က အသား​ကို အစိမ်း​စား​ြကပါသည်။ မီး​ကို​ေတွ့​ရှိြပီး​ေနာက်ပိုင်း​ အသား​ကို မီး​နဲ့​ကင်လို့​ စား​ြက၏။ အဲ့​ဒီ​ေနာက်ပိုင်း​ သူတို့​ေတွဟာ မီး​ကို အသံုး​ဝင်မှန်း​သိလာြက၏။

​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​များ​သည် အချင်း​ချင်း​ ရန်လိုတိုက်ခိုက်ြကသည့်​အခါ လက်နက်များ​အြဖစ်။ ​ေကျာက်တံုး​များ​ ကို ပါး​လွာ​ေအာင် တိုက်၍ တုတ်{ဒုတ်}တွင် ချည်​ေနှာင်၍ ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ​ေကျာက်တံုး​ကို သီး​ြခား​သံုး​၍ ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ တုတ်{ဒုတ်} များ​ကို ချွန်​ေန​ေအာင်လုပ်၍​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​ လက်နက်အြဖစ် အသံုး​ြပု၍ အချင်း​ချင်း​ တိုက်ခိုက်ြကပါသည်။

မီး​ကိုစတင်​ေတွ့​ရှိြပီး​ေနာက်ပိုင်း​ မီး​ကို အသား​ကင်လို့​ရမှန်း​သိြပီး​၊​ မီး​ကိုလည်း​ သူတို့​က ကိုင်တွယ် စမ်း​သပ်ြကည့်​ြကပါသည်။ မီး​ကို လက်ြဖင့်​ထိြကည့်​ေသာအခါ မီး​၏ပူ​ေလာင်ကို သူတို့​ေတွ သိရှိသွား​ြကသည်။ အဲ့​ဒီမှာ တစ်​ေယာက်နဲ့​တစ်​ေယာက် မီး​ကို တို့​လား​ ထိလား​ အ​ေနြဖင့်​ စြက​ေနာက်ြကြပီး​ ည မီး​ပံုပွဲ​ေတာင်လုပ်လိုက်ြက​ေသး​၏။

​ေနာက်များ​မြကာမီတွင် ထို​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ထဲမှ တစ်​ေယာက်​ေသာသူသည် မီး​ကို လက်နက်အြဖစ် အသံုး​ြပုလိုက်သည်။ အသံုး​ြပုသည်မှာ မိမိမ​ေကျနပ်​ေသာ သူတစ်ဦး​၏ အိမ်​ေခါင်း​မိုး​အား​ မီး​တုတ်ြဖင့်​ လှမ်း​ပစ်၍ မီး​ရှို့​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်သည်။ ထို့​သို့​ ြပုလိုက်သြဖင့်​ တစ်ဦး​တစ်​ေယာက်မကပဲ တစ်ရွာလံုး​ မီး​တစ်စတစ်စစီပွား​ကုန်ကာ တစ်ရွာလံုး​ကို မီး​က ဝါး​မျိုသွား​ခဲ့​၏။

အထက်ပါ ဥပမာ များ​ကို ​ေြပာရရင်​ေတာ့​ မီး​ဟာ အင်တာနက် နှင့်​ တူပါသည်။
  • မီး​ကို အကျိုး​ရှိစွာ အသံုး​ြပုက အသံုး​ဝင်ပါသည်။
  • မီး​ကို ရန်သူလို အသံုး​ြပုက ရန်သူအား​ေပး​ြဖစ်ပါသည်။
  • မီး​သည် အသံုး​တည့်​သူအတွက် အသံုး​ဝင်ပါသည်။
  • မီး​ကို လက်နက်အြဖစ်အသံုး​ပါကလည်း​ လက်နက်တစ်ဖွယ်ြဖစ်ပါသည်။
မည်သို့​ဆို​ေစ မီး​ တစ်မျိုး​တည်း​ကို မဟုတ် အရာရာကို အကျိုး​ရှိစွာ သံုး​ပါက လွန်စွာအသံုး​ဝင်ပါသည်။ မည်သည့်​ပစ္စည်း​ကို မဆို အကျိုး​ရှိစွာသံုး​က ပို၍ မျှတ​ေကာင်း​မွန်ပါသည်။

လိုရင်း​ဆိုရ​ေသာ်.. အင်တာနက် ဆိုသည်မှာ ဟိုယခင်က နာမည်ြကီး​ခဲ့​ေသာ ဣစ္ဆာသယ လွယ်အိတ်ြကီး​လို လိုချင်တာ သိချင်တာဟုသမျှကို ရှာ​ေဖွနိုင်ြပီး​၊​ နည်း​ပညာ၊​ အတတ်ပညာ၊​ ရသ၊​ ကျန်း​မာ​ေရး​၊​ အနုပညာ စသည်များ​ကို အခမဲ့​ရှာ​ေဖွနိုင်​ေသာ အရာြဖစ်ပါသည်။

အင်တာနက်သည် လူတစ်ဖက်သား​ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် လွယ်ကူပါသည်။ ထို့​သို့​တိုက်ခိုက်ရြခင်း​ြဖင့်​ တိုက်ခိုက်သူမှာ မည်သည့်​အရာမှ မရရှိသွား​ပါ{အချိန်သာကုန်သည်}။ တစ်ဖက်က တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရသည်မှာ အသက်ကို ထိခိုက်သွား​နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ ​ေြပာရ​ေသာ် အင်တာနက်တွင် တိုက်ခိုက်ြခိမ်း​ေြခာက်ြခင်း​အတွက် ကိုရီး​ယား​မှ နာမည်ြကီး​ ရုပ်ရှင်သရုပ်​ေဆာင် များ​ မိမိကိုယ်ကိုယ် အဆံုး​စီရင်သွား​ြကသည်။ ထို့​အတူ မည်သူမှ မသိမရှိလိုက်ပဲ အင်တာနက်တွင် တိုက်ခိုက်ြခိမ်း​ေြခာက်ခံရ၍ အသက်စွန့်​သွား​ြကသူများ​မှာ ဒူး​နဲ့​ေဒး​ မ​ေရတွက်နိုင်​ေအာင် ရှိ​ေနြကပါသည်။ တိုက်ခိုက်သူ​ေတွမှာ တစ်ဖက်သား​ မျက်ရည်ြကီး​ငယ် ကျသည်ကို​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ မိသား​စုနဲ့​ေဝး​ကွာရသည်ကို ​ေသာ်လည်း​ေကာင်း​၊​ ဆင်း​ရဲဒုက္ခ​ေရာက်ြကရသည်ကို ြကည့်​ေနနိုင်သည်​ေလာ....။

ထိုအြပင် အင်တာနက်ကို စီး​ပွား​အ​ေရအရ၊​ လူမှု​ေရး​အရ မ​ေကျနပ်၍ လူတစ်ဖက်သား​အား​ တိုက်ခိုက်​ေနြကသည်မှာ ြမန်မာြပည်တွင် အ​ေြမာက်အြမား​ရှိ​ေနြကဆဲြဖစ်ပါသည်။ အ​ေနာက်နိုင်ငံများ​တွင် တစ်ဦး​၏​ေအာင်ြမင်မှုကို တစ်ဦး​က အား​ေပး​၏ ချီး​ေြမှာင့်​၏။ ထို့​ြပင် ထိုသူ​ေအာင်ြမင်သလို ၎င်းလည်း​ေအာင်ြမင်​ေအာင် လိုက်၍ ြကိုး​စား​ြကသည်။

ကျွန်​ေတာ်တို့​ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်သည် ​ေခတ်စား​လာသည်မှာ မြကာ​ေသး​ပါ၊​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ ြမန်မာ​ေတွမှာ ဉာဏ်​ေကာင်း​ြကပါသည်။ ​ေတာ်ြက တတ်ြကပါသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွ ​ေကာင်း​ေသာဘက်မှာ ြကိုး​စား​ြကမည်ဆိုရင် အင်မတန်မှ ​ေကာင်း​မွန်လှပါသည်။ အထက်ပါအတိုင်း​ ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွဟာ အသိဉာဏ်ရှိ​ေသာ လူ​ေတွြဖစ်တာ​ေြကာင့်​ ​ေကျာက်​ေခတ်လူသား​ေတွလို မီး​ကိုလက်နက်အြဖစ်တိုက်ခတ်ြကသလိုမျိုး​မလုပ်ပဲ ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွ အင်တာနက်ကို လက်နက်အြဖစ် အသံုး​မြပုပဲ အ​ေကာင်း​ဘက်က အသံုး​ြပုမည်ဆိုပါက အ​ေနာက်နိုင်ငံ​ေတွလို အင်တာနက်ဆိုတာကို ရွာအြဖစ်​ေြပာင်း​လဲနိုင်မှာြဖစ်ပါသည်။

လူအချင်း​ချင်း​ ရန်လို/​ေနှာက်ယှက်ြခင်း​ ကင်း​ေဝး​ြကပါ​ေစ
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်