တစ်ချိန်တစ်ခါက လွမ်း​ေမာမိခဲ့​ပါသည်

​ေနဝင်ချိန် ​ေမှာင်စပျိုး​တဲ့​အခါ နွား​ရိုင်း​သွင်း​ချိန်လို့​ ​ေခါ်​ေဝါ်သမုတ်ြက​ေသာ အချိန်၌ ကာရံချိုချို ​ေတး​ကိုဆိုကာ အိမ်အြပန်​ေြခလှမ်း​ေတွဟာ လှပ​ေနြကပါသည်။ ​ေဆး​ချယ်ထား​ေသာ ပန်း​ချီကား​တစ်ချပ်အလား​ ​ေတာဓ​ေလ့​ ​ေတာစရိုက်ဟာ လွမ်း​ေမာဖွယ်ရာအသွင်ကို ​ေဆာင်ထား​ေပသည့်​အတိုင်း​ ပ​ေလွသံ​ေလး​ေတွနဲ့​ ​ေရာ​ေနှာကာ ​ေဆး​ချယ်ထား​ြကြပန်သည်။

အြပစ်မြမင်သူ
လံု​ေမ​ေချာရယ်နဲ့​
ရွာြပင်က
ထန်​ေတာ​ေလး​ရယ်
တမ်း​တကာမိြပန်
ြမို့​စရိုက် ြမို့​ဓ​ေလ့​
​ေမာင်ြကီး​မြကိုက်သည်မို့​
လွမ်း​ဆွတ်ကာ
တမ်း​တမိတယ်
​ေတာဓ​ေလ့​ကို​ေလး​.....

ရွာသား​က ရွာမှာမ​ေန ြမို့​မှာ​ေနလို့​ ြကီး​ကျယ်တယ် အ​ေြပာလည်း​မ​ေစာနဲ့​ ြမို့​ေပါ်မှာ​ေန​ေပ​ေသာ်လည်း​ လွမ်း​ဆွတ်ကာ မှန်း​ေမျှာ်စိတ်က ပိုလို့​ေန၏.....
{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ပန်ချီကား​တစ်ချပ် ကိုြကည့်​ရသလိုပါပဲ..။

    ReplyDelete
  2. ကဗျာ​ေလး​က ​ေကာင်း​ပါ၏

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်