ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ သို့​...

ြမန်မာတစ်​ေယာက်အ​ေနြဖင့်​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို ကိုး​ကား​ေရး​သား​ရသည်မှာ မသိသာ​ေပမဲ့​ အမှန်တစ်ကယ်၌ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​သည် အလွန်ြကွယ်ဝ​ေပသည်။ ဘာသာစကား​အမျိုး​မျိုး​၌ ြမန်မာစကား​သည် လွယ်မ​ေယာင်နဲ့​ခက် တိမ်မ​ေယာင်နဲ့​နက် ဆိုသလိုသာြဖစ်​ေပသည်။ ြမန်မာစာအ​ေရး​အသား​ နှင့်​ အဖတ်အရှု့​တို့​တွင် ဖတ်​ေတာ့​အသံ ​ေရး​ေတာ့​အမှန် ဟူ၍လည်း​ရှိ​ေပသည်။

ြမန်မာစကား​ကို ရှုပ်​ေထွး​လှသည့်​ သပွတ်အူပမာြဖင့်​ နှိုင်း​ရ​ေသာ်လည်း​ မမှား​အံ့​။ ပမာဆိုရ​ေသာ် ြမန်မာစကား​ကို စိတ်ဝင်စား​၍ လာ​ေရာက်​ေလ့​လာ​ေသာ် ဂျပန်လူမျိုး​တစ်​ေယာက်တည် ြမန်မာြပည်၍ ြမန်မာစကား​ကို သံုး​နှစ်ခန့်​မျှ ​ေလ့​လာအြပီး​ တတ်​ေြမှာက်သွား​သည့်​ဟု မိမိကိုယ်ကိုယ်ထင်မှတ်ကာ ြမို့​ထဲသို့​ တစ်​ေယာက်တည်း​ အလည်ထွက်​ေလရာတွင် “ငါြမန်မာစကား​ေတာ့​ ကျွမ်း​ေနြပီ လူ​ေတွကို စပ်စုြကည့်​အံုး​မှ”ဟုဆိုကာ အ​ေရှ့​တစ်​ေနရာတွင် ပုလင်း​ဝယ် ဒယ်ဝယ် အ​ေဟာင်း​ဝယ်တဲ့​ အထမ်း​သမား​နဲ့​ကုလား​ြကီး​တစ်​ေယာက်ကို ​ေတွ့​၍ ထိုဂျပန်ြကီး​ေမး​လိုက်ရတွင် “အစ်ကိုြကီး​ ဘာ​ေတွဝယ်လဲခင်ဗျ” ကုလား​ြကီး​ြပန်​ေြဖရာတွင် “ကုလား​ေနာ် လိုရင်း​ပဲ​ေြပာတယ်ဗျ၊​ ကုလား​ေလ ဘာညာသလာကာဝယ်တယ်” ဂျပန်ြကီး​မှာ ကျန်​ေသာစကား​ကို နား​လည်​ေပမဲ့​ ဘာညာသလာကာဆို​ေသာ စကား​ကို နား​မလည်၍ ​ေခါင်း​ကုတ်သွား​ရပါ၏။

​ေနာက်တစ်ခုရှိပါ​ေသး​သည်။ ြမန်မာစကား​ကို တတ်​ေသာ အဂင်္လိပ်ြကီး​တစ်​ေယာက် ​ေဈး​ထဲရှိ အဘွား​အိုတစ်​ေယာက် ​ေဈး​ေရာင်း​ေနရာတွင် ြမန်မာစကား​တတ်​ေြကာင်း​ ြပလို​ေသာ​ေြကာင့်​ သွား​ေရာက်၍ ဤသို့​ေမး​၏ “အဘွား​ ဘာ​ေတွ​ေရာင်း​ေနလဲခင်ဗျ” အဘွား​အိုမှာ အိမ်သံုး​ကုန်အ​ေသး​စား​များ​ကို ​ေရာင်း​ေသာ​ေြကာင့်​ ဤသို့​ြပန်လည်၍ ​ေြဖ၏ “ြမင်တဲ့​အတိုင်း​ပါပဲ တိုလီမိုလီ ​ေပါ့​ကွယ်” ဟုြပန်​ေြဖရာ အဂင်္လိပ်ြကီး​မှာ တိုလီမိုလီ ဆို​ေသာ စကား​လံုး​ကို နား​မလည်၍ ​ေခါင်း​ကုတ်သွား​ရ၏။

နိုင်ငံြခား​သား​ လူမျိုး​များ​ကို မဆိုလင့်​ ကျွန်ုပ်တို့​ ြမန်မာြပည်တွင်ရှိ ြမန်မာစကား​သည် ြပည်နယ်အလိုက် ​ေတာရွာဓ​ေလ့​အလိုက် ​ေြပာင်း​တတ်ြက​ေပသည်။

ထို့​ေြကာင့်​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ နှင့်​ပတ်သက်​ေသာ အ​ေြကာင်း​အရာများ​ကို ရှာ​ေဖွစုစည်း​သနိုင်ကို ​ေအာက်ပါ ဘ​ေလာ့​တွင် တင်သွား​ေပး​မှာြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​သို့​


အမည်ြဖင့်​ဝင်​ေရာက်​ေလ့​လာနိုင်ြပီး​ မိတ်​ေဆွရဲ့​ ဘ​ေလာ့​မှာ Link ချိတ်၍ ​ေြကာ်ြငာ​ေပး​ရန်အတွက် ​ေအာက်မှာ​ေပး​ထား​ေသာ ကုတ်များ​အား​ကူး​ယူ၍ ​ေြကာ်ြငာ​ေပး​ေစလိုပါသည်။မှတ်ချက်။ ။ 2009 အတွက် ပိုစ့်​၁၀၀ ​ေြမာက်အြဖစ် အမှတ်တရလည်း​အြဖစ်.......
{ZaunG}

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်