စိတ်၏ တန်ဆာ

လူအများ​ရင်ဆိုင်ရသည်မှာ ​ေအာင်ြမင်ဖို့​ေရာက်ခါနီး​တိုင်း​ စိတ်ရဲ့​ေြခာက်လန့်​ခံရြခင်း​ ြဖစ်သည်။ စိတ်ရဲ့​ ​ေြခာက်လန့်​မှု​ေြကာင့်​ အ​ေရှ့​ဆက်မဲ့​ ​ေြခတစ်လှမ်း​ဟာ အ​ေနာက်သို့​ ​ေရွ့​လျား​သွား​တတ်သလို ​ေအာင်ြမင်မှုနဲ့​လည်း​ ​ေဝး​ကွာခဲ့​ရတတ်ပါသည်။

ထို့​သို့​ ​ေြခာက်လန့်​ြခင်း​မျိုး​များ​စွာကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့​နှင့်​ သွား​ပုပ်​ေလလွှင့်​ အြဖစ်မျိုး​ကို ခံနိုင်ရည် ထား​ရှိကာမှ ​ေြခာက်လန့်​ြခင်း​ကို လွတ်​ေြမာက်နိုင်မှာြဖစ်ပါသည်။

လူတို့​သည် အ​ေကာင်း​အဆိုး​ကို တန်ဆာအြဖစ် ဝတ်ဆင်ထား​တာ​ေြကာင့်​ အ​ေကာင်း​တည်း​ဟူ​ေသာ တစ်ခုတည်း​လည်း​ မရှိနိုင် အဆိုး​တည်း​ဟူ​ေသာ တစ်ခုတည်း​လည်း​ မရှိနိုင်ပါ၊​ မနက်ြဖန်များ​စွာဟာ ရှင်သန်ြခင်း​ရဲ့​ လမ်း​နိမိတ်တစ်ခုပါ၊​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ဘဝကို တည့်​ထိုး​အိုး​ေပါက် ဆိုသလို ​ေနြပြပန်​ေတာ့​လည်း​ အရာရာတိုင်း​ဟာ မတူညီမှုမရှိ​ေသာ ရလဒ်တစ်ခုလို ြဖစ်သွား​ြပန်ပါသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ၌ လူတို့​သည် အတ္တကို တန်ဆာဆင်ထား​တာ​ေြကာင့်​ မည်သို့​ဆို​ေစ မိမိကိုယ်သာ မှန်သည်ဟု ယူဆချက်များ​ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှိ​ေနတတ်ြကသည်။

လူတို့​သည် မှန်တာကို​ေြပာလျှင် ြကိုက်နှစ်သက်သည်ဟု ဆိုြက​ေသာ်လည်း​ စင်စစ်မှာမှု လူတို့​သည် မှန်တာကို ​ေြပာလျှင် မြကိုက်နှစ်သက်ြကပါ။ ထိုသို့​ဆိုရာ၍ ကျွနိုပ်လည်း​ အပါအဝင်ြဖစ်ပါသည်။ ထင်ရှား​ေကျာ်ြကား​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ြဖစ်၊​ သာမန်လူပဲြဖစ်ြဖစ် ထိုသူကို သင့်​ရဲ့​စိတ်ဓါတ်မ​ေကာင်း​ဘူး​ ဟု​ေြပာလိုက်ပါက ြကိုက်နှစ်သက်ပါ့​မည်​ေလာ။

လူတစ်​ေယာက်၏ အ​ေတွ့​အြကံုသည် အသက်ြကီး​တာ နှင့်​ အသက်ငယ်တာကို ခွဲြခား​သည်မှာ မသင့်​ေလျှာ်ပါ၊​ ကျွနိုပ်၏ အြမင်မှာ လူတစ်​ေယာက်၏ ပတ်ဝန်း​ကျင်အ​ေတွ့​အြကံု နှင့်​သာ ဆိုင်သည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

{ကို​ေဇာင်း​}

Comments

  1. ဟုတ်တယ် အကို​ေရ အဲဒီဒဏ်​ေတွ ကျ​ေနာ်တို့​ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ ခံစား​သွား​ရပံု ရတယ်ဗျ။ ကျ​ေနာ်​ေရး​ခဲ့​တဲ့​ ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ ပို့​မှာ ဖတ်ြကည့်​ရင် သ​ေဘာ​ေပါက်သွား​မှာပါ။ လာဖတ်​ေနာ်... အဟိဟိ. ကွန်မန့်​ရ​ေအာင် မျှား​ေခါ်တာ​ေတာ့​ မဟုတ်ပါဘူး​။ တိုက်ဆိုင်သွား​လို့​ပါ​ေနာ်..။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်