Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Top Ad

//

Breaking News:

latest

​ေလထဲက အိမ် ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်

အစဉ်အြမဲ တိုက်ခတ်အ​ေဖာ်ြပု​ေန​ေသာ ​ေလနု​ေအး​ေလး​များ​သည် အခုများ​ေတာ့​ ​ေလပူြဖစ်သွား​သလို၊​ ကျွန်​ေတာ်တည်​ေဆာက်ခဲ့​မိ​ေသာ တည်​ေဆာက်ခဲ့​ေသာ ​...

လွမ်း​နာ

အသိုင်း​အဝိုင်း​ နဲ့​ အဆင်မ​ေြပတိုင်း​ မုန်း​ေမ့​စိတ်က ဝင်​ေရာက်လာသတဲ့​လား​ အို.... ​ေကာင်း​ကင်ရယ် မင်း​ရွာချခဲ့​တဲ့​ မိုး​ေရ​ေတွက ပုရွတ်ဆိတ...

ပူ​ေလာင်ြခင်း​ ရဲ့​ ပူ​ေလာင်ြခင်း​

ဘဝက ဒီ​ေရလှိုင်း​ေတွလို နိမ့်​လိုက်ြမင့်​လိုက်နဲ့​ စုန်ဆန်​ေမျှာ​ေနတဲ့​ြကား​မှာ မည်သို့​ဆို​ေစ ရင်ခွင်များ​စွာဟာ ပူ​ေလာင်တတ်ြကပါသည်။ ငိုြခင်...

​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေလသလား​

အ​ေြခအ​ေန နဲ့​ အချိန်အခါက စိ်တ်ကို ​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေစသလား​ ဟိုအရင်တချိန်က ချစ်တယ်လို့​ေြပာတိုင်း​ ရင်ကို နစ်ကာဝင်သွား​ေစခဲ့​သူ အခုချိန်မ...

ရံုး​သံုး​ ြမန်မာစာ လက်ကွက်

ြမန်မာ စာလံုး​(font) ​ေတွကို ဒီမှာ တင်​ေပး​ခဲ့​တုန်း​က ကီး​ဘုတ်ပံုမပါသွား​လို့​ နှစ်လံုး​ဆင့်​စာလံုး​ေတွကို ရိုက်ရခက်​ေနသူများ​အတွက်ပါ၊​ ထပ...

အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​

အရူး​အမူး​ တမ်း​တ​ေနမှန်း​သိလို့​ ပစ်ဖယ်ကာ အ​ေဝး​မှာ​ေရှာင်ရစ်​ေနသလား​ ​ေတွး​မရ​ေပမဲ့​ အချစ်ရဲ့​သက်​ေသ ြကင်နာြခင်း​တစ်ချို့​ေတွရယ် ဘယ်​ေလာက်...

တူနှစ်ကိုယ်တိုင်း​ြပည်

ချစ်သူ တို့​နှစ်​ေယာက် စိတ်ကူး​ေလး​ေတွနဲ့​ တည်​ေဆာက်ထား​တဲ့​အိမ်​ေလး​ အ​ေြကာင်း​အမျိုး​မျိုး​ေြကာင့်​ ြပိုပျက်သွား​တဲ့​အခါ စိတ်ဓာတ်ကျ​ေလမလား...

Format & Restore Nokia Phone (Nokia ဖုန်း​ကို ြမန်​ေစြခင်း​)

Nokia ဖုန်း​ကို အသံုး​ြပုသာ ြကာသွား​တဲ့​အခါမှာ Menu သို့​မဟုတ် Applications ​ေတွကို ဝင်တဲ့​အခါမှာ စက်ကဟမ်း​သွား​သလိုလို ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုကိုသွ...

တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​

ဇ​ေဝဇဝါနဲ့​ ြမို့​ပျက်ညထဲ တစ်​ေယာက်တည်း​ရယ် ​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွရယ် ြကည်နှူး​ြခင်း​ေတွရယ် အခုများ​ေတာ့​ အိပ်ပျက်ကာသတိရရင်း​ေပါ့​ ြကယ်​ေတွ​ေြ...

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက ​ေမ့​မရပါ​ေသာ ပန်း​ြမတ်အြကည် ​ေမျှာ်လင့်​ထား​သမျှ မရရှိလာခဲ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ အချစ်ဆိုတာ ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​ သက်သက်ြဖစ်ခဲ့​သည်မ...

စိမ်း​

စိမ်း​ သရဖူကို ဆွတ်ခူး​ခဲ့​ေလသလား​ စိမ်း​ ရင့်​ကာ စိမ်း​လို့​ စိမ်း​ ကား​စွာ ြပုမူဆက်ဆံခဲ့​သူ စိမ်း​ မယ်ဆိုလည်း​ စိမ်း​ ​ေလာက်ပါရဲ့​ အ​ေန​ေအ...

​ေတာဓ​ေလ့​ ချစ်သူများ​ေန့​

​ေလက​ေလး​ရယ် ​ေြပ​ေစ​ေတာ့​ ​ေနက​ေလး​ရယ် ညို​ေစ​ေတာ့​ ​ေလ​ေြပ​ေြပ ​ေနညိုညိုချိန်ထဲ ရွာအြပင် ​ေကာက်ရိုး​ပံုနား​ ​ေစာင့်​လို့​ေနရစ် ချစ်သူ...

လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်

အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​ လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ အသွင်မတူလို့​ အိမ်တူမြဖစ်ြကရတဲ...

ဥပက္ခာ​ေကာင်း​ကင်

အသက်က တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် တိုး​လာတာနဲ့​အမျှ ထူး​ြခား​မှုဆိုလို့​ စိတ်ညစ်စရာဗလပွနဲ့​ရယ် ​ေမ့​ေပျာက်နိုင်ြခင်း​မရှိ​ေသာ အရာကို ခုတံုး​လုပ် အနိုင်ယ...

ဓူဝံြကယ်ရဲ့​ နှစ်ပတ်လည်

မ​ေမှး​မမှိန် ြကယ်ဓူဝံလို မ​ေြကာင့်​မကျ လမ်း​မမှား​ရ​ေအာင် လမ်း​ြပလို့​ အိမ်ဖန်​ေစာင့်​ ​ေမွး​ဖခင်လို ြကင်နာတတ်သည်ပ လွမ်း​ေမာရ​ေအာင် သူြပုခဲ...

​ေဂါ်မစွံ

ငယ်ကမချစ် ြကီး​မှချစ်​ေတာ့​ အချစ်ပျက်မှာ စိုး​ရိမ်ရသမို့​ ​ေဆး​ေပး​မှီး​ယူ ​ေထာက်ထား​ရံုပ ညှာတာကာ ဖူး​စာဖက်​ေရွး​ချယ်ြကတယ် အချစ်မပါ ဂုဏ်ရှိန...

လွမ်း​ရ​ေအာင်ဖန်

ြပည်ပန်း​ညိုရယ် ချိုချင်လျက်ကယ်နဲ့​ ဆား​ကဖျက်သလို တူနှစ်ကိုယ်ရယ် ြကည်ြဖူလျက်ကယ်နဲ့​ ြကား​လူဖျက်တယ် နှလံုး​သား​ရယ် ကျွန်း​ခံ​ေနသမို့​ အြပစ်ရယ...

စိတ်ညစ်လိုက်​ေလြခင်း​......

စိ်တ်ညစ်ပါတယ် လိပ်ြဖစ်တာ အခွံထူလို့​ စိတ်ရယ်တဲ့​ရှုပ်ပါမှ သပွတ်အူကို အ“စ”ရှာရသလို တစ်ဘူ(ဗူ)​ေပါ် တစ်ဘူ(ဗူ)ဆင့်​တယ် ကံရယ်တဲ့​ အချွန်နဲ့​မ စိတ...

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်တဲ့​လား​ စကား​လံုး​တစ်ခုကို အလွယ်တစ်ကူသံုး​လိုက်မိ​ေပမဲ့​ အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​သွား​တဲ့​အခါ မျဉ်း​ြပိုင်နှစ်​ေြကာင်း...

အြကည် နှင့်​ ​ေန့​ြပန်တိုး​

10ဟသင်္ာထွန်း​ရင်ရဲ့​ ​ေအး​ြကည်မ သီချင်း​က အြကည် အတွက် ရည်ရွယ်ြပီး​ ဆိုထား​သလို ြဖစ်​ေန​ေလသည်။ ရာသီ​ေပါ် သီး​နှံကအစ အြကည် ရဲ့​ ​ေခါင်း​ေပါ်​...

Blog တစ်ခုလုပ်တဲ့​အခါ

ကျွန်​ေတာ်​ေရး​ချင်တာတစ်ခုက blogger.com (or) blogspot.com မှာ အ​ေကာင့်​ယူထား​ြပီး​ ဘာမှမ​ေြပာင်း​လဲပဲ ဆက်လက်​ေရး​သား​ေနသူ​ေတွအတွက်ပါ၊​ ​ေနာ...

​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်

နိဒါန်း​ “အ​ေမ​ေရ သမီး​ ထမင်း​၊​ ဟင်း​ချက်ြပီး​ခဲ့​ြပီ ​ေဈး​ေရာင်း​ထွက်လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်” အိပ်ယာထဲက အ​ေမ့​ရဲ့​ သတိ​ေပး​ြပန်​ေြပာသံ​ေလး​ပါ။ ...

​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ မမှား​ေစရန်

ဒီ ပိုစ့်​ေလး​ကို ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​ဂ် မှာ တင်ြပီး​သား​ပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီမှာလည်း​ လိုရမယ်ရ ဒီမှာ တင်လိုက်ပါဦး​မည် :) ည​ေန ၅နာရီခွဲခ...

သက်ဆိုင်သူသာသိ​ေစ​ေတာ့​....

​ေကာင်း​ကင် တစ်​ေန ဝင်သွား​ခဲ့​တယ် ြကယ်စင်လမင်း​ ထွန်း​လင်း​လာတယ် အချိန်​ေတွတာ ကုန်ခဲ့​တယ် စာမလာ (SMS) အ​ေြကာင်း​မြကား​ (ဖုန်း​မဆက်) ဘာ​ေတွ...

က​ေလး​ပံုြပင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်တစ်လှည့်​ ​ေြပာြဖစ်ြကတဲ့​ ပံုြပင်​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ၊​ ပံုြပင်ဆို​ေတာ့​လည်း​ တစ်ကယ့်​ကို ပံုြပင်​ေလး​ပါ...

​ေရး​ေပး​ပါ{Tag}

မယ်အိ က တက်ဂ်​ေတာ်မူလိုက်တာ​ေြကာင့်​ ​ေရး​လိုက်ပါတယ် :P ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီလို​ေလး​ေတွကို ​ေရး​ရ​ေတာ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကျာင်း​သား​ ဘဝကို ြမင်​ေ...

Vote!

ဘ​ေလာ့​ဂ် ​ေလာကရယ် ​ေခတ်စား​ေန အကယ်ဒမီမို့​ စိတ်ထဲမယ် ရိုး​ရွလို့​ရယ် Vote လိုက်တယ် ဟိုတစ်မဲ ဒီတစ်မဲ စိတ်လှုပ်ရှား​စရာရယ် အ​ေရွး​ခံသူ​ေတွမိ...

ကျူး​ရင့်​ကာ လွမ်း​

​ေနက​ေလး​ရယ် ရှက်​ေသွး​ဖျာလို့​ နီညို​ေရာင်သန်း​လျက်ကွယ် ​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင် ရင်ခွင်ထဲမှာ ဟာတာတာရယ် ​ေြပာမဆံုး​ေပါင်မို့​ ရင်ခွင်​ေပျာက်သူ အပ...

ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ

ဇာတ်လမ်း​ ဇာတ်ကွက် လှပ​ေသသပ်ဖို့​ ဇာတ်ဆရာ အလိုကျရယ် မ“က”တတ်သမို့​ ခိုကိုး​ရာရင်ခွင်ရယ် စစ်မှန်သ​ေယာင်နဲ့​ ​ေမတ္တာ​ေတာ်ပျက်ြပယ်​ေစခဲ့​တယ် အ​ေ...

ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ

ြကမ္မာ​ေစရာ ြမစ်တစ်ဖက်ြခား​သမို့​ ခိုလှံုရာရင်ခွင်ရယ် မ​ေနွး​ေထွး​နိုင်ြပီ နှမ​ေတာ်ရှိရာ တစ်ဖက်ကမ်း​ကို စီး​ေတာ်ယာဉ် နတ်မိ​ေကျာင်း​ရယ်နဲ့​ ​...

မယ်မဒီ

နွဲနွဲ​ေနှာင်း​ေနှာင်း​၊​ ယဉ်​ေကျး​သိမ်​ေမွ့​၊​ ရှုတိုင်း​ယှဉ်လှ၊​ မယ်တစ်ကိုယ်ရယ်.... အြပံုး​ပံုရိပ်၊​ ဝင်း​ပလှတယ်၊​ လမင်း​ပမာ၊​ ချမ်း​ေြမ့​...