Posts

Showing posts from February, 2010

​ေလထဲက အိမ် ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်

အစဉ်အြမဲ တိုက်ခတ်အ​ေဖာ်ြပု​ေန​ေသာ ​ေလနု​ေအး​ေလး​များ​သည် အခုများ​ေတာ့​ ​ေလပူြဖစ်သွား​သလို၊​ ကျွန်​ေတာ်တည်​ေဆာက်ခဲ့​မိ​ေသာ တည်​ေဆာက်ခဲ့​ေသာ ​ေလထဲက ​ေပျာ်စရာစိတ်ကူး​အိမ်​ေလး​လည်း​ ယိမ်း​ယိုင်ြပိုပျက်လာခဲ့​ေလသည်။

တစ်​ေယာက်ကို တစ်​ေယာက် ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေတွ အြပန်အလှန်​ေပး​ခဲ့​ြကြပီး​ကာမှ ​ေမျှာ်လင့်​ထား​သလို ြဖစ်မလာခဲ့​တဲ့​ အခိုက် ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင် ​ေဆာက်တည်ရာမဲ့​ေသာ ဘဝကို ခဏချင်း​ေရာက်ရှိသွား​ခဲ့​ချိန်၌ သိန်း​ငါး​ရာထီ​ေပါက်သလိုလည်း​ မ​ေပျာ်နိုင်ပါ၊​

အ​ေြကာင်း​မှာ ချစ်မူ​ေရး​ရာ၌ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်သလို ြဖစ်သွား​ခဲ့​ြခင်း​ေြကာင့်​ြဖစ်​ေပသည်။ တစ်နည်း​ဆိုရ​ေသာ် အ​ေြခရယ်မတူ ချစ်ခွင့်​မရှိလို့​ သတ်မှတ်ထား​လို့​လား​...

ြကိုး​ရှည်ရှည်နဲ့​ လွတ်ထား​သည့်​အလား​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာလည်း​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ြပိုး​ြပိုး​ပျက်ပျက်နှင့်​ တစ်ခါတစ်ရံ၌ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်​ေရာင်နီမှာ လံုး​ဝ​ေပျာက်ကွယ်သွား​ေလ​ေတာ့​သည်။ ချစ်တတ်သူတို့​ နှလံုး​သား​မှာ ကလိမ်​ေစ့​ြငမ်း​ဆင်မူမျိုး​ မရှိခဲ့​။ စိ်တ်ကို​ေြပာင်း​လဲ​ေစ​ေသာ မူး​ယစ်​ေဆး​ကို မသံုး​ပဲ ြကာလာတာနှင့်​အမျှ ရိုး​အိသွား​ကာ စိတ်ကုန်စိတ်ပျက် ​ေြပာင်း​လဲသွား​ေစခဲ့​ေသာ သ…

လွမ်း​နာ

အသိုင်း​အဝိုင်း​ နဲ့​ အဆင်မ​ေြပတိုင်း​
မုန်း​ေမ့​စိတ်က ဝင်​ေရာက်လာသတဲ့​လား​

အို....
​ေကာင်း​ကင်ရယ်
မင်း​ရွာချခဲ့​တဲ့​ မိုး​ေရ​ေတွက ပုရွတ်ဆိတ်တစ်​ေကာင်လို
ငါ့​အတွက်​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေတွ​ေဝလို့​ေပါ့​

ဘယ်ဘက်က ထုထု အနာခံရတဲ့​
နှစ်ဖက်တီး​ “ဗံု” လိုပဲ အသာစံဖို့​အတွက် အနာခံရသတဲ့​လား​

အနား​မညီမျဉ်း​ြပိုင်ဆိုတာ
ဘယ်လိုမျဉ်း​လည်း​ အတိအကျ နား​မလည်ခဲ့​ေပမဲ့​

​ေလလွှင့်​လူလို လွမ်း​လွန်း​လို့​
​ေဆာက်တည်ရာမဲ့​ရင်း​ အလွမ်း​ကဗျာ​ေတွသာ ​ေရး​စပ်မိခဲ့​တယ်

ပူ​ေလာင်ြခင်း​ ရဲ့​ ပူ​ေလာင်ြခင်း​

ဘဝက ဒီ​ေရလှိုင်း​ေတွလို နိမ့်​လိုက်ြမင့်​လိုက်နဲ့​ စုန်ဆန်​ေမျှာ​ေနတဲ့​ြကား​မှာ မည်သို့​ဆို​ေစ ရင်ခွင်များ​စွာဟာ ပူ​ေလာင်တတ်ြကပါသည်။ ငိုြခင်း​နဲ့​ေမွး​ဖွား​လာြပီး​ ငိုြခင်း​ေတွနဲ့​ပဲ ဘဝကို ရှင်သန်​ေနြကရပါသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ရယ်​ေမာြခင်း​ နည်း​ပါး​ေသာ ​ေဝါဟာရတစ်ခုဆိုရင် သင့်​အ​ေနနဲ့​ မှား​သည်ဟု ယူဆမည်​ေလာ။ မျှတစွာသံုး​သပ်ခဲ့​ပါသည်။ သို့​ေသာ် ​ေပျာ်စရာ​ေတွ မရှိလို့​ ကျွန်ုပ်အ​ေနနဲ့​ တစ်ဖက်သတ်​ေြပာသည်လည်း​ မဟုတ်၊​ ြဖစ်တတ်​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကိုသာ ဆိုလိုသည်။

ပင်လယ်ြပင်​ေနွဒဏ်ရဲ့​ ​ေရ​ေငွ့​က ရင်ကိုပူ​ေလာင်​ေစခဲ့​တယ်ဆိုရင် ယံုနိုင်​ေလာက်မည် မထင်ခဲ့​၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ မုသား​မသံုး​ပဲ ​ေြပာခဲ့​ေသာ စကား​ေတွသာ...၊​ ​ေကာင်း​ကင်မှာ ​ေနမင်း​ြကီး​ ရှိ​ေန​ေပမဲ့​ ပူ​ေလာင်မှုကို မခံစား​ရ​ေသာ တိမ်​ေတွလို တစ်ခါတစ်​ေလ ြဖစ်ချင်မိခဲ့​ပါသည်။

ŽãųʼnĢ

​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေလသလား​

အ​ေြခအ​ေန နဲ့​ အချိန်အခါက
စိ်တ်ကို ​ေြပာင်း​လဲသွား​ခဲ့​ေစသလား​

ဟိုအရင်တချိန်က
ချစ်တယ်လို့​ေြပာတိုင်း​ ရင်ကို နစ်ကာဝင်သွား​ေစခဲ့​သူ

အခုချိန်များ​ေတာ့​
ချစ်တယ်လို့​ ​ေြပာတိုင်း​ ​ေလာင်​ေြပာင် တတ်ခဲ့​သူ

ဟိုအရင်တစ်ချိန်က
အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်စရာြဖစ်ခဲ့​ေပမဲ့​

အခုချိန်များ​ေတာ့​
အချစ်က မင်း​အတွက် ဟာသြဖစ်​ေနခဲ့​

မာန နဲ့​ အတ္တ မ​ေရာတတ်ခဲ့​ပါဘူး​
အခုရင်ဝယ်မှာ စူး​နစ်စွာနဲ့​ ခံစား​ေနရသူ

တစ်ချက်​ေလာက်​ေတာ့​ ငဲ့​လှည့်​ြကည့်​ေပါ့​
ဒီရင်မှာ မင်း​အတွက် ​ေလာင်ြမိုက်​ေနတဲ့​လူ

ŽãųʼnĢ

ရံုး​သံုး​ ြမန်မာစာ လက်ကွက်

Image
ြမန်မာ စာလံုး​(font) ​ေတွကို ဒီမှာ တင်​ေပး​ခဲ့​တုန်း​က ကီး​ဘုတ်ပံုမပါသွား​လို့​ နှစ်လံုး​ဆင့်​စာလံုး​ေတွကို ရိုက်ရခက်​ေနသူများ​အတွက်ပါ၊​ ထပ်တင်​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ Post ​ေဟာင်း​မှာ တင်​ေပး​ထား​တာ မသိမှာဆိုး​လို့​ လမ်း​ညွန်အ​ေနနဲ့​ သီး​သန့်​ြပန်တင်​ေပး​လိုက်ပါတယ်၊​ပံုကိုနိပ်ြပီး​ Save လုပ်ယူကာ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ်၊​
ŽãųʼnĢ

အလွမ်း​ရင့်​ရင့်​

အရူး​အမူး​ တမ်း​တ​ေနမှန်း​သိလို့​
ပစ်ဖယ်ကာ အ​ေဝး​မှာ​ေရှာင်ရစ်​ေနသလား​
​ေတွး​မရ​ေပမဲ့​

အချစ်ရဲ့​သက်​ေသ
ြကင်နာြခင်း​တစ်ချို့​ေတွရယ်

ဘယ်​ေလာက်​ေဝး​ေဝး​ ဒီရင်ထဲမှာ
အစဉ်အြမဲရှိ​ေနသည်မို့​ အြပစ်များ​ရယ်
ပ​ေပျာက်ပါရ​ေစ​ေတာ့​

​ေန့​တိုင်း​ပဲ​ေစာင့်​ေနရင်း​နဲ့​
အချိန်​ေတွကုန်ခဲ့​တာ မင်း​အသိပါပဲ....

ŽãųʼnĢ

တူနှစ်ကိုယ်တိုင်း​ြပည်

ချစ်သူ
တို့​နှစ်​ေယာက် စိတ်ကူး​ေလး​ေတွနဲ့​
တည်​ေဆာက်ထား​တဲ့​အိမ်​ေလး​
အ​ေြကာင်း​အမျိုး​မျိုး​ေြကာင့်​ ြပိုပျက်သွား​တဲ့​အခါ
စိတ်ဓာတ်ကျ​ေလမလား​ ​ေနာက်ဆုတ်သွား​ေလမလား​
​ေဝခွဲမရ​ေပမဲ့​...

တစ်ချိန်က ​ေြပာခဲ့​ဖူး​တဲ့​
တူနှစ်ကိုယ်တိုင်း​ြပည်ကို​ေတာ့​
တို့​နှစ်​ေယာက် ထူ​ေထာင်ဖို့​ အား​တင်း​ထား​ြကစို့​ကွယ်

အ​ေရာင်​ေတွ ​ေမှး​မှိန် အလင်း​ေတွကွယ်​ေပျာက်
​ေနမင်း​ြကီး​လည်း​ မထွန်း​ေတာက်နိုင်တဲ့​အခါ
တူနှစ်ကိုယ်​ေဖး​မလို့​ရယ်...

တစ်ကယ်ဆို မင်း​ေလး​က ဘဝလက်တွဲ​ေဖာ်မို့​
စာနာ နား​လည်မှု​ေတွရယ် စီမံကာ​ေဖာ်စပ်သလို​ေပါ့​

ဒီကဗျာ​ေလး​က စိတ်ကူး​သက်သက် မဟုတ်​ေပမဲ့​
အိပ်မ​ေပျာ်လို့​ေရး​ရင်း​ သူသိ​ေစဖို့​ရယ်....

Format & Restore Nokia Phone (Nokia ဖုန်း​ကို ြမန်​ေစြခင်း​)

Nokia ဖုန်း​ကို အသံုး​ြပုသာ ြကာသွား​တဲ့​အခါမှာ Menu သို့​မဟုတ် Applications ​ေတွကို ဝင်တဲ့​အခါမှာ စက်ကဟမ်း​သွား​သလိုလို ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုကိုသွား​ချင်ရင် ​ေစာင့်​ရတာမျိုး​ေတွကို ြကံုရတတ်ပါတယ်၊​ အဲ့​ဒီလို ြကံုရတာမျိုး​ေတွက ​ေရထဲကို ဖုန်း​ြပုတ်ကျသွား​တာမျိုး​(သို့​) ဖုန်း​ထဲ​ေရဝင်သွား​တာမျိုး​၊​ Applications ​ေတွ ထည့်​တာများ​တာမျိုး​ေတွ​ေြကာင့်​ ြဖစ်တတ်ပါတယ်၊​ မိမိအသံုး​ြပု​ေနတဲ့​ ဖုန်း​က ဟမ်း​သွား​တာမျိုး​တို့​ ​ေနှး​တာတို့​ ခလုတ်​ေတွနိပ်ရတာ အဆင်မ​ေြပတာမျိုး​ေတွကို ြမန်ဆန်သွား​ေအာင်လုပ်လို့​ရပါတယ်၊​ နည်း​လမ်း​က​ေတာ့​ Format ချလိုက်ြခင်း​ပါပဲ။

အဲ့​ဒီလို Format ချလိုက်ြခင်း​ြဖင့်​ ဖုန်း​ထဲမှာ ရှိသမျှ Applications ​ေတွအကုန် ကုန်သွား​ပါမယ်၊​ မှတ်ထား​တဲ့​ ဖုန်း​နံပါတ်​ေတွ​ေပျာက်သွား​ပါလိမ့်​မယ်၊​ Applications ​ေတွ ​ေပျာက်သွား​တာက​ေတာ့​ စိုး​ရိမ်စရာမရှိပါဘူး​၊​ အင်တာနက်မှ FreeDownload လုပ်ယူလို့​ရ​ေနလို့​ပါပဲ၊​ မှတ်ထား​တဲ့​ ဖုန်း​နံပါတ်​ေတွကို​ေတာ့​ ဖုန်း​က​ေန Simcard ကို ​ေြပာင်း​ြပီး​ Save ထား​လိုက်ရင် အဆင်​ေြပသွား​ပါလိမ့်​မယ်၊​

Restore လုပ်ြခင်း​
Nokia ဖုန်း​ေတွထဲက Setting မှာ ဝင်​ေရာက်ကလိလိုက်…

တစ်​ေယာက်တည်း​လွမ်း​

ဇ​ေဝဇဝါနဲ့​ ြမို့​ပျက်ညထဲ
တစ်​ေယာက်တည်း​ရယ်

​ေပျာ်ရွှင်ြခင်း​ေတွရယ်
ြကည်နှူး​ြခင်း​ေတွရယ်

အခုများ​ေတာ့​
အိပ်ပျက်ကာသတိရရင်း​ေပါ့​

ြကယ်​ေတွ​ေြကွတာ
တစ်​ေယာက်တည်း​ထိုင်ြကည့်​ေနမိတယ်

ခပ်​ေဆွး​ေဆွး​ ​ေလ​ေြပ​ေအး​ေတွက
ငါ့​ကို ​ေနာက်​ေြပာင်​ေနြကတယ်

ဘယ်ကို​ေရာက်​ေနလဲ စိတ်ညှိ့​ရှင်ရယ်
နာြကင်ြခင်း​ေတွအစား​ ြကင်နာြခင်း​ေတွကို
​ေအာက်​ေမ့​လို့​ ြပန်လာခဲ့​ပါ
ချစ်ငှက်ငယ်....
ŃŽãửʼnĢ

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက

တစ်​ေန့​ေသာ တစ်ခါက
​ေမ့​မရပါ​ေသာ ပန်း​ြမတ်အြကည်

​ေမျှာ်လင့်​ထား​သမျှ
မရရှိလာခဲ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​

အချစ်ဆိုတာ ​ေပး​ဆပ်ြခင်း​
သက်သက်ြဖစ်ခဲ့​သည်မို့​

လူပျိုြကီး​လည်း​ မလုပ်ဝံ့​တယ်
ဘုန်း​ြကီး​လည်း​ မဝတ်ဝံ့​တယ်

အကျိုး​နဲ့​အ​ေြကာင်း​ရယ်
တိုက်ဆိုင်သည့်​လား​

အသည်း​ဟက်တပ် ကွဲခဲ့​ေလတယ်...

ŃŽãửʼnĢ

စိမ်း​

စိမ်း​သရဖူကို ဆွတ်ခူး​ခဲ့​ေလသလား​
စိမ်း​ရင့်​ကာ စိမ်း​လို့​
စိမ်း​ကား​စွာ ြပုမူဆက်ဆံခဲ့​သူ
စိမ်း​မယ်ဆိုလည်း​
စိမ်း​​ေလာက်ပါရဲ့​ အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​ခဲ့​ေပ​ေပါ့​
စိမ်း​မျိုး​စိမ်း​နွယ်
စိမ်း​စိမ်း​ကား​ကား​ရယ်နဲ့​
တွံ​ေတး​သိန်တန် သီချင်း​ထဲကလို​ေပါ့​
“ပန်း​နွယ်ကစိမ်း​”
ŃŽãửʼnĢ

​ေတာဓ​ေလ့​ ချစ်သူများ​ေန့​

​ေလက​ေလး​ရယ် ​ေြပ​ေစ​ေတာ့​
​ေနက​ေလး​ရယ် ညို​ေစ​ေတာ့​

​ေလ​ေြပ​ေြပ ​ေနညိုညိုချိန်ထဲ
ရွာအြပင် ​ေကာက်ရိုး​ပံုနား​
​ေစာင့်​လို့​ေနရစ် ချစ်သူ့​အမှာစကား​
သတိရဖန်များ​ စိတ်လှုပ်ရှား​၍

“ချစ်သူများ​ေန့​”အမှတ်တရမို့​
ဆူး​များ​တဲ့​နှင်း​ဆီပန်း​ရယ် သူ့​လက်ဆူး​မှာဆိုး​

သူများ​ေတွလို အမှတ်တရ​ေတွထဲ
​ေချာကလက်ရယ် မ​ေပး​နိုင်​ေပမဲ့​
မုန့်​ကျွဲသည်း​ေတာ့​ ​ေပး​နိုင်ရဲ့​....

ရွာဓ​ေလ့​ ရွာစရိုက်
​ေချာကလက်ရယ် ရှား​ပါး​ေနသမို့​

အြပစ်များ​ရယ် မဆိုလိုက်ပါနဲ့​
သနပ်ခါး​ပန်း​နဲ့​ မုန့်​ကျွဲသည်း​ေတာ့​
လက်​ေဆာင်​ေပး​နိုင်ရဲ့​.....။

Ps..... ချစ်သူများ​ေန့​ ကဗျာမဖွဲ့​ဘူး​လို့​ စဉ်း​စား​ထား​ေပမဲ့​၊​ ​ေတာဓ​ေလ့​ကဗျာ​ေလး​နဲ့​ ဖွဲ့​ဖို့​စိတ်ကူး​ဝင်လာတာနဲ့​ ​ေရး​ြဖစ်သွား​ြခင်း​ပါ၊​
ŽãửʼnĢ

လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်

အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ

အသွင်မတူလို့​ အိမ်တူမြဖစ်ြကရတဲ့​အခါ
​ေဆွမျိုး​အသိုင်း​အဝိုင်း​ေတွရယ် ြငိုြငင်ကာ
ဝိုင်း​အြပစ်ဖို့​ြက​ေလတယ်...

“အုတ်ြကား​မှာ ြမက်​ေပါက် က​ေလက​ေချ”ရယ်လို့​
ထုတ်မ​ေြပာရံုတစ်မယ် ​ေအာင့်​သက်သက်နဲ့​
ပင်သက်ရှူရင်း​ အခန်း​တံခါး​ဝက​ေန
​ေနာက်ဆုပ်​ေြခလှမ်း​ေတွက အလိုလိုြဖစ်​ေပါ်ခဲ့​ေပါ့​..

ြပင်း​ထန်​ေသာစကား​လံုး​ရယ်​ေြကာင့်​
နထင်​ေသွး​တက် စိတ်မာန်မဲရင်း​
လူသား​အား​လံုး​ကို မုန်း​စိတ်ထား​ေတာ့​
ချစ်သူနှစ်ဦး​ ကံြကမ္မာရယ်
စက္ကန့်​အတွင်း​ေြပာင်း​လဲခဲ့​ေလတယ်....

​ေနာက်ဆံုး​....
အသက်ဝဝ ရှုသွင်း​ရင်း​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်ချိန်​ေတာ့​
လမ်း​ခွဲြခင်း​ မှတ်တိုင်မှာ ဆင်း​တက်ရ​ေတာ့​မှာပါပဲ။

PS. ဘာရယ်​ေတာ့​ဟုတ်ဘူး​၊​ ြဖစ်တတ်တဲ့​ ြဖစ်ရိုး​ြဖစ်စဉ်တစ်ခုမို့​ ​ေရး​ဖွဲ့​လိုက်ချင်း​ပါ၊​

ŃŽãửʼnĢ

ဥပက္ခာ​ေကာင်း​ကင်

အသက်က တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်
တိုး​လာတာနဲ့​အမျှ ထူး​ြခား​မှုဆိုလို့​
စိတ်ညစ်စရာဗလပွနဲ့​ရယ်

​ေမ့​ေပျာက်နိုင်ြခင်း​မရှိ​ေသာ
အရာကို ခုတံုး​လုပ်
အနိုင်ယူကာ တစ်ဖက်လူနစ်နာခဲ့​တယ်

“လူ”တဲ့​လား​ အနိုင်ယူြခင်း​ေတွကို
ြကီး​စိုး​ြကတယ်

စိတ်တိုရင် မုန်း​တီး​ြခင်း​ကို
ဘန်း​ြပြပီး​ အြကံထုတ်တတ်တာ
“လူ”တဲ့​လား​

“ဆင်မှာ ြကဉ်ငယ်ရည်
ပုရွက်ဆိတ်မှာ​ေတာ့​ ပင်လယ်​ေဝခဲ့​သလို​ေပါ့​”

​ေကာင်း​ကင်​ေရ
မင်း​ပဲ​ေအး​ေဆး​ပါတယ်ကွာ
လူ​ေတွရဲ့​ စိုး​ရိမ်​ေြကာင်း​ြက
ပူပန်မူ​ေတွကို ဥပက္ခာြပုြပီး​ ငံု့​ြကည့်​ေနတယ်

အြပစ်မ​ေြပာပါဘူး​
မင်း​မှ မတတ်နိုင်ဘဲ...

ŃŽãửʼnĢ

ဓူဝံြကယ်ရဲ့​ နှစ်ပတ်လည်

မ​ေမှး​မမှိန် ြကယ်ဓူဝံလို
မ​ေြကာင့်​မကျ လမ်း​မမှား​ရ​ေအာင်
လမ်း​ြပလို့​ အိမ်ဖန်​ေစာင့်​
​ေမွး​ဖခင်လို ြကင်နာတတ်သည်ပ
လွမ်း​ေမာရ​ေအာင် သူြပုခဲ့​တယ်

အ​ေဖမရှိတဲ့​ သား​လို
ခလုတ်ထိလို့​ အဖ “တ”(“သ”) ရသလိုမက
ညိုး​မျက်ရည်ကျခဲ့​ရတယ်

မ​ေမ့​ခဲ့​ပါဘူး​
လမ်း​ြပြကယ်ဓူဝံကို
​ေဖ​ေဖာ်ဝါရီ ၁၃မယ် ​ေမွး​ဖွား​လို့​
​ေအာင်ဆု ​ေအာင်တံခွန်ကို
ဆွတ်ခူး​ခဲ့​တယ် “ဗိုလ်​ေအာင်ဆန်း​”ရယ်...
တမ်း​တကာ လွမ်း​မိ​ေပါ့​ေလး​....


၁၂-၂-၂၀၁၀ ​ေသာြကာ။ ၉၅-နှစ်​ေြမာက် ဗိုလ်ချုပ်​ေအာင်ဆန်း​ေမွး​ေန့​ အား​ ကဗျာတစ်ပုဒ်ြဖင့်​ ဂုဏ်ြပုလိုက်ပါ၏။


ŃŽãửʼnĢ

​ေဂါ်မစွံ

ငယ်ကမချစ် ြကီး​မှချစ်​ေတာ့​
အချစ်ပျက်မှာ စိုး​ရိမ်ရသမို့​

​ေဆး​ေပး​မှီး​ယူ ​ေထာက်ထား​ရံုပ
ညှာတာကာ ဖူး​စာဖက်​ေရွး​ချယ်ြကတယ်

အချစ်မပါ ဂုဏ်ရှိန်​ေတွ​ေြကာင့်​
​ေဂါ်မစွံ (အပျိုြကီး​ လူပျိုြကီး​)​ေတွရယ်
ဒီနှစ်မယူ မစွံဒီတစ်သက်ကယ်မို့​

ဗူး​သီး​တုတ်တုတ်ဟန်မလုပ်နိုင်တယ်
​ေဝလာ​ေဟ​ေမာင်ယို့​ ​ေြမှာင့်​ပင့်​လို့​ပျိုး​....
{ZaunG}

လွမ်း​ရ​ေအာင်ဖန်

ြပည်ပန်း​ညိုရယ် ချိုချင်လျက်ကယ်နဲ့​
ဆား​ကဖျက်သလို

တူနှစ်ကိုယ်ရယ် ြကည်ြဖူလျက်ကယ်နဲ့​
ြကား​လူဖျက်တယ်

နှလံုး​သား​ရယ် ကျွန်း​ခံ​ေနသမို့​
အြပစ်ရယ်တဲ့​ လွတ်​ေအာင်ပ
ဆင်​ေြခ​ေတွလည်း​ မ​ေပး​တတ်တယ်

လွမ်း​ရ​ေအာင်ဖန် ကံြကမ္မာက လူ​ေတွမို့​
အြပစ်ရယ်တဲ့​ မဖို့​ဝံ့​တယ်
{ZaunG}

စိတ်ညစ်လိုက်​ေလြခင်း​......

စိ်တ်ညစ်ပါတယ်
လိပ်ြဖစ်တာ အခွံထူလို့​

စိတ်ရယ်တဲ့​ရှုပ်ပါမှ
သပွတ်အူကို အ“စ”ရှာရသလို

တစ်ဘူ(ဗူ)​ေပါ် တစ်ဘူ(ဗူ)ဆင့်​တယ်
ကံရယ်တဲ့​ အချွန်နဲ့​မ

စိတ်ရယ်တဲ့​ ညစ်ကာမှ
မ​ေသာက်ပဲ ခွက်ကပ်နဲ့​မူး​ အရူး​လို့​ေတာင်​ေြပာခံရ

ကံဆိုး​မိုး​ေမှာင် ​ေခွး​လိုက်လို့​ေဟာင်​ေတာ့​
ပုဆိုး​ဆွဲကာ အလွတ်​ေြပး​ရတယ်

​ေသဟဲ့​ နန္ဒိယရဲ့​
လသာညမှာ ဖိနပ်​ေပျာက် ကံရယ်တဲ့​ ဆိုး​ရွား​

ဆွမ်း​ခံရင်း​ငှက်သင့်​ ​ေလသလား​
လသာညထဲ သရဲ​ေြခာက်

​ေမ့​ေမ့​ေပျာက်​ေပျာက်
အလကင်္ာမ​ေြမာက်တဲ့​ ဒီအချိန်​ေတွထဲ
စိတ်ပိန် လူပမ်း​ သိမ်ငယ်စိတ်က အစိုး​မရပါတကား​...။
{ZaunG}

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်

အနား​ညီ မျဉ်း​ြပိုင်တဲ့​လား​
စကား​လံုး​တစ်ခုကို အလွယ်တစ်ကူသံုး​လိုက်မိ​ေပမဲ့​

အ​ေန​ေအး​လို့​ ​ေသွး​ေအး​သွား​တဲ့​အခါ
မျဉ်း​ြပိုင်နှစ်​ေြကာင်း​က ြပိုင်မျဉ်း​ေတွလို​ေပါ့​

စိမ်း​သက်သက်စိမ်း​!

တစ်ကယ်ဆို မင်း​နဲ့​ငါ
အနား​ညီစတုန်း​ရန်း​ေတွသာြဖစ်ချင်သူပါ

ခွဲခွာြခင်း​ကို အနှုတ်လက္ခဏာြပြပီး​
ဆံုဆည်း​ြခင်း​ကို အ​ေပါင်း​လက္ခဏာ၊​
အ​ေြမှာင့်​လက္ခဏာ နဲ့​ အသံုး​ြပုလိုက်ရင်
အဆ​ေပါင်း​များ​စွာရရှိလာမဲ့​အ​ေြဖက
​ေပျာ်ရွှင်ြကည်နှူး​ြခင်း​ဆိုရင် မင်း​ယံုနိုင်မလား​....

မျဉ်း​နှစ်​ေြကာင်း​ရဲ့​ ​ေပါင်း​ဆံုမှုဆိုတာ
နား​လည်မှုကို ဗဟိုြပုလိုက်ရင်
အ​ေြဖထွက်မဲ့​ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါပဲ....
{ZaunG}

အြကည် နှင့်​ ​ေန့​ြပန်တိုး​

10ဟသင်္ာထွန်း​ရင်ရဲ့​ ​ေအး​ြကည်မ သီချင်း​က အြကည် အတွက် ရည်ရွယ်ြပီး​ ဆိုထား​သလို ြဖစ်​ေန​ေလသည်။ ရာသီ​ေပါ် သီး​နှံကအစ အြကည် ရဲ့​ ​ေခါင်း​ေပါ်​ေရာက်ရသည်။ ဤသို့​ မလုပ်လျှင် အြကည်တို့​ သား​အမိနှစ်​ေယာက် ရဲ့​ စား​ဝတ်​ေန​ေရး​မှာ အခက်အခဲနှင့်​ေတွ့​ေပလိမ့်​မည်။ ြမန်မာ ဆိုရိုး​စကား​ပံုများ​လို ကံဆိုး​မ သွား​ေလရာ မိုး​လိုက်လို့​ရွာသကဲ့​သို့​ အြကည့်​၏ မိခင်မှာ အသည်း​အသန်ြဖစ်၍ ​ေဆး​ရံုတင်ထား​ရသည်။ သူမမှာလည်း​ စုမိ​ေဆာင်း​မိထား​ေသာ ​ေငွပို​ေငွလျှံက မရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ ဖုတ်ပူမီး​တိုက်ြဖစ်​ေန​ေလ​ေတာ့​သည်။

“အ​ေမ သက်သာလား​ဟင်”

“​ေအး​ကွယ်... သမီး​ရယ် နည်း​နည်း​ေတာ့​ သက်သာပါတယ်၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ရင်ဘတ်ထဲက ​ေအာင့်​ြပီး​ အသက်ရှုမဝြဖစ်​ေနတယ် ​ေမာလည်း​ေမာတယ် သမီး​ေလး​ရယ်...”

“အို... အ​ေမရယ်....”
“အ​ေမ ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့​ေနာ် သမီး​ေလ အ​ေမ့​ကို ​ေန​ေကာင်း​ေပျာက်​ေအာင် ​ေဆး​ကု​ေပး​မယ်​ေနာ်”

“အ​ေမ့​သမီး​ေလး​ကို ဒုက္ခမ​ေပး​ချင်​ေတာ့​ပါဘူး​ သမီး​ရယ်၊​ အ​ေမလည်း​ ​ေလာကြကီး​ထဲမှာ ြကာြကာ​ေနရမယ် မထင်ဘူး​”

“အ​ေမရယ် အဲ့​လို မ​ေြပာပါနဲ့​ေနာ်၊​ သမီး​ဝမ်း​နည်း​လွန်း​လို့​ပါ၊​ သမီး​တစ်​ေယာက်လံုး​ရှိ​ေသး​တာပဲ၊​ အ​ေမဘာမှ အား​မငယ်နဲ့​ သမီး​တာဝန…

Blog တစ်ခုလုပ်တဲ့​အခါ

ကျွန်​ေတာ်​ေရး​ချင်တာတစ်ခုက blogger.com (or) blogspot.com မှာ အ​ေကာင့်​ယူထား​ြပီး​ ဘာမှမ​ေြပာင်း​လဲပဲ ဆက်လက်​ေရး​သား​ေနသူ​ေတွအတွက်ပါ၊​ ​ေနာက်တစ်ခုက အဲ့​ဒီလို မ​ေြပာင်း​လဲပဲ ထား​ြခင်း​က blogger.com (or) blogspot.com ကို ပိတ်ထား​ေသာ နိုင်ငံ​ေတွမှ ြကည့်​ရင် ဝင်​ေရာက်လို့​မရတာ နဲ့​ ဒိုမိန်း​နိမ်း​ ​ေြပာင်း​ထား​ေသာ်လည်း​ ပံု​ေတွကို မြမင်ရတာ​ေတွအတွက်ပါ။

ကျွန်​ေတာ်တို့​ေတွဟာ ကိုယ်ပိုင်ဆန်း​သစ်ဖန်တီး​မှု၊​ စိ်တ်ရဲ့​ခံစား​ချက်​ေတွကို Blog မှာ ​ေရး​ြပီး​ တင်ထား​တတ်ြကပါတယ်၊​ အဲ့​လိုလုပ်ြခင်း​ကလည်း​ တစ်ြခား​လူ​ေတွ ဝင်​ေရာက်ဖတ်ရှုဖို့​ပဲမဟုတ်ပါလား​၊​ ဒီလိုဆိုရင် တစ်ခု အြကံ​ေပး​ချင်ပါတယ်၊​ စာဖတ်သူမှာ Blog (blogspot) ရှိခဲ့​မယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံကမဆို အလွယ်တစ်ကူဝင်​ေရာက်လို့​ရ​ေအာင် ြပုလုပ်လို့​ရမယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စား​မယ်ထင်တယ်​ေနာ်၊​ စိတ်ဝင်စား​ရင် ဆက်ဖတ်ြကစို့​ဗျာ၊​ စိတ်မဝင်စား​ရင်လည်း​ ဆက်ဖတ်​ေပါ့​ေနာ် :P


“ဒိုမိန်း​ေြပာင်း​လဲြခင်း​”
Blogger.comမှာ အ​ေကာင့်​တစ်ခုရယူလိုက်ြပီး​တဲ့​အခါ ဥပမာ - http://yourname.blogspot.com ဆိုြပီး​ရလာပါတယ်၊​ တစ်ခုမှတ်ထား​ရမှာက​ေတာ့​ blogger.com (or) blogspot.com က​ေပး​တဲ့​ Li…

​ေဈး​သည်မ​ေလး​ အြကည်

နိဒါန်း​

“အ​ေမ​ေရ သမီး​ ထမင်း​၊​ ဟင်း​ချက်ြပီး​ခဲ့​ြပီ ​ေဈး​ေရာင်း​ထွက်လိုက်အံုး​မယ်​ေနာ်”
အိပ်ယာထဲက အ​ေမ့​ရဲ့​ သတိ​ေပး​ြပန်​ေြပာသံ​ေလး​ပါ။
“​ေအး​..​ေအး​.. သမီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​မထွက်ခင် ဘုရား​ရှိခိုး​သွား​အံုး​ေနာ်... အဟွတ်..ဟွတ်..”
“ဟုတ်ကဲ့​အ​ေမ”

အ​ေမက အသက် ၅ဝ​ေကျာ်​ေနြပီ အ​ေနအထိုင် ချို့​တက်လွန်း​ေတာ့​ အ​ေနဆင်း​ရဲ အစား​ဆင်း​ရတာ​ေြကာင့်​ အ​ေမ့​မှာ နာတာရှည်​ေရာဂါြဖစ်တဲ့​ ပန်း​နာရင်ြကပ်က ​ေဆး​ေကာင်း​ေကာင်း​မကုနိုင်​ေတာ့​ အြမစ်တွယ်​ေနခဲ့​ပါတယ်၊​

ကျွန်မရဲ့​ ဘဝက အ​ေမတစ်ခု သမီး​တစ်ခု အြဖစ်မျိုး​နဲ့​ ​ေနလာခဲ့​တာြကာလာခဲ့​ပါြပီရှင်၊​ ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်း​က​ေတာ့​ အ​ေမက ရပ်ကွက်ထဲမှာ အဝတ်​ေလျှာ်၊​ ရာသီ​ေပါ် ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်​ေလး​ေတွကို ​ေခါင်း​ေပါ်ရွက်ြပီး​ ​ေဈး​ေရာင်း​ေကျွး​ခဲ့​ပါတယ်၊​ အခု​ေတာ့​ အ​ေမလည်း​ ပင်း​ပန်​ေနြပီ​ေလ၊​ ကျွန်မက အရွယ်လည်း​ေရာက်လာြပီဆို​ေတာ့​ မိခင်ကို လုပ်​ေကျွး​ရ​ေတာ့​မှာ​ေပါ့​၊​ ြပီး​ေတာ့​ အ​ေမ့​ေရာဂါကို ကုဖို့​လည်း​ ​ေငွရှာရအံုး​မယ်၊​ မြပည့်​မစံုတဲ့​ ဘဝမို့​ သူများ​ေတွလို ​ေကျာ့​ေကျာ့​ေမာ့​ေမာ့​ေလး​နဲ့​ လခစား​အလုပ်ကိုလည်း​ ဝင်လုပ်ဖို့​ ကျွန်မမှာ ပညာအရည်အချင်း​က ၅-တန်း​နဲ့​ဆို​ေတာ့​ …

​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ မမှား​ေစရန်

ဒီ ပိုစ့်​ေလး​ကို ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​ဂ် မှာ တင်ြပီး​သား​ပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီမှာလည်း​ လိုရမယ်ရ ဒီမှာ တင်လိုက်ပါဦး​မည် :)

ည​ေန ၅နာရီခွဲခန့်​ေလာက်က ြမန်မာ့​ရုပ်ြမင်သံြကား​မှာ ထုတ်လွှင့်​သွား​တဲ့​ ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အ​ေြကာင်း​ေလး​တစ်ခုပါ။ ဇာတ်လမ်း​အတိုထဲတွင် ြပလိုတာက​ေတာ့​ အန်တီဝါဝါ နှင့်​ မမဒါဒါ တို့​ရဲ့​ နာမည်ကို က​ေလး​ နှစ်​ေယာက်ကို ​ေရး​ြပခိုင်း​တဲ့​အခါ က​ေလး​နှစ်​ေယာက်မှာ “အန်တီဝာဝာ” “မမဒါဒါ” ဟု​ေရး​ြပ၏ ။

က​ေလး​ေတွမှာ စာ​ေရး​တာ မှန်​ေသာ်လည်း​ မှား​ေန၍ အန်တီဝါဝါမှာ သင်ြပ​ေပး​သည့်​အခါ ​ေရး​ချာထည့်​တာမမှား​ေစဖို့​ကို ​ေြပာပါသည်။ ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀ ​ေတွကို “-ါ” ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုရြပီး​ က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ ​ေတွကို​ေတာ့​ “-ာ” ရိုး​ရိုး​ေရး​ချာ ကိုသာအသံုး​ြပုရမယ်လို့​ သင်ြပ၏။

​ေအာက်ပါစကား​လံုး​များ​သည် ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုပံု အသံုး​ြပုနည်း​ြဖစ်ပါသည်။
“-ာ” နှင့်​ “-ါ”
{-ါ}ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀
{-ာ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝာ {မှား​}
{-ါ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝါ {မှန်}

{-ာ} က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ
{-ာ}ကာ.စာ.ဆာ.ဇာ.ညာ.ဓာ.တာ.ထ.နာ.ဖာ.ဘာ.မာ.ယာ.ရာ.လာ.သာ.ဟာ.ဏာ.အာ {မှန်}
{-ါ}ကါ.စါ.ဆါ.ဇါ.ညါ.ဓါ.တါ…

သက်ဆိုင်သူသာသိ​ေစ​ေတာ့​....

​ေကာင်း​ကင် တစ်​ေန ဝင်သွား​ခဲ့​တယ်
ြကယ်စင်လမင်း​ ထွန်း​လင်း​လာတယ်

အချိန်​ေတွတာ ကုန်ခဲ့​တယ်
စာမလာ(SMS) အ​ေြကာင်း​မြကား​(ဖုန်း​မဆက်)
ဘာ​ေတွကို မင်း​လုပ်​ေန​ေလမလဲ

ကိုး​လိုး​ကန်း​လန့်​ မိနစ်၉ဝရယ်
ဘာရယ်​ေြကာင့်​ မတူညီနိုင်လည်း​
​ေရ​ေြမ​ေချာင်း​ြခား​ အမှာစကား​ေလး​ေတာ့​ပါး​လိုက်ချင်ရဲ့​..

တမ်း​တကာ မှန်း​ဆလို့​
စိုး​ရိမ်ြကီး​စွာနဲ့​ လွမ်း​ရတာလည်း​ ၂၄နာရီ​ေကျာ်ခဲ့​ေပါ့​...

Ps...... ၈-၂-၁၀

က​ေလး​ပံုြပင်

ငယ်ငယ်တုန်း​က သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ တစ်​ေယာက်တစ်လှည့်​ ​ေြပာြဖစ်ြကတဲ့​ ပံုြပင်​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ၊​ ပံုြပင်ဆို​ေတာ့​လည်း​ တစ်ကယ့်​ကို ပံုြပင်​ေလး​ပါ။ ပံုကိုြပင်လို့​ ပံုြပင်လို့​ ဆိုလိုထား​သလား​ေတာ့​သိဘူး​။ ပံုြပင်​ေလး​က က​ေလး​လည်း​ဆန်တယ် နည်း​နည်း​ေလး​လည်း​ ဟာသြဖစ်ပါတယ်။ ဟာသဆိုမှ နည်း​နည်း​ေလး​ပါ :D

ဟိုး​.. ​ေရှး​ေရှး​တုန်း​က ​ေတာ​ေလး​တစ်​ေတာထဲမှာ အဖိုး​ြကီး​နဲ့​အဖွား​ြကီး​တို့​ လင်မယား​နှစ်​ေယာက်ရှိြကတယ်၊​ အဖွား​ြကီး​က “အဖိုး​ြကီး​ေရ ကျုပ်​ေလ ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ မစား​ရတာြကာြပီ​ေတာ့​၊​ စား​ချင်လိုက်တာ” အဖိုး​ြကီး​က “​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​စား​တာက ခက်ပါဘူး​ အဖွား​ြကီး​ရယ် ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ဖို့​ အိုး​မှ မရှိတာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ” “​ေတာလယ်က ကျား​ြကီး​စီမှာ အိုး​ရှိတယ်လို့​ ြကား​တယ်အဖိုး​ြကီး​ရဲ့​ သွား​ငှား​ြကည့်​ပါလား​” “အင်.. အဖွား​ြကီး​ကလည်း​ အဲ့​ေလာက်ြဖစ်​ေနရင် ငါသွား​ငှား​ေပး​မယ်ဟာ” ဆိုြပီး​ ​ေတာထဲက ကျား​ြကီး​ဆီကိုသွား​ြပီး​ “ ကိုကျား​ြကီး​ေရ ကျုပ်မိန်း​မက ​ေကာက်ညှင်း​ေပါင်း​ချင်လို့​တဲ့​ အဲ့​ ဒါ​ေလ အဲ့​ဒါ​ေလ အိုး​လို​ေနလို့​ ခဏငှား​ပါလား​ဟင်”အဖိုး​ြကီး​မှာ ​ေြပာသာ​ေြပာရတယ် ကျား​ြကီး​ကို ​ေြကာက်​ေန…

​ေရး​ေပး​ပါ{Tag}

မယ်အိ က တက်ဂ်​ေတာ်မူလိုက်တာ​ေြကာင့်​ ​ေရး​လိုက်ပါတယ် :P ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီလို​ေလး​ေတွကို ​ေရး​ရ​ေတာ့​ ငယ်ငယ်တုန်း​က ​ေကျာင်း​သား​ ဘဝကို ြမင်​ေယာင်မိတယ်၊​ ​ေနွရာသီ​ေကျာင်း​ပိတ်ခါနီး​ဆိုရင် သူငယ်ချင်း​ေတွနဲ့​ အြပန်အလှန် လက်မှတ်ထိုး​တာတို့​ နှစ်သက်ရာ​ေလး​ေတွ ကဗျာ​ေလး​ေတွ ​ေရး​ေပး​တာတို့​ကို သတိရမိတယ်၊​ ​ေရး​ပီ​ေနာ်.....


ကိုယ့်​ကို ဒီလို​ေခါ်ြကတယ်
​ေဟ့​..လံုး​အာ လာအံုး​

အဝတ်အစား​ေပါ် ကိုယ့်​သတ်မှတ်ချက်က
ဟိုဒင်း​က ဟိုဟာြဖစ်တယ် ဒီဟာက ဒီလိုြဖစ်တယ် ၊​ ပုဆိုး​စလွယ်သိုင်း​က ပို​ေကာင်း​မယ် :P

အြကိုက်ဆံုး​ စား​စရာနဲ့​ ​ေသာက်စရာ
ပုလင်း​ကွဲဟင်း​ကျို၊​ ပုရွက်ဆိတ်ဦး​ေနှာက်ချက်၊​ လမင်း​ဟက်ပွိုင်​ေြကာ်၊​
(ငယ်ငယ်တုန်း​က​ေလ အိမ်မှာဘာဟင်း​ချက်တယ်ဆိုတာကို ြကွား​ြကတဲ့​အချိန်​ေပါ့​)

အြကိုက်ဆံုး​ ပစ္စည်း​ ( ကွန်ပျူတာနဲ့​ အင်တာနက် မပါရ)
​ေဂါ်လီ၊​ သ​ေရကွင်း​၊​ ​ေလာက်စလံုး​ (တည်ပစ်ဖို့​ေလ၊​ ငယ်ငယ်တုန်း​က အဲ့​လို​ေဆာ့​၏)

လိုချင်တဲ့​ လက်​ေဆာင်
လန့်​စရာမဟုတ်ရင်ပီး​ေရာ:P

အြကိုက်ဆံုး​ ဇာတ်ကား​
3D ကာတွန်း​ကား​ေတွ

အြကိုက်ဆံုး​ ဟာသဇာတ်​ေကာင်
တွန် အန် ဂျယ်ရီ

အြကိုက်ဆံုး​စာ​ေရး​ဆရာ
ဗျူး​၊​

အခိုက်ဆံုး​စာအုပ်
ဗီတာမင်စာစုများ​(တာရာပွြကီး​…

Vote!

ဘ​ေလာ့​ဂ် ​ေလာကရယ်
​ေခတ်စား​ေန အကယ်ဒမီမို့​

စိတ်ထဲမယ် ရိုး​ရွလို့​ရယ်
Vote လိုက်တယ် ဟိုတစ်မဲ ဒီတစ်မဲ
စိတ်လှုပ်ရှား​စရာရယ် အ​ေရွး​ခံသူ​ေတွမို့​

ညစ်မဲ လိမ်မဲ သန့်​စင်မဲ
လိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ် လှမ်း​တက်လို့​ရယ်

၁၅ရက်အတွင်း​မယ် စိတ်လှုပ်ရှား​တယ်
သမ္မတ​ေရွး​ပွဲလိုပ ြပိုင်တူမဲဆွယ် အား​လံုး​ရယ်...

Psအခုတစ်​ေလာ စိတ်လှုပ်ရှား​စရာက​ေတာ့​ ဘ​ေလာ့​ဂ် အကယ်ဒမီရယ်ပါ၊​ ဒီဘ​ေလာ့​ဂ်ကို​ေတာ့​ ဝင်အ​ေရွး​မခံထား​ပါဘူး​ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ကို​ေတာ့​ အ​ေရွး​ခံထား​ပါ၏။

မဲ​ေပး​ရန် - http://www.mmblogpress.org/to-vote/
{ZaUnG}

ကျူး​ရင့်​ကာ လွမ်း​

​ေနက​ေလး​ရယ် ရှက်​ေသွး​ဖျာလို့​
နီညို​ေရာင်သန်း​လျက်ကွယ်

​ေမျှာ်​ေတာ်​ေယာင် ရင်ခွင်ထဲမှာ
ဟာတာတာရယ် ​ေြပာမဆံုး​ေပါင်မို့​
ရင်ခွင်​ေပျာက်သူ အပူမီး​ကို​ေလဟပ်တယ်

မီး​ေလာင်ရာ​ေလမပင့်​ပါနဲ့​
အ​ေပျာ်​ေတွလည်း​ ​ေပျာက်ပျက်​ေစတယ်
​ေဖာ်စံုရယ်မကျူး​ဝံ့​သူပ

​ေလနှင်ရာ လွှင့်​ေမျှာ​ေစတယ်....

{ZaUnG}

ဇာတ်ဆရာ အလိုကျ

ဇာတ်လမ်း​ ဇာတ်ကွက် လှပ​ေသသပ်ဖို့​
ဇာတ်ဆရာ အလိုကျရယ် မ“က”တတ်သမို့​

ခိုကိုး​ရာရင်ခွင်ရယ် စစ်မှန်သ​ေယာင်နဲ့​
​ေမတ္တာ​ေတာ်ပျက်ြပယ်​ေစခဲ့​တယ်

အ​ေရာင်​ေတွစွယ်စံု ​ေဘး​စကား​ရယ်
တွတ်ထိုး​ကာ ​ေြမှာင့်​ပင့်​ြက၍

လူသူမနီး​ ​ေတာြမိုင်ြကီး​ထဲ
တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက် ​ေပျာ်​ေမွ့​ေစတယ်

ြမို့​ြကီး​ြပြကီး​ ဟိတ်ဟန်ြကီး​သမို့​
ဟန်​ေဆာင်မူ​ေတွ ဝိုင်း​အံုဖွဲ့​တယ်

တင်း​ြကပ်လွန်း​တဲ့​ ြကိုး​ကွင်း​ထဲ
ပိတ်​ေလှာင်မိ​ေန သမင်ငယ်လို
ဟိုဟို ဒီဒီ ထွက်​ေပါက်ရှာ​ေသာ်
မှား​မှန်​ေဝခွဲပိုင်း​ြခား​တတ်တယ်
အ​ေမှာင်​ေချာက်သို့​ တွန်း​ပို့​သူရယ်​ေြကာင့်​

အိမ်​ေတာ်ရယ် အြပန် လှမ်း​ခဲ့​တယ်.....
ကျန်ရစ် မနုဿ ​ေပျာ်​ေမွ့​ေစကွယ်....

Ps.. ြမန်မာဆန်ဆန် ကဗျာတစ်ပုဒ်အြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​၏၊​ တစ်ရွာလံုး​နဲ့​ တစ်​ေယာက်ဇာတ်ကွက်အား​ တိုး​တိုး​တိတ်တိတ် ြမင်​ေယာင်​ေစသည်။

ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ

ြကမ္မာ​ေစရာ ြမစ်တစ်ဖက်ြခား​သမို့​
ခိုလှံုရာရင်ခွင်ရယ် မ​ေနွး​ေထွး​နိုင်ြပီ

နှမ​ေတာ်ရှိရာ တစ်ဖက်ကမ်း​ကို
စီး​ေတာ်ယာဉ် နတ်မိ​ေကျာင်း​ရယ်နဲ့​
​ေမာင်​ေတာ်အ​ေရာက်လှမ်း​ခဲ့​ပါ့​

ဘယ်အတိတ်ရယ်က ရန်​ေြကွး​ေတွလဲ
ငမိုး​ရိပ်နဲ့​ မလက်တို မိ​ေကျာင်း​တို့​
အချင်း​ချင်း​ရယ် ရန်လိုတိုက်ခိုက်တာ​ေြကာင့်​
အခက်​ေတွ့​လှြပီ....

မိ​ေကျာင်း​တို့​ ရန်ပွဲထဲ အခိုက်မသင့်​ရံုပ
​ေမ့​ေလျာ့​ကာ ငမိုး​ရိပ် အာခံတွင်း​ထဲ
အသက်ကို စွန့်​ကာ အနိစ္စ​ေရာက်ခဲ့​ရတယ်

​ေသကွဲသတင်း​ရယ် နား​မခံနိုင်​ေအာင်
ြကား​ရခိုက် ရှင်​ေမွး​လွန်း​ ရင်ထဲ
ကမ္ဘာပျက်သည်အလား​ ခံစား​ေနရ
ရင်ကွဲနာကျ၍ ​ေသပွဲဝင်ခဲ့​

ချစ်ြခင်း​ရယ်ထူး​ဆန်း​သည်အလား​
ြမစ်တစ်ဖက်ကမ်း​ တစ်ဖက်စီက
ခန္ဓာကိုယ်မီး​သြဂိုလ်ချိန်
သက်ရှိဘဝထဲ အ​ေပါင်း​ဖက်ရက
မီး​ခိုး​ေငွ့​ေတွနဲ့​ ​ေပါင်း​ဖက်ဆု​ေတာင်း​ ြပည့်​ခဲ့​ေလတယ်.....


Ps. ရှင်​ေမွး​လွန်း​ နဲ့​ မင်း​နန္ဒာ တို့​ရဲ့​ ချစ်း​ြခင်း​ေမတ္တာအား​ ကဗျာအြဖစ် အသက်သွင်း​ထား​ပါသည်......

မယ်မဒီ

နွဲနွဲ​ေနှာင်း​ေနှာင်း​၊​ ယဉ်​ေကျး​သိမ်​ေမွ့​၊​
ရှုတိုင်း​ယှဉ်လှ၊​ မယ်တစ်ကိုယ်ရယ်....

အြပံုး​ပံုရိပ်၊​ ဝင်း​ပလှတယ်၊​
လမင်း​ပမာ၊​ ချမ်း​ေြမ့​စွာမို့​....

ြပံုး​တံု့​ဖလှယ် ရင်ဖိုလုဝယ်
ြမင်သူတစ်ကာ ​ေငး​ေလာက်ပါရဲ့​

အြကည့်​တစ်ချက်၊​ ထွန်း​ေတာက်ပ၍၊​
​ေဆာက်တည်မဲ့​ကာ၊​ ဂဏာမြငိမ်၊​
ရင်ဝယ်အသည်း​၊​ ​ေဖာက်ထွက်​ေလာက်ရဲ့​၊​

အြကည့်​ေတာ်မယ်၊​ ညှိ့​အား​ြပင်း​လွန်း​၊​
​ေရှာင်လွှဲမရ၊​ ဒီ​ေမာင့်​ရင်ဝယ်၊​
ရင်ခုန်သံ​ေတွ၊​ ပုန်ကန်လို့​ေန...
{ZaUnG}