ပူ​ေလာင်ြခင်း​ ရဲ့​ ပူ​ေလာင်ြခင်း​

ဘဝက ဒီ​ေရလှိုင်း​ေတွလို နိမ့်​လိုက်ြမင့်​လိုက်နဲ့​ စုန်ဆန်​ေမျှာ​ေနတဲ့​ြကား​မှာ မည်သို့​ဆို​ေစ ရင်ခွင်များ​စွာဟာ ပူ​ေလာင်တတ်ြကပါသည်။ ငိုြခင်း​နဲ့​ေမွး​ဖွား​လာြပီး​ ငိုြခင်း​ေတွနဲ့​ပဲ ဘဝကို ရှင်သန်​ေနြကရပါသည်။ တစ်ကယ်​ေတာ့​ ဘဝဆိုတာ ရယ်​ေမာြခင်း​ နည်း​ပါး​ေသာ ​ေဝါဟာရတစ်ခုဆိုရင် သင့်​အ​ေနနဲ့​ မှား​သည်ဟု ယူဆမည်​ေလာ။ မျှတစွာသံုး​သပ်ခဲ့​ပါသည်။ သို့​ေသာ် ​ေပျာ်စရာ​ေတွ မရှိလို့​ ကျွန်ုပ်အ​ေနနဲ့​ တစ်ဖက်သတ်​ေြပာသည်လည်း​ မဟုတ်၊​ ြဖစ်တတ်​ေသာ သ​ေဘာထား​များ​ကိုသာ ဆိုလိုသည်။

ပင်လယ်ြပင်​ေနွဒဏ်ရဲ့​ ​ေရ​ေငွ့​က ရင်ကိုပူ​ေလာင်​ေစခဲ့​တယ်ဆိုရင် ယံုနိုင်​ေလာက်မည် မထင်ခဲ့​၊​ တစ်ကယ်​ေတာ့​ မုသား​မသံုး​ပဲ ​ေြပာခဲ့​ေသာ စကား​ေတွသာ...၊​ ​ေကာင်း​ကင်မှာ ​ေနမင်း​ြကီး​ ရှိ​ေန​ေပမဲ့​ ပူ​ေလာင်မှုကို မခံစား​ရ​ေသာ တိမ်​ေတွလို တစ်ခါတစ်​ေလ ြဖစ်ချင်မိခဲ့​ပါသည်။

ŽãųʼnĢ

Comments

  1. မာယာြဖူOctober 22, 2011 at 12:52 PM

    ကာင်း​ကင်မှာ ​ေနမင်း​ြကီး​ ရှိ​ေန​ေပမဲ့​ ပူ​ေလာင်မှုကို မခံစား​ရ​ေသာ တိမ်​ေတွလို တစ်ခါတစ်​ေလ ြဖစ်ချင်မိခဲ့​ပါသည်။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်