​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ မမှား​ေစရန်

ဒီ ပိုစ့်​ေလး​ကို ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​ ဘ​ေလာ့​ဂ် မှာ တင်ြပီး​သား​ပါ၊​ ဒါ​ေပမဲ့​ ဒီမှာလည်း​ လိုရမယ်ရ ဒီမှာ တင်လိုက်ပါဦး​မည် :)

ည​ေန ၅နာရီခွဲခန့်​ေလာက်က ြမန်မာ့​ရုပ်ြမင်သံြကား​မှာ ထုတ်လွှင့်​သွား​တဲ့​ ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အ​ေြကာင်း​ေလး​တစ်ခုပါ။ ဇာတ်လမ်း​အတိုထဲတွင် ြပလိုတာက​ေတာ့​ အန်တီဝါဝါ နှင့်​ မမဒါဒါ တို့​ရဲ့​ နာမည်ကို က​ေလး​ နှစ်​ေယာက်ကို ​ေရး​ြပခိုင်း​တဲ့​အခါ က​ေလး​နှစ်​ေယာက်မှာ “အန်တီဝာဝာ” “မမဒါဒါ” ဟု​ေရး​ြပ၏ ။

က​ေလး​ေတွမှာ စာ​ေရး​တာ မှန်​ေသာ်လည်း​ မှား​ေန၍ အန်တီဝါဝါမှာ သင်ြပ​ေပး​သည့်​အခါ ​ေရး​ချာထည့်​တာမမှား​ေစဖို့​ကို ​ေြပာပါသည်။ ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀ ​ေတွကို “-ါ” ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုရြပီး​ က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ ​ေတွကို​ေတာ့​ “-ာ” ရိုး​ရိုး​ေရး​ချာ ကိုသာအသံုး​ြပုရမယ်လို့​ သင်ြပ၏။

​ေအာက်ပါစကား​လံုး​များ​သည် ​ေရး​ချာအ​ေမာက် အသံုး​ြပုပံု အသံုး​ြပုနည်း​ြဖစ်ပါသည်။
“-ာ” နှင့်​ “-ါ”
{-ါ}ခ.ဂ.င.ဒ.ပ.၀
{-ာ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝာ {မှား​}
{-ါ} ခါ.ဂါ.ငါ.ဒါ.ပါ.ဝါ {မှန်}

{-ာ} က.စ.ဆ.ဇ.ည.ဓ.တ.ထ.န.ဖ.ဘ.မ.ယ.ရ.လ.သ.ဟ.ဏ.အ
{-ာ}ကာ.စာ.ဆာ.ဇာ.ညာ.ဓာ.တာ.ထ.နာ.ဖာ.ဘာ.မာ.ယာ.ရာ.လာ.သာ.ဟာ.ဏာ.အာ {မှန်}
{-ါ}ကါ.စါ.ဆါ.ဇါ.ညါ.ဓါ.တါ.ထါ.နါ.ဖါ.ဘါ.မါ.ယါ.ရါ.လါ.သါ.ဟါ.ဏါ.အါ {မှား​}


  • ဝါဝါ နှင့်​ ဒါဒါ တို့​သည် ဝါတွင်း​တွင် ရိပ်သာဝင်ြကပါသည် {မှန်}
  • ဝာဝာနှင့်​ ဒါဒါ တို့​သည် ဝာတွင်း​တွင် ရိပ်သါဝင်ြကပါသည်။ {မှား​}
​ေရး​ချာအထည့်​မှား​ရင် စာဖတ်ရသည်မှာလည်း​ အဓိပ္ပါယ်ကွဲလွဲသွား​ေစပါသည်။

ကိုး​ကား​။ ။ ြမန်မာ့​ရုပ်ြမင်သံြကား​မှ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား​အစီအစဉ်။

{ZaunG}

Comments

  1. မှတ်သား​စရာပါပဲဗျာ...

    ReplyDelete
  2. ဒီအ​ေြကာင်း​အရာနဲ့​ေတာ့​ မဆိုင်ပါဘူး​...၊​ဒါ​ေပမယ့်​ ြမန်မာစာနဲ့​ပတ်သက်တဲ့​ဆိုက်ဆို​ေတာ့​ ြမန်မာစာအသံုး​အနှံုး​နဲပတ်သက်ြပီး​ အား​လံုး​လိုလိုက အမှန်လို့​ထင်​ေနြကတဲ့​အလွဲတစ်ခုကို​ေြပာချင်တယ်...။အဲဒါကဘာလဲဆို​ေတာ...စ​ေသာ...စသည့်​..နဲ့​..ဟူ​ေသာ..ဟူသည့်​.ဆိုတဲ့​အသံုး​အနှံုး​ပါ......။ဒီက ​ေဇာင်း​ကိုယ်တိုင်​ေရာ...အြခား​မိတ်​ေဆွများ​ပါ ဂျာနယ်..မဂွဇင်း​စတဲ့​ပံု့​နှိပ်မီဒီယာ​ေတွမှာခဏခဏ​ေတွ့​ပါလိမ့်​မယ်....။

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်