ရံုး​သံုး​ ြမန်မာစာ လက်ကွက်

ြမန်မာ စာလံုး​(font) ​ေတွကို ဒီမှာ တင်​ေပး​ခဲ့​တုန်း​က ကီး​ဘုတ်ပံုမပါသွား​လို့​ နှစ်လံုး​ဆင့်​စာလံုး​ေတွကို ရိုက်ရခက်​ေနသူများ​အတွက်ပါ၊​ ထပ်တင်​ေပး​ထား​ပါတယ်၊​ Post ​ေဟာင်း​မှာ တင်​ေပး​ထား​တာ မသိမှာဆိုး​လို့​ လမ်း​ညွန်အ​ေနနဲ့​ သီး​သန့်​ြပန်တင်​ေပး​လိုက်ပါတယ်၊​

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ပံုကိုနိပ်ြပီး​ Save လုပ်ယူကာ အသံုး​ြပုနိုင်ပါတယ်၊​
ŽãųʼnĢ

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်