ထွက်သက်

ဖ​ေယာင်း​တိုင်တစ်တိုင်၏ မီး​စသည် ​ေတာက်​ေလာင်​ေစ၍ တ​ေြဖး​ေြဖး​နှင့်​ ကုန်ဆံုး​သွား​ေစ​ေတာ့​သည်။ ဖ​ေယာင်း​တိုင်တစ်တိုင်လံုး​ကို လံုး​ပါး​ပါး​ကာ ကုန်လွယ်​ေစြခင်း​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​အရင်း​မှာ မီး​ေတာက်၏ ဝါး​မျိုြခင်း​ေြကာင့်​သာ။
=-------------------------------------------------------------------------=

အချိန်ကား​ ​ေနလံုး​ြကီး​ကွယ်​ေပျာက်လု သို့​မဟုတ် မီး​စကုန်ချိန်ပင်ြဖစ်သည်။ ဘဝတစ်​ေလျှာက်လံုး​ ဝင်သက်ထွက်သက်​ေတွထဲ၌ ​ေနာက်ဆံုး​ ထွက်သက်ကို ရင်ဆိုင်​ေနရသူ။ နား​ထဲ၌ ဝိုး​တဝါး​သာြကား​ေနရြပီး​ နှုတ်မှ​ေြပာချင်​ေသာ စကား​တို့​ ​ေြပာမထွက်​ေတာ့​ေပ၊​ အ​ေြကာင်း​မှာ လျှာသည် တစ်​ေြဖး​ေြဖး​တိုဝင်သွား​ေသာ​ေြကာင့်​ြဖစ်သည်။ ဝင်​ေလထွက်​ေလများ​သည် နဂိုပကတိလို နှာ​ေခါင်း​နှင့်​ ရှုထုတ်မလုပ်နိုင်​ေတာ့​ပဲ ပါး​စပ်နှင့်​သာ ​ေလကိုရှုထုတ်​ေလ​ေန​ေလသည်။

ဇနီး​မယား​ လင်​ေယာကျာ်း​ သား​သမီး​များ​က ​ေနာက်ဆံမတင်း​ပါနဲ့​ ​ေကာင်း​မှုြပုခဲ့​တာ​ေတွကို စိတ်ထဲမှတ်ြပီး​ အခုဖွင့်​ထား​တဲ့​ ြကာနီကန်ဆရာ​ေတာ်ရဲ့​ ပဌာန်း​တရား​ေတာ်ကို နား​ယူပါလို့​ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့​ ​ေြပာြက ဆိုြက ငို​ေြကွး​ြကနဲ့​ လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ဘဝကို လှပ​ေအာင် ကူညီမွမ်း​မံ​ေနြကသည်။

ဝဇီချုပ်ချိန်တွင် အူဝဲမှစ၍ လူမှန်း​သိတတ်စမှ ယခု အချိန်ထိ ​ေကာင်း​မှု မ​ေကာင်း​မှုများ​ကို ရုပ်ရှင်တစ်ကား​လို စိတ်ထဲ၌ စိတ်ရဲ့​ေဆာက်တည်ရာမရြခင်း​များ​က ​ေဖာ်ြပ​ေနသည်။ သက်ရှိ​ေဆွမျိုး​များ​နှင့်​ ​ေသကွဲခွဲရဖို့​ ​ေနာက်ဆံုး​ချိန်​ေရာက်​ေနသည်ကို ကာယကံရှင်မှအပ ​ေဆွမျိုး​များ​သာ သိ​ေနြက​ေလသည်။

ဝဇီချုပ်ဖို့​ မိနစ်အလိုတွင် နား​၏အြကား​အာရံုများ​သည် ဝိုး​တဝါး​နှင့်​ အြမင်များ​သည်လည်း​ ဝိုး​တဝါး​တာြဖစ်​ေနသည်။ ​ေဆွမျိုး​များ​၏ အား​ေပး​နှစ်သိမ့်​မှုများ​နှင့်​ ငို​ေြကွး​မှုများ​ကို ြကား​ေနရ​ေသာ ​ေသခါနီး​လူတစ်​ေယာက်၏ ​ေဝဒနာသည်

စိတ်​ေသာကများ​ေရာက်​ေစ​ေတာ့​သည်။ နား​ထဲ၌ြကား​ေန​ေသာ အသံများ​ကို ြပန်လည်​ေြပာဖို့​ ခွန်အား​များ​သည်လည်း​ နတ္တိ၊​ အား​ယူ၍ ြပန်​ေြပာလိုက်သည့်​ အသံမှာလည်း​ က​ေလး​သူငယ် သို့​မဟုတ် စကား​မ​ေြပာတတ်​ေသာ လူများ​လို ဝိုး​တိုး​ဝါး​တား​ တာြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။ ခန္ဓာကိုယ်၏ ​ေအာက်ပိုင်း​ ​ေြခ​ေထာက်များ​သည်လည်း​ ​ေအး​ခဲ​ေတာင့်​တင်း​ေန၏။ ဟိုအရင်တစ်ချိန်များ​က တက်ြကွလန်း​ဆန်း​ခဲ့​ေသာ ထိုသူသည် ယခုအချိန်တွင် အရုပ်ြကိုး​ြပတ်သလိုြဖစ်​ေန​ေတာ့​သည်။

​ေြကာက်ဖို့​အလွန်​ေကာင်း​ေသာ ​ေနာက်ဆံုး​ထွက်သက်သာြဖစ်သည်။ လူတိုင်း​သည် မ​ေနမလှ​ေပမဲ့​ ​ေနာက်ဆံုး​ထွက်သက်အား​ ညင်သာစွာနဲ့​ ကုန်ဆံုး​သွား​ေစချင်ြကတယ်၊​ ​ေသြခင်း​တရား​၏ ​ေနာက်ဆံုး​အချိန်​ေလး​သည် စိတ်ကိုသတိမထား​နိုင်​ေသာ အချိန်ဟု ကျွန်ုပ်ြမင်မိသည်။ လူ​ေတွသည် မ​ေသခင် ​ေလာဘ နှင့်​ အတ္တ ​ေတာ်​ေတာ်ြကီး​ြကသည်။ ကျွန်ုပ်တို့​တစ်​ေတွ အရုပ်ြကိုး​ြပတ်မြဖစ်ြကခင် အချင်း​ချင်း​မျှတစွာ​ေနထိုင်သွား​ြကရင်ြဖင့်​......
{​ေဇာင်း​}


မှတ်ချက်
ကျွန်​ေတာ် တရား​သ​ေဘာအရ ​ေရး​ြခင်း​လည်း​မဟုတ်ပါ၊​ အထက်ပါြဖစ်ရပ်များ​သည် မျက်ြမင်ြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ လူတစ်​ေယာက်၏ ​ေနာက်ဆံုး​အချိန်အား​ သို့​မဟုတ် ​ေနာက်ဆံုး​ အသက်ထွက်ခါနီး​ အချိန်​ေလး​ကို အတိုချံု့​၍ ​ေရး​လိုက်ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။

Comments

  1. အဲဒီလို ​ေသအံမူး​မူး​အချိန်မှာ ြမင်​ေတွ့​ရတဲ့​ အြဖစ်အပျက်​ေတာ်​ေတာ်များ​များ​ကို ြမင်ဘူး​တယ်ဗျာ။ သတိတရား​မရှိ​ေတာ့​ရင် သိပ်​ေြကာက်စရာ​ေကာင်း​တယ်။ ဟူး​။

    (စာြကွင်း​၊​ တက်ဂ်ထား​ပါသည်။ :D)

    ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်