ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​

ငဲငယ် ကိုယ်တိုင် ​ေရး​ြပီး​ ကိုယ်တိုင်ဆိုထား​တဲ့​ သီချင်း​ေလး​တစ်ပုဒ်ပါ။ ခံစား​ချက်အြပည့်​နဲ့​ ​ေရး​ထား​တဲ့​ သီချင်း​ေလး​လို့​ ြမင်မိပါတယ်။ ဒီသီချင်း​ေလး​ စထွက်လာကတည်း​က စာသား​ေတွကို ြကိုက်တယ်။ ကျွန်​ေတာ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း​ ​ေပျာ်စရာနဲ့​ လွမ်း​ေဆွး​စရာ​ေတွကိုဆိုရင် လွမ်း​ေဆွး​စရာ​ေတွဘက်ကို အား​ပို​ေနခဲ့​ေတာ့​ ဒီသီချင်း​ေလး​ကို ခံစား​မှုသီချင်း​အြဖစ် တင်​ေပး​လိုက်ပါတယ်။ သီချင်း​ေရာ စာသား​ေရာ ဖတ်ရှု နား​ဆင်ြကည့်​ပါ။ လက်ရှိ ခံစား​ချက်​ေလး​နဲ့​ တိုက်ဆိုင်​ေနတာမို့​ ဒီသီချင်း​ေလး​က ကျွန်​ေတာ့်​ကိုများ​ ​ေရး​ထား​သလား​လို့​ေတာင် မရှက်တမ်း​ ထင်မိပါ၏ :P

တစ်ခါတည်း​ ကူး​ယူနား​ဆင်ြကည့်​ပါ 3.84MB ပဲရှိပါတယ် -----> Download Mp3

------ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​------
​ေရး​/ဆို = ငဲငယ်

ဒါအိမ်မက်လား​ တစ်ကယ့်​အြဖစ်အပျက်တစ်ခုလား​
နင်​ေမ့​လိုက်​ေတာ့​လို့​ ​ေြပာြပီး​ ရက်စက်တာလား​
အဆံုး​မဲ့​တို့​ရဲ့​ အချစ်တို့​ ​ေပျာက်ပျက်ြပီလား​
မင်း​ေြပာတာကို မယံုနိုင်တယ်....

ဒီ​ေနှာင်ြကိုး​မြဖတ်ခဲ့​ပါနဲ့​ ချစ်ဖူး​တဲ့​ေန့​ရက်များ​လည်း​ လတ်ဆတ်​ေနဆဲ
အခုကျ​ေတာ့​ အ​ေြခအ​ေန​ေတွဟာ ​ေြပာင်း​လည်း​
​ေမ​ေရ ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​များ​ကို ယံုြကည်ခွင့်​ေပး​

ဒီကစလို့​ ငါ့​ရဲ့​မှား​ယွင်း​ခဲ့​သမျှ ြပုြပင်မယ် ငါ့​နား​မင်း​မရှိတဲ့​ေနာက် မြဖစ်တဲ့​ဘဝကို သိပါကွယ်
ဝန်ခံပါတယ် ငါ့​ရဲ့​အမှား​များ​ြပုြပင်ြပီး​ မင်း​အနား​မှာြပန်​ေနခွင့်​ေပး​
ရင်မှာစူး​စူး​နစ်နစ် ချစ်ခဲ့​မိတာ မင်း​ပါပဲ ငါအခုအရမ်း​မဆိုး​ပဲနဲ့​ မင်း​ေြပာသမျှကိုလိုက်နာမယ်
ငါတို့​နီး​ဖို့​ရာ ငါ​ေနာက်ထပ် ​ေရှ့​ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​ နင်​ေပး​မှာလား​....
ြပန်ဆံုခွင့်​ရရင်..

ချန်ရစ်ြပီး​ နင်ထား​ခဲ့​မှာလား​ နင်မရှိ​ေတာ့​ ငါ့​ရဲ့​ဘဝက ​ေြခာက်​ေသွ့​ေနမှာ
ထပ်ြပီး​ေတာ့​ ဆံုး​ရှံုး​ြခင်း​များ​ ​ေပး​ခဲ့​မှာလား​ အဆံုး​အသတ်ဟာ ဒီလိုလား​

မယံုြကည်ဘူး​ နင်​ေြပာတဲ့​ ဒီစကား​ နင်​ေမ့​လိုက်​ေတာ့​လို့​ ​ေြပာြပီး​ ရက်စက်တာလား​
အခုကျ​ေတာ့​ မရည်ရွယ်တာ​ေတွအား​လံုး​ အရည်​ေတွ​ေပျာ်ကုန်ြပီး​ ငါ့​မှာသာ ​ေြကကွဲမဆံုး​....

ဒီကစလို့​ ငါ့​ရဲ့​မှား​ယွင်း​ခဲ့​သမျှ ြပုြပင်မယ် ငါ့​နား​မင်း​မရှိတဲ့​ေနာက် မြဖစ်တဲ့​ဘဝကို သိပါကွယ်
ဝန်ခံပါတယ် ငါ့​ရဲ့​အမှား​များ​ြပုြပင်ြပီး​ မင်း​အနား​မှာြပန်​ေနခွင့်​ေပး​
ရင်မှာစူး​စူး​နစ်နစ် ချစ်ခဲ့​မိတာ မင်း​ပါပဲ ငါအခုအရမ်း​မဆိုး​ပဲနဲ့​ မင်း​ေြပာသမျှကိုလိုက်နာမယ်
ငါတို့​နီး​ဖို့​ရာ ငါ​ေနာက်ထပ် ​ေရှ့​ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​ နင်​ေပး​မှာလား​....
ြပန်ဆံုခွင့်​ရရင်..

ဘယ်အချိန် ​ေရှး​ဆက်ငါ့​ဘဝထဲကို မင်း​ေလး​လှမ်း​လာမယ်
ငါ့​နား​မင်း​မရှိတဲ့​ေနာက် မြဖစ်တဲ့​ဘဝကို သိပါကွယ်
ငါတို့​နီး​ဖို့​ရာ ငါ​ေနာက်ထပ် ​ေရှ့​ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​ ​ေမျှာ်လင့်​ရင်း​နဲ့​....
တို့​ဆက်ချစ်ခွင့်​ေလး​.....

Comments

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်