လိမ္မာ​ေစ​ေတာ့​ က​ေလး​ရယ်....တစ်ချိန်တစ်ခါက မြကင်နာယုယလို့​ နှလံုး​သား​အြပစ်ဒဏ် သင့်​ခဲ့​ရတယ်။ ​ေနွဦး​ရ​ေဝ ဥဩငယ်လို လွမ်း​နာလည်း​ကျ ​ေဆွး​ေြမ့​စွာနဲ့​ ချစ်သူရည်း​စား​ သူတစ်ပါး​လက်ထဲ ကျ​ေရာက်သွား​မှာ မလိုလား​အပ်လို့​ ခနိခဏ လူြကမ်း​ လုပ်ရတယ်။

ချစ်ြခင်း​ရယ်​ေြကာင့်​ ဗီလိန်ြဖစ်​ေန လူြကမ်း​ေတွ​ေတာင် ကိုး​ကွယ်​ေလာက်ရဲ့​ ြကမ်း​တမ်း​စကား​ မဆိုရက်ပါဘူး​ မည်သို့​ဆို​ေစ ြပစ်ခွာသွား​မှာ စိုး​ေနရသမို့​ သနား​ညှာသာ ဒီ​ေမာင့်​ ရင်ကို အြကင်နာြမှား​ဦး​ ပစ်လွှတ်လှည့်​ေပါ့​ နာြကင်ြခင်း​က ြကင်နာြခင်း​ြဖစ်​ေအာင် စိတ်ချင်း​ေဆာင်။

​ေမျှာ်သာ​ေမျှာ် ​ေပါ်မလာသူမယ် ​ေပျာ်လို့​ေနသလား​ ရင်ခွင်သစ်က အ​ေဟာင်း​ထက် နား​လည်နိုင်ပါ့​မလား​ စာနာြခင်း​နဲ့​ြကင်နာြခင်း​ေတွရယ်၊​ေရ​ေြမ​ေချာင်း​ြခား​ေဝး​ရပ်​ေြမမှာ
ဝမ်း​ေရး​အတွက် ရုန်း​ကန်​ေနရသူြခင်း​ အချိန်တန် အိတ်​ေဖာင်း​လို့​ စိတ်​ေြပာင်း​ကာ ​ေမွး​ရပ်ကို ြပန်လာရမယ်။ ခဏသာခိုး​နား​ရာ ရင်ခွင်ရယ် မြဖစ်​ေစလိုတယ်။

လူအပါး​ဝတာရယ်များ​လှ ​ေလာကြကီး​ထဲ မနုဿဋီကာ ကျမ်း​တတ်သူများ​ြကား​ ​ေရှာင်ရှား​ေစလိုတယ် တစ်ခါတစ်ရံ ချစ်ြခင်း​ရယ်​ေြကာင့်​ ​ေဒါသြဖစ်ရတယ်။ အ​ေမှာင်က လူကိုဘယ်ြမင်နိုင်မလဲ၊​ ​ေတွ​ေဝတိမ်း​ေရှာင် မနုဿြကား​ ပဝါပါး​နဲ့​ ြကက်သား​မထုတ်​ေစချင်တယ်။

ရင်ခွင်တကာထဲ အ​ေနွး​ေထွး​ဆံုး​မယ် မာတာမိဘ ရင်ခွင်ရယ်ပါ
ခလုတ်ထိလို့​ အမိတလည်း​ အစဉ်အြမဲ ရင်ခွင်တံခါး​ ဖွင့်​လို့​ထား​တာ အ​ေနွး​ေထွး​ဆံုး​ရင်ခွင်ပါ ၁၅ဝဝအပူမီး​ထဲက အချစ်​ေတွရယ် ချစ်ြခင်း​ခဏသာ ချစ်သူြဖစ်ြကရတယ်၊​ အမုန်း​နိဂံုး​ေရာက်ကျရာဝယ် ကမ္ဘာ့​ရန်သူပမာြဖစ်တတ်ြကတယ် ​ေအး​ြမဆံုး​အချစ်ရယ် ၅၂ဂ​ေတွပါ။

မိဘ​ေသရင် မိဘအစား​မရသလို ​ေမာင်ဘွား​ေသရင် အစား​မရဘူး​တဲ့​၊​ လင်​ေယာကျာ်း​/မိန်း​မ ​ေသရင် အစား​ရနိုင်ပါ​ေသး​တယ်၊​ မိဘရင်ခွင်ဟာ ​ေအး​ြမလှတာမို့​ အပူမီး​အချစ်​ေတွကို မမက်​ေမာပါနဲ့​လား​ ရင်ခွင်ြကား​က ဓား​သွား​တစ်လက် မြဖစ်​ေစချင်ဘူး​၊​ ခဏသာ​ေပျာ်ရွှင်မှု​ေတွရယ် ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ကို မဲ့​ခဲ့​ေစတယ်၊​

အသိဉာဏ်ပိတ်ဖံုး​ အလွမ်း​နိဂံုး​ေတွလည်း​ မလိုချင် မြဖစ်ချင်​ေတာ့​တယ်၊​ နား​လည်ခွင့်​လွတ်ရင်း​နဲ့​ ​ေမျှာ်လင့်​ေရာင်ြခည်ဟာမနက်ြဖန်တိုင်း​အတွက်အား​ေဆး​တစ်ခွက်မို့​ လိမ္မာ​ေစ​ေတာ့​ က​ေလး​ရယ်......
{​ေဇာင်း​}Comments

 1. ကို​ေဇာင်း​ေရ... လူနှစ်ဦး​ေပါင်း​ဖက်ဖို့​အတွက်အခက်အခဲ​ေတွ အများ​ြကီး​ရှိတယ်ဗျာ.။ ကျွန်​ေတာ်က အိမ်​ေထာင်သည်ဆို​ေတာ့​ ပိုနား​လည်ပါတယ်။ ငယ်ရာက ြကီး​လာတာ​ေလ..ဟဲ..ဟဲ။
  တစ်ခါတစ်​ေလမှာ ကိုယ်အဆင်မ​ေြပ​ေတာ့​ဘူး​လို့​ ယံုမှတ်ထား​တာ​ေတွက မထင်မှတ်​ေလာက်​ေအာင် အဆင်​ေြပသွား​တတ်တယ်။ အရင်ထက်ပိုြပီး​ နည်း​နည်း​အား​စိုက်ြကည့်​ပါဗျာ.

  (​ေမး​လ်ပို့​ထား​တာ ရမယ်ထင်ပါတယ်)

  ReplyDelete
 2. လိမ်မာပါ​ေတာ့​မယ် ကို​ေဇာင်း​ရယ်။ အချစ်က မိဘ​ေမတ်တာ​ေလာက် ဘယ်​ေအး​မလဲ​ေလ. အချစ်ကမီး​ပဲလို့​ အရှင်ဆန်ဒါဓိက စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူး​ မှတ်ဖူး​တယ် ကိုယ်တိုင်လည်း​ အ​ေလာင်ခံ​ေနရဆဲ​ေပါ့​။
  ကို​ေဇာင်း​က အ​ေရး​ေကာင်း​တယ်​ေနာ်.. ဘာပဲြဖစ်စ် ​ေပျာ်ရွှင်ပါ​ေစရှင်.။

  ReplyDelete
 3. အစ်ကိုရ...
  ုြမင်​ေယာင်မိတယ်
  ခံစား​လိုက်ရတယ်..
  အဆင်​ေြပမှာပါဗျာ

  ReplyDelete
 4. မာယာြဖူOctober 13, 2011 at 2:10 PM

  ​ေမျှာ်လင့်​ေရာင်ြခည်ဟာမနက်ြဖန်တိုင်း​အတွက်အား​ေဆး​တစ်ခွက်မို့​ လိမ္မာ​ေစ​ေတာ့​ က​ေလး​ရယ်..
  (btw, Anonymous ကိုပိတ်ြခင်း​အား​ ကန့်​ကွက်ပါ၏)

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်