စည်း​မ​ေစာင့်​ေသာ ...

အုပ်ထိန်း​သူများ​က မိမိတို့​၏ သား​သမီး​များ​ စာသင်​ေကျာင်း​ကို သွား​၍ ပညာသင်ြကသည်ကို ြကည့်​၍ ဝမ်း​သာပီတိြဖစ်​ေနြကရသည်မှာမလွဲပါ။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေခတ်ကာလများ​သည် တစ်​ေြဖး​ေြဖး​ ​ေရွ့​လျား​လာသည်နှင့်​အမျှ အသိဉာဏ်များ​က တိုး​တက်​ေြပာင်း​လဲလာခဲ့​ေလသည်။

အုပ်ထိန်း​သူတို့​ ငယ်စဉ်တုန်း​က က​ေလး​ဘဝသည် ယခု​ေခတ် က​ေလး​ဘဝနှင့်​ လံုး​ဝ မတူညီ ​ေတာ့​ပါ။ အုပ်ထိန်း​သူတို့​ ငယ်စဉ်တုန်း​က အသက်၂၀-အထိပင် ချစ်သူရည်း​စား​ထား​ဖို့​ေဝး​စွ ရင်ခုန်ြခင်း​ဆိုသည်ကို သရုပ်​ေဖာ်၍မတတ်​ေသာ ​ေခတ်ကာလပင်ြဖစ်သည်။

ယခု တိုး​တတ်လာ​ေသာ ​ေခတ်နှင့်​အညီ ၁၀-နှစ် အထက်က​ေလး​များ​သည် ရင်ခုန်တတ်စ အသည်း​ကွဲစ ြဖစ်တတ်လာခဲ့​ေပသည်။ မိဘများ​က က​ေလး​များ​ကို ပညာတတ်ြဖစ်​ေအာင်ရည်ရွယ်၍ ​ေကျာင်း​သို့​လွှတ်သည်။ ​ေသာ်သို့​ ယခု​ေခတ်ကာလက​ေလး​များ​သည် ​ေကျာင်း​တွင် ပညာမရှာပဲ ချစ်သူရည်း​စား​များ​ ရှာ​ေနသလိုြဖစ်​ေပသည်။

ထို့​အတူ ယခု​ေခတ်တွင် ​ေခတ်စား​နာမည်ြကီး​ေန​ေသာ အင်တာနက်(ကွန်ပျူတာ) များ​ကို မိမိတို့​ သား​သမီး​များ​က အသံုး​ြပု​ေနြကသည်ကို မိဘများ​က ြမင်ြကရ​ေသာအခါ ဟုတ်သည်ြဖစ်​ေစ မဟုတ်သည်ြဖစ်​ေစ မိဘများ​က ဝမ်း​သာြကည်နှူး​ပီတိြဖစ်ြကရ​ေပသည်။ က​ေလး​သူငယ်များ​သည် အင်တာနက်ကို အကျိုး​ရှိစွာ အသံုး​ြပုပါက မိဘများ​ရဲ့​ ပီတိဟာ စစ်မှန်​ေသာ ပီတိြဖစ်ရ​ေပ​ေတာ့​မည်။

ထိုသို့​မဟုတ်ပဲ အင်တာနက်ကို ချစ်သူရည်း​စား​ရှာြခင်း​တစ်ခုတည်း​အြဖစ် အသံုး​ြပု​ေနြကသူ သို့​မဟုတ် ​ေမျာက်ြပ ဆန်​ေတာင်း​ ​ေနြကသူများ​ ြဖစ်​ေနြကပါက မိဘများ​ရဲ့​ ပီတိဟာ ခဏသာပဲ ြဖစ်​ေစပါ​ေတာ့​တယ်။ ထို့​အတူ အင်တာနက်ကို အသံုး​ြပု​ေနြက​ေသာ လူများ​သည် သူ့​စည်း​ကိုယ့်​စည်း​ဆိုသည်များ​လည်း​ ရှိြကရ​ေပသည်။ ​ေအာင်ြမင်မှုတစ်ခုကို ဘမ်း​ြပ၍ ​ေတာင်ကုတ် ​ေြမာက်ကုတ် လုပ်​ေနသည်မှာလည်း​ ခက်လှ​ေပသည်။ စည်း​ဆိုသည်မှာ ​ေနရာတစ်ကာ၌ရှိ​ေပသည်။
ပမာဆိုရ​ေသာ်......
အင်တာနက်​ေလာကတွင် သူတစ်ပါး​က ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ြဖင့်​ ​ေရး​သား​ထား​ေသာ စာများ​ကို မိမိက ကူး​ယူ၍ မိမိနာမည်ြဖင့်​ ​ေဖာ်ြပပါက မူရင်း​ေရး​သား​သူ၏ အမည်အား​ မ​ေဖာ်ြပြခင်း​ေြကာင့်​ စည်း​တစ်ခု​ေဖာက်ရာ ြကပါသည်။ ​ေနာက်တစ်ခုက အင်တာနက်​ေလာကသည် လူအချင်း​ချင်း​ေတွ့​ြမင်ရသည်မှာ ဖန်သား​ြပင်​ေပါ်၌သာြဖစ်​ေသာ​ေြကာင့်​ သူတစ်ပါး​၏ ချစ်သူမှန်း​သိရက်နှင့်​ နည်း​မျိုး​စံုြဖင့်​ လုယူရာ၌လည်း​ စည်း​ေဖာက်ရာြက​ေပသည်။ ​ေနာက်တစ်ခုက ဟက်သည်(Hack)ဆိုရာ၌ ထိုသူသည် အား​လံုး​အတွက် အ​ေနှာင့်​အယှက်ြဖစ်​ေစ​ေသာ​ေြကာင့်​ ဟက်လိုက်သည်မှာ အြပစ်​ေြပာစရာမဟုတ်​ေပမဲ့​။ အြပစ်မရှိ​ေသာ သူတစ်ပါး​၏ ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုအား​ ဟက်လိုက်သည်မှာ ဖျက်လုပ်ဖျက်စီး​ြဖစ်ရာြက​ေသာ​ေြကာင့်​ စည်း​ေဖာက်ရာ​ေရာက်​ေပသည်။

အင်တာနက်​ေလာကတွင် မည်မျှပင် လူချစ်လူခင် ​ေပါများ​ေန​ေစကာမူ အထက်ပါစည်း​များ​ကို ​ေဖာက်ြခင်း​ေြကာင့်​ ရရှိထား​ေသာ ​ေအာင်ြမင်မှုသည် သဲထဲ​ေရသွန်သလိုသာြဖစ်​ေတာ့​သည်။ အများ​နှင့်​သက်ဆိုင်​ေသာ အင်တာနက်​ေလာကတွင် အကျိုး​ရှိရှိအသံုး​ချပါက သင်သည် စင်စစ်မုချ ​ေအာင်ြမင်ရမည်မှာ မလွဲပါ။


လွန်တာရှိ ဝန္ဒာမိ
{​ေဇာင်း​}


Comments

 1. ညီ ​ေရ အခုလို သိရ​ေတာ့​ အစ်ကိုလည်း​ ကိုယ်ချင်း​စာပါတယ် ကွာ...။ :(

  ReplyDelete
 2. "စည်း​" ဆိုတာ လူတိုင်း​ လူတိုင်း​ မှာရှိသင့်​တယ်
  ​ေစာင့်​စည်း​ြခင်း​ဆိုတာ ဘယ်​ေနရာမဆို ရှိသင့်​ ရှိထိုက်တဲ့​အရာပဲ။

  ReplyDelete
 3. မာယာြဖူOctober 13, 2011 at 4:55 PM

  ခု​ေခတ်အင်တာနက်​ေလာကြကီး​က​ေတာ့​ တန်ခိုး​ရှင်​ေတွ​ေတာင် လက်မှိုင်ချရ​ေလာက်ပါတယ်..

  ReplyDelete

Post a Comment

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
အချိန်​ေပး​ြပီး​ ဖတ်တဲ့​အြပင် ဒီလို တုန့်​ြပန်မှု​ေလး​ေတွပါ ​ေပး​တဲ့​အတွက် ​ေကျး​ဇူး​ ;)
  ::::: ﺽŽãửʼnĢ::::: :::ZMyanmar Domain Sales::: :::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Popular posts from this blog

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

​ေဂါ်မစွံ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်